Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти України Луцький державний технічний університет Факультет перепідготовки спеціалістів Випускна робота на тему: “Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально- економічному розвитку регіонів” Допущено до захисту: Виконав: декан ФПС Ст. гр. ФК – 22 Я.Р.Лелик Кравченко Олександр Володимирович “ ” 2000 р. “ ” 2000 р. Перевірив: Керівник Л.Я.Новосад “ ” 2000 р. м. Луцьк 2000 рік Зміст Вступ 4 1. Місцеві бюджети, як основна частина місцевих фінансів України 7 1. Характеристика муніципальних фінансів 7 2. Місцеві бюджети України 43 1. Доходи і видатки місцевих бюджетів 52 1. Доходи місцевих бюджетів 52 2. Видатки місцевих бюджетів 59 3. Аналіз доходів і видатків бюджету Волинської області 64 2. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні соціально-економічного розвитку регіону 77 1. Значення місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку територій 77 2. Програми соціально-економічного та культурного розвитку Волинської області. 89 Висновки 118 Література 123 Додатки 126 Вступ Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями. Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно- територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти соїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету. Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально- економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення. На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших. Ці та інші питання, пов’язані з фінансовою самостійністю місцевих органів влади не є новими. Проте багато з них чекають на своє практичне вирішення. Саме ця обставина і зумовила потребу у вивчені процесу формування і виконання місцевих бюджетів, ролі планування в процесі використання коштів на виконання програм розвитку регіону на місцевому рівні. Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме: - складання місцевих бюджетів в сучасних умовах; - питання розмежування доходів і видатків між державним та місцевими бюджетами; - проблеми горизонтального фінансового вирівнювання. Метою роботи є вивчення механізму взаємодії місцевих бюджетів з програмими соціально-економічного розвитку функціонування і виконання місцевих бюджетів. Для досягнення цієї мети ставляться слідуючі завдання: - дослідження економічного змісту місцевих бюджетів та їх ролі у соціально-економічних процесах; - розгляд процесу складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів; - критичне вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем місцевих бюджетів; - дослідження проблем формування і використання місцевих бюджетів; - розробка пропозицій щодо вдосконалення існуючого механізму функціонування місцевих бюджетів. Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів, їх роль у програмах соціально- економічного розвитку регіону. Об’єкт дослідження – зведений бюджет Волинської області, програми соціально-економічного розвитку Волинської області на 1999 та 2000 роки. Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Закони України: “Про бюджетну систему України”, “Про місцеве самоврядування”, “Про Державний бюджет на 1998 рік”, “Про Державний бюджет на 1999 рік” та ін.), інформаційну – дані Волинського обласного фінансового управління щодо виконання бюджетів Волинської області за 1997, 1998 та 1999 роки, програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 1998, 1999 та 2000 роки, праці О.Д. Василика, К.В. Павлюк, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та інших вчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації. Логіка та методологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з трьох розділів, вступу та висновків. 1. Місцеві бюджети, як основна частина місцевих фінансів України 1. Характеристика муніципальних фінансів Процес становлення місцевих фінансів України, що розпочався в 90-х роках, зумовлює значні інституціональні зміни в усій фінансовій системі держави.

З цим пов'язана необхідність становлення інституціональних підходів та методів дослідження місцевих фінансів. Формування місцевих фінансових інститутів в Україні є складним і неоднозначним процесом. Одні інститути формуються швидше, інші повільніше, що відображає реальний стан економіки країни та її законодавства. Незважаючи на це, місцеві фінансові інститути формуються в тісному взаємозв'язку один з одним і, таким чином, утворюють певну систему. Система місцевих фінансових інститутів в Україні ще не має завершеного характеру і перебуває в стадії становлення. Для цієї системи ще не властива така найважливіша ознака будь-якої системи, як цілісність. Не зовсім сформована структура системи місцевих фінансових інститутів. Як наслідок, місцеві фінанси України поки що не забезпечують можливості реалізації функцій і завдань, які покладаються на місцеві органи влади. Тобто, становлення місцевих фінансів України неможливе без формування структурованої й цілісної системи місцевих фінансових інститутів. Практика 90-х років дозволяє зробити висновки, що в структурі системи місцевих фінансових інститутів України формуються такі інститути: - самостійні місцеві бюджети, - місцеві податки і збори, - комунальна форма власності, - комунальний кредит, - комунальні платежі, - фінанси комунальних підприємств, - інститут громадських послуг (у зародковому стані). У процесі становлення перебуває ієрархія системи місцевих фінансових інститутів України. Зарубіжний досвід показує: ключовим інститутом у системі місцевих фінансів є інститут громадських послуг. Він визначає модель системи місцевих фінансів. Це пов'язано з таким. Обсяги й форма місцевих фінансів зумовлюються розподілом відповідальності держави та місцевої влади щодо надання громадських послуг. Модель системи місцевих фінансів також визначається кількісними характеристиками громадських послуг, переліком їх, структурою, обсягом, якістю. Місцеві органи влади будують власні локальні системи фінансів відповідно до потреб надання громадських послуг згідно з цими кількісними показниками. В Україні, як уже зазначалося, інститут громадських послуг перебуває лише в початковій стадії становлення, внаслідок чого вся система місцевих фінансових інститутів є аморфною і не цілеспрямованою. Надання цілеспрямованості системі місцевих фінансових інститутів — невідкладна потреба, і її належить забезпечити на основі створення відповідної правової бази. У першу чергу, слід законодавчо встановити, що метою діяльності виконавчої влади і місцевого самоврядування є надання громадських послуг. Слід також визначити кількісні характеристики послуг, котрі забезпечуються різними рівнями виконавчої влади і місцевого самоврядування. Особливо важлива роль в ієрархії місцевих фінансових інститутів належить самостійним місцевим бюджетам. Саме місцеві бюджети є фондами, в яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення надання громадських послуг. Тому забезпечення самостійності місцевих органів влади у формуванні цих фондів — надзвичайно важливе завдання, що має бути розв'язане в процесі формування системи місцевих фінансових інститутів та визначення її структури.

Не кажучи вже про те, що вони ніколи не були предметом наукового аналізу з точки зору генезису їх функціонально-діяльнісного становлення. Виходячи з цього, автор поставив за мету: на основі вивчення нововиявлених опублікованих і неопублікованих документальних матеріалів, наукових праць, публікацій у пресі та мемуарів, по-перше, відтворити передумови, обставини і закономірності створення національних спецслужб України 1917-1921 рр., по-друге, простежити процес їх становлення, розкрити особливості функціонування як окремої важливої складової української державності. § 1.2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ При визначенні джерельної бази дослідження автор керувався певними методологічними орієнтирами. Головними серед них є принципи об'єктивності, єдності історичного та логічного, соціально-економічної та політико-ідеологічної зумовленості діяльності спецслужб. При цьому враховувалось, що останні чинники, особливо політико-ідеологічні, накладали відповідний відбиток на джерельну базу, яка була в розпорядженні автора. Тому наукове дослідження історії національних спецслужб часів Української революції 1917-1921 рр. здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, де містилася та чи інша інформація з проблеми

1. Державній бюджет України

2. Сбалансованість бюджета України

3. Бюджет України

4. Державний бюджет України

5. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

6. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
7. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
8. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

9. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

10. Атомна енергетика України і РПС

11. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

12. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

13. Політичні права і свободи громадян України

14. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

15. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

16. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

17. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

18. Історія України

19. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

20. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

21. Період гетьманщини України

22. Центральна Рада і пролетаріат України
23. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
24. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

25. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

26. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

27. Економічне районування України

28. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

29. Основні напрямки зовнішньої політики України

30. Господарське право України

31. Конституційний суд України

32. Цивільне право України

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

33. Суверенітет України

34. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

35. Проект кримінального кодекса України

36. Управління фінансами України

37. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
40. Інтеграція України у світове господарство

41. Використання трудових ресурсів Західної України

42. Міжнародний ринок туристичних послуг України

43. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

44. Особливості перехідної економіки України

45. Роль і значення АПК для господарства України

46. Авіаційний транспорт України

47. Чорна металургія України

48. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Банківська система України

50. Механізм кредитування банками України

51. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

52. Інформаційна політика України

53. Конституційні засади виконавчої влади України

54. Судова система України
55. Грошова система України
56. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

57. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

58. Хімічна промисловість України

59. Чорна i кольорова металургія України

60. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

61. Законодавство України про військову службу

62. Діяльність уряду України в галузі екології

63. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

64. Легка промисловість України укр

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

65. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

66. Аграрне право України

67. М.О. Скрипник - видатний діяч України

68. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

69. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

70. Ліквідність банківської системи України
71. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
72. Національний банк України

73. Національний банк України та особливості його функціонування

74. Проблеми функціонування фінансових бірж України

75. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

76. Структура страхового законодавства України

77. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

78. Фондовий ринок України

79. Функції Національного банку України

80. Банківська система України

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Банківська система України та проблеми її реформування

82. Державний ощадний банк України

83. Негативні фактори, що впливають на населення України

84. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

85. Геоботанічне районування України

86. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
87. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України
88. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

89. Сільськогосподарські регіони України

90. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

91. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

92. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

93. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

94. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

95. Аудиторська перевірка Національного банку України

96. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Соціальна інфраструктура України

98. Тваринний і рослинний світ України

99. Характеристика Причорноморського регіону України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.