Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра філософії Реферат на тему: Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми Рівне – 2006 Вступ Сучасна Західна соцiологiя представлена рiзноманiтнiстю шкіл і течій, які розвиваються за багатьма напрямами. Взагалі поняття соціальне виникає завжди тоді, коли поведінка будь-якої особи, групи або спільності зазнає впливу інших людей. Мета написання даного реферату полягає у виясненні що ж таке соціологія і вивченні основних напрямків та проблем сучасної західної соціології. Кожна з галузей науки має предмет, що розкривається змістом, системою теорій, законів, категорій, принципів тощо і виконує особливі функції на практиці, досліджує певну сферу суспільних відносин, їх окремі види, ті чи інші явища, процеси, взагалі суспільство. Існує певна взаємозалежність між предметом, змістом та функціями науки. Якщо абстрагуватись від інших наук і від широкого розуміння потреб науки, практики, то неможливо з’ясувати функції окремих галузей науки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до гуманітарних знань і окремих його галузей. Але сучасне суспільство – не довільне поєднання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогресує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Отже, що ж представляє собою західна соціологія, як вона розкривається перед нами та які функції виконує? Це ми дізнаємося трохи пізніше. На мою думку, на сьогоднішній день питання про західну соціологію є досить актуальним. І пов’язано це з виявленням на фоні демократизації та політизації недостатнього рівня соціальних теорій та соціологічної культури, залученням суспільства до загально цивілізаційних цінностей; необхідності вивчення масової свідомості і суспільної думки, кризи марксистського суспільства та ін. Вивчаючи всю західну соціологію ми створюємо можливість збагатити свої уявлення про суспільство та науку що його вивчає, про спільні відносини та соціальні процеси, самостійно зіставити різні погляди, міркування і підходи до соціальних та політичних явищ в суспільстві, виявити до них своє власне ставлення. Структурно-функціональний аналіз як теорія суспільства Т. Парсонс вважав одним з ключових завдань соцiологiї аналіз суспільства як системи функціонально взаємопов’язаних змінних. На практиці це означало, що аналіз будь-якого соціального процесу – це частина дослідження певної системи з усталеними межами. Систему Парсонс розумів як сталий комплекс повторюваних i взаємопов’язаних дій (теорія соціальної дії), а потреби особистості – як змінні у соцiальнiй системі. Т. Парсонс та iншi дослідники намагалися не тільки виробити правила функціонування будь-якої системи, а й визначити сукупність необхідних умов або “функціональних передумов” для всіх соціальних систем.

Ці унiверсальнi умови стосувалися не тільки соціальної системи, а й її складових. Кожна соціальна система має задовольняти певні потреби своїх елементів, забезпечуючи їх виживання. Вона повинна володіти i певними способами розподілу матеріальних ресурсів. Крім того, система має виробити певний процес соцiалiзації людей, даючи їм змогу сформувати або суб’єктивні мотивізації підпорядкування конкретним нормам, або певну загальну потребу такого підпорядкування. Водночас кожна система повинна мати певну органiзацiю видів дiяльностi та iнституцiйні засоби, щоб успішно протидіяти порушенням цієї організації, вдаючись до примусу або переконання. І нарешті, суспiльнi інститути мають бути відносно сумiснi один з одним . У кожному суспiльствi, крім соціальних норм, існують властиві тільки йому цiнностi. За відсутності таких цінностей малоймовірно, що окремі особи зможуть успішно використати потреби підпорядкування нормам. Фундаментальні цiнностi мають стати частиною особистості. Теоретичну схему Парсонса об’єднує та організовує проблема соціального порядку. Поняття “соціальний порядок” охоплює існування певних обмежень, заборон, контролю в суспільному житті, а також певних взаємин у ньому: наявність елемента передбачуваності й повторюваності (люди можуть діяти тільки в тому разі, коли знають, чого чекати один від одного); більш-менш тривалу сталість у збереженні форм соціального життя. Різні аспекти соціального порядку вiдображенi у багатьох поняттях, основні з яких - “система” і “структура”. Вони вживаються як щодо емпіричних об’єктів і відношень, так i щодо абстрактних об’єктів. Поняття “структура” охоплює сталi елементи будови соціальної системи, відносно незалежні від незначних i короткочасних коливань у відносинах системи із зовнiшнiм оточенням. У зв’язку зі змiнюванiстю цих відносин вводиться система динамічних процесів i механiзмiв між вимогами, що випливають з умов сталості структури, і вимогами даної зовнішньої ситуації. Цей динамічний аспект бере на собі функціональну частину аналізу. На найзагальнiйшому абстрактному рiвнi соціальний порядок у Парсонса є продуктом двох процесів: тенденції соціальної системи до самозбереження i тенденції до збереження певних меж постiйностi щодо середовища (гомеостатична рівновага) Дії в середовищі системи, яка складається з багатьох підсистем, аналізуються на основі функціональних передумов, вимог щодо її вживання i рівноваги системи. Види дiяльностi всередині системи постають як наслідок її структурних реакцій на вимоги, що виявляють її зв’язок із середовищем. Тому при аналiзi соціальної системи важливо досліджувати її взаємообмiн з іншими системами. А різні елементи системи, за Парсонсом, є похідними від умов соціальної дії та взаємодії. Т. Парсонс вважав, що будь-яка соціальна система повинна забезпечувати: 1) раціональну органiзацiю i розподіл своїх матеріальних (природних), людських (персонал) i культурних ресурсів для досягнення своїх цілей; 2) визначення основних цілей i підтримання процесу їх досягнення; 3) збереження солiдарностi (проблема iнтеграцiї); 4) підтримання мотивації iндивiдiв при виконанні ними соціальних ролей і усунення прихованих напружень у системі особистісної мотивації.

Другу i третю вимоги висуває культурна система, головним завданням якої є легiтимiзацiя нормативного порядку соціальної системи. Проблема визначення основних цілей та їх досягнення задовольняється політичною практикою. Проблему iнтеграцiї допомагає вирішити релiгiйна дiяльнiсть або її Функцiональнi альтернативи – рiзнi секулярні (свiтськi) ідеології тощо. Четверту проблему вирішує сім’я, яка здійснює первинну соціалізацію, “вбудовуючи” у особистісну структуру людини вимоги соціальної системи i підтримуючи емоційну задоволеність своїх членів. Усі чотири функцiональнi вимоги мають сенс тільки в сукупності, структурній взаємопов’язаності. Структурно-функціональний аналіз як метод соціального дослідження Цей метод систематизований i докладно описаний Р. Мертоном. У парадигмі (системі форм) структурно-функціонального аналізу сформульовані такі основні поняття: - “функції” – наслідки дiяльностi, що сприяють адаптації системи; - “дисфункцiї” – несприятливі наслідки; - “явні функції” – усвiдомленi наслідки; -. “латентні функції” – неусвiдомленi наслідки; - “функцiональнi вимоги” – вимоги, виконання яких необхідне для нормальної життедiяльностi системи; - “функцiональнi альтернативи” – еквiвалентнi структури, здатні виконувати однакові функції. У структурно-функціональному аналiзi розрізняють два основних підходи: - структурний, що здійснюється від аналізу різних структур до виявлення виконуваних ним функцій; - функціональний, який застосовується за розуму формування певної сукупності функціональних вимог і наявності структур, що здiйснють їх функції. У захiднiй соцiологiї структурно-функціональний аналіз набув найбільшого поширення в соцiологiї політики, соцiологiї злочинності, соцiологiї сім’ї, вивченні соціальної стратифiкацiї. Наприкiнцi 50 – 60-х років функціональний пiдхiд зазнав критики за застосування бiологiчних понять до соціальної систем, де вони втрачають однозначність; за позаiсторичний (статичний) розгляд суспільства; за надто абстрактний категоріальний апарат. Опоненти також відзначали нездатність функціонального аналізу адекватно описати і проаналізувати конфлікти. Згодом теоретичні підходи структурно-функціонального аналізу синтезувалися з іншими соцiологiчними течіями. Теорії соціального конфлікту Представляють рiзноманiтнi концепції, які визнають конфлікт одним з найважливіших чинників соціального розвитку. Оформилися вони у зв’язку з критикою структурно-функціонального аналізу. Авторитетними щодо вивчення проблем соціального конфлікту вважаються праці К. Маркса i Г. Зiммеля. Прихильники теорій соціального конфлікту не згодні з твердженнями, що нерiвнiсть – природний спосіб забезпечення виживання суспільства. Вони не тільки вказують на недоліки теорій функцiоналiзму (хіба справедливо, наприклад, що торговець жуйкою заробляє більше, ніж люди, які навчають його дітей?), але й стверджують, що функціоналізм – не більше, ніж спроба виправдати статус. На їх думку, нерiвнiсть є результатом становища, за якого люди, які контролюють суспiльнi цiнностi (багатство i владу), мають змогу здобувати для себе вигоди.

У 1920 30т роки в Захднй Укран укранський нацоналзм у деяких свох проявах був реставраторським, сепаратистським, у деяких антиколональним. Можна навести чимало й нших прикладв. Утм, типологя К. СимонсСимоналевича залишаться актуальною  корисною хоча б уже тому, що вона пропону певну систему понять, у рамках яко можна вести дискусю. Вона урзномантню наш пдходи до розумння проблеми типолог нацоналзмв  сприя систематизац емпричного матералу, який дають нам суто сторичн дослдження. Критика типологй: методологчн зауваження Найдокладншу, на наш погляд, критику деяких з вищезгаданих типологй нацоналзму дав Е, Смт. Його зауваження слд визнати справедливими, х можна використати для аналзу не лише нацоналзму, а й будьякого ншого суспльного феномена. До того ж вони викликають нтерес саме з методологчного погляду, тому варто розглянути х докладнше. Критика Е. Смта стосуться, головним чином, сторичних типологй К. Гейза, Л. Снайдера, Г. Кона, а також соцологчних типологй Л. Вртса, К

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Сравнительный анализ МСФО 16 "Основные средства", МСФО 17 "Аренда" с ПБУ 6/01 "Учет основных средств"

3. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

4. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

5. Анализ эффективности использования основных средств предприятия на примере ОАО "Гомельдрев" ДОК и разработка основных направлений по повышению эффективности их использования

6. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
7. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
8. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

9. Предельные, или насыщенные, углеводороды ряда метана (алканы, или парафины)

10. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Проблемы мета географии

13. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

14. Оптмизация сайта: мета теги

15. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

16. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Мета та функції контролінгу

18. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

19. Рекомендации по утилизации шахтного метана для угольных шахт Кузбасса

20. Поняття і мета покарання

21. Основні напрями в мовознавстві

22. Мета інфологічного проектування
23. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури
24. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

25. Возрастные особенности водного, минерального и кислотно-основного обмена у детей

26. Мета і напрямки класифікація витрат

27. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

28. Виды обробки металів

29. Нетрадиційні методи обробки металів

30. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

31. Корозія металів

32. Основні напрями сучасної психології релігії

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Аморфні метали

34. Вплив процесів деформування на поверхневий шар металів

35. Створення оптичної пам’яті на основі плівок з металів та діелектриків

36. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

37. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

38. Властивості s-металів та їх сполук
39. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина
40. Получение метана и опыты с ним

41. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

42. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

43. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

44. Разработка основных разделов проекта производства работ

45. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

46. Все про Марс

47. Приспособление растений к водному режиму

48. Все о клетке

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

50. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

51. Все про Индию

52. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

53. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

54. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития
55. Водные ресурсы
56. Режим пользования водными объектами

57. Водные ресурсы Земли

58. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

59. Основные задачи сферы государственного регулирования

60. Основні методи боротьби з інфляцією

61. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

62. Задачи сводки и основное ее содержание

63. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

64. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Формирование советской культуры: основные направления

66. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

67. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

68. Конституция - основной закон государства

69. Основные политические права и свободы граждан

70. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации
71. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России
72. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

73. Основные принципы международного публичного права

74. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

75. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

76. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

77. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

78. Основные причины и закономерности появления государства и права

79. Идеи правого государства и его основные признаки

80. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Государство, его основные признаки и формы правления

82. Основные концепции правопонимания

83. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

84. Основные праздники Великобритании и США

85. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

86. Культура как социальное явление. Ее основные функции
87. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России
88. Основные проблемы культуры речи в СМИ

89. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

90. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

91. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

92. Основные этапы жизни И.П. Павлова

93. Основные этапы создания государства на Украине

94. Основные сражения Великой Отечественной войны

95. Основные понятия. Типы цивилизаций

96. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры

97. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

98. 17 век в России, основные факты

99. Основные положения консервативной модели общественного развития России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.