Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ВСТУП Найбільш важливою ознакою сьогодення є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на всіх рівнях. Зростає економічна взаємозалежність держав, відбувається інтернаціоналізація продуктивних сил, що сприяє розвитку інтеграційних процесів в економіці. Основною метою економічної інтеграції як етапу інтернаціоналізації господарських зв’язків є більш тісне співробітництво окремих національних господарств, забезпечення умов концентрації виробництва. Iнтеграція в перекладі з латинської - i egra io - означає з’єднання окремих частин у загальне ціле . Процеси міжнародної економічної інтеграції активізувались у II половині XX ст. в різних регіонах земної кулі. Його визначальними характеристиками на макрорівні є взаємодія відтворювальних суб’єктів: підприємств, фірм, а на макрорівні - розвиток міжнародної торгівлі товарами, послугами і зростання руху факторів виробництва (технологій, капіталу, робочої сили). Кожна країна, враховуючи свої національні інтереси, обирає той шлях до інтеграції, який буде для неї найбільш перспективним та вигідним. Для визначення напрямів інтеграції, економісти всього світу активно вивчали і вивчають питання інтеграції у світі: основні проблеми та перешкоди інтеграції для країн з різним рівнем розвитку економіки, перспективи співпраці в різних галузях економіки, взаємовідносини між країнами різних географічних регіонів, можливі напрями поглиблення їх співпраці, а також ресурсний потенціал. Всі інтеграційні об’єднання, які сьогодні існують, мають відмінності по ступеню інтегрованості національних економік, але у країнах, що створили ці об’єднання спостерігаються помітні покращення в економічному розвитку. Найбільш зрілих форм інтеграції досягли країни Західної, Центральної та Східної Європи. Розвиваються інтеграційні процеси в Східноамериканському та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах. А от щодо Африки та Латинської Америки, то, через різні інтереси, країни поки що не налагодили активного співробітництва. Ще одним інтеграційним регіоном є СНД, де через кризу 90-их років та політичні конфлікти, також гальмуються процеси інтеграції. Тому метою курсової роботи є визначення суті, теорій та моделей міжнародної економічної інтеграції, аналіз інтеграційних процесів між країнами-членами СНД та субрегіональних організаціях, а також співпраця країн пострадянського простору зі Світовою організацією торгівлі. Для досягення поставленої мети були визначені наступні завдання: дослідження інтеграційних процесів та взаємовідносин між країнами-членами СНД; визначення перспектив подальшої співпраці країн в рамках Співдружності та пріоритетних напрямів майбутньої інтеграції країн-членів СНД; аналіз співпраці СНД зі Світовою організацією торгівлі, як з боку країн, що вже вступили до неї, так і з боку тих, що знаходяться в процесі переговорів. Окремий розділ присвячено питанню створення Митного союзу, як поштовху до поглиблення інтеграційних процесів в рамках Співдружності. Для вирішеня поставлених задач було проаналізовано макроекономічні показники співпраці пострадянських країн як з країнами Співдружності так і з іншими країнами світу, причини відцентрових процесів в СНД, проблеми та конфлікти між країнами-членами, аналіз статей відносно питання доцільності подальшої участі країн Головною проблемою є визначення перспектив та доцільності співпраці країн пострадянського простору в рамках СНД.

Предметом дослідження головної проблеми є теорії та моделі економічної інтеграції Дж.Міда, Я.Вайнера, Я.Тінбергена та Б.Баласса, а методами- наукові статті та публікації відносно розвитку інтеграційних процесів в країнах СНД, їх співпраці з СОТ, статистичні дані розвитку та співпраці країн. 1. Iсторія розвитку міжнародної економічної інтеграції та її теоретичне обґрунтування 1.1 Суть та форми міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економічна інтеграція є найвищою формою прояву інтернаціоналізації господарського життя світового співтовариства. Її можна визначити як якісно новий етап розвитку і форму прояву інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування, переплетення всіх структур національних господарств . У широкому розумінні її визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік. Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей між економічними суб'єктами - представниками різних держав. Міжнародна економічна інтеграція суттєво відрізняється від звичайного економічного співробітництва країн тим, що на її основі: формується міжнародний господарський комплекс з власною структурою та органами управління. Спільні умови господарської діяльності визначаються й погоджуються як усередині кожної країни, так і на міжнародному рівні; зростає можливість об'єднання різноманітних ресурсів для спільного вирішення соціально-економічних проблем; основою інтеграційної діяльності є не лише зовнішньоторговельний обмін, а й взаємодія в галузі виробництва і науки на пільгових, порівняно з іншими країнами, умовах; інтеграційне співробітництво має комплексний і довготривалий характер . До конкретних її цілей відносять: прискорення економічного розвитку; створення оптимальної структури господарства; послаблення залежності від колишніх метрополій; зміна підпорядкованого положення в системі міжнародного поділу праці. Але країни з економікою, що розвивається, часто зіштовхуються з факторами, які гальмують їх інтеграцію у світове господарство, серед яких найбільш значними є: фактори стану внутрішньої економіки кожної країни; особливості взаємовідносин (слабкість матеріальної бази; недостатньо розвинута інфраструктура; недостатність фінансових ресурсів для здійснення сумісних регіональних процесів); фактори зовнішнього порядку ( збільшення фінансової залежності від індустріально розвинутих країн, значний контроль ТНК над зовнішньою торгівлею та експортним виробництвом країн, що розвиваються); політична нестабільність . При аналізі економічної інтеграції аналізуються її окремі рівні: мікро та макро. На мікрорівні вирізняють горизонтальну і вертикальну інтеграцію. Горизонтальна інтеграція є поєднанням в одній фірмі виробництва різнорідної продукції на єдиній сировинній чи технологічній основі. Вертикальна інтеграція передбачає об'єднання фірм, які функціонують у різних виробничих циклах. Розрізняють три форми вертикальної інтеграції: інтеграція &quo ;вниз&quo ; (наприклад, приєднання заводу-виробника сировини чи напівфабрикатів до компанії, яка веде головне виробництво); виробнича інтеграція &quo ;вгору&quo ; (наприклад, придбання сталеплавильною компанією заводу, що виробляє металоконструкції); невиробнича інтеграція &quo ;вгору&quo ;, що включає сферу розподілу .

На певному рівні мікроінтеграційних процесів виникають транснаціональні корпорації. На макрорівні інтеграція розвивається на основі формування економічних об'єднань країн з різними типами національних політик. Таким чином, можна сказати, що закономірним етапом інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає більш тісне зближення окремих національних господарств, є економічна інтеграція, в рамках якої забезпечується концентрація й переплетення капіталів, проведення узгодженої міжнародної економічної політики. &quo ;Міжнародна економічна інтеграція&quo ; це об'єктивний, регульований направлений процес зближення, зрощення і взаємодії національних господарських систем, в основу якого покладено економічний інтерес самостійних господарюючих суб'єктів і міжнародний поділ праці . Міжнародна економічна інтеграція може набувати форми міжнародних угод та узгоджень. Головна її мета – збільшення обсягу товарів і послуг завдяки забезпеченню ефективної господарської діяльності в міжнародних масштабах, а суть проявляється в наступних характерних рисах: міждержавному регулюванні економічних процесів; поступовому формуванні міжнародного господарського комплексу із загальною структурою відтворення; усуненні адміністративних та економічних бар'єрів, які перешкоджають вільному рухові товарів, капіталів, робочої сили та ресурсів у межах регіону; зближенні внутрішніх економічних умов у державах, які беруть участь в інтеграційних об’єднаннях . В межах таких об’єднань складається єдиний ринковий простір, де розгортається вільна конкуренція. Під дією ринкових регуляторів на цьому єдиному просторі виникає більш ефективна територіальна і галузева структура виробництва. У країнах, що створили інтеграційні об'єднання, спостерігаються позитивні зміни в економіці: зменшуються трансакційні витрати і прискорюються темпи взаємної торгівлі; зростаюча конкуренція між виробниками з різних країн стримує зростання цін, стимулює поліпшення якості товарів і створення нових технологій, зумовлює скорочення відносно неефективних виробництв, призводить до припливу іноземних інвестицій . Кожний ступінь інтеграції має свої специфічні риси. Їм властиві регіональні відмінності у ступені поєднання національних господарств та інтегрованості національних економік. Першою формою наближення країн одна до одної є підписання преференційних торгових угод. Вони підписуються або на двосторонній основі між окремими країнами, або між існуючими угрупуваннями та окремою країною. Згідно з ними країни надають більш сприятливі режими один одному, ніж вони надають третім країнам. Преференційні угоди, які передбачають збереження національних митних тарифів кожної з підписавши їх країн, повинні розглядатися не як перший, а як підготовчий етап інтеграційного процесу. Ніяких державних органів для управління преференційними не створюється. Другою формою інтеграції виступає зона вільної торгівлі. При цій формі інтеграції країни добровільно відмовляються від захисту своїх національних ринків тільки у відносинах зі своїми партнерами по даному об'єднанню, а стосовно третіх країн вони виступають не колективно, а індивідуально, тобто зберігають своїй економічний суверенітет.

Уже тод Функ не лише був нформований про напад Нмеччини на Польщу, не лише сприяв здйсненню цих агресивних планв, але й економчно готував нов плани, захоплення нових областей. Це  були «велик полтичн цл фюрера», про як через клька мсяцв опсля Функ писав у свой статт «Господарська  фнансова моблзаця». Я нагадаю ще про один документ. 25 серпня 1939 року Функ писав Гтлеру: «Передана мен паном фельдмаршалом Гернгом звстка про те, що мй фюрер учора ввечер в основному схвалив пдготовлен мною заходи щодо фнансування вйни, створення цн, тарифкац заробтно платн  проведення передплати на примусов пожертвування, мене глибоко ощасливила». Задовго до вроломного нападу Нмеччини на СРСР Функ узяв участь у розробц планв пограбування багатств Радянського Союзу. Функ вдрядив до мнстерства Розенберга  господарського штабу «Ост», цього грабжницького центру, свох спвробтникв. Люди Функа брали також участь у пограбуванн Чехословаччини, Югослав та нших окупованих кран. Функ був президентом компан «Континенталь Ойль», органзовано для експлуатац нмцями нафтових багатств схдних окупованих територй,  особливо грозненсько та бакинсько нафти

1. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

2. Введення в курс “Основи економічної теорії”

3. Основи економічної теорії

4. Предмет, функції і методи економічної теорії

5. Економічна інтеграці в АТР

6. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
7. Економічное районуванне, його суть та значення
8. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Автоматизована обробка економічної інформації

11. Інформаційні ресурси економічної діяльності

12. Структура й оцінка економічної інформації

13. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

14. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

15. Міжнародна економічна інтеграція

16. Світова економічна інтеграція

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Методи економічної оцінки інновацій

18. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

19. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

20. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

21. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

22. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону
23. Аналіз економічної нестабільності в Україні
24. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

25. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

26. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

27. Основні етапи еволюції економічної думки

28. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

29. Поняття економічної інформації, її види та властивості

30. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

31. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

32. Економічна теорія предмет і методи вивчення

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

33. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

34. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

35. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

36. Північно-Кавказький економічний район Росії

37. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

38. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)
39. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
40. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

41. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

42. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

43. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

44. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

45. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

46. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

47. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

48. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

49. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

50. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

51. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

52. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

53. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

54. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії
55. Теорія грошей в сучасній економічній науці
56. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

57. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

58. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

59. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

60. Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

61. Теория развития Вселенной

62. Динозавры. Факты и теории

63. Поползень (птицы нашего края)

64. Теории зарождения жизни на Земле

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Теория Дарвина

66. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

67. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

68. Приморский край

69. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

70. Степные реки Краснодарского края
71. Место России в экономике СССР и СНГ
72. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

73. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

74. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

75. Тамбовский край в первой русской революции

76. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

77. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

78. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

79. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

80. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

82. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

83. Избирательная система в Алтайском крае

84. Лекции (часть) по теории государства и права

85. Теория разделения властей

86. Договорная теория возникновения государства и права
87. Теория государства и права
88. Теория государства и права

89. Теория государства и права (Шпаргалка)

90. Теория Государства и Права как юридическая наука

91. Теория юридических фактов

92. Шпаргалка по теории государства и права

93. Теория государства и права. Правовой статус личности

94. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

95. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

96. Теория государства и права (в таблицах)

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

97. Теория государства и права

98. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

99. Теория книговедения в работах М.Щелкунова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.