Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Пакистані Розділ ІІ. Організація обліку в Фінляндії Висновки Список використаних джерел Вступ Система бухгалтерського обліку – це акумуляція та трансформація множини даних про факти господарського життя, які формують всебічну інформацію про господарсько-фінансову діяльність господарюючих суб’єктів, необхідних для прийняття ефективних економічних рішень певним колом користувачів. Загальне поняття національної системи бухгалтерського обліку випливає з визначення облікової системи, і конкретизується рядом принципів: Національна система бухгалтерського обліку дозволяє вирішувати тактичні і стратегічні завдання розвитку економіки країни шляхом створення відповідних законодавчих актів, які регулюють національну облікову систему. Щоб зрозуміти як в кожній конкретній країні розвивається своя система бухгалтерського обліку, необхідно визначити ті фактори, які впливають на особливості створення і функціонування національних систем. До таких факторів відносять: загальну економічну ситуацію в країні; професійне самоврядування; ступінь розкриття фінансової інформації; систему оподаткування; юридичне середовище; мову; національні особливості; джерела фінансування; економічні наслідки від прийнятої системи. Тому метою моєї роботи є визначення характерних рис ведення обліку в Пакистані та Фінляндії, а також визначити, які саме фактори впливають на формування національної системи саме досліджуваних країн. Розділ І. Організація обліку в Пакистані Система організації обліку. Значний вплив на розвиток теорії та практики в світі здійснює Великобританія. Майже всі колишні англійські колонії ведуть облік за британською моделлю в тому числі і Пакистан. Основні принципи британської моделі були розроблені у Великобританії та США. Значний внесок у їх розвиток зробили Нідерланди, тому цю модель було б точніше назвати Британо-американо-нідерландською. Роль названих країн продовжує залишатися дуже активною. Основна ідея моделі - орієнтація обліку на інформаційні запити інвесторів і кредиторів. Промислові революції в США та Великобританії привели до того, що власники компаній та інвестори віддалилися від оперативного управління і передали його професійним управляючим. У такій ситуації фінансово-облікова інформація є важливим джерелом даних про стан компанії. Управлінський персонал зобов'язаний надавати своїм акціонерам звіти для контролю за ефективністю використання ресурсів. Саме ця обставина визначила націленість фінансової звітності на інформаційні потреби інвесторів і кредиторів. Організація бухгалтерського обліку ґрунтується на наукових принципах, які задовольняють національні потреби економіки країни. У Пакистані фондовими біржами дозволено використовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), як іноземними так і внутрішніми компаніями. В Пакистані поняття облікової політики трактується наступним чином: Облікова політика - це конкретні принципи, основи, умови, правила та практика, які прийняті компанією для підготовки та надання фінансової звітності&quo ;. МСФЗ використовуються без змін, як національні стандарти.

Облік необоротних активів. Необоротні активи у зарубіжній практиці позначаються різними термінами: постійні активи, власність, споруди та обладнання, матеріальні постійні активи тощо. В Пакистані необоротні активи – це довгострокові активи, що об’єднують в собі основні засоби або власність, будівлі та обладнання, невідчутні (нематеріальні активи), витрати майбутніх періодів, інвестиційні фонди та інші поза оборотні активи. Облік оборотних активів. Найліквіднішими серед активів підприємства є грошові кошти та їх еквіваленти, які визнаються в різних облікових системах за фактичною номінальною вартістю або оголошеною вартістю. Операції з іноземною валютою знаходять відображення в звітності в тій валюті, в якій складена звітність. Облік зобов'язаннь. Основними характеристиками зобов'язання в Пакистані є наступні: наявність у компанії зобов'язання, виконати яке можна лише шляхом передачі активу або надання послуг іншій організації в майбутньому; господарська подія, що призвела до виникнення даного зобов'язання, вже відбулася; виникнення зобов'язання повинно бути, принаймні, ймовірним. Необхідно розрізняти дійсні та майбутні зобов'язання. Рішення керівництва підприємства придбати активи у майбутньому саме по собі не веде до виникнення зобов'язання. Як правило, зобов'язання виникає тільки тоді, коли актив отримано або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив. В останньому випадку невідмовність угоди означає, що економічні наслідки невиконання зобов'язання, наприклад, у зв'язку зі штрафними санкціями, не дадуть підприємству можливості уникнути вибуття ресурсів на Користь іншої сторони. При переведенні фінансових звітів закордонного підприємства з метою його включення у свої фінансові звіти підприємства в Пакистані, яке звітує, відповідно до МСБО 21 повинно застосовує такі процедури: переведення як монетарних, так і немонетарних активів та зобов'язань закордонного підприємства за курсом при закритті; переведення статей доходів та витрат закордонного підприємства за валютними курсами на дату операцій, окрім випадків, коли закордонне підприємство звітує у валюті країни з гіперінфляційною економікою; в цьому разі статті доходів та витрат слід перераховувати за валютними курсами при закритті; класифікація всіх остаточних курсових різниць така ж як і у власного капіталу, доки не відбудеться вибуття чистих інвестицій. План рахунків. План рахунків характеризується тим, що немає загальноприйнятого національного плану рахунків, що й характерно для країн англо-американської системи обліку. Для цих країн до яких входить і Пакистан характерні наступні риси. 1. Наявність двох самостійних бухгалтерій: фінансової та управлінської. При цьому фінансова бухгалтерія дає загальну характеристику майна підприємства і всієї економічної діяльності господарюючого суб'єкта. Вона включає аналітичний облік розрахунків з постачальниками, покупцями, іншими юридичними чи фізичними особами, а також аналітичний облік фінансових операцій. За даними фінансового обліку визначають прибуток (збиток) та складають звітність. Управлінський облік призначений для задоволення інформаційних потреб управління, він вирішує такі завдання, як визначення очікуваного доходу від тієї чи іншої господарської операції, складання цілого ряду прогнозів, а саме: про рентабельність випуску нових видів продукції на підставі вивчення ринків збуту, про фінансовий стан фірми в перспективі, фінансова оцінка альтернативних варіантів розвитку підприємства тощо.

В його основу покладено широке застосування фінансової математики; управлінська бухгалтерія є необов'язковою, як правило, вона застосовується тільки на великих підприємствах. 2. Як і більшість планів рахунків країн-членів ЄС план рахунків будується на основі методу «затрати-випуск» з постійним спрямуванням бухгалтерського обліку на кінцевий результат. Фінансова бухгалтерія порівнює витрати з випуском у розрізі функціональних рахунків (виробництво, транспорт, постачання, реалізація, адміністрація тощо) та визначає фінансовий результат, а у випадку однорідності готової продукції, вимірювання витрат випуску та результатів проводиться у розрізі центрів відповідальності. В управлінській бухгалтерії вимірювання витрат, пов'язаних з випуском та визначенням фінансових результатів, проводиться у розрізі виробів, внутрішніх та зовнішніх сегментів діяльності. Постійна спрямованість бухгалтерського обліку на оперативне визначення фінансових результатів. Значна інтеграція планування та обліку на рівні фінансової та управлінської бухгалтерій. Визначення фінансових результатів здійснюється на основі групування витрат за елементами з чітким відокремленням доданої вартості. Багато підприємств країн англо-американської облікової системи облік витрат здійснюють на функціональних рахунках. Наприклад, професійний план рахунків енергетичної промисловості Канади пропонує обліковувати витрати за наступними рахунками: 50 «Виробництво», 51 «Транспорт», 52 «Реалізація», 53 «Постачання», 54 «Адміністрація» тощо. Всі професійні плани рахунків будуються на певних принципах, на підставі яких кожна компанія самостійно формує план рахунків. Облік власного капіталу. В звітності компаній країни розкрита наступна інформація, яка стосується власного капіталу компаній: кількість акцій, які дозволені до випуску, випущені та знаходяться в обігу; частка неоплаченого капіталу; номінальна, чи юридично визначена вартість акцій; зміни рахунків акціонерного капіталу за період; права, привілеї та обмеження, що стосуються розподілення дивідендів; відкладені дивіденди за привілейованими кумулятивними акціями; викуплені акції; акції, зарезервовані для майбутнього випуску, відповідно до опціонних та продажних контрактів, включаючи їх умови та суми; додатковий капітал (емісійний дохід); додатковий капітал від переоцінки; резерви та накопичений (нерозподілений) чистий прибуток; Автоматизація обліку. Уряд Пакистану вирішив модернізувати свою централізовану систему бухгалтерського звіту і фінансової звітності. Традиційна система, вік яку складає сто років, в даний час переживає процес заміщення нової, відповідної Стандартам бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі, прийнятим ІНТОСАІ і IFAC. Таке підприємство зажадало повного зміни технології процесу бізнесу (BRR), маючи на увазі технологічні вимоги, витікаючі з необхідності інтегрованої системи фінансового менеджменту. BRR було здійснене за сприяння міжнародних консультантов, і нова модель бухгалтерського обліку і звітності висловлена в систематизованій формі в семи томах керівництва. Хоча вона дала початок здійсненню галузевого розробленого рішення у формі програмного забезпечення для фінансового менеджменту в Пакистані, функціональність повної системи була вперше виявлена і визначена в 15 функціональних модулях.

Цілком закономірно, що, розробляючи плани повалення радянської влади, керівництво ППШ докладало зусиль до перетворення повстанського руху на організовану, боєздатну силу, здатну не тільки готувати УСРР як потенційний театр воєнних дій, але й протистояти регулярним частинам Червоної армії і держбезпеки. ППШ постійно приділяв увагу кадровому забезпеченню повстанських формувань, постановці перед ними конкретних бойових завдань в умовах підпілля та відкритих бойових дій, підготовці відповідних інструктивно-директивних документів, формуванню організаційно-штатної структури й територіальної мережі повстанських угруповань, матеріально-бойовій підтримці партизан. Органом безпосереднього керування повстанським рухом в УСРР у рамках Штабу був його організаційний відділ, до складу якого входили секції: організаційна, яка призначала співробітників на керівні посади в штабах повстанських формувань, підтримувала кур'єрський зв'язок між ними і Штабом, інструктувала командування повстанських угруповань; облікова - поточний облік повстансько-підпільних сил в УСРР; етапова - налагодження каналів оперативного зв'язку між ППШ і повстанцями; постачання і транспорту - матеріально-технічне забезпечення повстанських формувань

1. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

2. Етапи організації бухгалтерського обліку

3. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

4. Організація обліку в магазині "Світанок"

5. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

6. Організація обліку грошових коштів
7. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
8. Організація обліку доходів

9. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

10. Організація обліку на підприємстві

11. Організація обліку орендних операцій

12. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

13. Організація обліку грошових коштів в касі

14. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

15. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

21. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

22. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
23. Основи побудови обліку праці та її оплати
24. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

25. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

26. Організація облікового процесу на підприємстві

27. Основи бухгалтерського обліку

28. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

29. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

30. Українська школа бухгалтерського обліку

31. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

32. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

34. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
39. Організація управлінського обліку
40. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

41. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

42. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

48. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

50. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

51. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

52. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

53. Становлення професійних бухгалтерських організацій

54. Теоретичні основи обліку та аудиту
55. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
56. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

57. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

58. Організація захисту державної таємниці в Росії

59. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

60. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

61. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

62. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

63. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

64. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

65. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

66. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

67. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

68. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

69. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

70. Міжнародні фінансові організації та їх роль
71. Світова організація торгівлі: цілі та функції
72. Україна та міжнародні економічні організації

73. Економічні та правові основи управління організацією

74. Кризове явище функціонування та розвитку організації

75. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

76. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

77. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

78. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

79. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

80. Організація та методика виконання курсових

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

81. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

82. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

83. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

84. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

85. Дитячі та юнацькі організації в Україні

86. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
87. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
88. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

89. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

90. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

91. Організація та проведення туристичних походів

92. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

93. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

94. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

95. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

96. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

98. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

99. Суспільна організація життя слов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.