Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Контрольна робота На тему: «Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст.» ЗМІСТВСТУП . 3І. Виникнення українських культурно-освітніх організацій .4 ІІ. Я. Франко та його роль у розвитку політичного та громадського життя краю .6 ІІІ. Розвиток освіти, мистецтва, літератури на Західно-Українських землях .19 література .21 ВСТУП Утворення незалежної Української держави та розбу­дова її державно-правових інститутів дало новий поштовх в об’єктивному дослідженні колись заборонених тем з історії українського народу та його державності. Важливе місце у цьому дослідженні займає історико-правова наука, яка на думку багатьох вчених, отримує якісно нові можливості для свого розвитку. Однією зі сфер історико-правового дослідження є вивчення державних утворень українського народу та діяльність їх законодавчих і виконавчих органів влади. Історичний досвід державотворення дає можливість критично оцінити сучасний процес розбудови Української держави та уникнути помилок, які були допущені у попередній період. Такою, ще не повністю дослідженою сторінкою українського державотворення, є відновлення на початку XX ст. українських держав після лютневої революції в Росії та розпаду Австро-Угорської монархії. Об’єктом даного дисертаційного дослідження є державне будівництво на західноукраїнських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, де 1 листопада 1918р. було утворено Українську державу. 13 листопада 1918 р. держава отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка. 22 січня 1919 р. Західноукраїнська Народна Республіка об’єдналася з Українською Народною Республікою в єдину Українську соборну державу. Особливість державного будівництва на західноукраїнських землях була обумовлена їх майже 150-річним перебуванням в іншій державно-правовій системі, ніж українські землі, що знаходились у складі Російської імперії. Незважаючи на своє пригноблене становище, українці Австро-Угорщини використали, хоч і в неповному обсязі, переваги європейської конституційної монархії. На західноукраїнських землях легально діяли українські політичні, громадські та культурно-освітні організації. Ці структури проводили роботу з організації українського культурного та політичного життя. З 1848 р. українці брали участь у діяльності австрійського парламенту, галицького та буковинського крайових сеймів. Наприкінці XIX ст. у Східній Галичині вперше на українських землях було створено легальні українські політичні партії, які у своїх програмних документах ставили за мету утворення незалежної Української держави. Усе це дало змогу створити патріотичну західноукраїнську політичну та культурну еліту. Фактично майже у всіх структурах Австро-Угорської держави на західноукраїнських землях, незважаючи на значний опір польських та румунських політичних чинників, були представники українського народу. Перед розпадом Австро-Угорщини, аналогічно іншим народам імперії, українці були підготовлені до діяльності в усіх галузях державно-політичного життя. За межами України були створені закордонні українські урядові структури, які до останнього дня існування держави вели дипломатичну та нормотворчу діяльність.

1. Виникнення українських культурно-освітніх організацій. З середини 50-х ороків ХІХ ст. починає відроджуватись український національний рух, активність якого знизилася після розгрому Кирило-Мефодіївського братства. Його амністовані члени збираються у Петербурзі й засновують українське видавництво, в якому побачили світ «Записки о Южной Руси», «Чорна рада» П. Куліша, твори Т. Шевченка, Марка Вовчка та інших українських авторів. У 1861 р. був отриманий дозвіл на видання місячника «Основа» — першого в Російській імперії українського часопису. Активізується національний рух і в самій Україні. Цьому сприяло зростання загальної невдоволеності в умовах пореформеного часу. Зміни на краще ставали дедалі примарнішими. В середовищі інтелігенції посилювалися радикальні настрої. Починаючи з 60-х років в Україні з'являються народники — ентузіасти культурно-просвітницької діяльності, які основним своїм завданням вважали звільнення селян з кріпацької неволі, вивчення й засвоєння народних звичаїв, мови, фольклору. Близькою до народників булла група так званих хлопоманів на чолі з В. Антоновичем, які були вихідцями з правобережної польської шляхти і напередодні повстання 1863 р. розірвали зв'язки з польським національним рухом. Як народники, так і хлопомани ідеалізували селянство, однак перші були рішуче налаштовані на революційну перебудову існуючого режиму. Першу групу народників-революціонерів організував 1871 р. в Петербурзі М. Чайковський. В Україні одна з таких перших груп була створена 1873 р. В Одесі Ф. Волховським. Серед її членів був А. Желябов — український студент із селянської родини, який стане згодом одним з найвидатніших революціонерів Російської імперії. Незабаром у Києві виник гурток під назвою «Київська громада», членами якого, зокрема, були майбутні відомі борці проти царизму — В. Засулич, В. Дебогорій-Мокрієвич, Я. Стефанович. Щодо мети — повалення царизму — всі ці групи були близькими, однак у них не було спільної точки зору на методи й засоби боротьби. Один із напрямів діяльності народників уособлював необхідність поступової підготовки народу до революції за допомогою освіти й пропаганди. Інший напрям закликав до радикальних дій, до здійснення насильницьких актів, які б спровокували масові виступи народу. «Ходіння в народ» не мало скільки-небудь серйозних наслідків: селяни відмовлялися мати справу з «чужинцями» з міста. Хоча цей рух загалом і зазнав невдачі, але його продовженням стали події, що відбулися 1877 р., коли Я. Стефанович та його анархістська група, котра базувалася в Києві, вдалися до спроби скористатися відданістю селян цареві, сфабрикувавши «царські маніфести», в яких селянам наказувалося створити таємні загони й повставати проти місцевих поміщиків і чиновників. Цю так звану «Чигиринську змову» викрили, виявивши причетними до неї близько тисячі селян. Аналізуючи досвід «ходіння в народ», більшість народників почали переглядати свої бунтарсько-анархічні методи і поступово доходили висновку про те, що тільки політична боротьба здатна забезпечити перемогу над самодержавством. Однак і тут не було цілковитої єдності у поглядах.

Чимало народників орієнтувалися на організацію терористичних актів. Постріл В. Засулич у генерал-губернатора Петербурга Трепова в січні 1878 р. започаткував цілу хвилю замахів на вищих чиновників царського уряду і на самого імператора. Взимку 1877 р. у Києві почав діяти гурток В.Осинського, члени якого здійснили низку терактів. Українські народники мали на меті насамперед культурницьку працю, яку вони розуміли як справу національну. Під їхнім впливом перебували відомі історики О. Єфименко, О. Левицький, письменники Панас Мирний, М. Коцюбинський, І. Карпенко-Карий, П. Грабовський та ін. Останнього за участь у народницькому русі двічі заарештовували, а в 1888 р. заслали до Сибіру. І. Франка, О. Терлецький, М. Павлик та інші діячі українського руху сприяли поширенню творів народників на галицьких землях. Мала місце спроба українських народників організуватися в радикальну політичну організацію — «Братство тарасівців». Ідеї українського національного розвитку в загальному народно-демократичному русі 80— 90-х років послідовно обстоювали М. Левицький, Б.Грінченко, Т.Осадчий. Однак народництво так і не стало ні масовим, ні добре організованим, а отже й скільки-небудь серйозною силою визвольного руху. Важливою складовою українського національного руху були визвольні змагання на західноукраїнських землях.У другій половині XIX ст. вони помітно активізувалися. Провідну роль у цьому русі, як і раніше, відігравали представники інтелігенції, переважно духовенства. Разом із тим, особливо після придушення австрійським урядом та російськими військами повстання та скасування конституції, тут виникло чимало серйозних проблем. Галицько-українське громадянство перестало бути єдиним. Більша частина старшої за віком консервативної інтелігенції натомість колишнього культурницького москвофільства почала схилятися до закликів політичного характеру. Навіть деякі видатні галицькі діячі, котрі раніше стояли на позиціях окремішності українського народу, стали всіляко пропагувати ідею національно-культурної єдності Галицької Русі з Великою Росією. Але існувала й інша точка зору. Її носіями були так звані народовці - представники молодої генерації українського національного руху, які рішуче виступили проти консервативно-москвофільського табору. Величезний вплив на формування національної свідомості молоді справляв приклад Наддніпрянщини. «Кобзар» Т. Шевченка, твори П. Куліша, «Основа» та інші українські видання, які діставалися Галичини, захоплювали молоду західноукраїнську інтелігенцію, прилучаючи її до загальнонаціонального визвольного руху. У 1867 р. за допомогою українців зі сходу у Львові було започатковано часопис «Правда», в якому друкувалися твори П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, М. Драгоманова, Панаса Мирного та інших видатних діячів української культури. Через рік народовці заснували товариство «Просвіта», яке видавало популярні книжки, підручники, організовувало читальні для населення. Першим головою Товариства став А. Вахнянин. «Просвіта» ініціювала створення друкованого органу народовців «Діло», а також першої політичної організації народовців.

Яворина на Сколвщин  загинули у бою Поль-Польовий, начальник старшинсько школи УПА та його ад'ютант Ткачук. 12 лютого 1945 р. в збройнй сутичц на Оржвськм хутор Кдеванського району Рвенсько област було вбито Клима Савура - командира «УПА-Пвнч» та провдника ОУН на Пвнчно-Захдних укранських землях. Восени 1945 р. начальник штабу УПА генерал Перебийнс отриму вд УГВР завдання виконати важливу дипломатичну мсю за кордоном. Разом з членом Крайового Проводу ОУН Тарасом (Д. Мавським) натрапляють недалеко вд чесько-нмецького кордону на засдку чесько полц. Тарас застрелився, а Перебийнс був заарештований. Пдданий жахливим тортурам у тюрм, що знаходилась на Вашнгтонськй вулиц в Праз, генерал Перебийнс закнчу життя самогубством, розбивши голову об стну тюремно камери,  не зраджу жодно тамниц УПА. Збройна боротьба УПА завдала велико шкоди полтичному авторитету Радянського Союзу на мжнароднй арен. Окупацйному режиму не вдалося лквдувати нацонально-визвольний рух силою

1. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

2. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

3. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

4. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

5. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

6. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
7. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.
8. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

9. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

10. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

11. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

12. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

13. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

14. Український театр другої половини ХІХ століття

15. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

16. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки

17. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

18. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

19. Англія та Франція у другій половині XX ст

20. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

21. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

22. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
23. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
24. Історія України до ХVI ст

25. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

26. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

27. Первісне суспільство на етнічних українських землях

28. Польська шляхта другої половини XIX століття

29. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1944 рр.)

30. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі

31. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

32. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

33. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

34. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

35. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

36. Культура Беларусі у другой палове XVI ст.

37. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

38. Православна церква України в XVI ст.
39. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття
40. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

41. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

42. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

43. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

44. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

45. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

46. Бідність в України

47. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

48. Фінансова звітність в Україні

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Державний лад України в роки Другої світової війни

50. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

51. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

52. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

53. Господарське життя в Україні доісторичної доби

54. Дніпропетровськ у Другій світовій війні
55. Друга світова війна на Украіні
56. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

57. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

58. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

59. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

60. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

61. Україна в роки Другої світової війни

62. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

63. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

64. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Культурний розвиток України

66. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

67. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

68. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

69. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

70. Зайнятість і рівень життя населення України
71. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України
72. Альтернативна освіта в Україні

73. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

74. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

75. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

76. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

77. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

78. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

79. Вибори та їх роль у політичному житті України

80. Релігія в житті українського народу

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

81. Українські легенди про життя людей по вигнанні їх з раю та про рукописання Адамове

82. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

83. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

84. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

85. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

86. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
87. Культурні памятки Дніпропетровська
88. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

89. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

90. Атомна енергетика України і РПС

91. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

92. Государственное управление в социально-культурной сфере

93. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

94. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

95. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

96. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Політичні права і свободи громадян України

98. Право собственности и другие вещные права

99. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

100. Налоговая система России в сравнении с другими странами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.