Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра економічної теорії Курсова робота з макроекономіки на тему: ,Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання” Виконала: студентка групи ЕКП-06-1 Матлак О. В. Перевірила: ас. Савчин І. З м. Івано – Франківськ 2007 р. ПланВступ Суть та джерела виробництва національного доходу Розподіл, перерозподіл, споживання та нагромадження національного доходу Методи вимірювання національного доходу Тенденція рівня виробництва та споживання національного доходу на сучасному етапі Висновки Використана література Вступ Макроекономіка виявляє закономірності розвитку національної економіки як єдиного цілого. Для цього обчислюються агрегатні, тобто сукупні економічні показники, які нерідко називають національними рахунками. Щоб оцінити стан національної економіки в цілому, необхідна система національного рахівництва. Інформація, яку дають національні рахунки, є основою для розроблення і реалізації заходів держави, спрямованих на поліпшення функціонування вітчизняної економіки. Особливе місце в системі економічних показників посідає національний дохід – це весь дохід, зароблений упродовж року власниками ресурсів, що належать до певної нації, незалежно від того, де ці ресурси розміщені – у власній країні чи за кордоном. Ми з’ясуємо основні чинники, які впливають на обсяг виробленого в країні національного доходу, а також принципи його розподілу між власниками факторів виробництва, які беруть участь у процесі виробництва життєвих благ. Ми з’ясуємо, що споживання та заощадження відіграють визначальну роль в економіці будь – якої країни. Держави, де інвестують значний відсоток своїх доходів і споживають відповідно менший, досягають високих темпів зростання національної економіки й продуктивності праці. І навпаки, ті країни, що споживають вищий відсоток своїх доходів та інвестують менший, розвиваються повільніше. Ми з’ясуємо які чинники визначають споживання та заощадження. Однією з найважливіших в економічному відтворенні є функція споживання, яка розкриває взаємозв’язок між величиною видатків на споживання та обсягу використовуваного особистого доходу. Зрозуміємо, що зв'язок між споживанням та доходом називають функцією споживання. Складність дослідження розподілу особистих доходів у суспільстві полягає в тому, що цю проблему розглядають не лише з точки зору економічної ефективності, а й з урахуванням морально – етичного боку справи. Питання про справедливість розподілу доходів, і, відповідно, створеного суспільного продукту виникло набагато раніше, ніж економічна теорія сформувалась як наука. Історії не відомі приклади державного устрою, при якому б усі верстви населення будь –якої країни були б задоволені існуванням відносинами розподілу. Оглядаючи всі відомі людству системи розподілу від стародавніх часів до наших днів, можна констатувати, що їх поєднує лише одна загальна риса – окремі категорії населення завжди отримували більше за інші. Хоча й вважається, що відносини розподілу визначаються відносинами безпосередньо виробництва, проте розподіл завжди був досить автономною ланкою процесу суспільного відтворення із значним впливом на неї суб’єктивних чинників.

Пропорції у розподілу сукупного продукту між різними групами населення великою мірою визначаються домінуючими у даному суспільстві уявленнями про справедливість, пануючою ідеологією в конкретній соціально – економічній системі. Ринкова система забезпечує величезні доходи тим, чия праця високо оплачується на підставі природних здібностей, здобутої освіти та майстерності. Ми з’ясуємо, що такі ж високі доходи отримують і ті, хто володіє великим капіталом і земельним угіддям, заробленим наполегливою працею або одержаним у спадок. 1.Суть та джерела виробництва національного доходуНаціональний дохід – це сума усіх доходів, зроблених упродовж року резидентами країни на фактори виробництва, незалежно від того, де ці ресурси використовують, – у власній країні чи за кордоном; різниця між чистим національним продуктом (ЧНП) і непрямими податками. За натуральною формою національний дохід складається з усіх предметів споживання, що виготовлені за рік, та тієї частини капітальних благ, яка забезпечує приріст капіталу країни. Для виробництва національного доходу використовують чотири групи ресурсів – працю, капітал, землю та підприємницький хист, які можна розчленувати на дещо ширше коло, виокремивши ще технологію та організацію виробництва, енергію, інформацію тощо. Виробництво – це не просто механічне поєднання його факторів, а складна взаємодія цих факторів через технологію та організацію виробництва. Технологія виражає характер взаємодії факторів виробництва: люди оволодівають секретами виготовлення нових видів продукції, винаходять прогресивні технології, використовують якісно нові матеріали. Одночасно зі зміною технологічного процесу змінються й організація виробництва, яка узгоджує взаємодію усіх залучених до виробництва факторів. Зі зростанням обсягів виробництва національного доходу змінюються фактори виробництва, зокрема зростає значення енергії. Початково енергія не виділялась як самостійний фактор виробництва. Її забезпечувала або рушійна сила людини, або робоча худоба, яку застосовували у виробництві. Сьогодні проблема енергетичного забезпечення виробництва національного доходу стала першорядною. Без потужних джерел енергії взаємодія факторів виробництва уже неможлива. В умовах науково – технічної революції неодмінним фактором виробництва стала інформація; неухильно зростає значення виробничої (транспорт, інформаційне забезпечення тощо), а також соціальної (освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення) інфраструктури. Необхідною умовою виробництва певного обсягу національного доходу є наявність відповідної кількості потрібних ресурсів. Відсутність деяких із них, наприклад енергетичних, може паралізувати господарське життя країни або виробничу діяльність в окремих галузях національної економіки. Тому економічні ресурси є взаємодоповнюваними. Окрім взаємодоповнюваності, виробничі ресурси характеризуються взаємозамінюваністю. У процесі виробництва національного доходу виробничі ресурси можуть змінювати один одного, змінюючи пропорції їх поєднання. Відсутність певної кількості одного фактора можна компенсувати певною кількістю іншого.

Наприклад, в економічно відсталих країнах нестачу капіталу заміщують широким використанням трудових ресурсів. Проте взаємозамінюваність ресурсів у національній економіці є обмеженою. Межі заміщення одних факторів виробництва іншими обумовлюються науково – технічним прогресом, рівнем технології. Наприклад, сучасний стан науки, техніки і технології дає можливість змінювати ресурси у виробництві енергії, але замінити капітальне устаткування у високотехнологічних галузях збільшенням кількості зайнятих працівників неможливо. Двома найважливішими видами ресурсів у сучасній економіці є праця і капітал. Для позначення капіталу застосуємо літеру K, а праці – L. Наявна виробнича технологія визначає, який обсяг продукції виробляють за даної кількості праці і капіталу. Економісти виражають наявну технологію через виробничу функцію, яку можна застосувати і для національної економіки, і для окремої фірми. Якщо обсяг національного продукту чи доходу позначити літерою Y, то сукупну виробничу функцію, тобто виробничу функцію для національної економіки, можна записати так:Y = F ( K, L ) Сукупна виробнича функція виражає функціональну залежність між вхідними економічними ресурсами – капіталом і працею – та величиною національного продукту чи доходу. Інакше кажучи, вона відображає наявну технологію, за допомогою якої ресурси перетворюються у товари і послуги. Якщо у національній економіці вдосконалюються техніка і технологія, то з попередньої кількості праці й капіталу можна отримати більший обсяг національного продукту. У цьому разі економісти кажуть, що ефективність функціонування економіки підвищується. Отже, ефективність економіки, як уже зазначалося, характеризує зв’язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва, і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів. Зрозуміло, що зі зменшенням обсягу продукції, який одержують із даної величинии залучених ресурсів, ефективність використання ресурсів знижується. Важливими показниками, що відображають ефективність використання основних факторів виробництва є, по – перше, продуктивність праці, яка характеризує ефективність фактора ,праця”. Цей показник для національної економіки обчислюють як відношення валового внутрішнього продукту до чисельності зайнятих. Нерідко його називають виробітком на одного зайнятого. Продуктивність праці у національній економіці визначають і як відношення національного доходу до чисельності зайнятих. Ефективність використання капіталу (основних виробничих фондів) характеризують показники фондовіддачі (капіталовіддачі) та фондомісткості (капіталомісткості). Фондовіддачу (капіталовіддачу) у національній економіці обчисюють як відношення валового внутрішнього продукту або національного доходу до вартості основних виробничих фондів. Отже, фондовіддача характеризує обсяг національного доходу, що припадає на одну гривню діючих основних виробничих фондів. Фондомісткість (капіталомісткість) у національній економіці обчислюють як відношення вартості основних виробничих фондів до національного доходу або валового внутрішнього продукту.

Унизу вказані емітент — Національний банк України і рік випуску — 1991. На зворотному боці купюр зображено Софійський собор у Києві. Колір купонів вартістю 1 карбованець — світло-коричневий, З карбованці — темно-зелений, 5 — блакитний, 10 — рожевий, 25 — фіолетовий, 50 — світло-зелений, 100 — коричневий. При визначенні кольорів купоно-карбованців для зручності в користуванні була виконана кольорова гама рублів колишнього СРСР. Виплати населенню купонів на першому етапі здійснювалися не рідше одного разу на місяць із розрахунку 25 відсотків від місячної суми доходів після їх оподаткування та інших обов'язкових виплат, але не більше ніж 400 карбованців. Різниця виплачувалася рублями. Такі обмеження були зумовлені недостатньою кількістю купонів для обслуговування всього готівкового обігу, а також наявністю значної маси рублів у населення. Незабаром норму виплат купонів було підвищено до 50 відсотків місячної суми доходів громадян, а з 1 березня 1992 року виплати купонами досягли 70 відсотків (у цілому не менше ніж 450 карбованців на місяць)

1. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

2. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

3. Національна політика СРСР в роки перебудови

4. Національно визвольний рух в Індії

5. Валовий національний продукт

6. Національне багатство, прибуток
7. Генеза української національної мови
8. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

9. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

10. Національна депозитарна система в Україні

11. Національний банк України

12. Національний Банк України

13. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

14. Аудиторська перевірка Національного банку України

15. Національна депозитарна система України

16. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

18. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

19. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

20. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

21. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

22. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
23. Національно визвольний рух в Індії
24. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

25. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

26. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

27. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

28. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

29. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

30. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

31. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

32. Формування українського національного руху

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Українська національна кухня

34. Методологічні засади розуміння національної культури

35. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

36. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

37. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

38. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
39. Конкурентоспроможність національної економіки
40. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

41. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

42. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

43. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

44. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

45. Етнонаціональні відносини й національна політика

46. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

47. Українська національна ідея

48. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

49. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

50. Збереження національних культур в епоху глобалізації

51. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

52. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

53. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

54. Баланси народного господарства і система національних рахунків
55. Інституційні чинники розвитку національної економіки
56. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

57. Національне відтворення

58. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

59. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

60. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

61. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

62. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

63. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

64. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

66. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

67. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

68. Государственное регулирование доходов населения на Украине

69. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

70. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией
71. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства
72. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

73. Налоги на доходы физических лиц

74. Организация Объединеных Наций

75. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

76. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

77. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

78. Организация Объединенных Наций

79. Ресурси виробництва

80. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

81. Социология наций

82. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

83. Наркомания в России: угроза нации

84. Государственный бюджет Республики Беларусь и его доходы

85. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

86. Доходы и расходы организации
87. Зависимость национального дохода от капитальных затрат. Модель Леонтьева
88. ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов

89. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

90. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу (Доклад)

91. Суть, формы и причины инфляции

92. Доходы населения: источники и структура (Украина)

93. Личный доход

94. Суть бюджетной системы

95. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

96. Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

98. Организация Объединенных Наций

99. “Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.