Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Концепція сталого розвитку орієнтує країни світу на реалізацію екологічно спрямованих заходів щодо структурної перебудови як національних економік, так і міжнародних економічних відносин у напрямі екологізації всіх видів життєдіяльності суспільства. Однак утілення багатьох екологічних проектів нерідко відкладається через гострий дефіцит коштів. Основними джерелами фінансування великих міжнародних природоохоронних проектів мають стати надходження від оподаткування різних видів господарської екологонебезпечної діяльності. Ці кошти доцільно акумулювати на рахунках спеціальних міжнародних фондів. Зокрема, є пропозиції щодо обкладення спеціальним екоподатком валового внутрішнього продукту держав, доходів від зовнішньої торгівлі, риболовлі у відкритих морях, інвестиційної діяльності за певних умов, а також різних видів і джерел забруднення морів та океанів, споживання обмежених, рідкісних чи виснажених природних ресурсів тощо. Нині особливої актуальності набрало також питання про запровадження глобального податку на емісію шкідливих газів. Такий захід, за оцінками американських екологів, дасть можливість стабілізувати викиди CO2 до 2040 р. та забезпечити їх повне припинення до 2100 р. При цьому прогнозовані розміри зазначеного податку становитимуть від 700 млрд до 18 трлн дол. на період до середини XXI ст. Таких коштів було б достатньо для вирішення найбільш гострих екологічних проблем у сучасному світі. На думку відомого американського вченого Б. Коммонера, для переведення світової економіки на методи екологічно безпечного господарювання потрібно приблизно 500 млрд дол. щорічно протягом 10 років. Основними глобальними екологічними проблемами, а відтак і світовими природоохоронними пріоритетами є: захист фунтів та розширене відтворення родючості сільськогосподарських угідь; відновлення лісів і припинення опустелювання на планеті; охорона водойм і забезпечення населення чистою питною водою; підвищення ефективності використання енергоресурсів, усебічне енергозбереження та перехід на альтернативні, відновлювані джерела енергоносіїв; регулювання чисельності народонаселення. На спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997 p.) головними комплексними завданнями глобальної екодинаміки було визначено вирішення проблем усунення злиденності та зміни наявних природо-руйнівних структур споживання і виробництва. На втілювання цих програм людство мас максимальною мірою мобілізувати свої економічні можливості, застосовуючи ефективні важелі, в тому числі ринкового типу. Використання ринкових механізмів у природоохоронній діяльності нині набирає дедалі більшого значення. Ці механізми охоплюють екологічні субсидії, позики, податки пов'язані з нормуванням викидів і скидів шкідливих речовин. Вони забезпечують цілеспрямовані нагромадження певних фінансових коштів на державних рахунках або у спеціальних екологічних фондах та їх раціональний розподіл і цільове використання. У цьому плані світове співтовариство має орієнтуватися на досвід індустріально розвинутих держав. Екологічна ситуація в них перебуває під жорстким державним контролем завдяки напрацьованим методам екологічного менеджменту, економічним та інституційним механізмам підвищення ресурсовіддачі, утилізації первинної та вторинної сировини, зменшення антропотехногенного тиску на довкілля.

Цьому сприяють також формування так званих «зелених бюджетів», постійне вдосконалення податкової політики і системи національних рахунків з огляду на екологічний чинник. З перспективою реалізації стратегії сталого екологобезпечного соціально-економічного розвитку пов'язані можливості створення ринкового механізму, який регламентував би використання природних умов і ресурсів не лише на національному, а й на міжнародному рівні. До найважливіших напрямів такої політики слід віднести: запровадження плати за природні ресурси; введення до ринкової ціни продукції витрат, необхідних для компенсації екологічної шкоди; застосування такого оподаткування забруднень і відходів, за яким податок стягується пропорційно до їхнього обсягу. До речі, у цьому 1 випадку податок не лише виступає джерелом поповнення бюджету, а й указує на необхідність визначення реальної еколого-економічної вартості вироблюваної продукції. У США, наприклад, поряд з оподаткуванням атмосферних забруднень існує система дозволів (квот) на допустимі обсяги викидів, за перевищення яких на компанії та фірми накладаються додаткові штрафи пропорційно до надлімітних викидів. Одночасно функціонує торгівля квотами між компаніями, емісії яких нижчі за допустимі або які готові добровільно скоротити ці викиди, і тими, які вважають за краще компенсувати свої надмірні емісії, скуповуючи додаткові квоти (так звана «торгівля правами на забрудіння»). Це поширюється і на міжнародні відносини, зокрема стосовно встановлення квот на рибний промисел у Світовому океані та дозволених рівнів забруднення атмосфери. Вже існує певний досвід торгівлі правами на емісію на регіональному рівні у відносинах між США, Канадою та Мексикою у рамках НАФТА, а також досвід держав Західної та Східної Європи у використанні прав на емісії відповідальних серед них за утворення кислотних дощів. Розширення торгівлі ліцензіями на право викидів між тими країнами, які Потребують більших квот, і тими, які не використовують їх, сприяє загальному подорожанню атмосфери Земної кулі. Міжнародне співтовариство в галузі охорони довкілля дає можливість кожній державі більш ефективно розв'язувати власні екологічні завдання. Економічне та науково-технічне співробітництво між державами світу, спрямоване на раціональне використання і збереження природних багатств, належить до категорії міжнародного поділу праці досить високого класу складності через відмінності геополітичного розташування країн, що мають різні рівні економічного розвитку й величини природно-ресурсових потенціалів, а також відрізняються способами природокористування. У міжнародному співробітництві в галузі використання природних ресурсів та охорони довкілля застосовуються різноманітні види, форми й методи поділу праці. Серед них: •виробнича кооперація; •обмін науково-технічною інформацією, технологіями, вченими та фахівцями; •проведення спільних екологічних експертиз, природоохоронних і природовідтворювальних акцій; •моніторинг та контроль за якістю довкілля; •створення міжнародних фінансових фондів та банків екологічної інформації. Нині йде інтенсивний пошук нових і вдосконалення наявних технологічних, економічних, адміністративних, правових та політичних інструментаріїв колективної, транснаціональної екологічної відповідальності всіх держав світу за зміцнення міжнародної системи регламентації антропотехногенного навантаження на біосферу та перехід до моделі сталого екологобезпечного соціально-економічного розвитку кожної з них.

Всесвітній саміт зі сталого розвитку «Ріо 10», який відбувся у 2002 р. в Йоганнесбурзі (ПАР), був присвячений обговоренню принципових питань подальшого розвитку суспільства та його життєдіяльності у природі та завершився ухваленням Декларації зі сталого розвитку. Саміт підбив підсумки виконання завдань, проголошених десять років тому в Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку. Хід вирішення зазначених проблем було розглянуто і в більш широкому плані — від часу проведення в 1972 р. І Міжнародної конференції з навколишнього середовища у Стокгольмі. Бурхливий характер дискусій, принципові розходження учасників обговорення в їхньому баченні пріоритетів і першочергових завдань, які стоять перед людством у контексті забезпечення переходу до сталого розвитку, труднощі в досягненні компромісів ще раз продемонстрували всю складнісгь завдань, які мас вирішити людство для того, щоб забезпечити власне майбутнє. Загалом міжнародне співробітництво у сфері природокористування й охорони навколишнього середовища розвивають механізми функціонування практично на всіх рівнях — від двостороннього до всесвітнього. Головна роль тут належить міжнародним організаціям: ООН, міжурядовим регіональним та субрегіональним організаціям, багатостороннім угодам і програмам співробітництва. Постійно збільшується кількість міжнародних неурядових організацій природоохоронного й екологічного спрямування. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі ООН із ії спеціалізованими установами є найбільш представницькою міжурядовою всесвітньою організацією. Вона об'єднує 185 країн і забезпечує їхнє співробітництво у розв'язанні глобальних екологічних проблем. При цьому ООН намагається втілювати комплексний підхід до аналізу даних проблем з урахуванням усіх аспектів (міжнародно-політичних, соціально-економічних, науково-технічних) співробітництва, а також гостроти екологічної ситуації в кожній країні. Широке коло природоохоронних завдань, їхня складність зумовили необхідність створення спеціальних організаційних структур, які координують діяльність у цій сфері. Однією з перших виникла організація, яка дістала назву «Програма ООП із навколишнього середовища» (ЮНЕП). Крім основної функції — координації діяльності у сфері охорони природи, ця організація відіграє роль міжнародного центру, що відповідає за вирішення глобальних екологічних проблем, практичних природоохоронних завдань і визначає пріоритети щодо фінансування конкретних екологічних проектів. Під безпосереднім керівництвом ЮНЕП в останні два десятиліття розроблені такі глобальні дослідницькі та оперативні програми, як Всесвітня стратегія охорони природи. Всесвітня кліматична програма, Всесвітня політика щодо грунтів. План дій щодо боротьби з опустелюванням, Міжнародна програма з безпеки хімічних сполук та ін. Крім того, ЮНЕП організувала глобальну систему спостереження за станом навколишнього середовища, міжнародну довідкову систему для джерел інформації щодо навколишнього середовища, склала міжнародний реєстр потенційно токсичних хімічних речовин. Завдяки зусиллям ЮНЕП підписано велику кількість міжнародних договорів і конвенцій, утому числі Конвенцію ООН із морського права Конвенцію про біологічне різноманіття.

Головком ВМФ пропонує дружити на відстані • Адмірал очолив фракцію “Россия—Единство” • Росії — 500 км узбережжя, Україні — 80 • Навіщо Росії Крим • Майно ЧФ продано з молотка • На тобі, Боже, що нам не гоже Починаючи з Ялтинської зустрічі і до Масандри, було підписано низку документів, які не вирішували жодного питання, все більше заплутуючи проблему. В документах була маса суперечностей, повна відсутність механізму реалізації їх і, найголовніше, невідповідність законам України. Після серпня 1994 року делегація України повернула вектор переговорів — від поділу заради поділу до поділу через взаємодію та співробітництво ВМСУ та ВМФ РФ заради стабільності й миру в Чорноморському регіоні. Проте і ця, і багато інших ініціатив, конкретні пропозиції, компроміси української сторони не зустріли належного розуміння та відповідних зустрічних дій російської сторони. Під час численних раундів переговорів не знайдено жодного позитивного рішення. Практично єдиним більш-менш узгодженим елементом багатогранної проблеми ЧФ виявилися схема поділу бойових кораблів і допоміжних суден, а також попередній список плавзасобів, що повинні відійти українським ВМС та російському ВМФ на Чорному морі

1. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

2. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

3. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

4. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

5. Підготовка до співробітництва України з НАТО

6. Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері
7. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво
8. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

9. Транскордонне співробітництво

10. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

11. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

12. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

13. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

14. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

15. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

16. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

17. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

18. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

19. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

20. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

21. Проблеми реалізації норм права

22. Реалізація Конституції
23. Реалізація права на житло шляхом будівництва
24. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

25. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

26. Особливості реалізації фонеми в мовленні

27. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

28. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

29. Реалізація двохзв’язного списка

30. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

31. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

32. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

34. Реалізація шкіряного взуття

35. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

36. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

37. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

38. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
39. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу
40. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

41. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

42. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

43. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

44. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

45. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

46. Способи реалізації інвестиційних проектів

47. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

48. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

50. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

51. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

52. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

53. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

54. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока
55. Обєкти екологічних правовідносин
56. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

57. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

58. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

59. Захист екологічних прав громадян

60. Фінансування екологічних заходів

61. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

62. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

63. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

64. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

65. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

66. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

67. Міжнародні фінансові організації та їх роль

68. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

69. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

70. Організація міжнародного менеджменту
71. Організація міжнародних автомобільних перевезень
72. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

73. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

74. Міжнародне екологічне судочинство

75. Биотехнология. Вклад в решение глобальных проблем человечества

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Глобальные проблемы здоровья человечества

78. Глобальные проблемы современности

79. Глобальная история Вселенной от океана «чистой» энергии до Третьей Мировой Ядерной войны

80. Глобальные и локальные сети

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

81. Глобальные и локальные сети

82. Глобальные сети АТМ

83. Информационное общество и глобальные компьютерные коммуникации

84. Локальные и глобальные сети. Электронная почта

85. Глобальный мир Интернет и его возможности

86. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет
87. Глобальная сеть Интернет
88. Глобальные проблемы человечества: загрязнение водной среды

89. Глобальные последствия загрязнения атмосферы

90. Глобальное потепление

91. Глобальный экологический кризис

92. Парниковый эффект - глобальная экологическая проблема

93. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

94. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

95. НАТО-глобальная универсальная организация?

96. Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

98. Глобальная история Вселенной (физика)

99. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.