Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічні методи дослідження у педагогіці

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Контрольна робота на тему „Соціологічні методи дослідження у педагогіці” План Загальні відомості про використання соціологічних методів. Анкета, її значення у дослідженні. Види анкет та їх характеристика. Методи усного опитування (інтерв'ю); їх класифікація та умови використання. Можливості вивчення особистості через оцінювання та самооцінювання. 1. Загальні відомості про використання соціологічних методів Вже тривалий час соціологи проводять дослідження різноманітних явищ суспільно-політичного життя із залученням значної кількості людей, тобто великих масивів, чи об’ємів вибірки, використовуючи при цьому відповідні методи, які, завдяки простим технікам впровадження та надійним процедурам обробки отриманої інформації, мають велику популярність серед науковців. Зазначені чинники є важливими, оскільки однією з головних проблем організації соціологічних досліджень вважають протиріччя між обмеженими матеріально-технічними можливостями дослідників, з одного боку, та специфікою природи і властивостей виучуваних соціальних процесів і явищ, з іншого. Крім цього, кожний елемент, що підлягає вивченню, визначається множиною ознак: об’єм емпіричної інформації ще більше зростатиме, якщо соціолог спостерігає явища не в статиці, а в динаміці. Теоретичні основи педагогіки, що є складовою частиною філософії, також націлені на вивчення непростих процесів та явищ, і для цього з успіхом можуть бути використані соціологічні методи, якщо їх адаптувати до відповідних умов. Тому широке застосування при дослідженні проблем навчання та виховання, отримали такі з них: усне й письмове опитування, оцінювання (рейтинг) та самооцінювання. Цей факт підтверджується рядом наукових праць. Зокрема, питання проведення анкетування й інтерв’ю висвітлювалося такими дослідниками, як: В.Коган, П.Парибок, В.Рожин, А.Светницький, В.Ядов та ін. Обгрунтування методу рейтингу здійснювали: Б.Ананьєв, Є.Григорєва, Дж.Гілфорд, Креч, Крачфілд, П.Торндайк, Е.Хаген. Проблему самооцінювання особистості вивчали: Г.Засобіна, С.Зимічова, З.Леонова, С.Галл, Ж.Ліндей, Л.Іванова, М.Розенберг та ін. Якщо розглядати історичний аспект використання соціологічних методів у педагогіці, то доцільно зазначити, що в 1899 році в США було проведено дослідження, яке базувалося на аналізі більше ніж 600 висловлювань учителів про мотиви своєї діяльності. А в 1911 році статистичній обробці піддавалися дані анкетного опитування близько 14 тисяч педагогів. Й таких прикладів можна навести багато, і це стосується не лише минулого, але й теперішнього часу. Основними соціологічними методами, що превалюють у педагогічних дослідженнях, можна вважати письмове та усне опитування, тобто анкетування й інтерв’ю. Тому необхідно розглянути деякі аспекти планування й нормування діяльності при їх реалізації. Загальновідомо, що основою для розробки нормативів будь-якого методу наукового пізнання є виділення його основних структурних елементів, найхарактерніші з яких можуть виступати етапами дослідницької роботи. Для усного й письмового опитування доцільно виділити такі етапи: 1.

Окреслення проблеми дослідження; визначення обєкта, предмета пошукової роботи, мети і завдань та їх стилізування й уточнення; розробка робочої гіпотези, а також визначення характеру й об’єму інформації для формулювання запитань. Якщо опитування різнопланове, то уточнюються терміни проведення окремих етапів чи операцій дослідження. 2. Розробка програми дослідження; визначення послідовності реалізації (розв’язання) проблеми, а також техніки й процедури роботи. 3. Розробка документації: складання питальника для анкети або інтерв’ю (коригування запитань) та відповідних інструкцій для роботи (якщо педагог-дослідник залучає до опитування своїх колег чи учнів старших класів). 4. Визначення масиву (популяції або вибірки) залежно від мети й завдань опитування, складності (глобальності) досліджуваної проблеми. 5. Розмноження документів дослідження. 6. Збирання первинної інформації (можливе й пробне опитування) – перевірка, уточнення, шліфування запитань тощо. 7. Обробка отриманого матеріалу. 8. Аналіз результатів обробки й підготовка рекомендацій щодо їх використання. 9. Консервування (зберігання) матеріалів дослідження. Разом з тим, слід зазначити, що структура й конкретні значення показників соціологічного дослідження залежать від його типу. Визначимо, які з них доцільно використовувати в системі освіти для вивчення громадської думки. 1. Поглиблене дослідження маловивчених проблем, яке пов’язане із розробкою сучасних теорій (зокрема, трудової підготовки), й зорієнтоване на вироблення сукупності практичних рекомендацій щодо їх впровадження у загальноосвітніх школах. Воно характеризується комплексним, багаторівневим вивченням дидактичного процесу, що передбачає використання різноманітних методик одержання й опрацювання інформації при значній кількості (масиві) учасників. 2. Регулярне вивчення вузького спектру науково-методичних проблем; підпорядковане конкретизації та поглибленню окремих освітніх аспектів (наприклад, теоретичних основ трудового навчання і виховання), перевірці й уточненню наявних емпіричних даних про можливі шляхи загальнотехнічної підготовки українських школярів. 3. Зондування громадської думки (попереднє опитування учителів, учнів та батьків про їхнє бачення перспективи трудового навчання у загальноосвітній школі); дозволяє отримати окремі зрізи загальних педагогічних процесів чи явищ. 4. Експрес-опитування – оперативне оцінювання конкретних станів думки респондентів, отримання “миттєвої фотографії” ситуації; дає можливість вивчати окремі характеристики досліджуваної проблеми, що є актуальними протягом певного проміжку часу. Представивши загальну інформацію про використання соціологічних методів у педагогіці, слід провести більш детальний аналіз кожного з них. 2. Анкета, її значення в дослідженні Метод анкетування побудований на письмовому задаванні наперед підготовлених запитань іспитникам й отриманні адекватних відповідей; як правило, кожне наступне питання є логічним продовженням попереднього. Тому, в анкеті (на відміну від інтерв’ю й особливо бесіди) існує жорстка логічна конструкція змісту, яка залишається незмінною протягом проведення всього опитування.

Анкета як ефективний засіб пізнання найчастіше використовується тоді, коли необхідно вивчати думку педагогів, школярів та їх батьків щодо шляхів і напрямків реалізації навчально-виховного процесу, коли потрібно дізнатися про ставлення учнів певного віку один до одного, до вчителів та предметів, які вони викладають, до різних видів трудової діяльності тощо. Письмове опитування може бути з успіхом реалізоване при умові, що педагоги та їх вихованці звикли систематично відповідати на подібні запитання й з всією серйозністю та розумінням ставляться до виконання пропонованих завдань. Позитивних результатів можна досягнути при роботі з тими колективами, з якими дослідник вже попередньо ознайомився, вивчаючи певні аспекти педагогічного процесу за допомогою інших методів (бесіди, спостереження або експерименту). Анкетування доцільно широко використовувати тоді, коли проводиться дослідження великого спектру аналогічних проблем, або вивчаються подібні за певними ознаками іспитники. Під сучасну пору цим методом можна також визначати необхідні ділові якості та риси особистості, що мають бути притаманні педагогам або учням, а також певною мірою прогнозувати основні напрямки реалізації дидактичних завдань, зокрема для конкретних загальноосвітніх навчальних закладів. Як і будь-який метод наукового пізнання, анкета має свої переваги та недоліки. До позитивних аспектів належить можливість одночасного опитування великого масиву (кількості респондентів). При анкетуванні не є обов’язковим особистий контакт дослідника й іспитника, її можна переслати поштою або передати через довірену особу. Проведення письмового опитування, якщо воно попередньо підготовлене, не потребує (як, наприклад, при бесіді) кваліфікованого організатора. Вчителі-предметники, студенти-практиканти й навіть учні старших класів можуть успішно виступати в ролі розповсюджувачів анкети. Завдяки тому, що анкета містить багато різноманітних варіантів вирішення певної проблеми, дослідник може отримати інформацію, яка раніше не була й не могла бути в його розпорядженні. Крім того, однакові або подібні відповіді, висловлені великою кількістю іспитників, можуть об'єктивно й правдиво підтверджувати (чи спростовувати) закономірність конкретного явища, факту. Матеріали письмового опитування, отримані з різноманітних джерел (загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та ін.), дадуть можливість науковцеві правильно зорієнтуватися у визначенні теоретичних основ проблеми, а також виділити нові аспекти своєї діяльності. Позитивний бік використання анкети, може мати також і негативні наслідки. Як показує практика роботи, досить часто дослідники вибирають анкетування провідним методом своєї діяльності, хоча саме в педагогіці отримані за допомогою письмового опитування факти не завжди можуть вважатися основними й беззаперечними. Слід наголосити, що анкетне опитування дає достовірну інформацію про рівень свідомості, але не про реальну поведінку іспитників. Поставлені запитання дають можливість отримати відповіді лише про вербальну поведінку респондента, тобто про те, як він має поступати, чи про те, як він повів би себе в тій або іншій ситуації.

Як зрозумло з назви, «етносимволзм» перемщу фокус дослджень вд чисто зовншнх полтичних  економчних чи соцобологчних факторв до культурних чинникв символв, спогадв, мтв, вартостей  традицй[52]. Так само, як  решта парадигм, етносимволзм набира рзномантних форм. Джон АрмстронA (John Armstrong) бльше схиляться до переналстського погляду, що тяж до применшення вдмнностей мж нацями й етнчними дентичностями (хоча вн  робить розмежування мж нацями до  псля 1800 p., так званим вододлом «нацоналзму»). Це частково тому, що АрмстронA займа феноменологчну позицю, яка сприйма етнчн дентичност як змну групових сприймань, почувань  стосункв. Водночас, вн користуться методом символчного граничного аналзу, започаткованого Фредриком Бартом (Fredrik Barth)  пдкреслю, для того щоб вважати етнчну належнсть незмнною, необхдно дослджувати «мто-символчн комплекси» протягом тривалого часу (Amstrong, 1982 та 1995; пор. Barth, 1969: Вступ). Джон Гатчинсон, з ншого боку, розкрива рушйн сили культурних форм, а для розрзнення сучасних культурного та полтичного типв нацоналзму вибрав бльш веберанський пдхд

1. Про методи дослідження малих річок

2. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

3. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

4. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

5. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

6. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу
7. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера
8. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

9. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

10. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

11. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

12. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

13. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

14. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

15. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

16. Еколого-біологічні дослідження місцевості

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Метеорологічні дослідження

18. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

19. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

20. Дослідження методів інтерполяції

21. Дослідження методів чисельного інтегрування

22. Дослідження чисельних методів інтегрування
23. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
24. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

25. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

26. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

27. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

28. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

29. Методи політичних досліджень

30. Предмет дослідження соціальної психології

31. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

32. Методи економіко-статистичних досліджень

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

34. Дослідження харчування

35. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

36. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

37. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

38. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
39. Спектральні наземні дослідження
40. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

41. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

42. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

43. Біологічні особливості веслоноса

44. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

45. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

46. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

47. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

48. Методика гідрогеологічних досліджень

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

50. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

51. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

52. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

53. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

54. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
55. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)
56. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

57. Медичні дослідження Герофіла

58. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

59. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

60. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

61. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

62. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

63. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

64. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

66. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

67. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

68. Маркетингові дослідження

69. Маркетингові дослідження діяльності фірми

70. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"
71. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"
72. Організація маркетингових досліджень в туризмі

73. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

74. Характеристика маркетингового дослідження товару

75. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

76. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

77. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

78. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

79. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

80. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

81. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

82. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

83. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

84. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

85. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

86. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa
87. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
88. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

89. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

90. Променеве дослідження молочної залози

91. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

92. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

93. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

94. Дослідження аспектів управління якістю продукції

95. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

96. Дослідження та розробки на підприємстві

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

98. Методи психології та педагогіки

99. Основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.