Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, функції та система трудового права України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат Тема: Поняття, функції та система трудового права України Трудове право України регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і галузевої приналежності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Зараз трудове право України переживає період реформування. Змінюється його предмет, сфера дії, галузевий режим правового регулювання, система, з’являються нові інститути. Наука трудового права збагатилася працями відомих українських вчених В.С. Венедиктова, Р.І. Кондратьева, А.Р. Мацюка, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенко, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня. Проблеми сучасного трудового права активно обговорюються представниками російської науки: О.В. Абрамовою, І.Я. Кисельовим, С.П. Мавріним, А.Ф. Нуртдіновою, Ю.П. Орловським, В.М. Скобелкиним, О.В. Смирновим, О.І. Ставцевою, Л.О. Сироватською, В.М. Толкуновою,Є.Б. Хохловим та ін. Трудове право України являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільно-трудові відносини, які виникають у зв'язку із реалізацією громадянами та іншими фізичними особами своїх здібностей до праці для виробництва матеріальних і духовних благ. Щодо предмета трудового права як галузі єдиного права України, то він має свої, тільки йому притаманні, особливості. Особливість суспільних відносин, які формують предмет даного права, обумовлена такою важливою якістю людини як здатність до праці, оскільки її носієм є людина. Предмет трудового права складають суспільні відносини, що виникають із застосування, організації, управління та оцінки фізичної і розумової праці людини. Саме така якість людини як цілеспрямована, усвідомлена, наполеглива діяльність викликає до життя відносини, що і є об’єктом правового регулювання. Об’єктивна нероз”єдненість людини та її праці дозволили з всієї сукупності суспільних відносин відокремити коло тих, які виникають із застосування праці, і назвати їх трудовими. Тільки людина, завдяки належній їй працездатності, спроможна вступати у суспільні відносини з приводу використання своєї праці. Тому трудові правовідносини за своєю природою завжди індивідуальні і соціальні. До предмета галузі трудового права відносяться: - Трудові відносини. Це ядро предмета трудового права. Вони безпосередньо виникають у процесі виробництва і носять вольовий характер. Такі відносини виникають незалежно від форм власності з приводу застосування праці і зв'язані із створенням матеріальних і духовних благ (трудовий договір, контракт). Крім трудових регулюванню трудовим правом піддаються й інші суспільні відносини, які хоч і не припускають особисту участь працівника в праці, але, будучи відносинами суспільної організації праці на підприємстві, тісно пов'язані з трудовими. Так: - Відносини профспілкових органів, трудового колективу з приводу організації праці, встановлення і застосування її умов. Дані відносини виникають у зв'язку з прийняттям локальних нормативних актів, участю в поліпшенні матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників, участю у правозастосовчій діяльності по захисту індивідуальних і колективних інтересів працівників.

Відносини по участі в керівництві виробництвом. Вони реалізуються в двох основних формах: а) особиста участь в обговоренні і вирішенні питань розвитку виробництва, внесення пропозицій про поліпшення роботи підприємства; б) шляхом участі в керівництві виробництвом за допомогою громадських форм: загальні збори, конференція, виробнича нарада і т.д. Відносини, що виникають у зв'язку із працевлаштуванням. У процесі працевлаштування виникають З групи відносин: а) відносини між працівником і органом , який займається працевлаштуванням, (державною службою зайнятості); б) між службою зайнятості і роботодавцем з приводу працевлаштування працівника; в) між працівником і роботодавцем з приводу надання роботи. Відносини по професійній підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві. Дані відносини виникають у зв'язку з одержанням громадянами робочих спеціальностей під час індивідуального або курсового учнівства, що звичайно передує їхній самостійній роботі або в зв'язку з розширенням професійних навиків. Відносини по нагляду (контролю) за охороною праці і дотриманням трудового законодавства. Нагляд (контроль) здійснюється спеціально уповноваженими органами, які у своїй діяльності не залежать від роботодавця. Виникаючі відносини спрямовані на створення безпечних і здорових умов праці, охорону трудових прав і законних інтересів працівників. Відносини по притягненню до юридичної відповідальності за порушення трудової дисципліни і заподіяння шкоди (збитку). Оскільки юридична відповідальність є суспільним, відношенням як по змісту так і за формою, а її виникнення відбувається в рамках трудових правовідносин, тому відносини по притягненню до дисциплінарної і матеріальної відповідальності також складають предмет трудового права. Процесуальні-трудові відносини. Ці відносини пов'язані з виникненням і порядком розгляду трудових спорів, оскільки мова йде про застосування трудового законодавства, тому ці відносини складають предмет трудового права. Відносини по соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню. Дані відносини безпосередньо пов'язані з трудовими відносинами. Таким чином, українське трудове право – це система встановлених і застосовуваних державою норм, які регулюють трудові відносини працівників і роботодавців та інші тісно з ними пов’язані відносини. Метод правового регулювання трудового права. Для характеристики трудового права України важливе значення має не тільки предмет трудового права, але і метод правового регулювання. Метод трудового права залежить від специфіки суспільних відносин, що є предметом цієї галузі права. У теорії права тепер прийнято виділяти два методи правового регулювання: метод децентралізованого, автономного регулювання, який ґрунтується на координації цілей та інтересів сторін суспільних відносин, і метод централізованого, імперативного регулювання, який ґрунтується на відносинах субординації. Трудовим правом здійснюється комплексне використовування обох цих методів. Комплексний характер методу трудового права найповніше виявляється через відповідні комбінації способів, з допомогою яких відбувається правове регулювання.

Для трудового права властиві усі три відомі способи, що так чи інакше формують методи цієї галузі. Спосіб дозволів, що дає можливість учаснику діяти на власний розсуд, та спосіб заборон, за яким можна робити усе, що не заборонено, характерні для децентралізованого, автономного методу регулювання. Вони відображають свободу і рівність сторін у правовідносинах. У трудовому праві це виявляється переважно у колективно-трудових відносинах, де сторони (роботодавці і профспілки) перебувають у партнерських стосунках, а також відносинах працевлаштування, коли сторони (працівник і роботодавець), укладаючи трудовий договір, вважаються рівними. Ще один спосіб – приписів, що зобов’язує до вчинення чи утримання від певних дій та застосовується для методу імперативного регулювання, представлений у трудовому праві відносинами нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства і власне трудовими відносинами. Якщо предмет трудового права відповідає на запитання, що регулює дана галузь права, то метод означає як, яким засобом забезпечується правове регулювання предмета. Метод правового регулювання не обирається державою довільно, а обумовлюється предметом, тобто особливостями тих суспільних відносин, які складають предмет правового регулювання трудового права. Під методом правового регулювання трудового права розуміється сукупність прийомів і засобів регулювання відповідних суспільних відносин. Згідно загальної теорії права, методу правового регулювання властиві певні характерні риси (ознаки), як то: а) порядок виникнення, зміни і припинення правовідносин ( юридичні факти); б) загальне юридичне положення учасників правовідносин; в) порядок встановлення прав та обов’язків; г) засоби, що забезпечують виконання обов’язків. Особливості методу трудового права простежуються в 4-х основних елементах: По-перше, виникнення, зміна і припинення трудових правовідносин. Залучення громадян до праці регулюється шляхом надання договірної свободи при обранні праці. Оплата ж за працю матеріально заінтересовує працівника у виборі місця застосування праці. По-друге, трудовим правовідносинам властиве поєднання рівності з підлеглістю суб’єктів відносин. Юридична рівність сторін у трудових правовідносинах визначається економічною сутністю самих трудових правовідносин, що складаються двох взаємозалежних моментів:- юридична рівність сторін; їхнє підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядку. По-третє, у прийомах формування прав і обов'язків суб’єктів трудових правовідносин. Норми трудового права можуть бути імперативними, дозвільними та рекомендаційними. Імперативні норми виявляються у вигляді заборони чи припису. Наприклад, працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі ( ст. 30 КЗпП). Ст.55, ст.192 КЗпП забороняє залучати працівників, які не досягли 18 років до нічної праці або до праці у вихідні дні. У відрядженні за працівниками зберігається на протязі усього часу відрядження місце роботи і середня заробітна плата. При такій формі впливу законодавця на трудові відносини волевиявлення суб’єктів при формуванні змісту правовідносин виключається.

Новые философские аспекты элементарно-структурных отношений. Л., 1970. 41. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М., 1982. 42. Синюков В.Н. Функции юридических фактов // Вопросы теории государства и права. Личность, право, правовая система. Саратов, 1988. С. 141-151. 43. Сыроватская Л.А. О предстоящей реформе трудового законодательства // Советское государство и право. 1991. No 1. С. 70-79. 44. Смирнов В.Г. Правоотношение в уголовном праве // Правоведение. 1961. No 3. С. 86-98. 45. Сперанская Л.В. Проблема позитивной ответственности и охрана морской среды // Деятельность государств в мировом океане. М., 1983. С. 89-102. 46. Стависский П.Р. Материальная ответственость в трудовом праве // Советское государство и право. 1978. No 5. С. 70-75. 47. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское государство и право. 1979. No 5. С. 72-78. 48. Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение договоров. М., 1985. 49. Титова Н.И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. М., 1978. 50. Урманцев Ю.Н

1. Право на відпустку за трудовим правом України

2. Історія держави та права України

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

5. Система цивільного права України

6. Стандарти системи освіти України та Великої Британії
7. Походження людини та її поява на території України
8. Цивільне право України

9. шпори з цивільного права України

10. Аграрне право України

11. Адміністративне право України

12. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

13. Історія земельного права України

14. Кримінальне процесуальне право України

15. Основи муніципального права України

16. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

17. Система трудового права

18. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

19. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

20. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

21. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

22. Історія становлення митної системи на теренах України
23. Автоматизована система Державного казначейства України
24. Фінансове право України

25. Поняття та система принципів трудового права

26. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

27. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

28. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

29. Банківська система України та проблеми її реформування

30. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

31. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

32. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

33. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

34. Обрання та функції Президента України

35. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

36. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

37. Політичні права і свободи громадян України

38. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
39. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
40. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

41. Роль и функции трудового права

42. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Фінансова система України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. Використання трудових ресурсів Західної України

47. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

48. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

49. Грошова система України

50. Культура та побут населення України

51. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

52. Етикет України та Росії

53. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

54. Функції Національного банку України
55. Банківська система України
56. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

57. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

58. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

59. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

60. Населення та трудові ресурси України

61. Бюджетна система України

62. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

63. Національна депозитарна система України

64. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

66. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

67. Поняття й принципи громадянства України

68. Поняття та система господарського законодавства

69. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

70. Права, вільності і зобов’язання громадян України
71. Правова система України
72. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

73. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

74. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

75. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

76. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

77. Судова система України. Конституційний Суд України

78. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

79. Функции трудового права

80. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

82. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

83. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

84. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

85. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

86. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"
87. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
88. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

89. Суспільно-політичне та культурне життя України

90. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

91. Художня культура незалежної України: традиції та новації

92. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

93. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

94. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

95. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

96. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

97. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

98. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

99. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.