Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування Курсова робота Використання музично - дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва в основній школіСтудентки ІV – А курсу факультету музичного мистецтва денної форми навчання Солдатової О.Г.Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Бриліна В.Л. Вінниця 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Шляхи активізації музично-естетичного виховання засобами дидактичних ігор 1.1 Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності 1.2 Основні напрямки активізації творчої ігрової діяльності молодших школярів 1.3 Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів Висновки Список використаних джерел Вступ Духовний розвиток особистості завжди спирається на її власну активність і виявляється у формуванні запитів та інтересів, виборі ідеалів, у визначенні сенсу життя. Тому інтерес до мистецтва є складовою частиною духовної культури особистості, її своєрідною домінантою. Сучасний період оновлення суспільства, духовного відродження в цілому висуває комплекс нових проблем. Серед них на особливу увагу заслуговує посилення зв'язку між культурою та освітою, важливість якого зумовлена ідеєю самоцінності національно-орієнтованого світогляду особистості. Розробка нових педагогічних технологій у навчанні й вихованні на сучасному етапі розвитку освіти викликана соціальним замовленням суспільства школі, що пов'язано з необхідністю формування естетично й емоційно розвиненої, творчої висококультурної особистості засобами мистецтва. Музично-естетичний розвиток збагачує внутрішній світ дитини, допомагає глибше сприймати, розуміти і відчувати музику, уважно відноситись до навколишнього світу. Велике значення у цьому процесі мають творчі ігри. Щоб розкрити роль і характер впливу творчої гри як засобу музично-естетичного виховання школяра, необхідно зосередити увагу на вивченні нових шляхів використання різноманітних ігор на уроках музики і в позакласний час. Питання про те, у що грає дитина, до чого привчається, граючись ,ми розглядаємо як ігрову діяльність, яка не є самоціллю, а ефективним засобом виховання і навчання. Проблема пошуку нових шляхів використання гри у навчально-виховному процесі молодших школярів в умовах сьогодення стоїть особливо гостро. До цієї проблеми звертаються багато педагогів-науковців, такі як: В.І Махров, В.А.Коваленко, В.В Гуркова . Вітчизняні психологи С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін внесли вагомий внесок у розробку теорії дитячих ігор, показавши їх соціальний характер, і роль у вихованні. Найбільш ефективний розвиток дітей через ігри досягається при поєднанні ігрової діяльності з навчанням. Особлива відповідальність покладається на уроки музики, де педагогічні прийоми, спрямовані на забезпечення єдності емоційного й раціонального в навчанні, що значно підвищують ефективність розвитку творчої особистості. Тому формувати у молодших школярів навички музичного сприймання, творчого натхнення - актуальне завдання музичної педагогіки .

Незважаючи на досягнення психології і педагогіки музичної творчості, в цій сфері є багато невирішених проблем. Музичну творчість заперечують ті, кого цікавлять питання загальної освіти. Окремі музиканти заявляють про неможливість творення музики без знань основ композиції, про небезпеку формування дилетантів. Вони вважають, що це стоятиме на перешкоді конкретним музичним досягненням і не сформує основних музичних здібностей, зокрема мелодичного і гармонійного слуху, відчуття ритму, пам'яті, музичних уявлень. Отже, обмеженість науково обґрунтованих рекомендацій з питань музично-естетичного виховання засобами творчих ігор обумовили вибір теми дослідження: &quo ;Використання музично-дидактичних ігор як засіб музично естетичного виховання молодших школярів&quo ; . Об'єкт дослідження — процес музично-естетичного виховання школярів. Предмет дослідження — дидактична діяльність як засіб музично-естетичного виховання молодших школярів. Мета дослідження — теоретичне обґрунтування та розкриття основних методів дидактично-ігрової діяльності на уроках музики та в позакласних формах роботи. Відповідно до мети дослідження визначені наступні завдання : 1. Провести теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми. 2. Шляхом теоретичного аналізу визначити поняття &quo ;творча гра&quo ; та розкрити його змістовну сутність. 3. Систематизувати види творчих та дидактичних ігор, розкрити методику їх впровадження у навчально-виховний процес. При розв'язанні поставлених питань використовувались методи дослідження: вивчення і аналіз літературних джерел та учбово-методичної документації, спостереження за творчою діяльністю учнів, педагогічний експеримент, узагальнення. Розділ 1. Шляхи активізації музично-естетичного виховання засобами дидактичних ігор 1.1 Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності Музично-естетичне виховання спрямоване на вдосконалення різноманітних якостей особистості учня, в процесі якого педагоги, спираючись на наукові дані фізіології та психології, повинні турбуватись про оптимальний вибір і співвідношення виховних впливів, оскільки від цього залежить їх ефективність. У результаті аналізу педагогічної, психологічної і мистецтвознавчої літератури було визначено, що для розвитку творчого потенціалу молодших школярів у музичній діяльності необхідно розвивати такі творчі здібності: пізнавальний інтерес до музики, творчу уяву і образно-асоціативне мислення, інтерпретації та імпровізації. У дослідженнях психологів відзначається, що здібності, матеріальною основою яких є особливі якості нервової системи, що виробились у тих чи інших видах діяльності, складають єдину динамічну систему. Здібності мають свою специфіку: їх формування передбачає свідоме, вибіркове перевтілення якостей нервової системи у відповідності з тими вимогами, що представляє той чи інший вид праці. Виходячи з специфіки формування здібностей в процесі творчої діяльності, вчені стверджують, що їх розвиток нерозривно пов'язаний з поглибленням знань, з набуттям вмінь і навичок до дії. Матеріальною основою вмінь і навичок є тимчасові зв'язки, які утворюються в корі головного мозку, що доказано вченням І.П

. Павлова. В свою чергу швидкість утворення зв'язків, їх міцність і рухливість залежать від якостей нервової системи, які лежать в основі психічної діяльності, складаючи індивідуальну характеристику особистості. Не дивлячись на нероздільний зв'язок процесу розвитку здібностей з набуттям вмінь і навичок, ототожнювати їх не слід. Навички виробляються в будь-якому виді праці, в будь-якій діяльності, навіть якщо трудовий процес здійснюється механічно. Здібність до того чи іншого виду праці, потребує активного включення процесу мислення, почуттів, творчого відношення. При формальному підході до справи, здібності можуть бути втрачені або залишатися невиявленими, і навпаки, творче відношення до праці підіймає здібності на більш високий рівень та обумовлює їх успішний розвиток. За Б.М. Тепловим поняття &quo ;здібність&quo ; включає три ознаки: 1. Під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої. 2. Не взагалі різні індивідуальні особливості, а лише такі, що мають відношення до успішного виконання будь-якої діяльності або багатьох видів діяльності. 3. Поняття &quo ;здібність&quo ; не зводиться до тих знань і вмінь, які вже вироблені у даної людини&quo ; . Таким чином, здібності — це індивідуальні особливості, які не зводяться до наявних знань, навичок і вмінь, але можуть пояснити легкість і швидкість набуття цих знань, вмінь і навичок. Велику увагу вивченню природи здібностей приділяли такі психологи і музикознавці як: С.П. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, Н.С. Лейтес, А.Н. Ландо, Є.В. Назайкінський, Л.С. Виготський, К.В. Тарасова, Д.Б. Ельконін, та ін. У наукових працях дається визначення іншим індивідуальним відмінностям, у системі яких здібності займають особливе місце. Здібності — це індивідуально-психологічні якості особистості, які забезпечують їх більш чи менш високу здатність до тих чи інших видів діяльності. Задатки - вроджені анатомо-фізіологічні особливості людини, на основі яких можна формувати найрізноманітніші здібності. Вони не мають соціального спрямування. На основі одних і тих самих задатків можуть розвиватись неоднакові здібності. Наприклад, на основі чудового слухового апарату можуть розвиватися здібності радиста, музиканта, настройщика музичних інструментів, однак відтінки цих здібностей різноманітні. Обдарованість — якісно своєрідне поєднання здібностей, необхідних для виконання певного виду діяльності. Для успішного виконання діяльності крім здібностей людини необхідна ще й наявність знань, вмінь і навичок, які набуваються в процесі суспільно-трудової практики, і перш за все, в процесі виховання і навчання. Отже , знання, вміння і навички не тотожні здібностям. Таким чином, при організації процесу музичного виховання необхідно враховувати той факт, що музичні здібності найкраще розвиваються на основі анатомо-фізіологічних задатків у процесі різноманітної музичної діяльності. Педагоги багатьох країн сперечаються про те, чи потрібно навчати музиці всіх дітей, чи тільки особливо обдарованих. За теорією вітчизняної сучасної педагогіки музиці , як професії, слід навчати учнів, що мають захоплення нею і особливі музичні здібності.

Всі вони творили в тій самій духовій атмосфері, коли вносили в стрілецьку пісню виразний ідейний та патріотично-бойовий зміст й особливі музичні цінності. Крім них треба згадати ще: А.Баландюка, Б.Крижанівського і Г.Труха. г) Інші форми духово-мистецької праці і творчости УСС Поза представленими вище двома основними галузями стрілецької духової творчости: ідеологічною думкою і піснею, бачимо в духовому життю УССтрілецтва також значне зацікавлення всіми майже формами духової і мистецької культури. Поезія, проза, а навіть спроби драматичного письменства, мали серед Стрілецтва багатьох представників. До стрілецьких поетів, здебільша ліриків, належали: Р.Купчинський, Л.Лепкий, М.Голубець, Ю.Назарак, Ю.Шкрумеляк, В.Бобинський, А.Лотоцький, Л.Луців, М.Угрин-Безгрішний і ще дехто. Велику увагу Присвятили вони особливо патріотичній ліриці. Малярське мистецтво здобуло серед УССтрілецтва великі осяги. Репрезентоване такими визначними мистцями-малярами, як О.Курилас, Ю.Буцманюк, І.Іванець, Р.Сорохтей, Л.Гец, Ю.Назарак, І.Кучмак та різьбар М.Гаврилко, воно створило багато цінних малюнків, портретів, карикатур, навіть більших картин, які в більшості збереглись, як цінні пам'ятки доби

1. Музичне виховання в дитячому садку

2. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

3. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

4. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

5. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

6. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
7. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
8. Роль хімії в створенні нових матеріалів

9. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

10. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

11. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

12. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

13. Деревина та деревні матеріали

14. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

15. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

16. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

18. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

19. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

20. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

21. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

22. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"
23. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
24. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

25. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

26. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

27. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

28. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

29. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

30. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

31. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

32. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

34. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

35. Різання матеріалів, верстати та інструменти

36. Шліфування матеріалів

37. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

38. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу
39. Матеріалістичне вчення Карла Маркса
40. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

41. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

42. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

43. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

44. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

45. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

46. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

47. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

48. "Поученія” Володимира Мономаха - зразок дидактичного вітійства

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

50. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

51. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

52. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

53. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

54. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
55. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання
56. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

57. Використання комп’ютера на уроках мистецтва

58. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

59. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

60. Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики

61. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

62. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала на уроках физики

63. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

64. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Дидактичні основи процесу навчання

66. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

67. Технологія дидактичної гри

68. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

69. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

70. Структура организации материи
71. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
72. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

73. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

74. Материал для сочинения по литературе

75. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

76. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

77. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

78. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

79. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

80. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

82. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

83. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

84. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

85. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

86. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения
87. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
88. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

89. Проблема эффективности урока графики

90. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

91. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

92. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

93. Нетрадиционные формы урока

94. Ролевые игры на уроках английского языка

95. Конспект традиционного урока

96. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

97. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

98. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

99. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.