Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо ЗМІСТВступ І. Психологія функціональних станів людини та їх прояви при заняттях тхеквондо Проблема функціональних станів людини та її дослідження в психології Психологічні особливості функціональних станів, що виникають в процесі занять тхеквондо Методи та методики дослідження функціональних станів ІІ. Експериментальне дослідження впливу функціональних станів на розвиток особистості 2.1. Характеристика експериментальної та контрольної групи, а також етапів дослідження 2.2. Кількісний, якісний та порівняльний аналіз отриманих даних проведеного дослідження 2.2.1. Тест «Лінеограми» 2.2.2. Тест «Зигзаги» 2.2.3. Тест «Сходи та кола» Висновки Література Вступ Аналіз станів втоми, бадьорості, напруженості, монотонії, різних станів стресу є традиційним для цілого ряду наукових дисциплін – перед усим, комплекса наук про діяльність людини. В умовах сучасного життя, з його інтенсивними навантаженнями, напруженим ритмом, розширенням сфер людської діяльності вплив цих станів підвищується. Останнім часом багато уваги приділяється взаємозв’язку між функціональними станами та спрямованістю розвитку особливостей та якостей особистості. Проблема впливу функціональних станів на розвиток особистості відноситься до основних проблем психології і порушує ряд питань серед яких, які з функціональних станів найбільше впливають на розвиток особистості, яким чином відбувається цей вплив та які можливі шляхи уникнення негативного впливу цих станів. Проблему функціональних станів досліджували багато вчених. Серед західних психологів відомі такі, як С. Бартлі, Т. Кокс, Д. Девіс , Д. Джонс, Х. Шулмен, Д. Норман та інші, серед вітчизняних – А.Б. Лєонова, Ф.Д. Горбов, В.Г. Асєєв, Х.М. Вернон, Є.А. Дерев'янко, Н.Д. Левітов. Особливо актуальною ця проблема стає при вивченні спортивної діяльності. Спортсмени часто перебувають у різних функціональних станах, тому особливості та якості особистості спортсмена, звичайно, піддаються впливу. Але досліджень в цій галузі спортивної психології небагато. Серед досліджень виділяються не тільки експериментальні, а й історичні факти присутності даної проблеми у виникненні та розвитку східних єдиноборств. Об’єктом дослідження виступають спортсмени, що займаються одним з видів східних єдиноборств (тхеквондо) та студенти ІV курсу , як представники контрольної групи. Предметом – є вплив функціональних станів людини на розвиток її особистості. Метою даного дослідження є виявлення зв’язку функціональних станів і якостей та особливостей особистості. Об’єкт, предмет та мета зумовили задачі дослідження: аналіз науково-методичної літератури з даної проблематики; визначення основних понять теми; аналіз взаємозв’язку функціональних станів та особистісних якостей. Гіпотеза дослідження – постійне перебування у різних функціональних станах впливає на спрямованість розвитку особистості людини. Це зумовило подальшу структуру роботи: два розділи, висновки та список використаної літератури. РОЗДІЛ І. Психологія функціональних станів людини та їх прояви при заняттях тхеквондо 1.1

. Проблема функціональних станів людини та її дослідження в психології У психофізіологічній та психологічній літературі розглядаються найрізноманітніші види станів людини, які спричиняють благоприємний або негативний вплив на протікання діяльності. В якості прикладів видів функціональних станів, які зазвичай досліджуються, слід назвати втому, монотонію, напругу, різноманітні форми психологічного стресу. Однак упорядкування різноманітної кількості експериментальних фактів та подолання теоретичних перешкод, які виникають при їх інтерпретації, потребують розвитку загальної концепції функціональних станів. Початковими моментами для проведення роботи в цьому напрямку є розробка змістовного визначення поняття “функціональний стан” та виділення підстав для їх класифікації. Поняття функціонального стану вводиться для характеристики ефективної сторони діяльності або поведінки людини. Вся різноманітність форм поведінки обумовлена, перед усим, їх якісною специфічністю, що визначається предметною направленістю діяльності та її мотивацією. В той же час різні форми активності людини можна характеризувати й інтенсивністю їх прояву. Зазвичай під цим мають на увазі ступінь актуалізації психофізіологічних ресурсів індивіда, необхідної для виконання певного поведінкового акту в конкретних умовах. З цієї точки зору різні форми поведінки людини повинні розглядатись на фоні деякої множини, або контініуму станів, визначаючого різні ступені готовності до виконання діяльності та її протікання. З найбільшою послідовністю викладена позиція розроблена в рамках теорії активації, що призвело до її використання в якості основи для психофізіологічної інтерпретації механізмів динаміки функціональних станів у більшості сучасних досліджень (Блок В., 1970). Про функціональні стани говорять починаючи з аналізу діяльності окремої живої клітини і закінчуючи складними формами емоційних переживань і, навіть, характеристикою поведінки на рівні колективу (Левитов Н.Д., 1964). Поняття функціонального стану вперше виникло і отримало розвиток в фізіології. Звичайно, основним змістом відповідних досліджень був аналіз мобілізаційних можливостей та енергетичних витрат працюючого організму (Руководство по физиологии труда, 1969). Важливо підкреслити, що саме в вітчизняній школі, починаючи з праць І.М. Сеченова та М.Є. Введенського, отримало детальну експериментальну розробку уявлення про центральні механізми розвитку того, чи іншого стану. В той же час аналіз функціонального стану працюючої людини виходить за рамки фізіології та передбачає розробку психологічних та соціально-психологічних аспектів цієї проблематики. Недивлячись на те, що використання терміну “функціональний стан” в прикладних психологічних дослідженнях почалось порівняно нещодавно, сама ця область досліджень для психології є традиційною. В числі перших досліджень, які зробили вагомий внесок в розробку проблем втоми та динаміки працездатності, були роботи відомих психологів того часу, таких як Ф. Гальтон, Є. Крепелін, Г. Ебінгауз, А. Біне та ін. (Психическое утомление,1981). Який же конкретний зміст вкладається в поняття функціонального стану сучасними дослідниками? По-суті, будь-який стан є продуктом включення суб’єкта в деяку діяльність, в ході якої він формується і активно перетворюється, спричиняючи при цьому зворотній вплив на успішність реалізації цієї діяльності.

Недостатня увага до цієї обставини призводить до створення сугубо описових визначень поняття стан. Прикладом такого визначення може бути наступне: “ Психічний стан – це складне, достатньо стійке, але змінне психічне явище, яке знижує або підвищує життєдіяльність людини в певній ситуації”(Платонов К.К., Голубєв Г.Г., 1977, стор.99.). Більш адекватне визначення може бути створено на основі уявлення про системний характер зрушень, котрі розвиваються у людини в процесі доцільної діяльності. Будь-який стан людини можна описати за допомогою різноманітних проявів. Найбільш суттєвими для виявлення специфіки того чи іншого стану є показники діяльності різних відділів центральної нервової, серцево-судинної, дихальної, рухової, ендокринної та інших систем. Для різних станів характерні певні зрушення в протіканні основних психічних процесів: сприйнятті, уваги, пам’яті, мислення та зміни в емоційно-вольовій сфері. Багаточисленні стани, яких супроводжують комплекси яскраво виражених суб’єктивних переживань. Так, наприклад, при сильних ступенях стомленості людина відчуває почуття втоми, безсилля, млявості. В станах підвищеної емоційної напруги ведучими є почуття тривоги, нервовості, переживання небезпеки й страху (Леонова А. Б., 1984). Змістовна характеристика будь-якого стану неможлива без аналізу змін на поведінковому рівні. При цьому мається на увазі оцінка кількісних показників виконання певного виду діяльності: продуктивності праці, інтенсивності та темпу виконання роботи, кількості помилок. Не меншої уваги заслуговує аналіз якісних особливостей процесу реалізації діяльності, перед усим за показниками рухової та мовленевої поведінки. Як було зазначено раніше, будь-який стан людини виникає в процесі діяльності. Він, за своїм змістом, є результатом взаємодії різних елементарних структур. Це проявляється перед усим в тому, що кожний стан характеризується не стільки стабільними змінами певних кількісних показників, скільки типом співвідношень між ними та закономірними тенденціями і їх динаміці. Так, наприклад, для деяких видів втоми характерні певні зрушення в діяльності серцево-судинної системи. При впливі інтенсивного фізичного навантаження підвищуються енергетичні потреби організму, що призводить до підвищення швидкості та об’єму кровообігу. Другою важливою особливістю цього підходу щодо вивчення різних станів є розуміння їх як реакцій, які формуються. Одним з найважливіших моментів при цьому є наявність комплексу причин, які визначають специфічність стану в конкретній ситуації (Введение в Эргономику, 1974). В зв’язку з цим зрозуміла актуальність задачі розробки ієрархії факторів, кожний з яких вносить певний внесок у своєрідність відповідної реакції. Якісна неоднорідність різних станів обумовлюється перш за все відмінностями у викликаючих їх основних причинах. Так, для станів втоми першочергове значення мають фактори довготривалості дії навантаження, виду цього навантаження, її організації у часі (Розенблат В.В., 1975). Також суттєвим є аналіз тих умов, в яких відбувається вплив основних факторів в кожному конкретному випадку.

Що таке БЕЗСМЕРТЯ? Безсмертя це не просто мльйонолтня чи мльярднолтня тривалсть. Безсмертя це оволодння принципом Вчно Мит, бо Вчнсть  Мить нероздльн. Якщо ви в якусь мить вдчули, що хочете бути з Христом,P ви вже безсмертн, бо Вн безсмертний. А «космчне смття» це бездушн люди. Т, яких народ здавна називав «нелюди». Вони ненавидять Божественний Принцип, не врять у Безсмертя  вдповдно дють на земному план:  в стосунках з рдними  близькими,  в соцальнй сфер. х можна бачити де завгодно:  по телевзору,  на трибун Верховно Ради,  на вулицях. Запитання: Я хотв би поставити клька запитань про традицю дона Хуана, описану в книгах Карлоса Кастанеди. Перше. Традиц Сходу (та й Заходу), описуючи енергетичне поле Людини, акцентують увагу на чакрах як на певних структурно-функцональних утвореннях, що снують поза грубим матеральним тлом Людини. Кастанеда  його наставники практично нчого не згадують про чакри, але при цьому пдносять факт снування точки збирання, як надзвичайно важливого «органу» у всх живих стот, який також вдгра надзвичайно важливу роль у магчнй практиц. «Вся магя грунтуться на манпулюванн точкою збирання»,P каже нагваль дон Хуан Чому ж така фундаментальнсть, як точка збирання, не вдзначена в нших езотеричних джерелах? О. Б.: Я дуже радий, що автор пднма цю тему

1. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

2. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

3. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

4. Функціональне призначення правового регулювання

5. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

6. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики
7. Функціональний підхід у промисловому маркетингу
8. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

9. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

10. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

11. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

12. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

13. Психічний розвиток особистості

14. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

15. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

16. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

18. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

19. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

20. Регіональний розвиток харчової промисловості України

21. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

22. Функції Національного банку України
23. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
24. Постембріональний розвиток тварин

25. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

26. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

27. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

28. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

29. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

30. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

31. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

32. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

34. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

35. Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда

36. Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину

37. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

38. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
39. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
40. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

41. Розвиток і самоактуалізація особистості

42. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

43. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

44. Емоційні стани особистості

45. Розвиток української етнонаціональної спільноти

46. Вплив занять спортом на психічні функції студентів

47. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

48. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини

50. Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території

51. Моделювання і прогнозування стану водного об’єкта внаслідок антропогенного впливу

52. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

53. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

54. Функции белков в организмах живых существ
55. Синапсы (строение, структура, функции)
56. Строение и функции клетки

57. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

58. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

59. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

60. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

61. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

62. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

63. Уголовное преследование как функция государства

64. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

65. Налоги: их сущность, виды и функции

66. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

67. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

68. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

69. Функции государства

70. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
71. Структура и функции государственного аппарата
72. Деньги и их функции(MONEY)

73. Культура, её структура и функции

74. Культура, ее функции, субъекты

75. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

76. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

77. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

78. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

79. Хэш-функции в криптосистемах

80. Мастер функций в Excel

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

81. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

82. Теория случайных функций

83. Функция и ее свойства

84. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

85. Гамма функции

86. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов
87. Исследование элементарных функций
88. Пищеварительный тракт и его основные функции

89. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

90. Мышцы: начало, место прикрепления, функция

91. О некоторых показателях опорной функции стопы у детей

92. Понятие и характер нотариальных функций

93. Экологические функции правоохранительных органов

94. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

95. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

96. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

97. Как становятся политиками

98. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

99. Синапсы (строение, структура, функции)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.