Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Типологія соціально-трудової мобільності населення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Змiст Вступ Роздiл1.Соціальна мобільность 1.1 Типи соцiальної мобiльностi 1.2 Види соцiальної мобiльностi Роздiл2. Типологія соціально-трудової мобільності населення 2.1 Сутність соціально-трудових відносин, їх типи 2.2 Сутність і типи соціально-трудових процесів 2.3 Трудова мобільність 2.4 Процеси адаптації 2.5 Соціальна політика Література Вступ Кожна людина переміщується в соціальному просторі, в суспільстві, в якому вона живе. Іноді ці переміщення людина сприймає відчутливо і ідентифіковано, наприклад, переїзд із Києва у Львів, або перехід із православної в греко-католицьку церкву, або з однієї сім'ї в іншу. Все це змінює позицію індивіда в суспільстві і свідчить про його переміщення в соціальному просторі. Протер існують такі переміщення людини, які важко визначити як соціальні не лише оточуючим її людям, але й їй самій. Наприклад, дуже складно визначити зміни становища індивіда у зв'язку із зростанням (або падінням) престижу, збільшенням або зменшенням можливостей використання влади, змінами доходу. Разом з тим, такі зміни в позиції людини в кінцевому підсумку відбиваються на її поведінці, системі відносин в групі, потребах, установках, інтересах і орієнтаціях. У зв'язку з цим важливо визначити, як здійснюються переміщування індивідів в соціальному просторі, які в соціології прийнято називати процесами мобільності. Поняття соціальної мобільності було введено в соціологічний обіг П.Сорокіним у 1927 р. З того часу воно активно використовується в соціологічних Дослідженнях нерівності і буквально означає переміщення індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії, яка визначається зазвичай з точки зору широких професійних і соціально-класових категорій. Ступінь соціальної мобільності часто використовується як показник рівня відкритості і рухомості суспільства і, навпаки, його консервативності, замкнутості. Відомо, що у станово-кастовому суспільстві соціальна мобільність майже повністю відсутня, наприклад, у феодальному суспільстві кріпосний селянин не міг вільно змінити свій статус. В суспільстві буржуазно-демократичному соціальна мобільність проявляється особливо яскраво, надаючи можливість людині переміщатися з однієї перетни чи страти в іншу. За часів СРСР соціальна мобільність найчастіше проявлялася в можливості перейти з лав робітників і селян в клас інтелігенції або управлінців, починаючи з майстра і закінчуючи, найвищими державними і партійними чиновниками. В цілому можна стверджувати, що в суспільстві торгово-ринкових відносин можливість переходу людини з однієї соціальної позиції в іншу не визначається лише родовими ознаками, а багато в чому залежить від самої людини, її активності, творчих здібностей, таланта і вольових якостей. Саме наявність або відсутність таких здібностей і якостей визначає рух людини з однієї верстви в іншу. Адже верстви ці, маючи свої якісні і кількісні характеристики, не відділені одна від одної непрохідною стіною (як це мас місце в кастовому або становому устрої суспільства), а скоріше мають розмиті кордони, вони нібито разом дифузно проникають одна в одну, що і визначає можливість цього руху людей (або окремих соціальних груп і спільностей).

Метою дослідження є аналіз соціальної мобільності в Україні, причин і наслідків та сучасних механізмів зміни соціально-професійної ідентичності у процесі структурних перетворень суспільства. Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі завдання: - узагальнення методологічних основи вивчення соціальної мобільності; - виявлення чинників та типів соціальної мобільності, яку розглянемо як соціологічний індикатор; - вивчення соціально-професійної ідентичності та механізмів її зміни на основі методу історії життя; - оцінка стану та перспективи розвитку регіональної трудової мобільності; - вивчення сучасних тенденцій соціальної диференціації в українському суспільстві;- вивчення маргінальності соціальних груп на етапі трансформації українського суспільства та проблем формування середнього класу в Україні. Об’єкт дослідження становить індивідуальна добровільна міжпрофесійна мобільність фахівців із вищою освітою. Предмет дослідження – механізм зміни соціально-професійної ідентичності в процесі міжпрофесійної мобільності. Роздiл1.Соціальна мобільность 1.1 Типи соцiальної мобiльностi Під горизонтальною соціальною мобільністю або переміщенням розуміється перехід індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на одному й тому ж рівні. Переміщення якогось індивіда з однієї конфесії в іншу, з одного громадянства в інше, з однієї сім'ї (як чоловіка, так і дружини) в іншу при розлученні або при повторному шлюбі, з одного підприємства на інше, за умов збереження при цьому свого професійного статусу - все це приклади горизонтальної соціальної мобільності. Такими ж є й переміщення соціальних об'єктів в межах одної соціальної верстви, подібно переміщенню з Києва до Львова або з якогось одного місця до будь-якого іншого. У всіх цих випадках &quo ;переміщення&quo ; може відбуватися без будь-яких помітних змін соціального становища індивіда або соціального об'єкта у вертикальному напрямку. Під вертикальною соціальною мобільністю розуміються ті відносини, які виникають при переміщенні індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної верстви в іншу. В залежності від напрямку переміщення існує два типи вертикальної мобільності: висхідна і низхідна, тобто соціальне піднесення і соціальний спуск. У відповідності з природою стратифікації є низхідні і висхідні течії економічної, професійної і політичної мобільності, не говорячи вже про інші, менш важливі, типи. Висхідні течії існують в двох основних формах: • проникнення індивіда з нижньої верстви в існуючу більш вищу верству, • утворення такими індивідами нової групи і проникнення всієї групи в більш вищу верству на рівень з вже існуючими групами цієї верстви. Відповідно і низхідна течія також має дві форми: • перша полягає в падінні індивіда з більш високої соціальної позиції на більш низьку, не руйнуючи при цьому вихідної групи, до, якої він належав, • друга форма проявляється в деградації соціальної групи в цілому, в пониженні її рангу на фоні інших груп або в руйнуванні її соціальної єдності. Як писав П. Сорокін, у першому випадку &quo ;падіння&quo ; нагадує людину, яка впала з пароплава, у другому - занурення у воду самого пароплава зі всіма пасажирами на борту або загибель пароплава, коли він розбивається вщент.

1.2 Види соцiальної мобiльностi Є два види соціальної мобільності: • мобільність як добровільне переміщення або циркуляція індивіда в межах соціальної ієрархії, • мобільність, яка обумовлюється структурними змінами (наприклад, індустріалізацією і демографічними факторами). За умов урбанізації і індустріалізації відбувається кількісне зростання професій і відповідна зміна вимог до кваліфікації і професійної підготовки. Як наслідок індустріалізації спостерігається відносне зростання робочої сили, зайнятої в категорії &quo ;білих комірців&quo ;, і зменшення абсолютної чисельності сільськогосподарських робітників. Ступінь індустріалізації фактично корелює з рівнем мобільності, бо веде до зростання кількості професій високого статусу і до зменшення зайнятості в професійних категоріях нижчого рангу (некваліфікована праця). В межах досліджень мобільності розглядаються рівні і зразки мобільності (&quo ;близька&quo ; - між суміжними ієрархічними ступенями і &quo ;дальня&quo ; - між віддаленими), а також те, на які позиції хто переміщується, і що визначає відбір при переміщенні. Інтергенераційна мобільність вказує на відносини позицій індивідів до позицій їх батьків, а інтрагенераційна - на відповідність позицій, які займаються одним й тим же індивідом в різні моменти його трудового життя. Безумовно, (ля просування із однієї верстви в іншу або із одного соціального класу в інший має значення &quo ;відмінність в стартових можливостях&quo ;. Скажімо, у синів міністра і фермера різні можливості для одержання високих посадових статусів. Тому загальноприйнята офіційна точка зору, згідно якої для досягнення будь-яких висот в суспільстві треба лише працювати і мати здібності є некоректною. Для оцінки соціальної мобільності використовуються показники її швидкості та інтенсивності. Під швидкістю мобільності П. Сорокін розумів число страт, які проходив індивід за певну одиницю часу. Наприклад, одна людина за п'ять-сім років після закінчення вищого навчального закладу стає керівником великого підприємства, а другий - лише начальником цеху. Отже, Швидкість соціального переміщення у першого значно вища, ніж у другого. Те саме стосується і руху вниз, переміщення з високого соціального становища (втрата здоров'я, нещасний випадок, невдача і багато іншого) в більш нижчі верстви соціальної стратифікації, аж до переходу в маргінальним Під інтенсивністю соціальної мобільності розуміється кількість індивідів, втягнутих у соціальне переміщення. Загальну кількість, втягнутих в процес соціальної мобільності, визначають поняттям &quo ;абсолютної інтенсивності&quo ;, а їх, частка стосовно загальної кількості людей, що становлять ту або іншу верству, визначається поняттям &quo ;відносної інтенсивності&quo ; соціальної мобільності. З технічної точки зору, відносні рівні мобільності розглядаються як шанси і слугують для виміру статистичної незалежності одної від іншої категорії індивіда і його мобільності. Наприклад, (у випадку з інтергенераційною мобільністю), співвідношення, яке рівняється &quo ;1&quo ; вказує на повну статистичну незалежність, яка, якщо б вона була можлива, означала б &quo ;вдосконалену мобільність&quo ;, повну відсутність або те, що шанси індивідів досягнути позиції певної професії або класової приналежності абсолютно не залежать від фактора професії або класової приналежності їх батьків.

Звернення до культурно окремшньо  суверенно простонародно спльноти в сучасну епоху мобльност, вдчуження й занепаду традицй доповню  легтимзу владу модерно держави в модернй мждержавнй систем. Саме тут джерело насильства й вйни. У такому розумнн нац  нацоналзм органчн компоненти для самовдтворювано модерност, яка сьогодн стала справд глобальною за масштабом  проникненням. Навть бльше, нов явища вдщеплення часу вд простору та «вивльнення» багатьох елементв з хнх локальних контекств, так характерн для модерност, створили Aрунт для нового прагнення до локальних одиниць доври  спвпрац перед лицем вдчужувального свту. Наця представля один з способв розвязання ц далектично напруги, породжено модернстю[55]. В альтернативнй верс нац  нацоналзм виводяться з потреб модерно ндустрально соцально органзац та  потреби в масовй письменност  мобльност. На вдмну вд домодерних держав  суспльств з хнм сталим подлом мж церковною й аристократичною елтами та масою сльськогосподарських виробникв з багатьма локальними культурами, ндустральне суспльство плинне, орнтоване на зростання; його снування й легтимнсть залежать вд здатност задовольняти матеральн очкування

1. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

2. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

3. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

4. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

5. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

6. Структура системи соціального захисту населення і політики України
7. Управління праці і соціального захисту населення
8. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

9. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

10. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

11. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

12. Соціальні інститути.

13. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

14. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

15. Право як спеціальне соціальне явище

16. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Соціальне та особисте страхування

21. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
24. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

25. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

26. Демократія як соціальне явище

27. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

28. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

29. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

30. Правовідносини у сфері соціального захисту

31. Система соціального захисту в Україні

32. Соціальна захищеність дітей в Україні

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

34. Соціальне партнерство в Україні

35. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

36. Сутність та соціальне призначення держави

37. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

38. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
39. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
40. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

41. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

45. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

47. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

48. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

50. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

51. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

52. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

53. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

54. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
55. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
56. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

57. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

58. Соціально-духовні основи культури класицизму

59. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

60. Соціально-філософські погляди І.Франка

61. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

62. Соціально-етичний маркетинг

63. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

64. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

65. Ожиріння як медико-соціальна проблема

66. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

67. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

68. Зайнятість: соціально-трудові відносини

69. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

70. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
71. Соціально-трудові відносини як система
72. Управління персоналом в соціальній сфері

73. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

74. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

75. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

76. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

77. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

78. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

79. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

80. Тривожність як соціально-педагогічне явище

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

81. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

82. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

83. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

84. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

85. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

86. Феномен соціальної держави в європейській традиції
87. Політика і етика: соціально-філософський аспект
88. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

89. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

90. Мотиви соціальної поведінки особистості

91. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

92. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

93. Предмет дослідження соціальної психології

94. Про практичність соціальної психології

95. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

96. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

97. Соціальне середовище та соціалізація особистості

98. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

99. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.