Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Академія муніципального управління “Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній” Виконала: студентка IV курсу економічного факультету групи Ф-41 Київ 2007 Ситуація перехідного періоду, характерна для України на сьогоднішній момент, визначає специфіку відносин між учасниками страхового ринку України та особливості їх діяльності. Страхові компанії приймають правила гри ринкової економіки, яка передбачає конкуренцію, боротьбу за місце на ринку, тому роль фінансового аналізу страхової діяльності як елемента управління компанією суттєво зростає. Страхові компанії мають певні особливості, які слід враховувати при оптимізації їхнього фінансового стану. Звичайно, для конкретної компанії повинен бути окремий підхід, залежно від видів страхування, які входять до її страхового меню, від зовнішніх та внутрішніх факторів її функціонування та від її коротко- і довгострокових цілей. Акціонерне товариство може обрати реальні для себе чинники підвищення платоспроможності порівняно з граничними розмірами або, навпаки, створити умови, коли сам граничний рівень невеликий і його порівняно нескладно досягнути. Зрозуміло, офіційні критерії платоспроможності від цього не перестають діяти. Але при оцінці фінансового стану акціонерного підприємства за договорами банки, акціонери можуть використовувати пропоновану систему розрахунку показників і вирішувати питання про інвестиційну привабливість підприємства з урахуванням відхилень фактичних значень коефіцієнтів від граничних розмірів. Проблемою номер один для будь-якої страхової організації в умовах ринкового середовища є проблема виживання та забезпечення неперервності розвитку. Ця проблема розв'язується різними організаціями по-своєму, але в основі її лежить копітка й трудомістка робота зі створення і реалізації конкурентних переваг. Зміст і організацію цієї роботи розкриває концепція стратегічного менеджменту. Суть цієї концепції полягає у відповіді на питання: &quo ;Як треба здійснювати управління страховиком в умовах динамічного, змінного й невизначеного середовища?&quo ; Відповідь на це питання включає не лише необхідність проведення аналізу й оцінки середовища та прогнозування того, як воно змінюватиметься у часі, а й створення такої системи управління, яка б постійно підтримувала відповідність між середовищем, характером та результатами діяльності страхової організації. Ключовим елементом цієї системи є підсистема управління фінансовою стійкістю страховика. Характер діяльності страхової організації відповідатиме середовищу, коли страховик реалізовуватиме потрібну даному ринку послугу і при цьому результат його діяльності відповідатиме сподіванням керівництва. Цей стан забезпечується якісним і своєчасним виконанням усіх управлінських функцій: прогнозування, планування, організації, мотивації, координації і контролю, а також відповідним рівнем складових потенціалу: кваліфікації спеціалістів, матеріально-технічної бази, технології страхування тощо. У разі порушення відповідності сподіваний результат не буде досягатися і, відповідно, страхова організація зазнаватиме збитків як матеріальних, так і у вигляді зниження довіри до неї.

Причини, що зумовлюють невідповідність, можуть бути різноманітними, але всі вони поділяються на дві групи: поточні й стратегічні. До поточних причин треба віднести всі ті, які впливають на зниження економічності страхової послуги та просування її на ринок (погана організація реклами, недостатнє використання потенціалу, зниження якості внаслідок організаційних проблем тощо). До стратегічних причин відносять ті, які впливають на досягнення цілей страхової організації: помилки у визначенні платоспроможного попиту, помилки у виборі рівня характеристик страхової послуги, помилкове обрання часу виходу страхової послуги на ринок тощо. Поточні невідповідності усуваються засобами оперативного управління. Стратегічна невідповідність може бути усунута за допомогою таких дій, як коригування або зміна цілей страхової організації, здійснення диверсифікації, створення нових організаційних форм управління і т. ін. Чільне місце у системі антикризового управління страховиком належить широкому використанню механізмів фінансової стабілізації. Успішне застосування цих механізмів дає змогу ліквідувати наслідки кризи та прискорити темпи економічного розвитку. Фінансова стабілізація в умовах кризової ситуації включає ряд етапів: 1. Відновлення платоспроможності страховика за рахунок здійснення низки невідкладних фінансових заходів і вияв причин, які генерують неплатоспроможність. 2. Відновлення фінансової стійкості до безпечного рівня та накреслення шляхів її зміцнення за рахунок використання тактичних механізмів фінансової стабілізації. 3.Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання. Найбільшу увагу у системі заходів, спрямованих на фінансову стабілізацію в умовах кризової ситуації, слід приділити етапу відновлення і зміцнення рівня фінансової стійкості страхової організації — запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання. У загальному вигляді стратегічне управління фінансовою стійкістю являє собою діяльність, яка полягає у виборі сфери та образу дій щодо досягнення довгострокових цілей страхової організації в умовах зовнішнього середовища, що постійно змінюються. Вибір альтернатив стратегій управління фінансовою стійкістю страховика передбачає розгляд можливих варіантів, оцінку їх реальної ефективності і розробку на цій основі взаємопов'язаного комплексу заходів. Слід наголосити, що при оцінці ефективності цих заходів необхідно брати до уваги не лише локальний ефект, а й вплив прийнятих рішень на кінцеві результати. Здійснити економічний вибір — це обробити серію інформаційних повідомлень для прийняття рішення про дію, яка сама стане сигналом для інших одиниць під час прийняття рішень. Фундаментальною проблемою прийняття рішень є невизначеність, яка має місце через недосконалу інформацію. Інформація — ключовий елемент механізму управління фінансовою стійкістю, який формує систему уявлень, необхідних при прийнятті рішення. Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що організація управління фінансовою стійкістю у страхових організаціях допоможе зміцнити рівень їхнього фінансового стану, створити ефективне підґрунтя для системи заходів антикризової політики управління страховиком у складних умовах періоду ринкової трансформації економічного механізму в Україні.

Фінансово безпечна компанія — це компанія, яка виважено і оптимально підходить до використання і управління своїми фінансовими ресурсами, здійснює їх чіткий контроль, оперативно реагує на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення без шкоди для загальної діяльності. Загрози фінансової безпеки страховика за місцем виникнення поділяються на внутрішні та зовнішні, а також, залежно від рівня їх сприйняття та усвідомлення, на об'єктивні та суб'єктивні. Внутрішні загрози породжуються здебільшого неадекватною фінансово-економічною політикою компанії; помилками, зловживаннями структурних підрозділів та окремих спеціалістів; відсутністю контролю за збереженням фінансової інформації; помилками в управлінні фінансами компанії. Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз виділяють такі: стрімкий розвиток глобалізаційних процесів, інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; високий рівень мобільності та взаємозв'язку страхового і фінансового ринків, заснованого на новітніх технологіях; розмаїття і динамізм наявних фінансових інструментів; посилення нестійкості страхової складової світової фінансової системи; неспроможність фінансових інститутів та наглядових органів контролювати кризові тенденції; посилення інтеграції у сфері перестрахування; високий рівень залежності від зовнішнього перестрахування вітчизняного ринку; посилення конкуренції та конфліктів між державами у сфері страхування та за допомогою страхування; шахрайство з боку страхувальників; зловживання з боку офіційних органів та допоміжних структур; кримінальне захоплення компаній; недосконалість і незавершеність національного законодавства у фінансово-кредитній та страховій сферах; недорозвиненість фондового ринку країни; зростання залежності національного страхового ринку від іноземного капіталу; збереження тенденцій затягування виходу із економічної (фінансової), політичної кризи; посилення тенденцій злиття і поглинань. Якщо внутрішні загрози насамперед впливають на діяльність страхової компанії та її стійкість, а потім можуть позначитися на страховому ринку в цілому, то зовнішні — породжуються спільними діями усіх учасників, впливають на безпеку держави, її фінансову систему, страховий сектор і, зрештою, на безпеку окремої компанії. Важливим чинником у забезпеченні фінансової безпеки страхової компанії, як і будь-якого іншого суб'єкта господарювання, є законодавчо закріплений обов'язок інститутів влади створювати механізми захисту національних фінансово-економічних інтересів і протидіяти впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Серед внутрішніх заходів забезпечення фінансової безпеки страховими компаніями тією чи іншою мірою здійснюються: забезпечення інформаційної безпеки (захист інформаційних баз даних, розподіл прав доступу до інформації, програмне забезпечення захисту від помилок); налагодження чіткої схеми дій страхових підрозділів і головних спеціалістів та контроль за їх дотриманням (упровадження принципів управління якістю); фінансовий аналіз клієнтів до укладення договору страхування та попередження різних шахрайств за допомогою новітніх технологій (використання інформації антирейтингів, публікацій про фінансові махінації тощо); створення, ведення та використання &quo ;чорних списків&quo ; несумлінних клієнтів; проведення роботи щодо підвищення рівня страхової культури населення.

Продолжительность сумерек определяется промежутком времени между заходом Солнца и временем, когда надо прибегать к искусственному освещению; зависит от географической широты места, сокращаясь с приближением к экватору. Различают гражданские сумерки, которые кончаются, когда центр Солнца погружается под горизонт на 6 ., навигационные сумерки (на 12 .) и астрономические сумерки (на 18 .). "СУМИТОМО" - финансово-промышленная группа Японии. Возникла в нач. 20 в. Финансовый центр "Сумитомо банк". Сфера влияния: страховые компании, банки, металлургия, химическая и электротехническая промышленность, машиностроение, торговля. "СУМИТОМО БАНК" - коммерческий банк Японии. Основан в 1895. 356 отделений в стране, 58 зарубежных подразделений в 30 странах мира. Сумма баланса, собственный капитал, прибыль СУМКА - в ботанике - то же, что аск. СУММА (лат. summa - итог - общее количество), результат сложения. Часто для краткости сумму n слагаемых а1+а2+...+аn обозначают(здесь ? - греч. буква "сигма" - символ суммы). СУММАН - в римской мифологии божество ночных молний

1. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

2. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

3. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

4. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

5. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

6. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
7. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
8. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

9. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

10. Основи страхової діяльності

11. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

12. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

13. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

14. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

15. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

16. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

18. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

19. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

20. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

21. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

22. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
23. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави
24. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

25. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

26. Особливості козацького життя та діяльності

27. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

28. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

29. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

30. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

31. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

32. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

33. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

34. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

35. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

36. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

37. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

38. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія
39. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД
40. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

41. Поняття діяльності та практики

42. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

43. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

44. Фінансова діяльність та політика держави

45. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

46. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

47. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

48. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

50. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

51. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

52. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

53. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

54. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)
55. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності
56. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

57. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

58. Планування діяльності підприємства

59. Державне регулювання комерційної діяльності

60. Контрольна з підприємницької діяльності

61. Суть комерційної діяльності на підприємстві

62. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

63. Інтегральна ефективність діяльності

64. Планування діяльності підприємств

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

65. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

66. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

67. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

68. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

69. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

70. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
71. Планування банківської діяльності
72. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

73. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

74. Комерційні банки та їх види

75. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

76. Аналіз діяльності Приватбанку

77. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

78. Банки та їх функції

79. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

80. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

82. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

83. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

84. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

85. Облік зовнішньоекономічної діяльності

86. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
87. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
88. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

89. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

90. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

91. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

92. Безпека банківської діяльності в Україні

93. Державне регулювання інноваційної діяльності

94. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

95. Ліцензування підприємницької діяльності

96. Основи діяльності прокуратури України

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

97. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

98. Правові основи підприємницької діяльності

99. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

100. Регулювання метрологічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.