Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Необхідність виділення окремих етапів у процесі прийняття рішень та їх зміст багато в чому залежать від характеру вирішуваної проблеми. Градацію рішень, що приймаються, за чисельністю альтернатив, можна подати в такій формі: бінарне рішення (є дві альтернативи дії – «так» чи ні»); стандартне рішення, при якому розглядається нечисленний набір альтернатив; багатоальтернативне рішення (є дуже велика, але кінцева кількість альтернатив); безперервне рішення, при якому – вибір робиться з нескінченного числа станів безперервно із змінних керованих величин. Залежно від ступеня деталізації та поставлених цілей, процес прийняття рішень може протікати за трьома схемами: організаційною, інформаційною, технологічною. Організаційна схема виділяє найбільші етапи прийняття рішень, які розрізняються переважно організацією роботи на кожному етапі. Інформаційна схема уявляє такі етапи прийняття рішень, які розрізняються за характером використовуваної інформації. Технологічна схема виділяє групи однорідних технологічних операцій з переробки інформації. Її можна деталізувати до окремих процедур (алгоритмів) трансформації управлінської інформації. Крім того існує аналітична схема процесу прийняття рішень (рис. 3.1). Вона виділяє етапи, що розрізняються за змістом вирішуваних аналітичних задач. 1 Постановка завдання Ї 2 Постановка мети та виявлення альтернатив її досягнення Ї 3 Аналіз станів зовнішнього середовища Ї 4 Виявлення, опис та оцінка можливих результатів дії Ї 5 Оцінка відповідності результатів дій поставленим цілям Ї 6 Оцінка очікуваного ефекту дій Ї 7 Вибір найкращої альтернативи та прийняття рішення Рисунок 1 – Аналітична схема процесу прийняття рішень Основні етапи аналітичної схеми Розглянемо більш детально основні етапи аналітичної схеми прийняття управлінських рішень. 1 й етап. Постановка завдання. Його сутність описується таким чином: «Етап постановки завдання повинен дати відповіді на запитання: яку проблему і в яких умовах потрібно вирішувати? коли потрібно її вирішувати? якими силами і засобами розв'язуватиметься проблема?». На даному етапі відбувається, по-перше, виявлення і опис проблемної ситуації, яку необхідно або бажано вирішувати; по-друге, визначення часу, необхідного і допустимого для прийняття рішень; по-третє, визначення необхідних для прийняття рішень матеріальних і трудових ресурсів. 2 й етап. Постановка мети та виявлення альтернатив її досягнення. Цілі визначаються на основі комплексного аналізу проблемної ситуації, дослідження її внутрішньої структури та істотних зв'язків (входи і виходи) із зовнішнім середовищем. Про прийняття рішення можна говорити лише в тому випадку, якщо, по-перше, для досягнення мети є різні шляхи і засоби і, по-друге, керівник може вибирати між ними. Таким чином, альтернативи треба визначати з урахуванням конкретного місця (рівня управління) і часу (тривалості періоду реалізації рішення). 3 й етап. Аналіз станів зовнішнього середовища. Аналіз зовнішнього середовища охоплює виявлення всіх некерованих чинників, що роблять істотний вплив на формування проблемної ситуації і спроби її вирішення, а також прогнозування рівня та інтенсивності впливу чинників на період реалізації прийнятого рішення.

При цьому прогнозуються в основному зміни чинників, які не залежать істотно від людської діяльності (погода і т. п.) і масових суспільних процесів, які є сумою індивідуальних дій (народжуваність, міграція і т. п.). 4 й етап. Виявлення, опис та оцінка можливих результатів дії. Проведення будь-якого заходу (організаційного, технічного і т. п.) приводить до результатів, пов'язаних і не пов'язаних з досягненням поставленої мети. На цьому етапі для кожної альтернативи в будь-якому стані зовнішнього середовища описуються якісні і кількісні характеристики вектора результатів. 5 й етап. Оцінка відповідності результатів дій поставленим цілям. Кількість критеріїв оцінки залежить від складності як мети, так і вектора результатів дії. У теорії прийняття рішень проблеми узгодження системи цілей (без чого не можна створити узгоджену систему критеріїв оцінки альтернатив) є центральними. 6 й етап. Оцінка очікуваного ефекту дій. Оцінка рівня відповідності результатів передбачуваних дій поставленим цілям (тобто оцінка корисності) ще не може бути основою вибору якнайкращої альтернативи дії, оскільки при цьому не врахована невизначеність станів зовнішнього середовища. Тому в теорії прийняття рішень розроблена велика кількість правил (прийомів), що дозволяють оцінити очікувану корисність альтернатив. 7 й етап. Вибір найкращої альтернативи та прийняття рішення. Останній етап в аналітичній схемі прийняття рішень. Цей етап також має під собою аналіз і контроль за виконанням прийнятого рішення, які в подальшому забезпечують цінною інформацією прийняття наступних рішень. Класифікація управлінських рішень Управлінські рішення в сучасних умовах можуть бути зовсім різними за формою, масштабами, спрямованістю, часом розробки, прийняттям, реалізацією. Деякі рішення суб'єкт керування приймає швидко, на основі наявного досвіду, інші – після ретельної математичної переробки й обґрунтування. У таких умовах упорядкування і класифікація управлінських рішень стає вкрай необхідною. Рішення класифікують за такими ознаками: за масштабом об’єкта – глобальні, локальні, об’єктні; за терміном дії – оперативні (прийняті рішення реалізуються годинами, цілодобово, тижнями), стратегічні (реалізовані протягом декількох років відповідно до прийнятого стратегічного плану) і тактичні (реалізуються протягом року); за змістом – економічні, соціальні, політичні тощо; за засобами передачі – вербальні, невербальні, електронні; за формою відображення – план, наказ, програма тощо; за формою – текстові, графічні, математичні; за метою – комерційні, некомерційні; за ступенем невизначеності (повноти інформації) – рішення, прийняті в умовах визначеності, в умовах ризику (можливішої визначеності) і в умовах невизначеності; за повторюваністю – програмовані (ті, що повторюються багато разів та мають напрацьовані процедури прийняття) та непрограмовані (виниклу проблему потрібно вирішувати вперше); за ступенем унікальності – рутинні, нетворчі й унікальні (творчі); за кількістю суб’єктів, що вирішують проблему – індивідуальні і колективні (групові); за типом застосовуваних критеріїв і часу (швидкості) вирішення завдань; а) автоматичні рішення (прийняті миттєво: питання – відповідь); б) бліц-рішення (прийняті протягом декількох хвилин); в) експрес-рішення – приймаються протягом декількох годин; г) лонгіровані рішення – вироблення рішень протягом тижнів і місяців.

Вище наведена далеко не повна класифікація управлінських рішень. Крім того інколи досить важко визначитися, до якого типу віднести те чи інше рішення. Системний аналіз та типи проблем у теорії прийняття рішень У останні роки з'явилися підходи, що розглядаються багатьма як універсальний засіб рішення всіх складних проблем. Найбільш популярний серед них – так званий системний підхід. У наші дні слово «системний» широко використовується в найрізноманітніших поєднаннях. В інженерних системах говорять про системотехніку, відомий системний аналіз, системне управління проектами, системне проектування організацій і т. д. До системного аналізу як методу прийняття господарських рішень є два підходи. Перший підхід передбачає опис системи за допомогою формальних засобів, тобто використання різних математичних засобів і методів. На основі такого підходу може бути визначене оптимальне рішення. Другий підхід полягає в розгляді логіки системного аналізу, тобто системний аналіз розглядається як методологія членування і впорядкування проблеми, яку належить вирішити не залежно від того, чи здійснюється процес з використанням математики і персонального комп’ютера. Логічно системний аналіз може бути доповнений і матаналізом системи, але при цьому він різко відрізняється від методології формально-математичних досліджень. На думку більшості авторитетних спеціалістів в галузі управління друге трактування являється більш правильним. Важливою ознакою управлінського рішення є те, що воно приймається лише при виникненні проблеми. Проблемою звичайно називають ситуацію, що характеризується таким розходженням між необхідним (бажаним) і існуючим станом керованої системи, що перешкоджає її нормальному функціонуванню, розвитку і досягненню мети. Багато спеціалістів бачать різницю між системним аналізом і методом дослідження операцій в тому, що він містить елементи, властиві не тільки строгим якісним методам прийняття рішень, але й інтуїтивний підхід, що цілком залежить від мистецтва дослідника. У зв'язку з цим всі проблеми рекомендується розподілити на три класи: добре структуровані чи кількісно виражені проблеми, в яких суттєві залежності вияснені настільки добре, що вони можуть бути виражені в числах чи символах, що одержують, в кінці кінців, числові оцінки; неструктуровані чи якісно виражені проблеми, що містять лише опис важливих ресурсів, ознак і характеристик, кількісні залежності між якими зовсім невідомі; слабо структуровані чи змішані проблеми, які містять як якісні елементи, так і кількісні, причому, якісні, маловідомі і невизначені сторони проблеми мають тенденцію домінувати (табл. 4.1). Для розв'язання проблем першого класу рекомендується використати метод дослідження операцій з використанням методів математичного програмування. Неструктуровані проблеми, звичайно, вирішуються за допомогою евристичних методів, суть яких полягає в тому, що досвідчений спеціаліст збирає максимум різних відомостей про проблему, яку вирішують, і за допомогою ситуацій і логічних думок вносить пропозиції про проведення відповідних заходів для її вирішення (як правило складається алгоритм вирішення завдання).

Чистова, оповданням властив так жанров ознаки: 1)PPPPP вдносно недавнй або тепершнй час: зображен под не виходять хронологчно за меж того, що мг бачити або учасником чого мг бути оповдач; 2)PPPPP строга прикрпленсть до локально сторично, суспльно, побутово реальност; тому властива конкретнсть, докладнсть, документальнсть викладу; 3)PPPPP вдсутнсть надприродних персонажв та подй; життя описуться з акцентом на буденних реалях дйсност без романтичного забарвлення; оповдач перебува на внутршнй щодо зображуваного позиц (тобто учасник подй) або на внутршнй щодо зображуваного, але зовншнй щодо нших персонажв подй (тобто очевидець подй); тому оповд притаманна емоцйнсть викладу, велика асоцативнсть у пдбор епзодв, висловлена оцнка оповдача. При переважанн нформативно функц оповдання завжди мають певну дидактичну настанову, що частково зближу х з притчами, байками. Класифкаця народних оповдань питання досить складне  до сьогодн ще не виршене. Велика строкатсть  тематична розматсть текств зумовлю труднощ у визначенн принципв класифкац

1. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

2. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

3. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

4. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

5. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

6. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
7. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
8. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

9. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

10. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

13. Класифікація нервової системи та її будова

14. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

15. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

16. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

17. Класифікація персоналу та форми його наймання

18. Газові мережі: класифікація та їх трасування

19. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

20. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

21. Аналіз та удосконалення оперативного управління

22. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС
23. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
24. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

25. Класифікація основних засобів

26. Критерії класифікації відпусток на види

27. Функції та принципи державного управління

28. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

29. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

30. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

31. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

32. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

33. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

34. Економічні та правові основи управління організацією

35. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

36. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

37. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

38. Класифікація документів
39. Суть процесу навчання та засоби його активізації
40. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

41. Класифікація важковиховуваних дітей

42. Класифікації спортсменів-інвалідів

43. Національні системи класифікації готелів

44. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

45. Процес управління та його основні стадії

46. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

47. Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена

48. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

50. Цивільний та арбітражний процес

51. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

52. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

53. Кредитний ризик та методи управління ними

54. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
55. Валютні ризики: економічна природа та управління
56. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

57. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

58. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

59. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

60. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

61. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

62. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

63. Докази та доказування в кримінальному процесі

64. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

65. Захист прав і свобод людини та карний процес

66. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

67. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

68. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

69. Процес кваліфікації злочинів

70. Управління духовними процесами суспільства
71. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
72. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

73. Визнання та виконання рішень іноземних судів

74. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

75. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

76. Інформація та інформаційні процеси

77. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

78. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

79. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

80. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

82. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

83. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

84. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

85. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

86. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
87. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану
88. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

89. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

90. Україна та інтеграційні процеси

91. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

92. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

93. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

94. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

95. Механізм прийняття рішень в менеджменті

96. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Поняття та сутність ефективності управління

98. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

99. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.