Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Нероссийское законодательство Нероссийское законодательство

Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Р е ф е р а т з курсу “Основи конституційного права України” на тему “Правова регламентація організації та діяльності судових органів України” Виконав студент гр.КФ-97-1 Свір С.В. ДНІПРОПЕТРОВСЬК 1998 План І. Вступ. ІІ. Правова регламентація організації та діяльності судових органів України. 1. Деякі відомості з історії судочинства на території України. 2. Основні принципи та засади судочинства. 3. Верховний суд. 4. Військові суди. 5. Конституційний суд. 6. Арбітражні суди. 7. Третейські суди. 8. Оскарження судового рішення. Апеляційний суд. 9. Суд присяжних. 10. Суддівське самоврядування. 11. Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів. 12. Судово-правова реформа в Україні. ІІІ. Заключення. Список використаної літератури. Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами. Особливо важливим є це положення для судової системи. Конституція надає всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної судової системи, яка, в свою чергу забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто забезпечує головний принцип любої правової держави– принцип верховенства права. Cудова система є “лакмусовим папірцем” при вирішенні питання, чи є держава правовою. Оскільки завданням судової влади є здійснення судочинства, яке в Україні здійснюється виключно судами, то дуже важливими є питання правового визначення організації та діяльності різноманітних судових органів. Саме деяким з цих питань присвячена ця роботі. В основному розглянуті різні види судових органів, передбачених Конституцією та чинним законодавством, питання їх організації, складу, структури, визначені Конституцією, законами та іншими нормативними актами. Також розглядаються проблеми відповідності реально існуючої судової системи конституційним нормам; наведені деякі відомості з історії судочинства в Україні. З прийняттям християнства на території України з’являються церковні закони, які були систематизовані і стали відомі під назвою Устава Володимира. Серед іншого, Устав затверджує існування церковного суду, який мав карати за здійснення язичницьких обрядів, розглядав справи про неосвячений церквою шлюб, розлучення, майнові спори, побиття батька або матері. Діяльність цього суду базувалася на нормах церковного права. В Хст. був створений збірник законів “Закон руський”- прототип “Руської правди”, на основі якого велося судочинство. “Руська правда” Ярослава Мудрого продовжує регламентувати діяльність судів, тут досить добре простежується трансформація звичаїв у норми права, що стосується процесуального права. За “Руською правдою”, якщо відносини, присутні у справі, не врегульовані нормативно- або звичаєво-правовими засобами, то судді мали приймати рішення, керуючись власною правосвідомістю.

З часом такі рішення перетворювались в юридичну норму щодо подібних справ. Важливою рисою судово-адміністративного устрою Київської Русі був поділ судочинства на світське і церковне. Найнижчою судовою інстанцією були громадські суди, які складалися із сільських старшин. Складні справи розглядали за участю представників декількох сіл. На рішення громадських судів можна було скаржитися до княжих судів. В них засідали або самі князя, або їх представники. В процесі княжого судочинства брали участь “ябетник” (обвинувач), “метальник” (писар), “істці” (слідчі). Існував також суд феодала-землевласника. Під його юрисдикцію підпадали холопи, наймити та закупи, причому щодо холопа рішення феодала оскарженню не підлягало. Церковні суди – це суд митрополита і владики. Їх юрисдикція поширювалась на духовенство і на так званих церковних людей. Таким чином, в Київській Русі існувала станова судова система. Найвищою судовою установою Великого князівства Литовського був суд Великого князя або його довіреної особи. Поруч із судом князя існував і суд Ради. Також судові функції виконували намісники, а потім воєводи та старости. Судебником 1468р. було узаконено одноособовий панський суд, тобто пан-шляхтич вершив суд над селянами. Існував також копний (народний) суд, діючий на основі звичаєвого права, до якого могли звертатися представники усіх станів населення. За статутом 1566р. у кожному повітовому міст було створено три судові установи: земські (обиралися шляхтою), гродські (одноособові) і підкоморні суди. У містах з Магдебурзьким правом судові справи міщан розглядала судова колегія. Як бачимо, судова система за польсько-литовської доби теж була становою. В період національно-визвольної війни було введено систему козацьких судів, які складалися з сільських, сотенних та полкових судів. Діяли ці суди на основі законів, прийнятих ще за польських королів та литовських князів. У 1760р. була проведена судова реформа, яка поновлювала в Україні станову систему та відокремила судову владу від адміністративної. За цїєю реформою судді були виборними, найвищою інстанцією був Генеральний суд. Слід підкреслити велику роль звичаєвого права в Україні. Наприклад, в Січі вищою судовою установою був кошовий суд, який своїх рішеннях виходив з норм звичаєвого права та здорового глузду. Після приєднання України до складу Російської імперії в Україні діяли загальноросійські джерела процесуального законодавства. Веденням слідства і виконанням вироків займалася поліція, вона ж була і судовим органом при розгляді незначних справ. Поміщики мали право чинити одноосібно чинити суд над селянами. У 1864р. було проведено судову реформу: станові суди скасовувалися і вводилися загальні судові установи, було введено інститут мирових суддів. В цей час в західноукраїнських землях діяла австрійська судова система, де верховна судова влада належала імператорові. В УНР за конституцією найвищою судовою установою УНР був Генеральний Суд, який обирався Всенародними зборами. В період гетьманату вищою судовою інстанцією був Сенат. Щодо судової системи України за часів Радянського Союзу, слід відмітити те, що вона не охоплювала весь об’єм справ, пов’язаних із засудженням (особливо до 50-х років).

Йдеться про позасудові процеси щодо “ворогів народу”. Було створене Державне політичне управління, яке користувалося правом проведення позасудових репресій. Також слід відмітити так звані “трійки”, коли декілька партійних керівників вирішували справу щодо вчинків, що в той час кваліфікувалися як державні злочини. На даний момент організація і діяльність судів в Україні регламентується розділом VIII Конституції, Законом “Про судоустрій України”, Законом “Про Конституційний Суд України”, Законом “Про Верховний Суд”, Законом “Про арбітражний суд”, Законом “Про статус суддів”, Цивільним процесуальним кодексом, Кримінальним процесуальним кодексом, Арбітражним процесуальним кодексом та іншими нормативними актами. В основному законі не дається повного визначення судової системи, а лише визначаються основні принципи та засади її створення та функціонування. Більш детальна регламентація щодо організації та діяльності різних судових органів подається у відповідних законах. Ст. 124 Конституції визначає, що судова система України поділяється на дві гілки – суд конституційної юрисдикції та суди загальної юрисдикції. Єдиним судовим органом конституційної юрисдикції є Конституційний суд. Згідно ст. 125 Конституції судова система України будується за принципом територіальності та спеціалізації; що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, а вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. За цією статтею відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Принцип територіальності означає, що юрисдикція окремих ланок судової системи поширюється на певні території, які можуть збігатися, а можуть і не збігатися з адміністративно-територіальними одиницями. Побудова судової системи за принципом територіальності з урахуванням транспортних комунікацій і зв’язку між населеними пунктами забезпечує наближеність судів до населення та їх доступність. Спеціалізація суддів або цілих судів з розгляду справ певних категорій сприяє підвищенню професіоналізму суддів завдяки поглибленому вивченню окремих галузей законодавства та практики його застосування. На сьогодні до спеціалізованих судів можна віднести арбітражні(господарські) суди, функціонуючі як самостійний суб’єкт судової влади; та військові суди. Згідно з Законом України “Про судоустрій”, систему загальних судів України складають Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів. Місцеві суди (районні(міські), військові суди гарнізонів та арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя) є основною ланкою цієї системи. Це є суди першої інстанції, які розглядають переважну більшість цивільних, господарчих, кримінальних та адміністративних справ. Саме тут повинна широко запроваджуватися спеціалізація судів. Конституція дає можливість в новому законі про судоустрій створення спеціалізованих ланок місцевих судів, наприклад, сімейних, адміністративних, фінансових тощо.

Наличное бытие, которое такое воление тем самым получает, включает в себя и признание других... Внутренний акт моей воли, который говорит, что нечто есть мое, должен быть признан и другими" [1]. Речь идет о собственниках, точнее - о правовых установлениях государства, призванного (помимо прочего) защищать частную собственность. 1 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. М., 1971. Т. I. С. 230. При социально-философской характеристике производственных отношений, прежде всего отношений собственности, не следует переоценивать роли насилия в ее возникновении и укреплении. Понятно ведь, что раб нуждается в рабовладельце (как собственнике орудий труда), как и рабовладелец - в рабах. Ему "выгоднее" остаться живым и работать, чем умереть. Рабочий, остающийся без работы, может погибнуть с голоду, не вступая в определенные отношения, зачастую консенсусного характера, с владельцем средств труда. Отмечая взаимное тяготение работающего и работодателя, что не отменяет конфликтности таких отношений, В. С. Барулин ука 32 зывает на упрощенное представление о собственнике как только о "безмятежном угнетателе"

1. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

2. Правове регулювання охорони та використання надр

3. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

4. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

5. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

6. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
7. Діловодство та судове діловодство
8. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

9. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

10. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

11. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

12. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

13. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

14. Судова влада та органи, що її здійснюють

15. Судова реформа в Росії та Білорусії

16. Судова фотографія та відеозапис

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

18. Джерела права та правова система Запорізької Січі

19. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

20. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

21. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

22. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
23. Полная история танков мира
24. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

25. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

26. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

27. Гражданское общество и правовая страна

28. Административно правовые отношения (Контрольная)

29. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

30. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

31. Административно-правовой статус военнослужащих

32. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

34. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

35. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

36. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

37. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

38. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
39. Финансовые и правовые основы полного товарищества
40. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

41. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

42. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

43. Гражданско-правовой договор

44. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

45. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

46. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

47. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

48. Правовой статус ценной бумаги

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

49. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

50. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

51. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

52. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

53. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

54. Место и время открытия наследства , их правовое
55. Правовой статус некоммерческих организаций
56. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

57. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

58. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

59. Гражданско - правовой иск

60. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

61. Правовое регулирование оборота земель промышленности

62. Правовые системы современности. Мусульманское право

63. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

64. Правовой строй Древнего Вавилона

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

65. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

66. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

67. Политические и правовые учения Древней Греции

68. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

69. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

70. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма
71. Становление правового государства в Республике Казахстан
72. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

73. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

74. Правовая основа СНГ

75. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

76. Конституционно-правовой статус Президента РФ

77. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

78. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

79. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

80. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Конституционно-правовой статус общественных объединений

82. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

83. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

84. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

85. Правовой режим военного мореплавания

86. Правовая информатика
87. Правовое положение иностранных инвестиций в России
88. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

89. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

90. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП

91. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

92. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

93. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

94. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

95. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

96. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

97. Правовые основы гражданской обороны

98. Правовые отношения

99. Правовое регулирование электронной цифровой подписи в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.