Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Президент України і виконавча влада

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Конституція про Президента України і виконавчу владу. Розмежування компетенцій Президента України та Кабінету Міністрів України. Кадрові зміни. Зміни в організаційних повноваженнях. Оптимізація взаємодії інститутів Президента України, Прем’єр-міністра України у рамках парламентсько-президентської форми правління в Україні. 5. Висновки 6. Список використаної літератури. ВСТУП Як відомо в Україні з 1.01.2006 р. розпочалося впровадження реформ, результатом яких має бути встановлення парламентсько-президентської форми правління. У парламентській системі державного правління, яка передбачає наявність посади президента, останній є конституційним главою держави. Це означає, що уряд і його діяльність практично виведені із сфери впливу президента. І хоча формально Президент, згідно з конституцією, наділений такими важливими повноваженнями, як призначення глави уряду, об‘явою про розпуск парламенту і призначення дати чергових або позачергових парламентських виборів, а також представництво держави у сфері міжнародних відносин, але фактично всі ці й інші повноваження він повинен здійснювати тільки за згодою глави уряду, який ще й до того відповідальний не перед президентом, а перед парламентом. В такому випадку главою виконавчої влади є прем‘єр-міністр (як у ФРН та Австрії - канцлер), який має необхідні повноваження для здійснення урядової політики. Президент в умовах парламентської системи правління не відповідає за дії уряду і залишається надпартійною фігурою, гарантом правопорядку, уособленням непорушного конституційного ладу. Отже, однією з найважливіших проблем української юридичної науки, на сучасному етапі є теоретичне забезпечення здійснення державно-правової реформи. Підготовка i проведення цієї реформи органічно пов'язана з Конституцією України. Йдеться про максимальне використання наявного в ній потенціалу та водночас в необхiдностi вдосконалення конституційного фундаменту реформи через внесення змін до основного закону держави. 1. Конституція України про Президента і виконавчу владу Сприйняття Україною загальновизнаних демократичних спо­собів управління суспільним життям зумовило засну­вання поста Президента України. У зв'язку з цим Верховна Рада 25 червня 1991 р. ухвалила за доцільне заснувати пост Президен­та до прийняття нової Конституції. А невдовзі були прийняті відповідні закони з цього приводу, зокрема: «Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Консти­туції УССР» від 5 липня 1991 р., та «Про Президента України» від 5 липня 1991 р., «Про вибори Президента України» від 5 липня 1991 р. З часу заснування інституту президентства в Україні статус Президента України зазнав суттєвих змін. Так, згідно з Законом «Про заснування поста Президента.» він оголошу­вався «найвищою посадовою особою Української держави і главою виконавчої влади». Згідно з Законом «Про внесення змін і доповнень до Консти­туції» від 14 лютого 1992 р. Президент України оголошувався «главою держави і главою виконавчої влади України». Згідно зі ст. 19 Конституційного Договору Президент визнавав­ся «главою держави і главою державної виконавчої влади України».

А згідно зі ст. 102 чинної Конституції України Президент України є главою держави і виступає від її імені. Якщо врахувати, що згідно зі ст. 6 Конституції державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, то до жодної з цих гілок влади Президент не належить. Цим підкреслюється, що він виконує інтегруючу функцію у процесі здійснення державної влади в цілому. Що ж до функціонального статусу Президента України, визначеного Конституцією, то його функції органічно поєднані із функціями саме виконавчої влади. Згідно з Конституцією України Президент України обирається громадянами України стро­ком на п'ять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки поспіль. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати будь-яку іншу посаду чи займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю тощо. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року його повноважень. Новообраний Президент вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Згідно зі ст. 106 Конституції України визначені повноваження Президента, які є досить широкі та різнобічні , зокрема, він: -забезпечує державну незалежність, національну безпеку і пра­во­на­с­туп­ни­цтво України; -бере участь у формуванні органів держави. Конституція встановлює різний порядок утворення таких органів та призна­чення їхніх керівників. В одних випадках це здійснює безпосе­редньо сам Президент, в інших - він діє - за згодою Верховної Ра­ди чи за поданням Прем'єр-міністра. Так, за згодою Верховної Ради Президент призначає Прем'єр-міністра, голову Антимонопольного комітету, Генерального прокурора, голову Фонду державного майна, голову Державного комітету телебачення і радіомовле­ння. За поданням Прем'єр-міністра Президент при­значає персональний склад Кабінету Міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повнова­ження на цих посадах. За поданням Прем'єр-міністра утворює, реорганізовує і ліквідовує міністерства та інші центральні орга­ни виконавчої влади. Призначає половину Ради Національного банку, третину Конститу­ційного Суду, утворює суди; бере участь у законодавчому процесі та нормативному регу­люванні суспільних відносин шляхом реалізації законодавчої ініціативи, підписує закони, прийняті Верховною Радою, має право вето, видає укази і розпорядження, скасовує акти Кабінету Міністрів та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво її зовнішньополітичною діяльністю, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших дер­жавах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; має право призначати всеукраїнський референдум, поза­чергові вибори до Верховної Ради, припиняти її повноваження; є Верховним головнокомандувачем Збройних Сил, призна­чає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил, очолює Раду національної безпеки і оборони України, вносить до Верховної Ради подання про оголошення стану війни, приймає рішення про мобілізацію, введення воєнного та надзвичайного стану, оголошує у разі необхідності окремі місцевості зонами надзвичайної екологічної ситуації; присвоює вищі військові звання, дипломатичні ранги та класні чини, нагороджує державними нагородами, приймає рішення про прийняття до громадянства та його припинення, здійснює помилування тощо.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Достроково повноваження Президента припиняються у разі: відставки; неможливості виконувати їх за станом здоров'я; смерті; усунення з поста в порядку імпічменту при вчиненні ним державної зради або іншого злочину. Згідно з Конституцією України до органів державної виконавчої влади України входять: Кабінет Міністрів, міністерства і відомства та місцеві державні адміністрації. Найвищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністрів та інших органів виконавчої влади. Він здійснює владу як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи виконавчої влади. Уряд перебуває у подвійному підпорядкуванні, оскільки згідно з Конституцією України він відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Відповідальність Кабінету Міністрів перед Президентом обумов­люється тим, що саме Президент за згодою Верховної Ради призначає Прем'єр-міністра та припиняє його повноваження. За поданням Прем'єр-міністра Президент призначає членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних ор­ганів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження. Підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів Верховній Раді реалізується шляхом затвердження Верховною Радою Дер­жавного бюджету України, організації контролю за його вико­нанням, схвалення Верховною Радою програм діяльності Кабінету Міністрів. Верховна Рада дає згоду на призначення Прем'єр-міністра, контролює діяльність Кабінету Міністрів, має право розглядати і питання про відповідальність Кабінету Міністрів та приймати резолюції щодо недовіри йому тощо. До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, Пер­ший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, а також міністри: аграрної політики, внутрішніх справ, екології та при­родних ресурсів, економіки та з питань європейської інтеграції, палива і енергетики, закордонних справ, культури і мистецтв, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, оборони, освіти і на­уки, охорони здоров'я, праці та соціальної політики, транспор­ту, фінансів, юстиції. Керує роботою Кабінету Міністрів Прем'єр-міністр, який спрямовує її на виконання програм діяльності Кабінету Міністрів, схвалених Верховною Радою. Прем'єр-міністр входить із поданням до Президента про ут­ворення, реорганізацію і ліквідацію міністерств та інших цент­ральних органів виконавчої влади. Відставка Прем'єр-міністра має наслідком відставку всього Кабінету Міністрів. Діяльність Кабінету Міністрів забезпечується Секре­таріатом, який очолює урядовий секретар, що призначається на посаду Кабінетом Міністрів за поданням Прем'єр-міністра. Повноваження Кабінету Міністрів України визначені ст. 116 Конституції , згідно з якою він: - забезпечує державний суверенітет і економічну самостій­ність України, здійснення її внутрішньої і зовнішньої політики, виконання Конституції, інших законів та актів Президента України; - вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод; забезпе­чує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони приро­ди, екологічної безпеки і природокористування; - розробляє і забезпечує здійснення програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку; - забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управління об'єктами державної власності; розробляє проект закону про Державний бюджет України, забезпечує його виконання та подає Верховній Раді звіт про йо­го виконання; здійснює заходи щодо забезпечення національної безпеки України, боротьби зі злочинністю; організовує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади тощо.

А саме головне, що в опозіції опинилися «наукові сили» — партія соц. — федералістів і велика частина українських соц. — демократів. В опозіції був якраз «мозок» Ради. Опозіція не заперечувала конечности утворення орґану виконавчої влади цілої України, але не визнавала за українським народом права «самочинно» творити такий орґан; радили просити дозволу в Петербурга; були й такі, що боялися — у нас не хватить сили… По довших суперечках все ж більшістю голосів вирішено творити центральний виконавчий орґан, якому надано назву «Ґенеральний Секретаріят Української Центральної Ради». За кілька днів зявився на світ божий перший уряд воскресшої України. Він був «коаліційний»; в складі його були: соц. — демократи: 1. В. Винниченко — голова секретаріяту і секретар внутрішних справ; 2. С. Петлюра — військові справи; 3. Б. Мартос — земельні справи; 4. В. Садовський — судові справи; 5. І. Стешенко — освіта; соц. — революціонери: 1. П. Христюк — писар; 2. М. Стасюк — харчові справи; соц. — федералісти: 1. С. Єфремов — міжнаціональні справи; безпартійні: 1. Х

1. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

2. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

3. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

4. Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв

5. Конфлікт парламентської та президентської влади

6. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
7. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
8. Організація роботи Верховної Ради України

9. Повноваження Президента України

10. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

11. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

12. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

13. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

14. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

15. Атомна енергетика України і РПС

16. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

17. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

18. Політичні права і свободи громадян України

19. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

20. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

21. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Історія України
24. Історія соборності України

25. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

26. Господарство України періоду утвердження капіталізму

27. Походження людини та її поява на території України

28. Історія держави та права України

29. Культура України в 30-х рока

30. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Податкова політика України

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

33. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

34. Загальна характеристика конституції України

35. Господарське право України

36. Конституційний суд України

37. Цивільне право України

38. Суверенітет України
39. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
40. Проект кримінального кодекса України

41. Бюджетна ситема України

42. Державний бюджет України і бюджетне право

43. Сбалансованість бюджета України

44. Фінансова система України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

47. Інтеграція України у світове господарство

48. Використання трудових ресурсів Західної України

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

49. Міжнародний ринок туристичних послуг України

50. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

51. Особливості перехідної економіки України

52. Роль і значення АПК для господарства України

53. Авіаційний транспорт України

54. Чорна металургія України
55. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
56. Виконавча влада

57. Грошові розрахунки в господарському обороті України

58. Порядок видачі наряду на роботу

59. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

60. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

61. Закон україни про міліцію

62. Судова система України

63. шпори з цивільного права України

64. Заповідники України

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Культура та побут населення України

66. Легка промисловість України i транспорт

67. Сільське господарство i харчова промисловість України

68. Електроенергетика України

69. Регіональний розвиток харчової промисловості України

70. Зміни в українському правопису в наш час
71. Діяльність уряду України в галузі екології
72. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

73. Легка промисловість України укр

74. Проблеми використання роботів /Укр./

75. Аграрне право України

76. М.О. Скрипник - видатний діяч України

77. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

78. Етикет України та Росії

79. Методики оцінки фінансового стану банків України

80. Національний банк України

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Національний Банк України

82. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

83. Ринок цінних паперів України

84. Страховий ринок України

85. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

86. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
87. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
88. Функції Національного банку України

89. Банківська система України

90. Банківська система України та проблеми її реформування

91. Державний ощадний банк України

92. Негативні фактори, що впливають на населення України

93. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

94. Геоботанічне районування України

95. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

96. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

97. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

98. Сільськогосподарські регіони України

99. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.