Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принципи кримінального процесу в Україні

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ. Вступ ст. 2 2. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства .ст.3 3. Характеристика окремих принципів кримінального процесу .ст.12 3.1.Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу України .ст.12 3.2. Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України .ст.34 4. Висновок ст.43 5. Література ст.44 ВСТУП. Неможливо збудувати будівлю, не маючи фундамен­ту та загального уявлення про неї. У кожному окремому явищі є елементи загального. Щоб зрозуміти це, не мож­на обмежитися вивченням лише окремих ознак, особли­востей і деталей. Треба вивчати в першу чергу те, що об'єднує і становить їх основу (лат. рri cipium— прин­цип, засада), оскільки окремі ознаки, риси, деталі не ви­никають і не існують ізольовано одне від одного. Це правило притаманне всім явищам, що існують у природі, у тому числі і праву. За В. Далем, «принцип — наукова чи моральна засада, підвалина, правило, основа, від якої не відступають». Відповідно до тлумачного словника української мови «засада — це основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії ідеологічного напряму і т. ін.». Кримінальний процес України як діяльність органів дізнання, слідства, прокуратури і суду з порушення кримінальних справ, їх розслідування, судового розгляду регламентується нормами кримінально-процесуального права. Тому принципи кримінального процесу України як основоположні начала цієї діяльності також повинні бути закріплені в кримінально-процесуальних нормах найбільш загального характеру, бо інакше вони не регулюватимуть правову діяльність і відповідні правові відносини. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства. Неможливо збудувати будівлю, не маючи фундамен­ту та загального уявлення про неї. У кожному окремому явищі є елементи загального. Щоб зрозуміти це, не мож­на обмежитися вивченням лише окремих ознак, особли­востей і деталей. Треба вивчати в першу чергу те, що об'єднує і становить їх основу (лат. рri cipium— прин­цип, засада), оскільки окремі ознаки, риси, деталі не ви­никають і не існують ізольовано одне від одного. Це правило притаманне всім явищам, що існують у природі, у тому числі і праву. За В. Далем, «принцип — наукова чи моральна засада, підвалина, правило, основа, від якої не відступають». Відповідно до тлумачного словника української мови «засада — це основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії ідеологічного напряму і т. ін.». Однією з основних функцій, які здійснює держава є забезпечення законності і правопорядку. До неї нале­жать соціально-економічні перетворення, заходи полі­тичного характеру, виховно-профілактичні зусилля, за­стосування примусу щодо осіб, які порушують вимоги закону. В системі заходів такого роду одне із централь­них місць посідає діяльність з боротьби зі злочинністю. Закон чітко визначає державні органи, які реалізують конкретні форми діяльності з боротьби зі злочинністю. Це органи правосуддя, досудового слідства, дізнання, органи оперативно-розшукової діяльності, органи роз­відки і контррозвідки, виконання вироків та прокурор­ського нагляду.

Всі ці органи мають реальну владу, і неважко передбачити, які негативні наслідки можуть настати, якщо вони діятимуть свавільно. Оскільки діяль­ність цих органів має підвищену суспільну небезпеку, для неї встановлено підказані міжнародним і національ­ним досвідом та закріплені в законі відповідні правила, процедура. Через те, що ця діяльність пов'язана із засто­суванням кримінального закону, її називають кримі­нальним процесом. Для побудови кримінального проце­су необхідні загальні підвалини, загальні ідеї. Щоб ви­значити, яким у тій чи іншій державі є кримінальний процес, яка політична і правова сутність діяльності ор­ганів слідства, прокуратури, адвокатури і суду, треба з'ясувати, які принципові положення, засади покладено в основу їхньої діяльності. Не може йтися про вищу справедливість суду без впровадження у його діяльність тих положень, що забезпечують професіоналізм, абсо­лютну неупередженість та об'єктивність. Відомо три історичні форми кримінального процесу: ранній обвинувальний, який виник із первіснообщинно­го устрою, середньовічний інквізиційний та нинішній змішаний більш цивілізований, гуманний і змагальний процес. Ці види кримінального процесу з історичною послідовністю змінювали один одного під впливом еко­номічних, політичних, соціальних та інших факторів. Україна на порозі 21 ст. ще має у кримінальному процесі багато рудиментів інквізиційного процесу. Про це свід­чить той факт, що досудове слідство перебуває в руках виконавчої влади і значною мірою підпорядковано ді­знанню. Суди змушені виконувати не властиву їм обви­нувальну функцію, оскільки прокурор не бере участі у розгляді майже половини справ. Суди значною мірою залежать від виконавчої влади, у судових процесах не­має дійсної змагальності сторін, не забезпечена повна рівність сторін перед законом і судом, відсутня можли­вість апеляційного перегляду справи, а поняття пре­зумпції невинуватості, нечітко продекламоване у Кри­мінально-процесуальному кодексі, постійно порушуєть­ся на практиці. «В чинному КПК все ще на першому плані перебуває процедура обвинувачення, а захист реально не протистоїть процесуальній діяльності органів досудового розслідування». Все це відбивається на правах і свободах людини, на можливості їх реалізації, створює відповідні серйозні проблеми Україні в її сто­сунках з цивілізованим світом, є перепоною для її нор­мального розвитку. Намагання переходу України в нову політичну і со­ціальну реальність спонукає її до сприйняття і закріп­лення в Конституції та відповідних законах усіх тих до­мінуючих у світі передових ідей, які світове співтова­риство впроваджує у кримінальному судочинстві. Ці ідеї спрямовані перш за все на поважання гідності людини, на захист її прав і свобод, на обмеження свавілля держа­ви та чиновників. Основні засади судочинства містяться у таких міжнародно-правових актах, як Загальна декла­рація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217А(ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.; Міжнародний пакт про громадянські та політич­ні права, прийнятий резолюцією 2200А (XXI) Генераль­ної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 р.;

Конвенція про захист прав і основних свобод людини, прийнята в Римі 4 листопада 1950 р. та у багатьох інших міжнародних актах. Із змісту терміна «засада» («основа») випливає, що засадою кримінального процесу може бути визнано не кожне положення, що характеризує організацію і діяль­ність органів дізнання, слідства, прокуратури та суду, а лише головні, вихідні моменти, на яких у свою чергу ґрунтуються більш детальні положення. Засадам судочинства у юридичній літературі приді­ляється багато уваги. Зокрема, М.С. Строгович визна­чав поняття основних засад кримінального процесу як найважливіші і визначальні правові положення, що на них будується кримінальний процес, які характеризують кримінальний процес як дійовий засіб активної бороть­би проти злочинних посягань на державу та правопоря­док і які виражають здійснення у кримінальному процесі демократизму і законності. Він вважає, що основні заса­ди кримінального процесу мають визначальне значення для всієї системи процесуальних форм та інститутів і відображають найістотніші риси і властивості кримі­нального процесу. Засади кримінального процесу водночас є засадами судочинства, бо правові положення, що належать до за­сад кримінального процесу обов'язково діють на стадії судового розгляду. Ю. П. Янович характеризує засади кримінального процесу як основоположні правові вимоги, що визнача­ють зміст і форму кримінального процесу в цілому, його стадій та інститутів, недодержання яких тягне за собою несприятливі наслідки у вигляді скасування прийнятих у справі рішень. На його думку, суть засад кримінально­го процесу полягає в тому, що це норми загального і визначального характеру, які містяться у Конституції, КПК та інших правових актах, що відображають істот­ніші риси і властивості кримінального процесу. Причо­му ці норми первинні, тобто такі, що не випливають з інших норм, вони конкретизуються в окремих кримі­нально-процесуальних нормах. Норми-засади діють у всіх чи кількох стадіях кримінального процесу і обов'яз­ково виявляються у центральній його стадії — судовому розгляді. І.В. Тиричев до засад кримінального процесу відно­сить правові норми, які визначають права і свободи лю­дини і громадянина у кримінальному процесі. З точки зору В.М. Тертишника засади кримінально­го процесу — це закріплені в законі основоположні ідеї, начала, найзагальніші положення, які визначають суть і зміст діяльності суб'єктів процесу, процесуальну форму здійснення правосуддя. Ці засади являють собою загаль­ні правила поведінки визначального характеру, які дістали закріплення у законі, звернені своїми правовими вимогами до всіх учасників процесу, мають загально­обов'язковий характер, забезпечуються заходами держав­ного примусу та мають правовий механізм реалізації. На думку Л.Т. Ульянової, засадами кримінального процесу можуть бути не будь-які, довільно вибрані по­гляди на форми й методи судочинства, а лише ті, що відповідають соціально-економічним умовам розвитку суспільства і можуть бути реалізовані в умовах органі­зації розслідування і розгляду кримінальних справ на демократичних засадах. Найбільш обгрунтовано, на наш погляд, дано визна­чення поняття засад кримінального процесу у працях М.М

Тимошенко фрмами, хньою дяльнстю та коштами ретельно займалися спецслужби й нших кран, зокрема Великобритан. Чого лише варт судов процеси по несплат тимошенквською корпорацю ґЕСУ податкв в особливо великих розмрах! А росйськ кримнальн дяння Ю. Тимошенко, закрит «за строком давност»? Можна лише уявити, як товст дось снують за кордоном на укранського прем'ра. У якй ще держав допустили, щоб високопоставлений урядовець був так залежний вд ноземних держав та вразливий у власнй? Але ж в Укран йдеться не просто про урядовця, а про прем'ра, главу уряду, яка так прагне стати ще й президентом. Та такого «президента» ноземн спецслужби перетворять на звичайну маронетку. ¶ на то у Ю. Тимошенко вже нема ради! А в укранцв? А укранц - добр люди, м, як  усм добрякам, милша солодка брехня анж грка правда, тому у них може бути все. Особливо з погляду на те, як Ю. Тимошенко артистично поясню темн стор сво бограф, як вона в'юном викручуться, як фахово все прикрива, а як облесливо словоблудить! ¶ немало укранцв ймуть цьому словоблуддю вру! Навн

1. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

2. Принципи кримінального процесу

3. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

4. Принципи кримінального права

5. Адвокат у кримінальному процесі

6. Докази та доказування в кримінальному процесі
7. Доказування у кримінальному процесі
8. Захисник у кримінальному процесі

9. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

10. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

11. Поняття злочину у кримінальному праві України

12. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

13. Суб’єкти кримінального процесу

14. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

15. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

16. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

18. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

19. Давність у кримінальному праві

20. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

21. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

22. Звільнення від кримінальної відповідальності
23. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві
24. Кримінальна відповідальність

25. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

26. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

27. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

28. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

29. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

30. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

31. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

32. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

34. Планування розслідування кримінальних справ

35. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

36. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

37. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

38. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
39. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
40. Вина в кримінальному праві країни

41. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

42. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

43. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

44. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

45. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

48. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

49. Нотаріальний процес в Україні

50. Поняття й принципи громадянства України

51. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

52. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

53. Принципи розробки та оцінки державної політики України

54. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
55. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики
56. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

57. Процеси державотворення на України

58. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

59. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

60. Глобалізаційні процеси в Україні

61. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

62. Вища освіта України і Болонський процес

63. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

64. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

66. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

67. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

68. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

69. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

70. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки
71. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы
72. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

73. Атомна енергетика України і РПС

74. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

75. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

76. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

77. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

78. Принципы гражданского процессуального права

79. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

80. Принципы и формы налогообложения на Украине

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

82. Політичні права і свободи громадян України

83. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

84. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

85. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

86. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
87. Принцип разделения властей
88. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

89. Принцип разделения властей

90. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

91. Львівський музей українського мистецтва

92. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

93. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

94. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

95. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

96. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

97. Состав и принципы построения ЭВМ

98. Модемы, модемные стандарты, принцип работы

99. Принцип работы CD-ROM


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.