Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТКурсова робота з дисципліни &quo ;Фінанси&quo ; на тему: &quo ;Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни&quo ;Виконала: студентка 2 групи ІЗДН Зал. кн.: 070652 Спеціальність: 6.030504 Глива І.К.Київ - 2010 ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні принципи аналізу фінансової стійкості банківської установи 1.1 Сутність та теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості банківської установи 1.2 Досягнення фінансової стійкості як умова ефективності діяльності банківської установи 1.3 Система показників для оцінки фінансового стану банку 1.3.1 Показники оцінки фінансової стійкості 1.3.2 Показники оцінки ділової активності 1.3.3 Показники оцінки ліквідності 1.3.4 Показники оцінки ефективності управління 1.4 Методика аналізу показників, що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2. Аналіз фінансового стану комерційного банку 2.1 Аналіз вартісних показників діяльності банку 2.2 Аналіз показників ліквідності банку Розділ 3. Обґрунтування фінансової стійкості банківської установи на прикладі АКБ „Правекс-банк&quo ; 3.1 Підвищення фінансової стійкості банківської установи 3.2 Визначення показників фінансової стійкості та ділової активності банківської установи 3.3 Шляхи поліпшення фінансової стійкості АКБ “Правекс-Банк&quo ; та розрахунок ефективності запропонованих заходів 3.4 Визначення підвищення ефективності фінансової діяльності банку Висновок Список використаних джерел ВступБанки - головна ланка фінансової системи країни, в яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів. На сьогоднішній день основною сферою діяльності банків є: приймання від населення та юридичних осіб заощаджень та інших коштів, що підлягають поверненню; надання кредитів за рахунок власних та залучених коштів; здійснення інвестицій за рахунок власних коштів; ведення рахунків клієнтів та здійснення платежів за їхнім дорученням; переміщення коштів в межах платіжної системи країни та за її межами. Банки є однією з найважливіших структур ринкової економіки. Банківська діяльність суттєво підвищує ефективність суспільного виробництва, сприяє росту продуктивності суспільної праці. Банки відіграють вирішальну роль в забезпеченні зв’язку між виробниками продукції та її споживачами. Головна мета, яка стоїть перед банком, - забезпечення клієнтів послугами відповідно до їх потреб. Кредитно-банківська система за умов ринку відіграє важливу роль у підвищенні ефективності економіки країни. Через неї проходять гігантські обсяги грошових розрахунків та платежів господарських організацій та населення, вона мобілізує та перетворює в активно діючий капітал тимчасово вільні грошові кошти, заощадження та доходи юридичних та фізичних осіб. При проведенні кредитної політики банки виходять з необхідності поєднання інтересів банку, його акціонерів та вкладників, а також суб’єктів господарської діяльності, враховуючи загальнодержавні інтереси. В даний час банки є одним із головних інструментів здійснення економічних реформ, розвиток їхньої діяльності є важливою умовою виходу України з економічної кризи, покращення її економічного становища та добробуту суспільства в цілому.

В цей самий час довіра населення до банків та їхньої діяльності серйозно похитнута. Це спричинено низкою подій, що зумовили банкрутство окремих банківських структур та часткову або повну втрату фізичними та юридичними особами своїх вкладів та заощаджень. В зв’язку з цим при виборі конкретної банківської структури необхідно провести аналіз фінансового стану, що дозволить оцінити ефективність її комерційної діяльності, якість пропонованих послуг та ступінь довіри до неї, а порівняння з фінансовим станом інших банків дозволить зробити оптимальний вибір. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Основним критерієм забезпечення банками свого стабільного функціонування та уникнення надмірних ризиків є виконання економічних нормативів. Саме тому для написання дипломного проекту було обрано тему: “Обґрунтування фінансової стійкості банківської установи на прикладі АКБ “Правекс-Банк&quo ; фінансового стану банку. Для розкриття обраної теми було обрано АКБ “Правекс-Банк&quo ;, що входить до групи найбільших банків України. Правекс-Банк успішно продовжує проводити політику підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом розширення спектра банківських послуг у всіх регіонах України, де активно працюють його клієнти, а також постійно розширюючи свою мережу відділень. Банк продовжує укріплювати позиції надійного стабільного фінансового інституту, здатного підсилити лідируючі позиції у роздрібному сегменті банківської системи України. Міцні позиції АКБ „Правекс-Банку” на українському ринку фінансових послуг стали можливими завдяки європейському менеджменту на всіх рівнях управлінської ієрархії, згуртованому колективу професіоналів, об`єднаному єдиною корпоративною культурою. Метою даного курсової роботи є дослідження комерційної діяльності АКБ “Правекс-Банк&quo ;, аналіз його фінансової стійкості та факторів, що на неї впливають, і як результат - розробка заходів щодо її покращення. Розділ 1. Теоретичні принципи аналізу фінансової стійкості банківської установи 1.1 Сутність та теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості банківської установиЗначення терміна “стійкість”, як правило, досить часто трактується залежно від контексту, використання аналітичних методів та рівня систем, що розглядаються. Такий підхід характеризується відсутністю строгої обґрунтованості та чіткості визначень і досить часто стає причиною змішання понять і невизначеності категорій. У “Большом экономическом словаре&quo ; стійкість трактується як сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і збитків. “Большой энциклопедический словарь&quo ; містить таке визначення: “Стійкість системи - спроможність системи відновлювати попередній (або близький до нього) стан після деякого збурення, яке виявляється у відхиленні параметрів системи від номінального значення&quo ;. “Словник української мови” пояснює стійкість як здатність довго зберігати і проявляти свої властивості, не піддаватись руйнуванню і псуванню.В

. Даль трактує стійкість як здатність &quo ;вистояти супроти чогось, встояти, успішно протистояти силі, витримати, не поступитися&quo ;. У більш широкому розумінні цей термін означає здатність системи виконувати свої функції всупереч дії ендогенних та екзогенних факторів. В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття фінансової стійкості комерційного банку. Нерідко його ототожнюють з такими економічними поняттями, як надійність, платоспроможність, ліквідність. Так, деякі автори стверджують, що фінансова стійкість банку визначається рівнем його ліквідності та платоспроможності. Слід зауважити, що ліквідність комерційного банку характеризує механізм перетворення фінансових чи матеріальних активів у грошові та своєчасного виконання зобов’язань, а платоспроможність визначається здатністю банку своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання. Це дуже важливі складові, але врахування тільки їх під час визначення фінансової стійкості банку є, на нашу думку, недостатнім. Можна виділити низку суттєвих, на наш погляд, недоліків, притаманних розглянутим визначенням фінансової стійкості комерційного банку. По-перше, методологія і практика визначення фінансової стійкості ще не повною мірою охоплюють основні аспекти цього процесу у взаємозв’язку і взаємообумовленості, а система показників, які використовуються, являє собою зведення особистих відокремлених характеристик, часто не пов’язаних між собою, що суттєво ускладнює визначення і забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. По-друге, недостатньо повно враховуються фактори, що формують стійкість комерційного банку. По-третє, недостатньо розроблені методологічні аспекти формування фінансової стійкості комерційного банку і відсутні методичні підходи до прогнозування фінансової стійкості шляхом розроблення бізнес-плану комерційного банку. В Указі Президента України &quo ;Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень&quo ; передбачається розробити і реалізувати &quo ;комплексну програму розвитку банківської системи України на 2001-2003 рр.&quo ; . Це потребує нових підходів і врахування нових факторів, що формують фінансову стійкість комерційного банку. Одним із головних факторів розвитку економіки, реалізації і впровадження інвестиційних програм є кредитно-банківська система країни взагалі та комерційні банки зокрема. Злиття промислового і банківського капіталу у формі фінансово-промислових груп є основою розвитку економіки. Важливою якісною характеристикою кредитно-банківської системи має бути її стійкість. Досягти цієї якісної характеристики неможливо без забезпечення стійкості кожного окремого комерційного банку. Основна проблема стійкості комерційних банків пов’язана з нестабільною економікою України, яка робить тільки перші кроки у напрямку відкритого суспільства з метою знайти своє місце у світогосподарських відносинах. Ця проблема визначається насамперед стабільністю економічного середовища, яке оточує комерційний банк. Таким чином, ринкова категорія &quo ;фінансова стійкість комерційного банку&quo ; відображає фінансовий стан банківської установи в існуючому середовищі.

Одним з головних завдань УНР було впровадження власних грошей через формування національної грошової системи. Проте, перебуваючи у федеративному зв'язку з Росією, УНР не отримувала з Москви жодної грошової підтримки. Ці та інші факти змусили прискорити процес запровадження власної валюти. Було обрано міністра фінансів М. Туган-Барановського, якого згодом замінив на цій посаді М. Лазаренка, котрий організував Генеральний секретаріат фінансів. Розпочато роботу над формуванням державного бюджету. У час найбільшої необхідності в грошах 4 грудня 1917 року було ухвалено постанову про обіг на рівні з кредитними білетами царського і Тимчасового урядів Росії різних державних позик і купонів до них, як сурогату грошей, із зазначенням терміну — до 1 березня 1918-го. 22 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила Закон про утворення Українського державного банку. Було скасовано відділи російських банків в Україні. Упорядковуючи державне життя України, 19 грудня 1917 року Центральна Рада постановила випустити українські грошові знаки вартістю 100 карбованців

1. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

2. Банківська система України

3. Банківська система України

4. Ліквідність банківської системи України

5. Банківська система

6. Банківська система
7. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок
8. Україна та міжнародні економічні організації

9. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Національний банк України та особливості його функціонування

13. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

14. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

15. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

16. Система митних органів України та їх повноваження

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

17. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

18. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

19. Судова система України

20. Етикет України та Росії

21. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

22. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки
23. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
24. Місце правової системи України серед правових систем світу

25. Правова система України

26. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

27. Судова система України. Конституційний Суд України

28. Сучасна мовна політика України

29. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

30. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

31. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

32. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Напрями співробітництва України та Угорщини

34. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

35. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

36. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

37. Партійна система України. Політичний маркетинг

38. Бюджетна система України
39. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку
40. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

41. Фінансова система України

42. Сучасний стан фондового ринку України

43. Експортний потенціал України та її регіонів

44. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

45. Лекції з української та зарубіжної культури

46. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

47. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

48. Банківська справа

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

49. Вітаміни та їх синтетичні препарати

50. Валютний ризик в діяльності банківської системи

51. Вулкани Сонячної Системи укр

52. Элементы структурной системы /Укр./

53. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

54. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
55. Сучасні види страхування в Україні
56. Історія світової банківської системи

57. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

58. Протипіхотні міни та підривні заряди

59. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

60. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

61. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

62. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

63. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

64. Політична система Української козацької держави

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

66. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

67. Пологова травма. Перинатальні ушкодження центральної нервової системи гіпоксичного та травматичного ґенезу. Вроджені вади серця

68. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

69. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

70. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
71. Мировая валютная система: формирование, развитие и роль в мировом хозяйстве
72. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

73. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

74. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

75. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

76. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

77. Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування

78. Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

79. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

80. Грошова система країни

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

81. Роль фінансів в економічному розвитку країни

82. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

83. Інфляція в Україні та її особливості

84. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

85. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

86. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
87. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення
88. Країни Закавказзя

89. Країни Балтії

90. Вина в кримінальному праві країни

91. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

92. Країни Африки в 20-30-ті роки

93. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

94. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

95. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

96. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

98. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

99. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.