Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Військово-наукове товариство слухачів, курсантів і студентів НАЗВА РОБОТИ Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства девіз: Економіка Харків 2009 ЗМІСТВступ Розділ 1. Формування економічного потенціалу підприємства 1.1 Сутність потенціалу підприємства 1.2 Структура потенціалу підприємства 1.3 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства Розділ 2. Фінансові ресурси підприємства, їх склад і характеристика 2.1 Джерела формування фінансових ресурсів Розділ 3. Аналіз фінансового потенціалу підприємства 3.1 Основні напрями управління фінансовим потенціалом підприємства 3.2 Прогнозування фінансового потенціалу підприємства Розділ 4. Шляхи вдосконалення ефективності використання фінансового потенціалу в умовах кризи 4.1 Загальні основи управління підприємством в умовах кризи 4.2 Дії спрямовані на підвищення ефективності використання фінансового потенціалу Висновки Список використаної літератури Вступ Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб'єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей. Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова «po e ia» й означає «приховані можливості», які в господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. Вперше про цей термін згадано в 1924 році Воблиєм К.Г. У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь. Тлумачний словник української мови також під цим терміном розуміє „приховані можливості, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов”. Фінансовий потенціал є дуже важливим для підприємства, бо це обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, а достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають стійкий фінансовий стан: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом. Розділ 1. Формування економічного потенціалу підприемства 1.1 Сутність потенціалу підприємства Вивчення еволюції наукового розуміння терміна «потенціал» дає змогу зробити висновок, що його запровадження в економічні дослідження було пов'язане з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил. Еволюція трактування науковою думкою терміна „потенціал” в економіці є такою: 1) Воблий К.Г. 1924 рік – Потенціал виробничих сил – потенційна можливість країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення.

2) Вейц В. 1927 рік – Потенційні виробничі сили – не тільки матеріальні елементи, а також ті чи інші матеріальні і умови, за яких здійснюється виробничий процес. 3) Струмилін С. Г. 1954 рік – Економічний потенціал – сукупна виробнича сила праці всіх працездатних членів суспільства. 4) Нємчинов В. С. 1967 рік – Потенціал розширеного виробництва – ресурсні можливості національної економіки для здійснення економічного зростання. 5) Анчишкін 0. І. 1973 рік – Виробничий потенціал – сукупність ресурсів, які в процесі виробництва набирають форми факторів виробництва. 6) Абалкін Л. І. 1981 рік – Потенціал – це узагальнена збірна характеристика ресурсів, прив'язана до місця й часу. 7) Архангельський В. М. 1983 рік – Потенціал – засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв'язання певної задачі. 8) Рєпіна І. М. 1998 рік – Підприємницький потенціал – сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. п.), навичок і можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства. Сучасний термін «потенціал підприємства» – максимально можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихованих альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи підприємства у певному середовищі господарювання з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень. Також цей термін визначають як сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів. До складових потенціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які залучаються у сферу вдосконалення виробництва. Сюди ж включають і сукупність ресурсів, яка забезпечує необхідний рівень організації виробництва та управління, ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів. З іншої точки зору потенціал розглядають як систему матеріальних та трудових факторів, що забезпечують досягнення мети виробництва. Основою для такого підходу є висловлювання К. Маркса про те. що засоби праці, предмет праці та робоча сила як фактори виробництва та елементи утворення нового продукту виступають як можливості, що підкреслює їхній потенційний характер. Для перетворення цієї можливості на дійсність «вони мають з'єднатися». Потенціал класифікують за такими ознаками 1. За рівнем абстрагованості: - потенціал людства; - природний; - економічний; - соціокультурний; - психофізіологічний. 2. Залежно від рівня агрегованості оцінки: - потенціал світового господарства; - національної економіки; - галузевий; - регіональний; - територіальний; - добровільних об'єднань; - підприємств; - структурних підрозділів; - операційних (виробничих) дільниць та окремих робочих місць. 3. За галузевою ознакою: - промисловий; - транспортно-комунікаційний; - науковий; - будівельний; - сільськогосподарський; - сфери обслуговування тощо. 4. За елементним складом: - потенціал основних виробничих фондів (засобів); - потенціал оборотних фондів (засобів); - земельний; - інформаційний; - технологічний; - кадровий (трудовий) тощо .

5. За спектром урахованих можливостей: - внутрішньосистемний; - зовнішній (ринковий). 6. За функціональною сферою виникнення: - виробничий; - маркетинговий; - фінансовий; - науково-технічний; - інфраструктурний та ін. 7. З огляду на спрямованість діяльності підприємства: - експортний; - імпортний. За мірою реалізації потенціалу: - фактичний (досягнутий, реалізований); - перспективний (вектор розвитку). Потенціал концентрує одночасно три рівні зв'язків і відносин: По-перше, він відображає минуле, тобто сукупність властивостей, нагромаджених системою в процесі її становлення. У цьому плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс». По-друге, він характеризує рівень практичного застосування і використання наявних можливостей. Це забезпечує розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв». По-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Потенціал містить елементи майбутнього розвитку. Отже, потенціал підприємства характеризується трьома основними рисами: Перша риса. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин. Друга риса. Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів і резервів, не залучених у виробництво. Третя риса полягає в тому, що потенціал підприємства визначається ще й навичками персоналу. 1.2 Структура потенціалу підприємства З урахуванням викладеного можна чіткіше уявити не тільки сутність потенціалу підприємства, а і його структурну побудову. Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найсуттєвіших, стійких (інваріантних) зв'язків між елементами. Структуру потенціалу підприємства складається з об'єктних та суб'єктних складових. 1. Суб'єктні складові пов'язані із суспільною формою їх виявлення. Вони не споживаються, а становлять передумову раціонального споживання об'єктних складових. До них відносяться: науково-технічний потенціал, управлінський потенціал, потенціал організаційної структури управління, маркетинговий потенціал. Науково-технічний потенціал – узагальнююча характеристика рівня наукового забезпечення виробництва (науки, техніки, технології). Управлінський потенціал – це навички та здібності керівників усіх рівнів управління. Потенціал організаційної структури управління – це загальнокорпоративний управлінський (формальний та неформальний) механізм функціонування підприємства. Маркетинговий потенціал – це здатність підприємства систематизовано визначати потреби попиту, організовувати виробництво, продаж і післяпродажне обслуговування на задоволення потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту. Логістичний потенціал – це максимальна продуктивність підрозділів, що відповідають за пересування матеріалів і готових виробів (транспортування, складування, збереження, сортування і перерозподіл). 2. Об'єктні складові пов'язані з матеріально-речовинною та особовою формою потенціалу підприємства.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

2. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

3. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

4. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

5. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

6. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
7. Аналіз діяльності підприємства
8. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

9. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

10. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

11. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

12. Аналіз стану соціальної політики в Україні

13. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

14. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

15. Фінансова діяльність та політика держави

16. Фінансова політика та бюджетний процес

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

18. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

19. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

20. Національна політика СРСР в роки перебудови

21. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

22. Податкова політика України
23. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
24. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

25. Центральний банк і монетарна політика

26. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

27. Інформаційна політика України

28. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

29. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

30. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

31. Інвестиційна політика банків в Україні

32. Державна політика в галузі охорони праці

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

33. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

34. Організація облікової політики підприємства

35. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

36. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

37. Економіко- і політико-географічне положення України

38. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
39. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
40. Принципи розробки та оцінки державної політики України

41. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

42. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

43. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

44. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

45. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

46. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

47. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

48. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

49. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

50. Політика А. Гітлера

51. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

52. Царювання та політика Павла І

53. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

54. Асортиментна політика підприємства
55. Маркетингова товарна політика
56. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

57. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

58. Управління ціновою політикою підприємства

59. Цінова політика фірми та її оцінка

60. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

61. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

62. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

63. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

64. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

66. Торговельна політика розвинутих країн

67. Валютна політика України

68. Кадрова політика

69. Трудовий потенціал промислового підприємства

70. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
71. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики
72. Етнонаціональні відносини й національна політика

73. Лобізм як явище сучасної політики

74. Міжнародна політика і світовий політичний процес

75. Політологія як наука і політика як суспільне явище

76. Політик і політичний режим

77. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

78. Політика як суспільне явище

79. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

80. Політика і етика: соціально-філософський аспект

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

82. Політика трудової зайнятості інвалідів

83. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

84. Соціальна політика

85. Соціальна політика та соціальне партнерство

86. Митна політика
87. Митна політика України на сучасному етапі
88. Особливості проведення в життя митної політики

89. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

90. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

91. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

92. Аналіз фінансового стану підприємства

93. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

94. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

95. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

96. Бюджетна політика держави

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Грошово-кредитна політика

98. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

99. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.