Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки запорукою успішного розвитку держави є становлення малого бізнесу, що в умовах ринкової економіки набуває особливо актуального значення. У сучасних умовах господарювання головним чином саме мале підприємництво стимулює економічну конкуренцію, сприяє структурній перебудові економіки та створює сприятливі умови для формування нової соціальної верстви – підприємців-власників, які забезпечують стабільність суспільства. Ось чому, для України основою економічного благополуччя та її соціальною орієнтацією є розвиток малого підприємництва, а також об’єктивна необхідність стимулювання такої підприємницької діяльності . Протягом останніх років увага науковців, економістів, політиків зосереджується на аналізі тенденцій розвитку малих підприємств в Україні. Підтримка малого бізнесу, у тім числі через систему оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці. На перших етапах становлення системи оподаткування малому підприємництву надавались певні пільги. Особливо це стосувалося оподаткування прибутку. Згодом податкові пільги для малого підприємництва практично було ліквідовано, що негативно вплинуло на його розвиток. Розуміючи, що діяльність суб'єктів малого підприємництва сприяє розв'язанню важливих соціальних та економічних проблем, існують численні спроби полегшити їх роботу. Одним із напрямів сьогоденної державної підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні є надання їм пільг у податковій сфері в рамках введення спрощеної системи оподаткування, що є визначальною передумовою створення ефективної системи, яка дозволить забезпечити гармонічні стосунки та реалізувати економічні інтереси держави і платників податків. Проте, через недосконалість законодавчої бази та відсутність необхідних регулювань з боку держави, на даний момент актуальним постає питання подальшого реформування такої системи оподаткування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вибору оптимального режиму оподаткування для малих підприємств, дослідження впливу спрощеної системи оподаткування на економічну активність малого бізнесу, наукове обгрунтування концептуальних засад альтернативної податкової політики неодноразово досліджувались у публікаціях вітчизняних науковців та економістів З.С. Варналія, О.Д. Василика, М.А. Гапонюка, О.Д. Данілова , І.А.Брижаня, В.Я.Чевганова, О.О.Олійника, І.О.Лютого, М.В.Романюка, К.Л.Бакума та ін. Зокрема, Ю.Б. Іванов та А.М. Тищенко, які аналізують спрощену систему оподаткування обліку й звітності в контексті таких інструментів податкового регулювання, як податкові пільги та податкове стимулювання, А.М. Соколовська розглядає її як один із чинників зниження податкового навантаження та засіб пристосування податкової системи України до об'єктивних умов соціально-економічного розвитку. Постановка завдання. І хоча на даний час є велика кількість статей, публікацій і монографій щодо порядку переходу на спрощену систему оподаткування та її економічної доцільності, проте недостатньо проаналізовані переваги та недоліки спеціальних податкових режимів, їх вплив на макроекономічні та соціальні процеси.

Саме тому метою написання статті є розгляд основних недоліків спрощеної системи оподаткування та обгрунтування необхідності її реформування. Виклад основного матеріалу. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування закріплено Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» № 727/98 від 3 липня 1998 року, що з 19 вересня 1999 року діє в новій редакції Указу № 746/99 від 28 червня 1999 року. Запровадження спрощеної системи оподаткування повинно призвести до усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, до створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, а також активізації інноваційних процесів та розвитку конкуренції у державі – про що свідчать позитивні результати розвитку малого бізнесу у країнах, які пройшли етап реформування економічних систем. Проте, в Україні використання спрощеного режиму оподаткування суб’єктів малого підприємництва зумовило виникнення низки проблем, які потребують об’єктивного перегляду та ефективного вирішення. Зокрема, граничний обсяг операцій для реєстрації платником єдиного податку перевищують граничний обсяг операцій для обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, для можливості переходу на спрощену систему обсяг виручки суб’єкта господарювання – фізичної особи не має перевищувати 500 тис. грн., а юридичної особи – 1 млн. грн., в той час як для обов’язкової реєстрації платником ПДВ обсяг оподатковуваних операцій має бути більшим за 300 тис. грн., згідно Закону України «Про податок на додану вартість». Через таку розбіжність на практиці можуть виникати ситуації, коли платник єдиного податку зобов’язаний реєструватися платником ПДВ, незважаючи на можливість лишатися на спрощеній системі оподаткування. Такий суб’єкт господарювання буде сплачувати і єдиний податок, і ПДВ. З огляду на складність обліку податку на додану вартість це може виявитись неприйнятним для багатьох дрібних підприємств і підприємців і стати причиною наростання тінізації. Суттєвим недоліком залишається на даний момент елемент подвійного оподаткування в спрощеній системі за ставкою єдиного податку 6% - при умові сплати ПДВ. Суть полягає у тому, що 6% податку береться з суми виручки включаючи ПДВ, яке надходить від покупців, що є економічно неправильним, оскільки необгрунтовано накладати податок на податок. Також фахівці відзначають, що існуюча спрощена система оподаткування не враховує того, що, якщо об’єктом оподаткування є виручка від реалізації, то зростання витрат виробництва, які включаються до ціни продукції, при збереженні обсягу реалізації збільшує виручку, а відповідно і збільшує суму нарахованого податку. Отже, прибуток підприємства зменшується, від чого потерпають в першу чергу саме малі промислові підприємства . Ще одним недоліком спрощеної системи оподаткування є недоотримання надходжень державним бюджетом та позабюджетними цільовими фондами фінансування. Адже, згідно з чинним законодавством, більша частина надходжень від єдиного податку спрямовується безпосередньо до місцевих бюджетів.

Недосконалою є система формування коштів соціального призначення, що базується на досить високих ставках внесків та характеризується нераціональною структурою джерел фінансування, коли основний фінансовий тягар несуть роботодавці, а найманими працівниками фінансується значно менша частка загальних надходжень. Високе навантаження на фонд оплати праці (більше 40%) створює умови для тінізації доходів. Існування чотирьох автономних фондів соціального страхування та диференційованих платежів до кожного з них призводить до значного збільшення витрат на адміністрування внесків, порівняно з консолідованим варіантом їх сплати (єдиний соціальний внесок). Відсутність належного обліку обсягу реалізації дає можливість використовувати спрощену систему в схемах мінімізації оподаткування та тінізації заробітної плати . До вагомих недоліків застосування спрощеної системи оподаткування можна віднести також наступні обставини: 1. Обмеження за обсягом діяльності (розмір виручки) таких суб’єктів. 2. Сума єдиного податку підприємцями сплачується авансом за звітний період, проте при цьому не враховується чи буде фактично отримано дохід від здійснення такої діяльності за звітний період, чи ні. 3. При використанні праці найманих робітників підприємець має сплачувати за кожного з них 50% суми єдиного податку. 4. Обмеження в можливості використовувати велику кількість найманих працівників. Таким чином, варто зауважити про колосальні обсяги коштів, які легально виходять з-під оподаткування та набувають готівкової форми через діяльність платників фіксованого податку. Неприпустимим є те, що спрощена система оподаткування, яка мала на меті підтримку самозайнятого населення та підприємців-початківців, використовується великим і середнім бізнесом для зменшення своїх податкових зобов’язань. Для усунення недоліків спрощеної системи оподаткування необхідно перш за все провести зміни у законодавстві та прийняти Податковий кодекс, який містить значні вдосконалення даної системи. Зокрема, необхідно реалізувати наступні заходи комплексного реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Доцільним є встановлення «прогресивної» шкали ставок оподаткування для різних обсягів виручки платника єдиного податку. Таким чином, забезпечуватиметься своєрідна фіскальна справедливість, оскільки особа з вищим рівнем доходів в даному випадку сплатить більшу суму податкового зобов’язання. Об’єктивно необхідним є внесення змін до певних елементів діючої системи спрощеного оподаткування, а саме щодо переліку податків, замість яких сплачується єдиний податок; ставок та граничного обсягу виручки, який дозволяє застосовувати спрощену систему. Даний підхід дозволяє зберегти позитивний досвід функціонування спрощеної системи, а також усунути виявлені недоліки і закрити законодавчі «дірки», які використовуються для мінімізації податкових зобов’язань. В рамках цього підходу варто також законодавчо визначити перелік тих видів діяльності, щодо яких юридичним та фізичним особам дозволено застосовувати спрощену систему оподаткування. Прикладом такого обмеження можуть бути інші системи спрощеного оподаткування, передбачені українським законодавством – фіксований сільськогосподарський податок та фіксований податок з доходів фізичних осіб.

Мы рассмотрим лишь наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы философии человека. 1. Проблема антропогенеза Человек – сложная целостная система, которая в свою очередь является компонентом более сложных систем – биологической и социальной. Это обусловлено тем, что человек является существом как биологическим, так и социальным. Как же исторически формировался человек как существо биосоциальное? В этом и состоит суть проблемы антропогенеза[379]. При этом термин «проблема» здесь как нельзя более кстати, ибо перед сегодняшней наукой стоит действительно сложная и актуальная задача, требующая своего решения. Сразу же оговоримся, что мы оставляем в стороне различного рода мистические и фантастические концепции происхождения человека и будем рассматривать научное решение этого вопроса, опирающееся на современное естествознание. Хотя и в этом случае антропогенез в современной научной картине мира предстает как процесс со многими неизвестными. Это объясняется тем, что, по словам блестящего исследователя «феномена человека» французского философа, биолога, палеонтолога и антрополога Пьера Тейяра де Шардена, человек является «осью и вершиной эволюции» и «расшифровать человека, значит, в сущности, попытаться узнать, как образовался мир и как он должен продолжать образовываться».[380] До XIX в. в европейской мысли господствовала теистическая антропологическая концепция, согласно которой мир появился в результате акта божественного творения по принципу: «И сказал Бог: да будет… и стало…»

1. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

2. Спрощена система оподаткування

3. Система оподаткування України

4. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

5. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

6. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів
7. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення
8. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

9. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

10. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

11. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

12. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

13. Актуальные проблемы российско-американских отношений

14. Военно-технические проблемы создания и развития современной системы управления силами ВМФ и пути их решения

15. Актуальные проблемы трансплантации

16. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

17. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

18. Актуальные проблемы социологии и их развитие

19. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

20. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.

21. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

22. Актуальные проблемы современной экологии
23. Актуальные проблемы развития современной рыночной инфраструктуры
24. Проблемы перехода учреждений уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства юстиции РФ

25. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"

26. Система оподаткування в Украiнi

27. Проблема критического падения производительности ИТ системы в час пик, при условии нехватки оперативных серверных ресурсов

28. Исторические проблемы физики. Сила, масса, инерциальная система отсчета

29. Актуальные проблемы реформирования федеративных отношений в России

30. Латентная преступность: актуальность, проблемы и понятие

31. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

32. Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

34. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

35. Формування та розвиток банківської системи України

36. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

37. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

38. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
39. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
40. Актуальные проблемы гражданского права

41. Актуальные проблемы назначения наказания

42. Актуальные проблемы третейского производства

43. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого процесса в Российской Федерации

44. Культура и актуальные проблемы современности

45. Актуальные проблемы потребительской кооперации

46. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

47. Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме

48. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

49. Актуальные проблемы коррекционной педагогики

50. Актуальные проблемы раннего психолого-педагогического сопровождения

51. Актуальные проблемы подростковой субкультуры

52. Актуальные проблемы социального проектирования в России

53. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

54. Мито в Україні. Система оподаткування в Великобританії
55. Давньоіндійська та давньокитайська філософські системи
56. Аналіз сучасної системи оподаткування

57. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

58. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

59. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

60. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

61. Актуальные проблемы современной экологии

62. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

63. Актуальные проблемы приватизации и разгосударствления

64. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

65. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

66. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

67. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

68. Проблеми функціонування фінансових бірж України

69. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

70. Предмет та методологія інформаційного права України
71. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
72. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

73. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

74. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

75. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

76. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

77. Напрямки розвитку платіжного обороту України

78. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

79. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

80. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

82. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

83. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

84. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

85. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

86. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы
87. Базисные проблемы экономической системы
88. Национальная система инноваций и проблема её становления

89. Система советов послереволюционных лет и проблема централизации власти

90. «Исключения из правил» в системе классицизма: к проблеме развенчания стереотипов в научном и обыденном мышлении

91. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

92. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи

93. Проблемы реформирования налоговой системы РФ

94. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

95. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

96. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

97. Проблемы образовательной системы во Франции

98. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановок проблемы и актуальные направления социальной политики

99. Проблемы разграничения доходов между бюджетами разных уровней в системе бюджетного федерализма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.