Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1, до неї відносяться: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки і Додаток до річної звітності. Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто вибирає принципи, методи та процедури обліку в такий спосіб, щоб достовірно відобразити результати його діяльності та забезпечити порівнянність фінансових звітів. Розглянемо більш детально склад фінансової звітності та його регламентацію згідно законодавства України. Форма балансу (форма 1) складається з чотирьох розділів активу і п’яти пасиву. Головним критерієм відображення певних цінностей в активі балансу, згідно з національною обліковою теорією, є право власності на них без будь-якого посилання на можливість одержувати економічні вигоди від використання активу у майбутньому. Воно має три форми свого прояву — право володіння, право користування і право розпорядження. На практиці ж, при складанні балансу, згідно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, право власності на майно реалізується не в усіх притаманних йому формах. Так, за статтею &quo ;Основні засоби&quo ; орендні підприємства відображають як власні, так і взяті в оренду цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних підрозділів, а також взяті у фінансову оренду основні засоби. В балансі стаття &quo ;Довгострокові фінансові вкладення&quo ; замінена на &quo ;Довгострокові фінансові інвестиції&quo ;, в якій відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Новим є те, що у цій статті окремо виділені фінансові інвестиції, які згідно з П(С)БО 12 &quo ;Фінансові інвестиції&quo ; обліковують за методом участі в капіталі (що відповідає МСБО), і окремо вказуються інші фінансові інвестиції. Згідно з чинним Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні № 250 (п. 38), передбачається всі фінансові вкладення (придбані цінні папери, облігації, внески до статутних фондів інших підприємств і т. п.) наводити у балансі за фактичною собівартістю. Така ж вимога щодо первісної оцінки будь-яких фінансових інвестицій міститься у П(С)БО 12 &quo ;Фінансові інвестиції&quo ;. Порядок обліку та оцінки запасів визначається МСБО 2 &quo ;Запаси&quo ; та відповідним П(С)БО 9. Запаси — це активи, які зберігаються для продажу за умов звичайної господарської діяльності; або знаходяться в процесі виробництва для такого продажу; або в) призначені для споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг.

Користувачів фінансової звітності стаття &quo ;Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги&quo ; цікавить з позиції реальності її оцінки, тобто ймовірності погашення її у визначеній сумі. Тому важливо відобразити в балансі дебіторську заборгованість, дотримуючись принципу обачності: щоб активи та дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати - занижені. Її оцінка має бути достатньо обґрунтованою, щоб незалежний аудитор погодився з нею. Згідно з МСБО 25 &quo ;Облік інвестицій&quo ; та відповідним П(С)БО 12 &quo ;Фінансові інвестиції&quo ;: «поточна фінансова інвестиція - це інвестиція, що легко реалізується та призначається для утримання протягом терміну, що не перевищує один рік». В українській обліковій практиці під короткостроковими фінансовими вкладеннями розуміють короткострокові цінні папери та інші дохідні активи, що придбані (вкладені) підприємством для одержання прибутку на строк не більше одного року: акції; облігації; сертифікати; казначейські зобов'язання. Як бачимо, складові поточних інвестицій практично не відрізняються. Однак, суттєво відрізняються критерії віднесення фінансових інвестицій до поточних: за чинним вітчизняним законодавством — це термін їх утримання, що не перевищує одного року з дати балансу, а за МСБО 25 та П(С)БО 12 - їх вільна конвертація на фондовому ринку. Тому, якщо фінансову інвестицію передбачається утримувати на підприємстві протягом терміну, що не перевищує 12 місяців з дати балансу, але вона не може бути легко реалізована, її слід класифікувати як довгострокову та відобразити у складі необоротних активів балансу. Первісна оцінка поточної інвестиції здійснюється за собівартістю. Суми грошових коштів та їх еквівалентів, наведені у балансі, повинні узгоджуватись із відповідними сумами звіту про рух грошових коштів. «Нова» форма балансу є більш структуризованою, але і в ній спостерігається певна невідповідність у відображенні зобов'язань. Так, розділ II &quo ;Забезпечення наступних витрат і платежів &quo ; містить поточні зобов'язання (наприклад, забезпечення виплат персоналу). Однак, серед зобов'язань щодо цільового фінансування чи інших забезпечень можуть бути як поточні, так і довгострокові. Такий же висновок можна зробити і відносно статей розділу V «Доходи майбутніх періодів». В цілому ж структура пасиву нової форми балансу не суперечить вимогам МСБО, хоча і є більш деталізованою. А вказані її особливості слід додатково розкривати у примітках до фінансової звітності. Характеристика складників власного капіталу та порядок їх відображення у фінансовій звітності розглядається у розділі «Власний капітал» балансу (форма 1). Зобов'язання — це обов'язок чи відповідальність діяти певним чином. Воно виникає тільки тоді, коли актив отримано, або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив. Непередбачені зобов'язання відображаються у розділі II пасиву балансу «3абезпечення наступних витрат і платежів» по статті «Інші забезпечення». У цьому розділі балансу також відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величина яких на дату складання балансу може бути визначена шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.

Порівнюючи форму нового звіту про фінансові результати з чинною формою № 2, слід відмітити значне скорочення її обсягу — з п'яти розділів до трьох. Суттєво змінився і зміст цих розділів. Щодо першого розділу звіту про фінансові результати, то дотримані усі вимоги МСБО до структури звіту про прибутки та збитки — виділені статті, які дозволяють визначити фінансовий результат від звичайної та надзвичайної діяльності, а також у складі звичайної діяльності — від операційної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має дуже важливе значення для оцінки діяльності підприємства. Нова структура першого розділу звіту про фінансові результати надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і на відміну від попередньої розглядає прибуток в основному як джерело розподілу власникам (нарахування і сплати дивідендів тощо); усі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду. Другий розділ цього звіту — елементи операційних витрат — надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на не грошові статті, зокрема на суму амортизації). Обраний П(С)БО 3 підхід до надання витрат за елементами на перший погляд повністю узгоджений з формою розділу III «Затрати на виробництво (витрати обігу)» звіту про фінансові результати, де ці дані наводились. Проте він враховує вимоги МСБО щодо обов'язкового розкриття інформації про елементи витрат під час використання форми звіту про прибутки та збитки на підставі класифікації витрат за функціями і стосується витрат на операційну діяльність у цілому (включаючи собівартість реалізації, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати) Третій розділ звіту про фінансові результати — Розрахунок прибутковості акцій — стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій. Це новий розділ, який відповідає вимогам МСБО 33 &quo ;Прибуток на акцію&quo ;. Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримують або сплачують грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Призначення звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Пархоменко В. вважає, що «Рух коштів відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової».

Ведомственные нормативные правовые акты. После принятия УИК РФ и других федеральных законов степень законодательной урегулированности отношений в сфере исполнения уголовных наказаний значительно возросла. Вместе с тем необходимость ведомственной нормативной регламентации в сфере исполнения уголовных наказаний остается для того, чтобы, с одной стороны, разгрузить закон от деталей «технологического», процедурного порядка, с другой стороны, передача УИС в ведение Минюста России потребовала по своей сути создания принципиально новой ведомственной нормативной базы. Все ведомственные нормативные акты можно классифицировать по двум основаниям – по масштабу действия и специализации. По масштабу действия их можно распределить на узковедомственные и надведомственные нормативные правовые акты. Узковедомственные акты развивают и конкретизируют отдельные положения закона, связанные с функционированием УИС, порядком и условиями отбывания осужденными наказания и применения к ним мер исправительного воздействия. Большинство этих актов призваны разрешить соответствующие вопросы организационно-технического и процедурного характера, например приказ Минюста России от 23 июня 2005 г. № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний»

1. Діяльність страхової компанії "Оранта"

2. Технические резервы в страховой компании

3. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

4. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

5. Бренды страховых компаний

6. Pr-технология работы страховой компании с клиентом после наступления страхового события
7. База данных страховой компании
8. Рейтинг страховых компаний Украины

9. Технологическая практика в страховой компании

10. Страховые компании

11. Организационная структура страховой компании

12. Организация страхового дела в Казахстане. Направления деятельности страховых компаний

13. Правовой статус страховых компаний

14. Страховые компании и пенсионные фонды на рынке ценных бумаг: международный опыт и российская практика

15. Страховые компании на российском рынке: состояние и перспективы

16. Фінансова надійність страхової компанії

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Інвестиційна діяльність страхових компаній

18. Анализ страховой компании "Росгосстрах"

19. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

20. Взаимодействие зарубежных и отечественных страховых компаний

21. Деятельность страховой компании "КОМЕСТРА"

22. Анализ финансового состояния страховой компании на примере ОАО "Российское страховое народное общество"
23. Методика проведения аудиторской проверки платежеспособности страховой компании
24. Аудит страхової компанії

25. Менеджмент по страховой компании "ООО "Артекс"

26. Принятие решений в страховой компании ОАО "Югория"

27. Математическое моделирование роста доходности страховой компании

28. Как покупают компании: контроль и анализ закупок в бизнесе

29. Государственный контроль за деятельностью страховых организаций

30. Ассортимент и контроль качества персональных компьютеров и их комплектующих в магазине Северного филиала компании R-Style в г.Нижневартовск Ханты-Мансийского АО

31. Развитие внутреннего контроля и управления рисками в публичных компаниях при работе на открытых рынках

32. Биохимический контроль в спорте

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

34. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

35. Финансовый контроль

36. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

37. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

38. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации
39. Контроль в системе органов государственной власти
40. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

41. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

42. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

43. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

44. Организация бюджетного контроля

45. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

46. Контроль за расходами физических лиц

47. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

48. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

49. Страховой рынок и его развитие в РФ

50. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

51. История страхового дела в России

52. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка

53. Страховое дело в схемах

54. Страховой рынок в России и за рубежом
55. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации
56. Страховой рынок: состояние, перспективы

57. Формы и порядок проведения таможенного контроля

58. Нормативно-правовые акты

59. Нормативные акты и их действие

60. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

61. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

62. Финансовый контроль в Республике Беларусь

63. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

64. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Правовое регулирование валютного контроля

66. Компания "Уотерстоунс" (зарубежная книжная торговля)

67. Электронный документооборот страхового общества

68. Разработка системы управления работой коммерческой компании

69. Контроль передачи информации

70. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...
71. Программированное обучение и контроль по физиологии
72. Организация и контроль питания больных

73. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль

74. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

75. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

76. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

77. Пространственные различия в эффективности избирательных компаний на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва

78. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

79. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

80. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

81. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

82. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

83. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

84. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

85. Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

86. Социальный контроль и отклоняющееся поведение
87. Решение обратной задачи вихретокового контроля
88. Биохимический контроль в спорте

89. Финансовый контроль: формы, методы, органы

90. Финансовый контроль

91. Финансовый контроль и его роль

92. Учет, контроль использования материалов на производстве

93. Инвентаризация как важнейший приём контроля...

94. Аудит как независимая форма контроля

95. Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

96. Отчет о прохождении производственной практики в Белорусской аудиторской компании

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Финансовый контроль ОВД

98. Делопроизводство в компании "ООО Юнипродуктс СНГ"

99. Практика по бух. учету и аудиту в аудиторской компании «ФИНАНСЫ»

100. Организация финансов страховой фирмы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.