Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Реферат Вступ Розділ 1. Розкриття авторського задуму й постаті телевізійного ведучого 1.1 Авторський задум як основа створення телевізійної програми 1.2 Образ телевізійного ведучого: теоретичний аспект Розділ 2. Реалізація авторського задуму ведучими програм телеканалу,ТВ-5” 2.1 Особливості реалізації авторського задуму в моделі: ведучий як автор задуму 2.2 Втілення авторського задуму в програмах за моделлю: ведучий як реалі затор авторського задуму Висновки Список використаних джерел Реферат Дипломна робота,Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні” – основний текст сторінок. Для виконання дипломної роботи опрацьовано 52 джерела. Об’єктом дослідження є програми Запорізького телеканалу,ТВ – 5”. Предметом дослідження є особливості зв’язку якісних характеристик ведучого та реалізація ним авторського задуму. Мета роботи – визначити особливості реалізації авторського задуму телевізійних програм різного спрямування Запорізького телеканалу,ТВ – 5”. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: визначити і проаналізувати стан вивчення окресленої теми; дослідити питання авторського задуму; виокремити й охарактеризувати основні складові професії телевізійного ведучого; визначити головні вимоги до телеведучого; визначити роль телеведучого в реалізації авторського задуму на прикладі програм Запорізького телебачення. Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені розгляду питання авторського задуму, телевізійних програм та постаті ведучого, таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: В. Азарин, І. Бєляєв, Л. Васильєва, В. Гоян, Ю. Єлісовенко, Г. Кузнецов, Д. Прилюк, Є. Прохоров, В. Саруханов та інші. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є однією зі спроб визначити й проаналізувати критерії роботи телевізійного ведучого і його роль у поданні телевізійної програми. Сфера застосування. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані під час подальших наукових розробок, викладання курсів, пов’язаних із телевізійною творчістю, при написанні курсових та дипломних робіт. АВТОР, ЗАДУМ, ВЕДУЧИЙ, ЖУРНАЛІСТ, ІМІДЖ, КОМУНІКАЦІЯ, АУДИТОРІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ Вступ До розгляду специфіки екранної творчості тележурналіста зверталося багато вітчизняних і зарубіжних дослідників, теоретичні розробки яких залишаються актуальними і сьогодні, оскільки містять чіткі рекомендації, вимоги, своєрідні “стандарти” щодо професійної діяльності журналіста-телевізійника, зокрема ведучого телепрограм. Сучасні журналістикознавчі роботи містять аналіз журналістських професій під різними кутами зору, розглядають окремі характеристики, нормативи, критерії, необхідні для творчого і професійного становлення майбутнього тележурналіста. Телебачення повсякчас демонструє здатність до видозмін, доповнень новими формами, видами, ознаками. Відповідно до свого функціонального призначення, природних властивостей і специфіки, телебачення перебуває в постійному розвитку, залежить від новацій науково-технічної думки, а тому потребує удосконалень, експериментів, практичних і теоретичних досліджень.

Постать телевізійного ведучого була й залишається найбільш привабливим і спокусливим матеріалом для вивчення, аналізу та жвавого обговорення в професійному середовищі, у телевізійній критиці, у теорії тележурналістки. Основні критерії професійної діяльності, специфіка формування іміджу та типологічний контекст телевізійної творчості журналіста-ведучого на сучасному телебаченні – питання, які цікавлять як журналістів-початківців, так і медіафахівців. Оскільки на сьогодні поки що немає цілісного й послідовного аналізу параметрів функціонування професії телеведучого в різних типах і форматах телевізійного мовлення, запропонована тема є актуальною та перспективною як у науковому, так і в прикладному сенсі. Мета роботи – визначити особливості реалізації авторського задуму телевізійних програм різного спрямування Запорізького телеканалу,ТВ – 5”. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: визначити і проаналізувати стан вивчення окресленої теми; дослідити питання авторського задуму; виокремити й охарактеризувати основні складові професії телевізійного ведучого; визначити головні вимоги до телеведучого; визначити роль телеведучого в реалізації авторського задуму на прикладі програм Запорізького телебачення. Об’єкт дослідження – програми Запорізького телеканалу,ТВ – 5”. Предмет дослідження – особливості зв’язку якісних характеристик ведучого та реалізація ним авторського задуму. Методи дослідження. У процесі роботи використано методи аналізу та синтезу, метод порівняння. Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені розгляду питання авторського задуму, телевізійних програм та постаті ведучого, таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: В. Азарін, В. Гоян, Д. Прилюк, І. Бєляєв, Л. Васильєва, Ю. Єлісовенко, Г. Кузнецов, Т. Щербатюк, Є. Прохоров, В. Саруханов, В. Цвік та інші. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є однією зі спроб визначити й проаналізувати критерії роботи телевізійного ведучого і його роль у поданні телевізійної програми. Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані під час подальших наукових розробок, викладання курсів, пов’язаних із телевізійною творчістю, при написанні курсових та дипломних робіт. Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 50сторінок. Список використаних джерел містить 52 найменування. Розділ 1. Розкриття авторського задуму й постаті телевізійного ведучого Авторський задум як основа створення телевізійної програми Над створенням будь-якої телевізійної програми працює цілий колектив. Проте одне з головних місць належить авторові. Коли накопичується певна кількість матеріалу, цікавого для громадськості, постає питання донесення його до аудиторії, питання викладу цього матеріалу. У свідомості автора (журналіста) виникають два потоки мислення: пізнавальний, що несе знання фактів і явищ дійсності, їх зумовленості, і творчий – осмислює пізнане, намагається в певній формі викласти осмислене.

В ході такого пізнавального і творчого мислення і народжується авторський задум. У тлумачному словнику української мови задум тлумачать, як,намір, думка, перспектива, передбачення, накреслення; основна ідея художнього, музичного чи публіцистичного твору” . С. Ожегов розуміє його як,задуманий план дій або діяльності, намір” .,Задум, – наголошується в літературознавчому словнику, – перший ступінь творчого процесу, первинний нарис майбутнього твору. У задуму існує дві сторони: сюжетна (автор заздалегідь намічає хід подій) та ідейна” . У журналістській творчості основна роль початкового задуму полягає в тому, щоб стати таким собі,позахудожнім завданням”, загальною ідеєю, визначеною темою, образно оформлюваною в процесі художньої творчості. У свідомості автора образи рухаються хаотично. Весь нагромаджений матеріал в один момент вступає в певне органічне з’єднання з тими основними думками та ідеями, які виносив у своїй свідомості автор. Задум журналістського твору – категорія значно простіша, ніж художній задум. Іноді, це лише намір повідомити той чи інший факт, відчуття того, що треба написати. Часто задум розуміють як мету написання, викладу накопичених фактів. Задум – це лише контури майбутнього твору, більш-менш уявлені його загальні обриси, де вже прослідковується певний порядок і послідовність викладу, зіставлення окремих фактів чи подробиць одного факту, розвиток думки й кінцева мета виступу. Тут уже з’являються такі фактори, як продуманість виступу, чіткість викладу, мотиви суджень і висновків. Обрана тема конкретизується у визначених обрисах викладу матеріалу. Продуманий автором задум спонукає його шукати найкращі, найвиразніші вирішення теми, запобігає проникненню в матеріал чогось зайвого, другорядного, нецікавого. Як зазначає М. Кім, задум, випереджауючи всю наступну роботу журналіста над майбутнім твором, вже на початкових етапах творчості представляє мікромодель цього твору. Дана стадія має евристичний характер, тому що безпосередньо пов’язана з пошуком оригінальних ідей, думок, образів, деталей, життєвих фактів і т.п. Саме з цих різнорідних складових задуму і виникає майбутній твір . Життєвий матеріал – це соціальна реальність, вивчена автором і покладена в основу журналістського твору. Реальність завжди багатша літературної основи, журналістського тексту. Один з найважливіших секретів професійної майстерності – уміння вибрати з усього різноманіття реального світу тільки те, що необхідно в даному журналістському матеріалі. По суті, проблема вибору події, героя, деталі, що визначає слова, – основна в журналістській професії. Все життя автор стоїть перед вибором і наскільки вдало він вирішить цю проблему, настільки ефективною буде його творчість. У журналістиці, як і в художній творчості, імпульсами до появи задуму можуть бути найрізноманітніші фактори. Проте, не слід чекати будь-яких імпульсів без творчого напруження, пошуків, задовольняючись механічною передачею фактів. Для журналістської творчості характерне виношування задуму, освоєння фактичного матеріалу і думок, викликаних ним.

Але знате, що я думаю? Ви були вкрай розгублен  деморалзован не тим, що Вас вдправили у вдставку, а тим, що зрвано так добре продуманий багатоходовий сценарй вистави, у якй Ви виконували роль головного режисера. Хба таке можна назвати великою  високою полтикою? На мо переконання, це  нщо нше, як дрбн нтриги у високих кабнетах. Як спвставити так явно пдступн д з мсю чесного  вдкритого полтика та навть просто порядно людини? ¶ коли початковий сценарй не вдався, кервництво БЮТ спшно переключилося на реалзацю ншого плану - унеможливлення затвердження нового Премр-мнстра Украни. Важелем впливу виступила парламентська фракця БЮТ - вона не голосувала за пропозиц Президента, без не не вистарчало 226 голосв для прийняття ршення. Президента знову намагалися зламати  навязати йому Вас, шановна Юл Володимирвно, у якост нового премра, Ви навть зробили вигляд, що простягуте руку. Я не знаю випадку, коли б чиста рука чесно людини, простягнута до тако ж постат, зависла у повтр

1. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

2. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

3. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

4. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

5. Облік готової продукції та її реалізації

6. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
7. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
8. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

9. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

10. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

11. Реалізація і застосування права

12. Реалізація Конституції України

13. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

14. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

15. Особливості реалізації фонеми в мовленні

16. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

18. Реалізація двохзв’язного списка

19. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

20. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

21. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

22. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
23. Реалізація шкіряного взуття
24. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

25. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

26. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

27. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

28. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

29. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

30. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

31. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

32. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

33. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

34. Способи реалізації інвестиційних проектів

35. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

36. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

37. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

38. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу
39. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
40. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

41. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

42. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

43. Міжнародні фінансові організації та їх роль

44. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

45. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

46. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

47. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

48. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

50. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

51. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

52. Роль рек в освоении и заселении Сибири

53. Роль транспорта в организации экономического пространства России

54. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
55. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку
56. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

57. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

58. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

59. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

60. Финансовый менеджмент и его роль

61. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

62. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

63. Страхование и его роль в рыночной экономике

64. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

65. Роль заимствований в английском языке

66. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

67. Роль Саскии в жизни Рембрандта

68. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

69. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

70. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"
71. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
72. Роль названия в художественном тексте

73. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

74. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

75. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

76. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

77. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

78. Роль семьи в жизни Сталина

79. Роль личности в истории. И. Сталин

80. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей

81. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

82. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

83. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

84. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

85. Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

86. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах
87. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии
88. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе хронической недостаточности кровообращения

89. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

90. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

91. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

92. Функциональный запор: вопросы диагностики и терапевтические подходы (обзор литературы)

93. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

94. Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

95. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

96. Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Роль конкуренции в экосистемах

98. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

99. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.