Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовідносини у сфері соціального захисту

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільного права КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: ПРОВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Виконала: Студентка 305 групи, 3-го курсу заочної форми навчання Юрчак Людмила Миколаївна Науковий керівник: Орловський Олег Ярославович м. Чернівці-2006 р. ЗМІСТ Вступ Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального захисту Класифікації правовідносин у сфері соціального захисту Елементи правовідносин у сфері соціального захисту Суб’єкти та об’єкти правовідносин у сфері соціального захисту Зміст правовідносин сфері соціального захисту Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері соціального захисту Висновок Список використаних джерел та літератури ВСТУП Актуальність теми. Правовідносини в сфері соціального захисту є одним з видів суспільних відносин і особливою формою реалізації права на соціальний захисту Вони являють велику групу правовідносин в нашій державі. На ранніх стадіях свого зародження об'єднання людей (роди, племена, общини) муси­ли думати про непрацездатних, насамперед, про дітей і жінок. Пізніше ця турбота поширилася на людей похилого віку та інвалідів. З виникненням державності з'явилось і право, яке поступово почало втручатися у природний процес взаємодопомоги людей у разі настання складних життєвих ситуацій. До уваги бралися не разові, а типові ситуації, що постійно повторювались. Найоптимальнішій варіант такої поведінки оформлявся у звичай, а пізніше - у правові норми. За допомогою норм права закріп­люються позитивні елементи у суспільних відносинах з мате­ріального забезпечення нужденних, моделюються нові відно­сини з приводу державного соціального забезпечення, корегу­ються існуючі. Правовідносини в сфері соціального захисту відражають специфіку предмета та метода цієї галузі права. Правовідносини в сфері соціального захисту мають свою структуру, набір елементів і розкривають через них, а саме, через суб’єкта, об’єкт, зміст і юридичні факти. Предметом дослідження є правовідносини в сфері соціального захисту. Метою даної курсової роботи є дослідження особливостей та поняття правовідносин в сфері соціального захисту, з’ясування їх правової природи. Елементи, класифікації правовідносин у сфері соціального захисту. Визначена мета передбачає постановку та вирішення наступних основних завдань: • аналіз та узагальнення наявних наукових досліджень з даної проблематики; • аналіз чинних нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини; Методи дослідження. У процесі написання курсової роботи передбачається використання таких методів дослідження: історико-правового, порівняльного, діалектичного та ін. Структурно курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено предмет, мету та завдання дослідження, а також структуру роботи. У першому розділі автор розкриває поняття правовідносини в сфері соціального захисту, їх особливості. Другий розділ присвячений класифікації правовідносини в сфері соціального захисту.

У третьому розділі розкривається поняття суб’єктів та об’єктів правовідносин у сфері соціального захисту, а також характеризується зміст, підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері соціального захисту правовідносин. 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИІОСТІ ПРАВОВІДНОСИН В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Правовідносини розглядаються у двох розуміннях: широко­му і вузькому. У широкому розумінні під правовідноси­нами розуміється особлива форма соціальної взаємодії, за якої учасники наділяються взаємними правами та обов'язками. Здійснення правовідношення забезпечується самими його учас­никами, а не державою. Реалізація суб'єктивних прав і обо­в'язків у цьому правовідношенні не може суперечити волі дер­жави і відбувається в особливому порядку. У цьому випадку правовідносини виникають не в розумінні впливу норм права на суспільні відносини, а у зв'язку із природно-історичною не­обхідністю. У такому правовідношенні реалізуються природні права людини, до яких належить право на соціальне забезпе­чення. У навчальній літературі з теорії права наводяться два визна­чення правових відносин, що розглядаються у вузькому ро­зумінні: 1) це врегульоване нормами права суспільне відношен­ня, учасники якого наділені гарантованими державою суб'єк­тивними правами і юридичними обов'язками; 2) це суспільне відношення, що виникає на підставі норм права, учасники якого, наділені суб'єктивними правами. При висвітленні суті правовідношення зазначається, що воно: 1) є формою здійснення права, а не фор­мою права; 2) є засобом регулювання суспільних відносин, а не регулятором їх (ним є норма права); 3) включає правомочну та зобов'язану поведінку і не залишає її за своїми межами; 4) не змінює характеру суспільних відносин за правового регулюван­ня їх. Правовідносинам у сфері соціального забезпечення, як і в інших галузях права, притаманні такі риси: 1. Правовідносини є особливим різновидом суспільних відно­син у сфері соціального забезпечення. Правовідносини самі по собі не породжують якихось нових суспільних відносини, а виступають лише як вид чи форма само­го реального відношення, а окремо від нього, поза цим відно­шенням така форма взагалі існувати не може. Розподільчі відно­сини у сфері соціального забезпечення після врегулювання їх нормами права не втрачають своїх властивостей, а стають особ­ливим різновидом цих відносин, їх формою, тобто правовідно­синами у сфері соціального забезпечення. 2. Правові відносини у сфері соціального забезпечення скла­даються на підставі норм права. Норми права соціального за­безпечення передбачають умови виникнення, зміни та припи­нення правовідносин у цій галузі права. Лише через правовідно­шення реалізуються норми права соціального забезпечення. Немає норми права — немає і відповідного правовідношення. У нормах права, крім юридичних фактів, закріплено коло осіб, які можуть бути учасниками правовідносин, об'єкти таких правовідносин, права й обов'язки, а отже і бажана поведінка суб'єктів цих відносин, відповідальність за невиконання вимог норм права. Існує причинний зв'язок між нормою права та правовідношенням.

З цього приводу в літературі висловлені дві точки зору, а саме: 1) правове відношення є результатом регулятивного впливу правової норми на суспільне відношення; 2) правовідношення є не результатом, а засобом регулювання суспільних відносин 3. Правовідношення є вольовим суспільним відношенням. Право регулює такі вчинки людей, які контролюються свідомістю і волею індивіда. Правовідношення у сфері соціального забезпечення виникає через волевиявлення його учасників: фізична особа звертається до органу соціального забезпечення з проханням призначити пенсію, допомогу чи надати соціальну послугу, а компетентний орган, керуючись нормою права, вирішує питання по суті. У правовідношенні реалізується як державна воля, так і індивідуальна воля його суб'єктів (конкретна поведінка, яка спрямована на досягнення певної мети). 4. Правовідносини у сфері соціального забезпечення харак­теризуються індивідуальним зв'язком між його суб'єктами. Цей зв'язок проявляється в такому: 1) учасники правовідношення персоніфіковані, тобто названі поіменно. Чітко визначені орган соціального забезпечення, який має певні повноваження у сфері соціального захисту населення (названі його реквізити), та фізична особа, яка має право на конкретний вид соціального забезпечення (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживан­ня, інші дані про неї); 2) суб'єкти права мають персональні права й обов'язки. У правовідношенні точно визначені кон­кретні, тільки їм належні, права й обов'язки його суб'єктів; 3) на­явність індивідуального об’єкта, з приводу якого виникло правовідношення. Ним виступає: пенсія, допомога, соціальна по­слуга, компенсація, пільга. 5. Правовідносини у сфері соціального забезпечення охоро­няються державою. Реалізацій цих правовідносин гарантуєть­ся можливістю державного примусу. Покладені на суб'єктів правовідносин обов'язки, як правило, виконуються ними доб­ровільно і відповідно до вимог норм права соціального забезпе­чення. У випадку порушення диспозиції норми права настає відповідальність, що передбачена санкцією правової норми. Лише правовідносини знаходяться під контролем та захистом держави. Інші відносини не забезпечуються заходами державного примусу. Закон гарантує кожному учаснику правовідносин, у разі порушення його прав чи законних інтересів у сфері соціального забезпечення, звернутись до компетентного органу за захистом. Отже, правовідносини у сфері соціального захисту - це врегульовані нормами права соціального забезпечення соціально-забезпечувальні відносини громадян (сім'ї) з органами соціального забезпечення, соціального захисту з питань призначення і виплати пенсій, допомог, соціальних компенсацій і наданню соціальних послуг у натуральному вигляді. Це юридичні зв'язки суб'єктів права соціального забезпечення, в яких один суб'єкт - громадянин (сім'я) - реалізує свої права на певний вид соціального забезпечення, а другий суб'єкт - орган соціального забезпечення - зобов'язаний забезпечити цю реалізацію. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВІДНОСИН В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Правовідносини у сфері соціального забезпечення можна класифікувати на певні види за критеріями, що застосовують­ся у теорії права та праві соціального захисту.

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

5. Конституцiя США та реальнi права громадян

6. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки
7. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
8. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

9. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

10. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

11. Інтелектуальна власність та авторське право

12. Поняття екологічного права

13. Право лісокористування, поняття та види

14. Право як спеціальне соціальне явище

15. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

16. Соціальна цінність права

Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие

17. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

18. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

19. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

20. Економіка праці та соціально-трудових відносин

21. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

22. Соціально-трудові відносини як система
23. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
24. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

25. Практична сфера соціальної роботи

26. Соціальне забезпечення в СРСР

27. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

28. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

29. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

30. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

31. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

32. Соціальне становище Запорізького краю

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

34. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

35. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

36. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

37. Соціальні інститути.

38. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
39. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
40. Роль власності у соціально-економічних процесах

41. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

42. Правові відносини

43. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

44. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

45. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

46. Мораль і соціальне управління

47. Соціальне та особисте страхування

48. Сутність і значення соціального страхування

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

49. Державна політика соціального страхування

50. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

51. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

52. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

53. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

54. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
55. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
56. Демократія як соціальне явище

57. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

58. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

59. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

60. Иерархическое строение сферы права

61. Кредитні правовідносини

62. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

63. Обєкти екологічних правовідносин

64. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Права и обязанности органов исполнительной власти в сфере управления финансами

66. Правові відносини батьків та дітей

67. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

68. Правовідносини батьків та дітей

69. Правоотношения в сфере трудового права

70. Принципи нотаріального процесуального права
71. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания услуг
72. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

73. Сімейні правовідносини

74. Соціальна захищеність дітей в Україні

75. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

76. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

77. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

78. Суть та принципи соціальної держави

79. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

80. Цивільні процесуальні правовідносини

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

81. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

82. Мова як символ соціальної солідарності

83. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

84. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

85. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

86. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
87. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
88. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

89. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

90. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

91. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

92. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

93. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

94. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

95. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

96. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

98. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

99. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.