Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює напружений, дуже яскравий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку. Вона представлена сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто років, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724–1804), Йоган Готліб Фіхте (1762–1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775–1854), Георг Вільгельм Гегель (1770–1831), Людвіг Андреас Фейєрбах (1804–1872). При всьому розмаїтті ідей та концепцій, німецьку класику відрізняє ряд суттєвих рис та принципів, що є спільними для всього цього етапу розвитку філософської думки. Саме вони і дають змогу говорити про німецьку класичну філософію як про цілісне духовне утворення. Враховуючи основні риси німецької класичної філософії, можна виділити також і основні проблеми, дослідження яких перебуває в центрі уваги цього періоду розвитку світової філософії: проблема науковості філософії, проблеми свободи і необхідності, онтології, гносеології, філософської антропології, філософії історії, філософії права, філософії релігії, етики, естетики і т.д. Головна тема німецького класичного ідеалізму, яку розробляє кожний із творців німецької класичної філософії – тема свободи. Свобода трактується як сутність людини і суспільства, буття, реальність і ідеал. Ця тема народжена епохою буржуазних революцій, Великою французькою революцією перш за все. У своєму рефераті я зупинюся тільки на одній проблемі, якій класики німецької філософії відводили важливу роль – проблемі свободи і необхідності у німецькій класичній філософії. Ще у глибокій давнині у свідомості людей, які розмірковували про умови поведінки людини, виникає характеристика дій, що виконуються людьми, як дії, які направляються необхідністю. Світом людських долей править необхідність, рок. Сила її незворотня, їй підпорядковуються не тільки люди, але і Боги. Співставлення визнання визначає необхідності людських дій з визнанням свободи їх здійснення рано чи пізно породжує питання про протиріччя міжнеобхідністю і свободою і про можливості вирішення цього протиріччя. Як необхідно розуміти співіснування необхідності і свободи? Що може означати необхідність поведінки людини, якщо вона вільна, і що може дати їй свобода, якщо сама свобода замкнена в рамки необхідності? Де межа необхідності і свободи у поведінці людини, як природньої істоти, і її поведінки, як істоти соціальної? Чи є протилежністю протилежність духа і природи? Мислення і буття? Свідомості і зовнішнього світу? Метою даної роботи є дослідження різних підходів класиків німецької філософії до проблеми свободи і необхідності. Питання, які необхідно вирішити в ході реферату є: – розгляд попередниками німецької філософії проблеми свободи і необхідності; – метафізика свободи І. Канта; – тлумачення свободи як характеристики людського буття; – розглянути тотожність необхідності і свободи у філософії Шеллінга; – дослідити проблему свободи і тотожності мислення і буття у філософії Гегеля; – виявити основні аспекти філософії історії у класиків німецької філософії.

У філософії Гегеля це протиріччя усвідомлюється як протиріччя, що породжується діалектикою буття чи мислення. Це – об'єктивна і реальна діалектика. Шеллінг вищою антагоністичною протилежністю визнає протилежність свободи і необхідності. «Настав час для виявлення вищої або, скоріше, дійсної протилежності – протилежності між необхідністю і свободою». Так писав Шеллінг у своїй роботі «Філософські дослідження про сутність людської свободи і пов'язаних з нею предметах». 1. Розгляд проблеми свободи і необхідності попередниками німецького класичного ідеалізму Діалектичному синтезу необхідності і свободи передувало історично зростаюче усвідомлення їх граничної протилежності. Науковим підґрунтям цього усвідомлення були успіхи механічного детермінізму – спочатку у вченні про природу, а потім і у антропології – у вченні про людину. Це властиво для XVII і XVIII століть. Поняття необхідності завоювало всю область дійсності. Його визнали не тільки для індивідуальних тіл з їх механічним рухом, з їх інерційними силами. Під панування необхідності був поставлений не тільки світ фізичної природи, але і світ психічної причинності. Вже в античному матеріалізмі Демокріта атомістична теорія душі стерла межу між психічним і фізичним. Необхідність із божої сили, що править долями людей, перетворилась у вихор атомів. Для Демокріта свобода ще не стає гострою проблемою пізнання думки. Свобода повинна бути знайдена в умовах самої необхідності. Це одна із великих задач філософії. З точки зору стоїків свобода зводилася до пасивного поклоніння перед необхідністю. Активність вільного стоїчного мудреця вдавана. Він не володіє необхідністю, а вона ним. В епікуреїзмі і стоїцизмі проблема свободи породжується конфліктом міжособистістю і державою елліністичного типу. Але ареною дії залишається індивідуальна поведінка і індивідуальна свідомість. Шукач свободи тут не клас, не народ, не суспільство, а ізольований індивід – «мудрець». У вченні Спінози поняття необхідності має новий розвиток, який наближає його до свободи. Серед речей, що діють згідно необхідності, є одна – зовсім іншого роду. Це – сама вічна і безкінечна природа, або субстанція, або Бог. Як тільки пізнання із пізнання кінцевих речей стає пізнанням однієї вічної і безкінечної субстанції, виявляється, що субстанція природи вільна. Згідно цього Бог, або природа, точніше, вічна і безкінечна субстанція природи, – єдина вільна річ. Але Спіноза вчення про свободу переносить із області метафізики в область антропології і етики. Згідно його думки, вільною може бути і людина. Серед афектів, яким людина піддатна і влада яких над людиною породжує її рабство, є один афект – це прагнення до пізнання. У філософії воно може стати домінуючим, визначати собою існування і поведінку людини. Про того, хто досяг цього, для кого прагнення до пізнання стають, як для філософа, його власною природою, можна вже сказати, що він – вільний, що його існування визначається тільки тим афектом, який складає його власну сутність. Пізнаючи і люблячи інтелектуальною любов'ю Бога, вічний і безкінечний порядок природи, філософ разом з тим саму необхідність пізнає як свободу.

У порівнянні з поняттями стоїків про свободу у вченні Спінози появляється нове. Це, по-перше, думка про те, що у відомих умовах сама необхідність стає свободою, і не тільки по пізнанню, але і по буттю. Необхідність і свобода є поняттями діалектики: те, що з необхідності випливає з своєї власної сутності, виявляється вже не тільки необхідністю, але разом з тим і свободою. В субстанції природи, або Бога, необхідність і свобода існують як єдність протилежностей. По-друге, новим було у Спінози і поняття про свободу людини. Для нього, свобода – не постійно діюча здатність, або властивість людини, а деяке особливе досягнення його діяльності. Це досягнення діяльності пізнання. При цьому свобода – рідкісне явище і здобуття людського життя. Вона вводиться в життя людини лише подвигом учених, філософів. Тільки філософ може стати вільним, а не народ, небільшість. Свобода – привілегія інтелектуальної еліти. Між свобідним і несвобідним Спіноза ставить бар'єр знань. По-третє, Спіноза умовою свободи проголошує не просте споглядання необхідності, а активність пізнаючого. Здобути свободу може лише людина діяльна. Тільки різноманітна діяльність, яка направлена на всі модуси природи, приводить до пізнання необхідності і через неї до свободи. У цьому вченні про свободу у Спінози залишалось протиріччя. Умовою необхідною для свободи, є активність пізнаючого. Навпаки, основна для його теорії свободи інтелектуальна інтуїція вічної і безкінечної субстанції природи виявилась споглядальною. Отже, стоїки, Спіноза, Прістлі трактували свободу як пізнану необхідність, доводячи, що людина, пізнавши необхідність, усвідомивши її як дійсно необхідне, діє у згоді з нею і тим самим поступає вільно. Необхідність трактувалась як первинна, а свобода розглядалася як вторинна, похідне. При цьому малася на увазі природна необхідність. Питання про необхідний зв'язок явищ людського життя, історії людства не обговорювався. Відміна цієї «людської» необхідності від необхідності у природі не розглядалася. І тому відношення між свободою і необхідністю трактувалося односторонньо. Свобода фактично зводилася до необхідності, яка до того ж розумілася як не маюча відношення до того, що роблять люди, до результатів їх діяльності. 2. Трансцендентальний ідеалізм І. Канта:метафізика свободи Класики німецького ідеалізму здійснюють ревізію всіх попередніх концепцій свободи і необхідності. Ця ревізія починається уже в рамках «критичної філософії» Канта, який по праву вважається родоначальником німецької класичної філософії. У початковий (до 1770 p.), так званий «докритичний», період творчості філософська позиція Канта мала явно матеріалістичне спрямування. Проте спроба послідовного розгортання філософських досліджень у цьому напрямі постає перед нездоланними труднощами, як тільки виникають проблеми людського буття. Наше філософське («метафізичне») пізнання, зазначає Кант, не може вийти за межі досвіду, хоч» це і становить найсуттєвіше завдання метафізики». До недавнього часу вважали, розвиває Кант цю думку, що всяке знання має узгоджуватися з предметами. Однак усі спроби встановити щось таке відносно предметів, що розширювало б наші знання про них поза досвідом, аргіогі (лат.

Звсно, люди  крани, як спершу не братимуть участ в космоексперимент, повинн утримуватися вд ворожих дй по вдношенню до Альтернативних Зон  х жителв. ¶нерця ветхого свту велика,  Древнй Господар не дрма, але еволюцйна воля Людини, пробуджена до д, буде самодостатньою: вона в соб черпатиме впевненсть  розумння необхдност Альтернативи. ¶нтегральний ¶нтелект Планети паразиту лише на сплячй свдомост. Пробудження навть сотень сильних душ докорнним чином змнить духовну ситуацю Свту. PНеобхдн нов школи, нова педагогка: дтям потрбен не нформацйний потк параметрв  констант часового, люзорного свту, а саморозкриття. Ентузасти-вчител можуть стати садвниками  творцями неймоврного квтника розумних, радсних Душ Людських справжнх Птахв Свободи, що живуть не фзологчними потребами  мзерними чуттями, а могутнм духовним життям Всеосяжност. Коли свдомсть буде виведена з полону люзорних речовинних структур  фкцй сторичного «прогресу» тод вона створить нов цнност  сенс буття, що виходять з розумння Цлост Життя

1. Проблема людини в філософії Сократа

2. Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма

3. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

4. Буття як проблема філософії

5. Проблема надлюдини у філософії

6. Проблемы свободы личности и творчества в философии Н.А. Бердяева
7. Проблема гуманизма в романе Ф.М. Достоевского Преступление и наказание
8. Проблема свободы в экзистенциализме

9. Сартр: Проблема свободы в экзистенциализме

10. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

11. Філософія нового часу

12. Захист прав і свобод людини та карний процес

13. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

14. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

15. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

16. Суспільна думка та політична філософія

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Філософія соціальної роботи

18. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

19. Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

20. Антична філософія

21. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

22. Вплив філософії на психологію
23. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри
24. Історія сучасної філософії

25. Предмет філософії та її функції

26. Проблема свободы в антиутопиях двадцатого века

27. Проблема свободы и ответственности

28. Проблема свободы: фаталистический и волюнтаристский подходы к ее решению

29. Світогляд і філософія

30. Соціальна філософія

31. Сутність протестантської філософії

32. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

33. Умови виникнення та особливості античної філософії

34. Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

35. Філософія древнього Китаю

36. Філософія економіки

37. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

38. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше
39. Філософія і світогляд Стародавньої Греції
40. Філософія інфрмаційного суспільства

41. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

42. Філософія Нового часу

43. Філософія середньовіччя

44. Філософія Стародавньго світу

45. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

46. Філософія ХХ століття

47. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

48. Функції філософії

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Цінності філософії Відродження

50. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

51. Західноєвропейська філософія Нового часу

52. Філософія неотомізму

53. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

54. Основные проблемы философии Ф.Ницше
55. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание
56. Основные проблемы философии Ф. Ницше как «философии жизни и нигилизма»

57. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

58. Проблемы свободного сознания: искушение "арифметикой" (Ф.М. Достоевский. "Преступление и наказание")

59. Проблеми функціонування фінансових бірж України

60. Людина: біологія й соціологічні проблеми

61. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

62. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

63. Конвоирование осужденных к лишению свободы (содержание, правовое регулирование, проблемы совершенствования)

64. Проблемы исполнения наказания в виде ареста и ограничения свободы

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

65. Проблемы применения мер поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении осужденных к лишению свободы

66. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

67. Свобода и насилие над личностью в творчестве Ф.М. Достоевского

68. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

69. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

70. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики
71. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера
72. Проблема простору у філософських і природничих науках

73. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

74. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

75. Проблемы изучения космоса

76. Проблемы существования внеземных цивилизаций

77. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

78. Проблема происхождения и эволюции человека

79. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

80. Демографические проблемы России

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

81. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

82. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

83. Проблемы добычи алмазов в Якутии

84. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

85. Сан Марино –древняя земля свободы

86. Индия. Проблемы и пути их решения
87. Социально-экономические проблемы угольной промышленности
88. Демографические проблемы Китая

89. Глобальные проблемы здоровья человечества

90. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

91. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

92. Государственный бюджет, проблемы его формирования

93. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

94. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

95. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

96. Проблемы налогообложения в Российской экономике

Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные

97. Проблемы реформирования налоговой системы в России

98. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

99. Государственный долг России: проблемы и решения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.