Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Національний університет України “КПІ” Факультет соціології. Кафедра історії Курсова робота на тему: Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення Київ – 2009 ПланКонцепції державності в українській історико-політичній науці Становлення і розвиток суспільних зв’язків в Україні в додержавний період Скіфо-сарматська держава: суспільний і державний лад (VIII ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.) Особливості розвитку суспільних зв’язків у Північному Причорномор’ї (в VІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.) Велике переселення народів на території України і його вплив на суспільні зв’язки першої половини І тисячоліття н.е. Слов’янський період в розвитку української державності. Держава Антів (ІІ ст. до н.е. – VІІ ст. н.е.). Утворення держави Русів і етапи її розвитку. Суспільний і державний лад (VІ ст. – XIV ст.) Державний устрій Руси-України Політико-адміністративне становище України в ХIV – першій половині ХVІІст Суспільно-політична організація українського народу в ХІV-ХVІ ст. Виникнення козацтва і утворення Запорозької Січі Українська козацька держава – Військо Запорозьке (середина ХVІІ-80-ті рр. ХVІІІ ст.) Концепції державності в українській історико-політичній науці Проблема початкових етапів і процесів українського державотворення завжди була найактуальнішою в історіографії. Інтерес до свого минулого зародився в Україні дуже давно, можна сказати, вже на початку української державності. Нажаль, ми не маємо цих джерел. Тільки з ХІ століття починається історіографія проблеми. “Повість минулих літ” Нестора, Київський, Галицько-Волинський літописи та інші висвітлюють процеси державного будівництва тієї епохи, яка характерна для середньовіччя. З відродженням української державності у ХVII ст. постає “козацька історіографія” в особі Романа Ракушки (Самовидця), Самійла Величка, Григорія Граб’янки, Григорія Полетика та ін. останні починають подавати історію з народницьких позицій. Але тодішня історіографія ще не була науковою. Остання починається з кінця XVII-ХІХ ст. Передова українська інтелігенція протестуючи проти ліквідації автономії починають висвітлювати історію українського державотворення, закладаючи в її основу ідею народності, політичної свободи, соціальної рівності та справедливості. Також першою науковою історією України була “История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства” Д.М. Бантиш-Каменського, яка вийшла в 1822р. З цього часу починає зароджуватися народницький напрям в історіографії. Ці погляди виразно проявилися в творах М.Костомарова, В.Антоновича, П.Куліша, О.Левицького, І.Каманіна, Я.Шульгіна та ін. Одним з найбільших представників народництва був М.Грушевський. В своїх творах він досліджував всі сторони української політики, суспільного життя і культурного розвитку. Стрижнем його Історії України – Руси була проблема українського державотворення. Конституція народоправства яскраво виражена в наукових працях Р.М.Лащенка. В них автор, глибоко досліджуючи історію народного життя, господарства та побуту, віддає перевагу вивчення етапів державного будівництва української нації, форм політико-правного державного будівництва, які створювалися українським народом.

Р.Лащенко першим з українських вчених розробив лекційні та семінарські курси з історії українського права і держави. Народницька концепція вищезазначених авторів пов’язана з концепцією федеративного будівництва. М.Грушевський розглядав федералізм як вирішальний фактор у боротьбі з капіталізмом та імперіалізмом, яким він протиставляє ідею вільного союзу братніх народів. Р.Лащенко виводить свою ідею федерації на основі історичних федеративних традицій українського народу, що існували в Скіфії, Русі, Війську Запорозькому. Поряд з народницьким напрямом в історико-політичній науці сформувався консервативний напрям. Ця концепція була викликана необхідністю обґрунтування політико-правових підстав монархічного гетьманського ладу в Україні в 1918р. Найбільш відомими представниками українського консерватизму були В.Липинський, С.Томашівський, В.Кучабський та ін. Засновником консервативної школи в українській історіографії державотворення був В.Липинський. В своїй праці “Україна на переломі” автор вважає Б.Хмельницького найбільшим генієм української політичної думки, свідомим будівничим української держави. Майбутня українська держава, це незалежна монархія дідичного (спадкового) характеру В цьому аспекті суттєвою для з’ясування є концепція національної держави. Засновником національно-державницького напрямку в українській політичній науці був С.Дністрянський. Загальні методичні основи національно-державницької концепції вченого викладені в одній із перших його наукових праць “Звичаєве право та соціальні зв’язки”. В цій праці, виходячи з первинності права щодо політики, він доводить, що політика, зокрема політика держави, утворюється на основі вже існуючих правових норм суспільного життя. Дністрянський переконує, що в основі суспільних зв’язків лежить історична справедливість, тобто встановлені історією традиції певного народу і держави, які постійно розвиваються. З цих позицій він розглядає історію українського народу і державності, намагаючись визначити їхні автономні історико-правові підстави. Кожна з цих та інших концепцій державності в українській історико-політичній науці стала основою сучасної історико-сучасницької історіографії. В зв’язку з цим виробився інтегративний підхід до вивчення держави і суспільства. Цей підхід чітко викристалізувався в сучасних історико-державницьких творах В.Г.Гончаренка, А.Й.Рогожина, В.Я.Тація та багатьох інших. Становлення і розвиток суспільних зв’язків в Україні в додержавний період Суспільство, що складалось на теренах сучасної України, сягає сивої давнини. Значний археологічний матеріал дає підставу вважати, що становлення і розвиток суспільних зв’язків в Україні відбувалися протягом багатьох тисячоліть. Територію України почали обживати близько 1 млн. р. тому. Біля с. Королеве Виноградівського району в Закарпатті археологи знайшли і дослідили велике поселення первісних людей. Знахідки ці – найдавніші свідчення життя і побуту первісних людей не лише в Україні, а й в усій Східній Європі. Сліди життя первісних людей знайдені в багатьох регіонах України, як правило, на берегах рік: Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та їх приток.

Постійних жител і поселень тоді не було. В пошуках їжі люди постійно переходили з місця на місце. Жили первісні люди невеликими відокремленими групами (по 10-20 чоловік). Така відокремлена група людей являла собою самостійну, найпримітивнішу організацію суспільства – первісну дородову общину. Ця община періоду раннього палеоліту за своїм характером була близькою до тваринного стада. Разом з цим ця дородова община уже суттєво відрізняється від стада тварин: люди вже мислили, виготовляли і застосовували знаряддя праці, володіли вогнем, будували житла й користувалися мовою для спілкування. Первісні люди займалися в основному збиранням рослинної їжі, застосовували примітивні знаряддя праці. Жили вони в умовах досить теплого клімату, багатого рослинного і тваринного світу. До 150 тис. років назад відноситься існування найбільш ранніх типів людини – пітекантропа, синантропа, а пізніше неандертальської людини. В подальшому, близько 100 тис. років, в кліматі, рослинному і тваринному світі Європи сталися великі зміни. Льодовий період вніс зміни в життя людей. В умовах холодного клімату первісні люди освоювали нові види господарської діяльності (полювання, риболовство), в якості одягу використовували шкіри тварин, відкрили спосіб добування вогню. В процесі розвитку господарської діяльності люди винаходять нові знаряддя праці. Все це разом взяте остаточно відокремило людину від тваринного світу. В період пізнього палеоліту (40-13 тис. років тому) відбувається потепління, льодовик відступає далі на північ, а з ним і здійснюється розселення людей. Стоянки пізнього палеоліту у більшості випадків розташовувалися поблизу річок, в місцях де було багато тварин, рослинної їжі. На стоянках будувалися довготривалі общинні житла (землянки і напівземлянки). Декілька таких жител являли поселення (поліс або стоянку) родові общини. Члени такої общини були пов’язані між собою кровноспорідненими зв’язками. Люди дедалі більше усвідомлювали взаємний зв’язок між народженими від однієї жінки-матері, яка ставала на чолі роду, родової общини, куди входили десятки, а то й сотні людей-родичів. Така суспільна організація (зв’язок) був названий материнською родовою общиною, яка в науці дістала назву матріархальної. Матріархат відповідав періодові, коли панували збиральництво, мисливство і рибальство. В період пізнього палеоліту виробився культ матері, роду, рожаниці, родючості. Поява цього культу була викликана тією роллю, яку відігравала жінка-мати на тільки в господарстві, а й у суспільному житті первісних родових колективів. Приблизно з VIII тисячоліття до н.е. наступає нова епоха в історії стародавньої людини. Її прийнято називати епохою нового каменю (неолітом). У цей період появляються нові форми господарства – скотарство і землеробство, а також ремісництво. Ці форми господарювання на перший план почали висувати чоловіка. Землеробство і скотарство призвели до революційних змін. Ці зміни названі історичною наукою як неолітична революція. Суть її в тому що привласнююча форма господарювання поступилася місцем виробничій, відтворюючій.

Але за образу чест «Руська Правда» карала тяжче, нж за фзичне ушкодження. Московський професор права В. Владмрський-Буданов у книжц «Обзор русского права» свдчить, що в московському законодавств  правосвдомост нема найменшого слду впливв «Русько Правди». За доби Литовсько-Русько держави наш правники доповнили в XVI ст. «Руську Правду»  це доповнене видання назвали «Литовським Статутом». Пригадаймо, що державною мовою була тодшня укранська. Литовсько-Руська держава була вже конституцйною монархю з свом парламентом Сеймом, що збрався вперше 1401 року. Разом з «Литовським Статутом» наш правники кодифкували 1499 року укранське звичаве право мського самоуправлння. Тод в Захднй ґвроп мста також мали самоуправлння за т. зв. Магдебурзьким правом. Наш правники знали його, але, як  за Ярослава, не брали з Магдебургзького права нчого, що не узгоджувалося з укранським. Отже,  збрка законв про самоуправлння мст  власним твором укранського народу. А нмецьк сторики (за ними  наш) чомусь назвали цю нашу збрку також Магдебурзьким правом. «Литовський Статут»  «Магдебурзьке право» були демократичн, самоуправлння було справжнм

1. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки

2. Українізація: її суть та наслідки

3. Конституция - основной закон государства

4. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

5. Основные законы материалистической диалектики

6. Царская власть по «Основным законам» 1906 года
7. Десять основных законов вещей и времени
8. Основные законы и формулы физики

9. Чорнобильска трагедія: причини та наслідки

10. Основные законы кредитования

11. Найбільші техногенні катастрофи та їх наслідки

12. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки

13. Амністія, правові наслідки судимості, помилування

14. Конституция Российской Федерации – основной закон правового общества

15. Основные законы Российской империи 23 апреля 1906г, их роль в историко-правовой науке

16. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

18. Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

19. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

20. Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

21. Режим "санації" в Польщі: витоки і наслідки

22. Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки
23. Берестейська унія: причини, хід, наслідки
24. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва

25. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

26. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

27. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

28. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

29. Закономірності виміру головних показників роботи тракторів в експлуатації

30. Наслідки гріхопадіння. Обітниця Спасителя

31. Основные законы и принципы социального управления

32. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

33. Технічна підготовка на початковому етапі відбору у волейболі

34. Чорнобильська катастрофа і її наслідки

35. Екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

36. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

37. Загальні закономірності світового економічного розвитку

38. Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили
39. Перехідна економіка та її закономірності
40. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

41. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

42. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

43. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

44. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

45. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

46. Основные психофизические законы восприятия

47. Основные химические законы

48. Основные положения и сущность Закона "О техническом регулировании" и технического регламента

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

50. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

51. Функции биосферы (по Вернадскому и основные биосферные законы по Реймерсу)

52. Основные направления укрепления законности в административной деятельности ОВД

53. Правовое воспитание. Основные аспекты понимания законности

54. Походження та основні етапи розвитку письма
55. Ізяслав - основні етапи розвитку
56. Основные принципы и законы современной риторики

57. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

58. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

59. Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл

60. Основні етапи становлення світової політичної думки

61. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

62. Основные концепции и законы физики

63. Основные понятия и законы теории цепей

64. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Закон вартості: сутність та основні функції

66. Основні етапи еволюції економічної думки

67. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

68. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

69. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

70. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации
71. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
72. Эфиопы: основные этнографические особенности

73. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

74. Основные этапы формирования политической карты мира

75. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

76. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

77. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

78. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

79. Задачи, основные функции и система ОВД

80. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

81. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

82. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

83. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

84. Основные направления внешней политики республики Беларусь

85. Законы XII таблиц

86. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков
87. Уголовный закон Украины
88. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

89. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

90. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

91. Основные права и свободы Российских граждан

92. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

93. ООН: история создания и основные направления деятельности

94. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

95. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

96. Налоговое право как основной институт финансового права

Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

98. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

99. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.