Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Вивчення властивостей твердого тіла

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

зміст Вступ 1. Основи статистики фононів 1.1 Фонони 1.2 Наближення Ейнштейна и Дебая 2. Нормальні процеси і процеси перебросу 3. Вплив -процесів 4. Облік нормальних процесів 4.1 Релаксаційний метод 4.2 Варіаційний метод 4.3 Метод Гюйє і Крумхансла Висновки Список використаної літератури вступ Однією з характерних особливостей розвитку сучасного суспільства є широке використання у всіх його сферах досягнень науки і техніки. Важливий вклад у науково-технічний прогрес вносить фізика, зокрема фізика твердого тіла. Фізика твердого тіла — це великий і важливий розділ сучасної фізики, який вивчає структуру і фізичні властивості речовин у твердому стані. Основне завдання фізики твердого тіла зводиться до встановлення зв'язку між властивостями індивідуальних атомів чи молекул і тими властивостями, які проявляються при об'єднанні цих атомів або молекул в кристали. Важко собі уявити розвиток таких напрямків науки і техніки, як фізика напівпровідників, металів, надпровідників, металургія, матеріалознавство, електроніка, мікро- та оптоелектроніка тощо без фізики твердого тіла. Постійно створюються і впроваджуються в практику принципово нові матеріали і прогресивні технології. Це, насамперед, надчисті металеві, надпровідні, напівпровідникові матеріали, різні полімерні матеріали і вироби з них, жароміцні та хімічно стійкі замінники металів, порошкові матеріали, тугоплавкі сполуки тощо. Зростаючі потреби сучасної техніки в нових матеріалах істотно стимулюють розвиток фізики твердого тіла як науки матеріалознавчої. Досить нагадати, що завдяки розвитку фізики і хімії твердого тіла ми маємо тепер такі важливі нові матеріали, як рідкі кристали, високотемпературні надпровідники, органічні напівпровідники, провідники і надпровідники тощо. Тому не дивно, що майже половина всіх фізиків планети працюють у різних областях фізики твердого тіла. Якщо раніше тверді тіла застосовувалися в техніці майже виключно як конструкційний матеріал, то в міру накопичення знань про фізику твердого тіла, технічні застосування останнього стають набагато обширнішими і різноманітнішими. Зараз тверді тіла грають самостійну роль, виконуючи функції тонких фізичних приладів (оптичних, напівпровідникових, надпровідних і т. д.). Впорядкованість будови кристалічних твердих тіл і пов'язана з цим анізотропія їх властивостей зумовили широке застосування кристалів в науці і техніці. Кристали дозволили з'ясувати фізичну природу рентгенівських променів, вивчити хвилеві властивості електронів, дали можливість провести широкий комплекс досліджень в поляризованому світлі, допомогли розгадати багато інших загадок науки. Вивчення властивостей твердого тіла відкриває можливості створення нових матеріалів, яких не створила природа. Сюди відносяться жароміцні або, навпаки, дуже легкоплавкі сплави, надтверді матеріали, речовини, що володіють цікавими електричними властивостями (напівпровідники), магнітними властивостями (феромагнетики і ферити), речовини, що володіють високою хімічною стійкістю, нові універсальні стеклокристалічні матеріали — ситалли, металокерамічні матеріали — кермети, що поєднують як властивості вогнетривких оксидів, так і властивості металів, полімери з наперед заданими властивостями і т.д

. 1. основи статистики фононів 1.1 Фонони Коливання атомів кристала можна виразити через суперпозицію 3 нормальних коливань, або мод. Оскільки кожне нормальне коливання з механічної точки зору можна подати як гармонічний осцилятор, то повна енергія коливань дорівнює сумі енергій коливань 3 гармонічних осциляторів, що не взаємодіють між собою. Згідно з квантовою механікою, енергія осцилятора, що коливається з частотою ωj(), (1.1)а повну енергію коливань кристала можна записати у вигляді суми (1.2) де — 0, 1, 2, 3, ., — хвильовий вектор, який може: набувати різних значень; j — індекс вітки коливань. Одним з основних результатів квантового підходу дослідження властивостей кристалів є концепція квазічастинок. Квазічастинки перебувають в тому об'ємі, в якому знаходиться система реальних частинок, бути поза системою вони не можуть. Рух кожної окремої квазічастинки ідентичний руху великої кількості реальних частинок системи. Як і справжні частинки, квазічастинки бувають ферміонами і бозонами. Із (1.2) видно, що енергія збудженого кристала біля основного стану є сумою енергії основного стану і енергії газу квазічастинок. Відповідно енергія збудженого стану системи нормальних коливань кристалічної решітки дорівнює різниці її повної енергії, що виражається сумою (1.2), і енергії основного (незбудженого) стану — енергії нульових коливань : З електронами провідності взаємодіють тільки ці збудження, а нульові коливання утворюють постійний незмінний фон (вакуум) кристала. Проте, коли амплітуди нульових коливань атомів стають порівнянними із сталою решітки, то такі квантові кристали набувають деяких дуже цікавих властивостей; такі властивості при певних умовах мають кристали твердого гелію. Вираз (1.3) можна розглядати, як суму енергій ħωj() певних квазічастинок, кількість яких дорівнює . Енергія ħωj() називається квантом енергії коливання решітки або фононом. Отже, фонон — це одиничне квантове збудження нормального коливання. За аналогією з фотоном (квантом електромагнітного поля) фонон можна розглядати як вільну квазічастинку. У цьому разі ∆ = 1 означає народження фонона, а = –1 — його знищення. Таким чином, поки теплова енергія кристала досить мала і коливання атомів гармонічні, її можна подати у вигляді суми енергій квазічастинок — фононів, що не взаємодіють. В гармонічному наближенні фонони за багатьма своїми властивостями поводять себе, як ідеальний газ. Фонони є акустичні і оптичні, а якщо врахувати поляризацію,— поздовжні (L) і поперечні (Т), тобто фонони бувають LA, LO, ТА і ТО. Оскільки фонон характеризується хвильовим вектором , то для нього властивий і відповідний закон дисперсії коливань ω(), причому в тривимірному випадку (як і в одновимірному) закон дисперсії є періодичною функцією з періодом решітки. Це означає, що існує певний зв'язок між типом кристала, його симетрією і характером коливань атомів (або симетрією фононів). У вивченні фононного спектра найбільш важливим є вид дисперсії фононів в особливих точках -простору, тобто у високосиметричних точках, наприклад в точках q = 0, = тощо.

Згідно з квантовою статистикою Бозе — Ейнштейна, середнє число фононів, які мають енергію Еф = ħω, задається функцією (1.4)Формула (1.4) враховує, що хімічний потенціал рівноважного фононного газу дорівнює нулю, оскільки загальна кількість фононів у кристалі не зберігається. Відповідно середню енергію фононів, які перебувають у стані з відомими ω і , записують як Ґ ©А (1.5)1.2 Наближення Ейнштейна і ДебаяВ основу першої квантової теорії твердих тіл покладено модель Ейнштейна (1907 p.). Згідно з нею атом кристала являє собою тривимірний гармонічний осцилятор, що виконує коливання з частотою ωЕ поблизу положення рівноваги незалежно від інших атомів. Згідно з цією моделлю, тверде тіло слід розглядати як сукупність 3 квантових осциляторів, що мають однакову частоту. Середня енергія кожного осцилятора визначається за формулою (1.5). З рис. 1.1 видно, що частоти оптичних коливань кристалічної решітки мало залежать від хвильового вектора . Це означає, що до них можна застосувати модель Ейнштейна. За частоту коливань ωЕ осциляторів беруть ω3, яка дорівнює граничному значенню частоти оптичної вітки коливань (рис. 1.1). В моделі твердого тіла Ейнштейна енергію кристала, який містить атомів, записують так: (1.6)У виразі (1.6) введено температуру Ейнштейна (1.7)що відповідає збудженню фононів частоти ωf, кількість яких експоненціально зменшується із зниженням температури.Рис. 1.1 В моделі твердого тіла Ейнштейна вважається, що кожен атом коливається незалежно від інших. Щоб врахувати зв'язок між сусідніми атомами, П. Дебай (1912 р.) розглянув тверде тіло як суцільне пружне середовище. В такій моделі внутрішня енергія твердого тіла пов'язується не з коливаннями окремих атомів, а з стоячими пружними хвилями (модами). Квант коливальної енергії твердого тіла (фонон) переміщується з швидкістю звуку, оскільки власне звукові хвилі пружні. З рис. 1.1 видно, що для всіх значень хвильового числа q ωак &l ; ωоп, Де ωак — частоти акустичних коливань, що відповідають нижній вітці (раніше позначали ω ), а ωоп — частоти оптичних коливань раніше позначали (ω ). Енергетично це означає, що при досить низьких температурах у кристалі збуджені одні тільки акустичні коливання. Через велике число атомів спектр цих коливань можна вважати практично неперервним і таким, що змінюється від ω = 0 до ω1 (рис. 1.1). Якщо ввести характеристичну температуру (температура Дебая) (1.8)то при Т ≤ & he a;d вкладом оптичних коливань в енергію кристала можна знехтувати. Для деяких твердих тіл значення & he a;d наведено в табл. 1.1. Рівноважне число акустичних фононів з енергією ħω в комірці фазового простору об'ємом (2πħ)3 визначають зa формулою (1.4); число комірок фазового простору, що припадає на інтервал, (1.9)де V — об'єм кристала. Під фазовим простором системи розуміють 6 -вимірний простір узагальнених координат і узагальнених імпульсів системи. Якщо вважати дисперсію акустичних частот, згідно з (1.8), лінійною функцією q і замінити три акустичні вітки коливань однією (що еквівалентно припущенню, за яким швидкість поширення трьох акустичних хвиль однакова), то (1.9

Все у нас, укранцв, . Тльки треба його знати! ¶ не слухати людей, що сють зневру в укранськ сили! Майбутн Украни залежить вд укранцв. Хоч би як ворож сили дяли проти Украни, Украна достатньо велика, щоб, здобувши державну волю до боротьби, нейтралзувати антиукранськ плани. ¶ндекс генетичного розуму укранцв один з найбльших у свт. Тривале колональне рабство змушувало х виживати за найнесприятливших умов,  наше нацональне умння виживати  найвищим. В умовах незалежно держави й демократичного ладу це вмння - не що нше як додатковий резерв витривалост, винахдливост, життво сили, передумова для перемог у багатьох галузях дяльност у свтовому змаганн нацй. Завдяки цим природним властивостям укранц й тепер завойовують багато перших мсць на аренах свтових змагань. Вони пдносять наш державний прапор, але через зрусифковансть не утверджують укранство укранською мовою. Вивчення сторично правди щодо Украни збльшуватиме число прихильникв Украни. Провдна верства незалежно Украни на чол з Л. Кравчуком, Л.Кучмою та В.Ющенком була вихована в матералстичному дус. ·й чуж деали гуманзму, спвчуття бдному й хворому, вони не знають укрансько стор  цлковито перебувають у полон матералстичного свтогляду та матералстичних прагнень використати сво провдне державне становище для накопичення матеральних благ

1. Разработка программного обеспечения для голосового управления трехмерными моделями функционирования промышленных роботов

2. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

3. Вивчення витрат робочого часу на електромонтажні роботи

4. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

5. Стационарная модель Вселенной

6. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе
7. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне
8. Шведская модель социальной экономики

9. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

10. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

11. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

12. Социально-экономическая модель цивилизации древних майя

13. Основные черты античной модели

14. Основные положения консервативной модели общественного развития России

15. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

16. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Модель файловой системы FAT

18. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

19. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

20. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

21. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

22. Стохастическая диффузионная модель гетерогенных популяций
23. Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности
24. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

25. Современные модели управление образовательно-воспитательными учреждениями. Модели управления учреждениями (шпаргалка)

26. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

27. Надежность машин: станки, промышленные роботы

28. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

29. Построение и исследование динамической модели портального манипулятора

30. Зарождение современных компьютерных роботов

31. Разработка модели повседневного платья

32. Проектирование восьмиосной цистерны модели 15-1500

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Типология К.Г. Юнга и модель информационного метаболизма аушры аугистинавичюте

34. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

35. Разработка и исследование модели отражателя-модулятора (WinWord zip-1Mb)

36. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

37. Социальная модель Дойча - взгляд каббалиста

38. Методы и модели демографического прогнозирования
39. МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ
40. Математические модели естествознания

41. Космогонические модели ионйцев

42. МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

43. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

44. Оценка экономической целесообразности производства ПЭВМ, с помощью электронной модели.

45. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

46. Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, дифференциации и концентрации

47. Американская и японская модели менеджмента

48. Японская модель управления

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Модели и методы принятия решений

50. Модели принятия решений

51. Анализ проблем использования математических моделей для снижения уровня неопределенности принятия УР

52. Японская модель экономики

53. Модель человека, анализ деятельности предприятия /на примере ОАО "КШЗ"/ (Контрольная)

54. Рынок ценных бумаг и его основные модели
55. Нахождение параметров модели
56. Измерение и Экономико-математические модели

57. Математические модели в программе логического проектирования

58. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

59. Паутинообразная модель моделирования динамики рыночных цен

60. Модель экономического роста

61. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

62. Модели экономического роста. Международное движение капитала

63. Шведская модель экономики

64. Економічна теорія предмет і методи вивчення

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

65. Модель смены технологического уклада

66. Инфляция: виды, модели, показатели

67. Шведская модель смешанной экономики

68. Кризис индустриальной цивилизации и политэкономическая модель производства

69. Английская модель развития капитализма

70. Анализ Югославской модели социализма
71. Мусульманский мир: модель экономической организации общества
72. Становление Советской модели экономического развития индустриализации и коллективизации

73. Сергей Алексеевич Лебедев - создатель первого в континентальной Европе компьютера

74. BMW: модели

75. Создание первого в континентальной Европе компьютера с хранимой в памяти программой

76. Семиуровневая модель OSI

77. Установление вида, модели и идентификации нарезного оружия по стреляной пуле и гильзе

78. Придворная культура в век Екатерины II и западная модель светского образа жизни и светского образования

79. Интерпретационный потенциал номинативной модели

80. Модель урока

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

81. Полуточка: модель скорости

82. Модель распределения

83. Математические модели в естествознании

84. Математические модели естествознания

85. Математические модели электромеханических систем в пространстве состояний

86. Практикум по предмету Математические методы и модели
87. Новая модель эволюции вселенной
88. Двойственная природа микрочастиц модели атома Бора

89. Исследование решений одной системы интегро-дифференциальных уравнений, возникающей в моделях динамики популяций

90. Расчет адгезионных характеристик металлов в модели обобщенного потенциала Хейне-Абаренкова

91. Три модели русского менеджмента

92. Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

93. Модели управления персоналом

94. Разработка модели управления гостиницы делового назначения и отдыха на 100 мест

95. модель IS-LM

96. Самореализующиеся финансовые модели фондового рынка

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Закрытая модель продаж, или создание искусственного дефицита

98. Команды топ-менеджеров и модели управления

99. О мозге, психике, компьютерах, моделях и долгих спорах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.