Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Фінансова звітність підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ Кафедра «Облік і аудит» КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Бухгалтерський облік» Краматорськ 2009 р. Зміст Вступ 1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ “ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ” 1.1 Мета складання фінансової звітності 1.2 Інформаційні потреби користувачів, які забезпечуються фінансовою звітністю 1.3 Склад та елементи фінансової звітності 1.4 Якісні характеристики фінансової звітності 1.5 Принципи підготовки фінансової звітності 1.6 Розкриття інформації у фінансовій звітності 2. РОЗВ’ЯЗАННЯ НАСКРІЗНОЇ ЗАДАЧІ ЗА ВАРІАНТОМ 27 2.1 Вихідні дані 2.2 Журнал реєстрації господарських операцій 2.3 Розрахунки до господарських операцій 2.4 Синтетичні рахунки 2.5 Аналітичні рахунки 2.6 Оборотні відомості за аналітичними і синтетичними рахунками (оборотно-сальдова та шахова) Висновок Перелік літератури Вступ В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” наведено визначення терміну “бухгалтерський облік”. Бухгалтерський облік – це процес виявлення, виміряння, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Кожне підприємство веде господарську роботу за розробленим їм планом. Господарська діяльність кожного підприємства потребує планування, управління та контролю. Мета бухгалтерського обліку – забезпечення управлінського апарату, відповідних служб та спеціалістів необхідними достовірними даними про господарський процес та фінансовий стан підприємства. Для того, щоб керувати підприємствами різних форм власності, необхідно мати дані про господарську діяльність кожного підприємства: розмір та склад його засобів виробництва, грошових коштах, розвиток окремих галузей та інше. Всі ці дані можуть бути отримані лише завдяки обліку. Як складова частина інформаційної системи підприємства бухгалтерський облік повинен забезпечувати отримання точної, повної, оперативної та достовірної інформації про господарські процеси, стан та використання ресурсів підприємства, розрахункових взаємовідносинах з покупцями, постачальниками, персоналом, бюджетом, використання грошових коштів та ін. В теперішній час в умовах інтенсифікації суспільного виробництва необхідно удосконалення господарського механізму та в першу чергу госпрозрахункових відносин, економічного стимулювання, контролю за виробництвом та розподілом. В цих умовах значення інформації бухгалтерського обліку ще більш зростає. 1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ “ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ” 1.1 Мета складання фінансової звітності Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. 1.2 Інформаційні потреби користувачів, які забезпечуються фінансовою звітністю Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. 1.3 Склад та елементи фінансової звітності Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну 989 від 25.11.2002 ) 1.4 Якісні характеристики фінансової звітності Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 1213 . { Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів 868 від 14.12.2005, 1213 від 19.12.2006 } 1.5 Принципи підготовки фінансової звітності Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства; безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності; історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей; повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності; обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 1.6 Розкриття інформації у фінансовій звітності Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про: підприємство; дату звітності та звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року; ( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Наказу Мінфіну 989 від 25.11.2002 ) облікову політику підприємства та її зміни; консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає: назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу); короткий опис основної діяльності підприємства; назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії; середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: 1. Принципів оцінки статей звітності. 2. Методів обліку щодо окремих статей звітності. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

2. Фінансова звітність в Україні

3. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

4. Звітність сільськогосподарських підприємств

5. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

6. Звітність
7. Попередній фінансовий аналіз підприємства
8. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

9. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

10. Податковий облік і звітність

11. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

12. Управління фінансовою санацією підприємства

13. Фінансовий механізм підприємства

14. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

15. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

16. Фінансова санація підприємства

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

18. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

19. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

20. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

21. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

22. Оцінка фінансового стану підприємства
23. Рентабельність підприємства
24. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

25. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

26. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

27. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

28. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

29. Аналіз фінансового стану підприємства

30. Аналіз фінансового стану підприємства

31. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

32. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

33. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

34. Інвестиційна діяльність підприємства

35. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

36. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

37. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

38. Оцінка фінансового стану підприємства
39. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
40. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

41. Фінансова санація та банкрутство підприємства

42. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

43. Фінансовий стан підприємства

44. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

45. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

46. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

47. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

48. Ефективність використання ресурсів підприємства

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Інвестиційна активність підприємства

50. Персонал підприємства. Продуктивність праці

51. Продуктивність праці персоналу підприємства

52. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

53. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

54. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
55. Бізнес-план підприємства
56. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

57. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

58. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

59. Розробка підприємства LOMAPAK

60. Фінанси підприємства контрольна

61. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

62. Персонал підприємства

63. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

64. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

66. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

67. Складання та подання фінансових звітів банку

68. Фінансова стійкість комерційного банку

69. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

70. Автомазація виробничих процесів підприємства
71. Несправжня вагітність сук
72. Витрати підприємства

73. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

74. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

75. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

76. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

77. Облік основних засобів підприємства

78. Облік створення підприємства

79. Організація облікової політики підприємства

80. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Порядок складання фінансової звітності

82. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

83. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

84. Аудит доходів підприємства

85. Аудит установчих документів підприємства

86. Аудит фінансової звітності
87. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
88. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

89. Аналіз програмного забезпечення підприємства

90. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

91. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

92. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

93. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

94. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

95. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

96. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные

97. Асортиментна політика підприємства

98. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

99. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.