Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Головне управління державної служби України Тернопільська академія народного господарства Центр підготовки магістрів Кафедра обліку і контролю фінансово-господарської діяльності МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: “ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНИХ РЕФОРМ В ДЕРЖАВАХ ЦСЄ ТА В УКРАЇНІ” Спеціальність 8.150101- Державна служба Виконав: Слухач освітньо-професійної програми підготовки магістрів державної служби Спеціалізація “Світова та європейська інтеграція” Чопик П.В. Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри ОКФГД Мельник Н.Г. Робота допускається до захисту: Керівник напрямку зі спеціалізації “Світова та європейська інтеграція” д.е.н., професор Савельєв Є.В. Директор центру підготовки магістрів к.е.н., доцент ЗМІСТВступ Розділ 1. Економіко-правові засади аграрних реформ в Україні та державах ЦСЄ 1.1.Сучасний стан та особливості реформування сільського господарства в державах ЦСЄ та в Україні 1.2.Нормативно-правове регулювання аграрних реформ в Україні та державах ЦСЄ 1.3.Основні напрямки аграрних реформ Розділ 2. Вітчизняний досвід аграрних реформ 2.1.Розвиток організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві 2.2.Реформування майнових відносин в Україні 2.3.Трансформація земельних відносин на сучасному етапі Розділ 3. Аграрні реформи в державах ЦСЄ: суть, тенденції та значення для України 3.1. Державна підтримка аграрної реформи: досвід країн ЦСЄ та перспективи в Україні 3.2. Розвиток і вдосконалення аграрного ринку 3.3. Стратегічні напрямки розвитку сільського господарства України з урахуванням досвіду держав ЦСЄ та ЄС Висновки та пропозиції Список використаної літератури ВСТУП Актуальність теми. Кризова ситуація в аграрному секторі економіки України призвела до соціально-економічної напруги в суспільстві, значних втрат в народному господарстві, витіснення України із зовнішнього ринку сільськогосподарської продукції. Успішного функціонування сільського господарства, як показує світова практика, можна досягти, якщо галузь працює на ринкових засадах за державної підтримки. Як правило у розвинутих країнах механізм економічної підтримки включає різноманітні програми, спрямовані на врегулювання цін і доходів товаровиробника, захист від впливу зовнішніх, незалежних від сільськогосподарського підприємства чинників. Майже десятирічні реформи аграрного сектора в більшості країн з перехідною економікою не дали бажаних результатів. Основна маса сільськогосподарських підприємств залишаються збитковими. Через величезну заборгованість вони не можуть користуватися кредитними ресурсами, припинилося їх бюджетне фінансування, у них немає можливостей для оновлення виробничого потенціалу, вдосконалення технологій, підвищення доходності виробництва. Через такий фінансовий стан господарства не вирішують ні головного економічного завдання – забезпечити населення продуктами харчування, а промисловість сільськогосподарською сировиною, ні соціального – підвищити доходи і життєвий рівень населення. Ознайомлення з останніми дослідженнями та публікаціями з тематики аграрних реформ у державах ЦСЄ показує, що вони відзначалися певною фрагментарністю і стосувалися переважно окремих країн або окремих аспектів аграрних перетворень.

У статтях Ю. Губені, М. Сватоша, О. Аверчева висвітлювався досвід аграрних перетворень у Чеській Республіці. А. Балян і Ш. Алмаші знайомлять читачів з досвідом Угорщини. В. Зглінський розповів про труднощі приватизації державних сільськогосподарських підприємств у Польщі. О. Онищенко присвятив свою статтю новим формам господарювання та їх результативності у Словаччині. Проблемний зріз аграрних реформ дістав відображення у статтях А. Балян (земельні відносини та багатоукладність) і Н.Шуфрича (земельна власність). Тим часом загальним особливостям аграрного реформування та його порівняльній ефективності приділялася вкрай недостатня увага. Отже, вирішення проблеми з'ясування витоків незадовільних результатів реформи у сільському господарстві України шляхом порівняння її змісту в аграрному секторі держав ЦСЄ вже започатковане, але все ще є далеким від завершення. У зв’язку з цим вивчення і аналіз досвіду країн де діє ефективна система підтримки сільського господарства є надзвичайно важливим і актуальним, що вплинуло на вибір теми магістерського дослідження. Мета і завдання магістерської роботи. Метою дослідження є виявлення на основі порівняльного аналізу тієї складової аграрної реформи у державах ЦСЄ, яка забезпечила їм вищу порівняно з Україною ефективність перетворень, а головним завданням - визначення практичних шляхів використання у нас відповідного зарубіжного досвіду. Основними завданнями магістерського дослідження є такі: вивчення економічних передумов та особливостей реформування сільського господарства в Україні та державах ЦСЄ; дослідження нормативно-правового регулювання аграрних перетворень в Україні та державах ЦСЄ; вивчення процесу розвитку організаційно-правовихформ господарювання в сільському господарстві; характеристикапроцесів таособливостейтрансформаціїземельних відносин на сучасному етапі; дослідження досвіду держав ЦСЄ щодо підтримки аграрних реформ; вивчення особливостей функціонування аграрного ринку в Україні та в державах ЦСЄ; визначення шляхів та напрямків використання досвіду держава ЦСЄ з метою покращання економічної ситуації в сільському господарстві України. Предмет і об’єкт дослідження. Головним об’єктом магістерської роботи є економіко-правові проблеми та діюча практика соціально-економічного регулювання перетворень на селі з врахуванням вітчизняного та досвіду держав ЦСЄ. Висновки і пропозиції за темою дослідження зроблено на основі вивчення практичного досвіду реформування сільського господарства України. Методика дослідження. В процесі написання магістерської роботи використано діалектичний, системний підхід вивчення економічних, політичних явищ та процесів з метою узагальнення інформації за напрямками дослідження. У роботі використано Конституцію України, Закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови, листи Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства аграрної політики та інші нормативно-правові документи, що регламентують процеси реформування соціально-економічного розвитку сільського господарства на сучасному етапі, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали нарад, конференцій, семінарів, статистичний та звітний матеріал, матеріали із зарубіжного досвіду, літературні джерела та періодичні видання.

Обсяг і структура роботи. Магістерська робота викладена на 141 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій та списку використаної літератури з 53 джерел, містить 6 таблиць, 8 рисунків. РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ АГРАРНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЦСЄ 1.1. Сучасний стан та особливості реформування сільського господарства в державах ЦСЄ та в Україні Прагнення до європейської інтеграції визначає аграрну політику багатьох країн Центральної та Східної Європи. Позаду лишилися теоретичні дискусії, настав час для практичних дій. Спробуємо на досвіді окремих країн відстежити перебіг і зміст інтеграційних приготувань в аграрній сфері. Вони пов'язані з комплексом надзвичайно складних завдань, які має вирішити аграрна політика для пристосування сільського господарства до вимог і стандартів ЄС. У контексті інтеграційних критеріїв вихідні умови сільського господарства країн Центральної та Східної Європи мають певні позитивні і негативні характеристики. Ситуація в господарстві в цілому та аграрному секторі зокрема є помірно прийнятною. Не відзначаються такими бурхливими темпами, як це було до 1997 p., економіка все ж таки демонструє реалізацію концепції сталого розвитку (&quo ;sus ai able developme &quo ;). Мікроекономічна ситуація певною мірою обтяжена &quo ;вторинною&quo ; приватизацією і реструктуризацією, але має всі ознаки стабільності, яка спирається на ринкові засади, а не на адміністративний тиск. Частка аграрного сектора у ВВП країн Центральної та Східної Європи продовжує зменшуватися, що свідчить про подальшу індустріалізацію народного господарства. Нині ця частка не перевищує 5%. Так чи інакше, але можна вважати цей вплив досить відчутним, а тому інтеграція в ЄС не може відбутися без інтеграції сільського господарства країн Центральної та Східної Європи в його аграрну систему. Проведена аграрна реформа створила добрі передумови для адаптації сільського господарства. Майже 75% сільськогосподарських угідь перебуває у користуванні приватних юридичних осіб, а решта 25% - у користуванні приватних селянських господарств. Більш як половина цієї землі належить господарствам, які мають розмір понад 100 га, і це добрий показник за європейськими стандартами. В аграрному секторі практично не залишилося господарств із суспільною формою організації праці. Усі без винятку підприємства функціонують на засадах приватної власності. Проте не до кінця врегульовано питання так званих трансформаційних і реституційних виплат, які у вигляді заборгованості обтяжують економіку реформованих підприємств. Аграрну політику країн Центральної та Східної Європи в попередні роки відзначали такі основні риси: добре законодавчо-нормативне забезпечення аграрної реформи, координація із загальною економічною політикою держави; ослаблення втручання держави в економіку, зміна механізмів впливів і регулювання сільського господарства; включення сільського господарства в &quo ;нормальну економіку&quo ;, ліквідація преференцій та невиправданих пільг; значна ліберальна спрямованість і зниження рівня економічної підтримки сільського господарства; надання переваг методам регулювання аграрного ринку, наближеним до методів ЄС; вжиття заходів до технічного і технологічного переоснащення сільськогосподарських підприємств за допомогою &quo ;дешевих&quo ; кредитів; посилення уваги до поза виробничих функцій села, екологізації сільськогосподарського виробництва; недостатня порівняно з іншими країнами ЄС інституціональна підтримка аграрного виробництва і відставання з формуванням реального ринку землі.

Последовавшие санкции серьезно обострили внутренние противоречия. Не были приняты обещанные в ходе революции законы об аграрной реформе и национализации внешней торговли. С глубокими проблемами столкнулась и реализация проектов нефтяной и газовой промышленности. При этом хозяйственное право, зафиксированное в шариате, приобрело универсальный характер, затрагивая не только торговлю, но и сферы организации производства, обращения, функционирования капитала и т.Pд. В результате в руках крупных собственников оказалось 80P% сельскохозяйственных угодий. Количество миллионеров выросло в несколько раз. Произошла поляризация общества. Экономические и финансовые трудности серьезно отразились на социальной защищенности большинства населения. Из 49,5Pмлн. иранцев 22Pмлн. оказались за чертой бедности. Это в стране, которая занимает второе место по запасам газа и является четвертой мировой державой по добыче нефти. Невиданный размах в последние годы приобрел наркобизнес. В одном из своих выступлений министр внутренних дел Ирана Мусави-Лари выразил крайнюю обеспокоенность ростом оборота наркотиков в стране

1. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

2. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

3. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

4. Аграрная реформа П. А. Столыпина

5. Столыпинская аграрная реформа

6. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
7. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
8. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия для экономики России

9. Аграрная реформа П. Скоропадського

10. Аграрные реформы

11. П. А. Столыпин: аграрная реформа и Сибирь

12. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

13. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

14. Земельная и аграрная реформа в современной России

15. Судова реформа в Росії та Білорусії

16. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

18. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

19. Анализ механизма проведения аграрных реформ, основные проблемы их функционирования и реализации

20. Историография Столыпинской аграрной реформы в Беларуси

21. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ

22. Столыпинская аграрная реформа
23. Судьба столыпинской аграрной реформы
24. Public Relations: світовий та український досвід

25. Вища освіта України і Болонський процес

26. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

27. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

28. Історія держави та права України

29. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

30. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

31. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

32. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

34. “Аграрно-крестьянский вопрос” и его разрешение с помощью реформы 1861 г.

35. Виникнення та формування українського етносу

36. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

37. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

38. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
39. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)
40. Звичаї та обряди на Україні

41. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

42. Українська держава П. Скоропадського

43. Соціал-демократична концепція держави та влади

44. Поняття, форма та функції Конституції України

45. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

46. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

47. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

48. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

50. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

53. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

54. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
55. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
56. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

57. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

58. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

59. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

60. Аграрне право України

61. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

62. Архетипи та універсалії української ментальності

63. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

64. Національний банк України та особливості його функціонування

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

66. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

67. Формування та розвиток банківської системи України

68. Банківська система України та проблеми її реформування

69. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

70. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
71. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні
72. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

73. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

74. Населення та трудові ресурси України

75. Адміністративна реформа в Україні

76. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

77. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

78. Вчення Гегеля про державу та право

79. Громадянське суспільство та держава

80. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

81. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

82. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

83. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

84. Інститут глави держави в Україні

85. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

86. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні
87. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні
88. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

89. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

90. Поняття держави та її історичні форми

91. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

92. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

93. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

94. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

95. Принципи розробки та оцінки державної політики України

96. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

97. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

98. Сутність та соціальне призначення держави

99. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.