Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Патріотизм як основа сучасного виховання дітей 1.1 Сутність патріотизму 1.2 Основні форми патріотизму 1.3 Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку Розділ 2. Шляхи виховання у дітей дошкільного віку любові до батьківщини 2.1 Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини 2.2 Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку 2.3 Експериментальне вивчення рівня патріотизму у дітей Висновки Список використанИХ ДЖЕРЕЛ ДодатОК 1 ДодатОК 2 ДодатОК 3 ДодатОК 4 ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Реалізація державності залежить від дієвої державницької позиції кожного громадянина. Тому найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів. В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт, визначає ознайомлення дітей з поняттями «держава»; «народ»; «людство», з правами та обов’язками громадян України. Згідно Концепції дошкільного виховання, її програмою передбачається розвиток у дітей національної культури, яка є внеском у загальнолюдські надбання демократичності, гуманізму, совісті, честі, гідності, громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, яке формує у них патріотизм та інтернаціоналізм. Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання патріотизму, починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтації духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. Даний відрізок життя людини є найсприятливішим для емоційно-психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, культурного простору дуже яскраві і сильні і тому вони залишаються в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні патріотизму. В той же час слід зазначити, що цілісна наукова концепція формування громадянина, патріота України в сучасних умовах ще не створена. У педагогів-практиків у зв'язку з цим виникає немало питань, у тому числі: що входить сьогодні в зміст патріотичного виховання, якими засобами потрібно його здійснювати. Розробленість теми: Дана проблема не знайшла поки належного віддзеркалення в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. Більшість авторів вказує на важливість і значущість патріотичного виховання дітей дошкільного віку, але не пропонують цілісну систему роботи в даному напрямі.

Характерною особливістю досліджень, пов'язаних з вихованням патріотизму дітей дошкільного віку, є звернення до окремих аспектів проблеми. Так, в роботах Т.Н. Доронової досить виразно простежується ідея патріотичного виховання, але поняття «виховання патріотизму» не використовується; в дослідженні С.Н. Николаєвої патріотичне виховання розглядається в руслі екологічного виховання; Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.І. Логінова, Т.З. Бабаєва, Н.А. Ноткіна, О.Л. Князєва, М.Д. Маханєва, Е.В. Пчелінцева; Л.Е. Ніконова, Е.І. Корнєєва і інші роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С.А. Козлова і Т.А. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини. Мета дослідження – виявити педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку. Завдання курсової роботи обумовлені її метою: 1. Розкрити поняття патріотизму як основи сучасного виховання дітей. 2. Охарактеризувати мету та завдання патріотичного виховання дошкільників. 3. Надати методику формування у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів. 4. Розробити конспекти занять з патріотичного виховання дошкільників. Об’єкт дослідження – патріотичне виховання як основа сучасного виховання дітей дошкільного віку. Предмет дослідження – форми, методи, педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку. Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення. Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про особливості, мету та завдання виховання любові до Батьківщини у дошкільників, методика формування у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів. Крім того, укладено список літератури за темою роботи, який може бути використаний для подальшого вивчення теми та розроблені конспекти занять, які можуть бути використані у практичній діяльності вихователів. Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків. Основна частина складається з двох розділів. У першому розділі розглядається зміст поняття «патріотизм», мета і завдання патріотичного виховання. У другому розділі характеризуються методичні основи виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку. РОЗДІЛ 1. ПАТРІОТИЗМ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 1.1 Сутність патріотизму Формування національної свідомості та самосвідомості передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє утвердженню національної гідності, залучення дітей до практичних справ розбудови державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. У вихованні почуття національної гідності велике значення має правдиве висвітлення історії культури та освіти народу, повернення до культурних надбань минулого, відкриття невідомих сторінок нашої спадщини.

Патріотичні почуття зміцнює героїко-патріотичне виховання, покликане виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Вітчизни, оволодівати військовими знаннями, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії народу, його Збройних сил. Наголошуючи на важливості формування почуття любові до України в людині, К. Ушинський писав: «Є лише одна загальна для всіх природжена схильність, на яку завжди може розраховувати виховання: це те, що ми звемо народність. Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з її поганими природними, особистими, сімейними і родовими нахилами. Звертаючись до народності, виховання завжди знайде відповідь і допомогу в живому і сильному почутті людини, яке впливає багато сильніше за переконання, сприйняття тільки розумом, або за звичку, вкорінену страхом покарань. У лиходія, в якого погасли всі благородні людські почуття, можна ще дошукатися іскри любові до батьківщини: поля батьківщини, її мова, її перекази і життя ніколи не втрачають незбагненної влади над серцем людини. Є приклади ненависті до батьківщини, але скільки любові буває іноді в цій ненависті!». Сучасне розуміння патріотизму зумовлене соціальним замовленням української держави в галузі освіти й виховання, котра конкретизується у &quo ;Державній національній програмі &quo ;Освіта&quo ; (Україна XXI століття), &quo ;Концепції виховання дітей та молоді в національній системи освіти&quo ; й &quo ;Концепції громадянського виховання особистості в умова розвитку української державності&quo ;. Зокрема, щодо останнього, документу, то в ньому під патріотизмом розуміється любов до свого народу, до України. Також зазначається, що &quo ;важливою якістю українського патріотизму повинна бути турбота про благо народу, сприяння становленню і утвердженню України як правової демократичної соціальної держави, готовності відстояти незалежність Батьківщини&quo ;. Сьогодні багато авторів прямо і опосередковано розглядають визначення сутності таких понять, як &quo ;патріотична свідомість&quo ;, &quo ;любов до Батьківщини&quo ; в контексті дослідження патріотичного виховання. Даній проблематиці присвячені фундаментальні праці вчених-філософів В. Бичка, О. Забужка, І. Надольного, І. Стогнія, В. Шинкарука тощо. Психологічну складову патріотизму досліджують у своїх наукових працях сучасні психологи: І. Бех, А, Богуш, М. Боришевський, В. Котирло. Питання формування військового патріотизму певною мірою розглянуто в роботах А. Абрамова, В. Баранівського, В. Лутовінова, В. Осьодла, В. Стасюка, Ю. Красильника. Майже в усіх наукових роботах, публіцистичних статтях автори дотримуються думки, що патріотизм - це, перш за все, любов до батьківщини і діяльність на її користь. Дані погляди збігаються із визначенням одного із найавторитетніших енциклопедичних видань Larousse: &quo ;Патріотизм - любов до вітчизни, тобто країни,міста, місця де народився, спільноти індивідів, які мешкають на одній землі, єдині у своїх культурних прив'язаностях і в прагненнях захищати свої цінності&quo ;.

Своєю ж етичною і емоційною природою, глибокою мірою щирості, безпосередності й внутрішньої необхідності слова цей твір — багатоголоса, багатоактна сповідь, бо зіткана з багатьох доль, хоча головним наратором тут і виступає Мирослав Симчич. Оповідаючи про боротьбу УПА і поневіряння побратимів у неволі, Симчич оповідає про долю свого народу. Згадується Шевченкове: «…історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини». Звичайно, Михайло Андрусяк не перший у висвітленні даної теми як, до речі, не першою є для нього дана книжка: читач уже знає його «Студені милі», «Ув’язнену скрипку», «Грані болю», «Криваві роси 40-х». Але щоразу, торкаючись знову і знову близької йому проблеми, письменник це робить інакше, ніж інші, плекає свій світ із зовнішнього хаосу і будує його на позитивних принципах віри, надії, любові. Відомо, що і написання історії УПА, і створення її літературного літопису пов’язані з величезними труднощами, оскільки УПА — це армія безіменних, бо кожен від Головного Командира до простого стрільця, закритий для посторонніх, навіть для приятелів, псевдонімом, прибраним іменем. «Розкриття псевдо зволене тільки після смерті даного революціонера і то лише тоді, коли це не може стягнути репресій на його рідню, ні пошкодити справі»[1]

1. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

2. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

3. Значення газообміну для дітей 3-7 років

4. Майнові правовідносини батьків та дітей

5. Правовідносини батьків та дітей

6. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
7. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
8. Розумове виховання обдарованих дітей

9. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

10. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

11. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

12. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

13. Учись любить у Жанны д`Арк!

14. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

15. Експлуатація дітей

16. Визначення походження дітей

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

17. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

18. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

19. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

20. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

21. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

22. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей
23. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом
24. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

25. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

26. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

27. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

28. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

29. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

30. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

31. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

32. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

33. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

34. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

35. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

36. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

37. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

38. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку
39. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей
40. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

41. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

42. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

43. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

44. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

45. Особливості навчання дітей підліткового віку

46. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

47. Підготовка дітей до шкільного навчання

48. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

50. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

51. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

52. Формування комунікативної компетенції у дітей

53. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

54. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей
55. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками
56. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

57. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

58. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

59. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

60. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

61. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

62. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

63. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

64. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

66. Проблема адаптації ліворуких дітей

67. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

68. Соціальний захист дітей-сиріт

69. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

70. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку
71. Фромм Э. "Искусство любить", главы 1,3
72. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

73. Боевой устав сухопутных войск, часть 3

74. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

75. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

76. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

77. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

78. ЭВМ 1-3 поколений

79. Процессор для ограниченного набора команд /часть 3 (7)

80. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Практика оператора (WINDOWS 95, MICROSOFT WORD 97, MATHCAD, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, VISIO, Norton Utilites 3.0 for Windows 95)

82. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

83. Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

84. Януш Корчак: о том как любить детей

85. Пространственные различия в эффективности избирательных компаний на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва

86. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)
87. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену
88. Измеритель отношения сигнал (шум ТВ канала (WinWord)

89. Учитесь любить

90. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

91. Комплекс основной гимнастики с близорукостью 3—6 диоптрий

92. "Государство" Платона Том 3, гл. 8

93. Анализ лекарственной формы состава: Rp.: Amidopyrini 0,3 Dibazoli 0,02

94. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

95. Грани украинской истории. Судьба батьки Махно

96. Где твое золото, батько Махно?

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Белгородско-Харьковская наступательная операция (3 -- 23 августа 1943 г.)

98. Македония в 5-3 вв. до н.э.

99. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

100. Толстой: Война и мир. Том 3


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.