Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ВСТУП На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників малодостовірними. Разом з тим відмова від фінансового планування рівнозначна відмові від розроблення способів фінансового забезпечення поставлених завдань в області підприємництва . Ведення підприємницької діяльності немислиме без чіткого економічного розрахунку і бачення перспективи, що значно полегшує підприємницьку діяльність, знижує рівень її ризикованості. Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони і ділянки функціонування підприємства. Фінансове планування відображає одну з найважливіших сторін організації виробництва – управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Його необхідність викликана тим, що потрібно передбачити конкретні грошові кошти, без наявності яких неможливе неперервне функціонування підприємства, оскільки їх необхідно витрачати для придбання сировини, матеріалів, інших цінностей, сплати податків, відрахувань до спеціальних фондів, виконання фінансових зобов’язань перед постачальниками, членами трудового колективу . У ринкових відносинах від фінансових можливостей підприємства багато в чому залежить не тільки неперервність виробництва, але й кінцеві результати його діяльності, уникнення банкрутства. Тому головним призначенням фінансового планування стає передбачення надходження доходів підприємства, визначення видатків, результативності кожної господарської і фінансової ситуації, обґрунтування найвірогіднішого напрямку використання фінансових ресурсів підприємства. Фінансове планування здатне активно впливати на усі сторони роботи підприємства через вибір об’єктів фінансування, направлення грошових коштів і вибірково в залежності від віддачі тих чи інших заходів економічного і соціального розвитку сприяти раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів . Актуальність теми полягає в тому що фінансове планування допомагає підприємству досягти високого рівня управління виробничо-господарської діяльності, яке забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Об’єкт дослідження – ВАТ «Турбоатом». Предметом дослідження курсової роботи виступає фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності.

Метою курсової роботи є дослідження поняття фінансового планування на підприємстві, визначення ефективності процесу фінансового планування і пошук шляхів його удосконалення. Досягнення поставленої мети здійснювалось послідовним вирішенням наступних завдань: викладення теоретичних основ фінансового планування економічного розвитку підприємства в цілому; розкрити сутність поняття фінансового планування, дослідити погляди різних економістів щодо цього і сформувати визначення терміну фінансового планування; розглянути проблеми, що виникають при фінансовому плануванні на підприємстві; спрогнозувати на основі планового балансу і планового звіту про фінансові результати основні фінансово – економічні показники досліджуваного підприємства і провести їх порівняння; на основі проведеного аналізу фінансового планування зробити аналіз ефективності фінансового планування на досліджуваному підприємстві; запропонувати шляхи вдосконалення процесу фінансового планування на досліджуваному підприємстві; В процесі досліджень при вирішенні поставлених завдань застосовувалися методи порівняння, систематизації і логічного узагальнення, системний підхід, прийоми економічного аналізу та інші методи наукових досліджень. Метою фінансового планування є планування подальшого розвитку для стабільності підприємства. Інформаційною основою роботи є вітчизняні і зарубіжні фундаментальні і практичні дослідження сутності та здійснення фінансового планування на підприємстві, Закони України, Укази президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні дані по Україні, 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність внутрішнього планування та прогнозування на підприємстві У теоретичному аспекті фінансове планування розглядають як невід'ємну частину загального планування звичайної діяльності підприємства. Разом з тим сутність фінансового планування трактується вченими по-різному. Немає чіткого визначення понять &quo ;фінансове планування&quo ;, &quo ;фінансовий план підприємства&quo ;, &quo ;бюджетування&quo ; на мікрорівні, змісту фінансових планів залежно від організаційно-правової форми та розміру підприємства. Розглянемо детальніше тлумачення сутності фінансового планування різними вченими - економістами. Наприклад Р.А. Слав'юк під фінансовим плануванням розуміє розрахунок обсягів фінансових ресурсів . На його думку &quo ;.фінансове планування являє собою розрахунок обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами використання у відповідності з виробничими і маркетинговими показниками підприємств на плановий рік&quo ;. Вважаю, що під фінансовим плануванням на підприємстві слід розуміти, передусім, процес розробки видів різних фінансових планів як за термінами, змістом, так і за завданнями, які мають бути розв'язані в процесі виконання цих планів. Обє’ктом фінансового планування є доходи і накопичення, їх формування та розподіл, взаємовідносини з ланками фінансово – кредитної системи, фонди грошових коштів, їх формування та використання, капітальні вкладення й оборотні активи, планування їх обсягів і джерел фінансування, визначення джерел фінансування соціальної та культурно – побутової сфер підприємства.

Базується фінансове планування на виробничих показниках плану, плану продажу продукції та послуг, плану капітальних вкладень та розвитку соціальної сфери. Основними завданнями фінансового планування є : визначення джерел та обсягів фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства; виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів; раціональний розподіл отримуваних прибутків і накопичень по каналах їх використання; забезпечення посилення фінансового планування в керуванні виробництвом і підвищенням його ефективності. Основними стадіями фінансового планування є : аналіз надходжень і витрат фінансових ресурсів по їх видам і в цілому за попередній зворотній період; складання проекту фінансового плану на наступний період(рік); розгляд та затвердження фінансових планів; виконання фінансових планів. Партін Г.О і Завгородній А.Г. стверджують, що &quo ;. фінансове планування — це розроблення системи фінансових планів за окремими напрямами фінансової діяльності підприємства, які забезпечують реалізацію його фінансової стратегії у плановому періоді&quo ; . Наведене визначення, на мій погляд, стосується поточного або оперативного фінансового планування, оскільки покликане забезпечити реалізацію фінансової стратегії, що здійснюється у поточному періоді. Вихідним пунктом системи поточного планування діяльності підприємства є його фінансова стратегія та фінансова політика. Поточне фінансове планування дає можливість підприємству визначити джерела фінансування його розвитку, сформувати структуру доходів і витрат, забезпечити стійку платоспроможність, визначити структуру його активів та капітал на кінець планового періоду . Поточний фінансовий план державним підприємством та підприємствами з різною часткою власності у статутному капіталі складається на рік із розбивкою по кварталах за рекомендованою Міністерством економіки України формою. Головним документом процесу поточного фінансового планування є фінансовий план. Як вітчизняні економісти, так і зарубіжні трактують фінансовий план підприємства у вузькому і широкому сенсі. Переважна більшість з них визначає фінансовий план підприємства як складову його бізнес-плану. Отже, фінансовому плану відводять досить &quo ;скромну&quo ; роль узагальнюючого документа бізнес-плану підприємства, що, на мій погляд, є явно недостатнім. Разом з тим Павлова Л.М. підкреслює широкий діапазон завдань, що вирішують у процесі реалізації фінансового плану підприємства. &quo ;Фінансовий план — важливий документ бізнес-планів, що складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів і програм, так і для управління поточною і стратегічною фінансовою діяльністю&quo ;. У цьому трактуванні охоплено весь спектр діяльності підприємства, що знаходить відображення у фінансовому плані. З появою П(С)БО, де визначено зміст операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, по-різному трактується фінансова діяльність підприємств. Більшість авторів відносить до неї всю звичайну діяльність підприємств. Ці питання також потребують уточнення. Поряд з загальними принципами управління і планування існують і специфічні принципи планування, до яких відносять цільову направленість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкту та предмету планування .

При необхдност працвника може бути направлено, за його згодою, на навчання новй профес (спецальност) з наступним наданням йому роботи. Стаття 49-4 Зайнятсть населення Зайнятсть суспльно корисною працею осб, як припинили трудов вдносини з пдстав, передбачених цим Кодексом, при неможливост х самостйного працевлаштування, забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення» (803-12 <javascript:OpenDoc('803-12');>). Лквдаця, реорганзаця пдпримств, змна форм власност або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельност або штату працвникв, погршення умов прац, можуть здйснюватися тльки псля завчасного надання професйним сплкам нформац з цього питання, включаючи нформацю про причини наступних звльнень, кльксть  категор працвникв, яких це може стосуватися, про строки проведення звльнення. Власник або уповноважений ним орган не пзнше трьох мсяцв з часу прийняття ршення проводить консультац з професйними сплками про заходи щодо запобгання звльненню чи зведенню х клькост до мнмуму або пом'якшення несприятливих наслдкв будь-якого звльнення

1. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

2. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

3. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

4. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

5. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

6. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
7. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
8. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

9. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

10. Методи фінансового планування на підприємстві

11. Фінансова санація та банкрутство підприємств

12. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

13. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

14. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

15. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

16. Планування діяльності підприємств

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

17. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

18. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

19. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

20. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

21. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

22. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

25. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

26. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

27. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

28. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

29. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

30. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

31. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

32. Дослідження та розробки на підприємстві

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

33. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

34. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

35. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

36. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

37. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

38. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві
39. Державна фінансова підтримка санації підприємств
40. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

41. Фінансове планування на підприємствах

42. Фінансовий облік на підприємстві

43. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

44. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

45. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

46. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

47. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

48. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

50. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

51. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

52. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

53. Суть комерційної діяльності на підприємстві

54. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
55. Реструктуризація підприємств
56. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

57. Підприємство та підприємництво

58. Правила поведінки на підприємстві

59. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

60. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

61. Кредитування підприємств

62. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

63. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

64. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

65. Охорона праці на підприємстві

66. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

67. Доходи сільськогосподарських підприємств

68. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

69. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

70. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
71. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
72. Звітність сільськогосподарських підприємств

73. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

74. Облік доходів підприємств

75. Облік неопераційних витрат на підприємстві

76. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

79. Організація облікового процесу на підприємстві

80. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

82. Організація управлінського обліку на підприємстві

83. Ревізійні комісії підприємств і організацій

84. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

85. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

86. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості
87. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
88. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

89. Правовий статус комунальних підприємств

90. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

91. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

92. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

93. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

94. Інтернаціоналізація підприємств

95. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

96. Маркетингові дослідження на підприємстві

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

97. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

98. Організація обліку на торгівельному підприємстві

99. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.