Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Дипломна робота Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі ЗмістВступ Розділ І. Психолого-педагогічні основи організації самостійної роботи в початковій школі І.1 Зміст поняття самостійна робота І.2 Види самостійних робіт І.3 Стан проблеми організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді І.4 Врахування психологічних особливостей учнів у процесі організації самостійної роботи Розділ ІІ. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній школі та перевірка їх ефективності ІІ.1 Способи організації самостійної роботи ІІ.2 Методика експериментального дослідження ІІ.3 Аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення навчального процесу в загальноосвітній, в тому числі і в початковій школі ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм і методів навчання. У свою чергу методам навчання, від яких залежить значний успіх роботи учителя і школи в цілому, присвячено не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в методиках викладання окремих навчальних предметів. Проблемами удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи займалися Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко та ін. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів навчання розглядалися в роботах А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова тощо . Якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо. Чи не найголовнішими результатами навчання є виховання сумлінного творчого ставлення учня до праці, його позиція на уроці, бажання та прагнення бути кращим, самостійно працювати, тобто позитивні зміни в самій особистості дитини. Практичною стороною організації самостійної діяльність учнів у навчальному процесі займалися відомі педагоги О.А. Нільсон, П.І. Підкасистий, А.П. Аристова, Б.П. Єсипов . Навчання по-різному впливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в учнів повноцінні мотиви учіння. Результати досліджень свідчать, що структура навчальної діяльності, яка адекватна цілям навчання, є фактором формування в учнів не лише систем операцій і знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання вчитися, допитливості, любові до книги, прагнення до самоосвіти. Позитивні сили для всього дерева учіння йдуть насамперед від почуттів маленького школяра, від того, як його зустрічають школа і перший вчитель. Якщо справдилися надії малюка на радість від шкільного життя, тоді зміцнюється допитливість, виникає інтерес, який і є сильним мотивом учіння. Все це і зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Тема нашого дослідження: “Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі”.

Об’єкт дослідження – процес організації самостійної роботи молодших школярів на уроці в малокомплектній початковій школі. Предмет дослідження – способи організації самостійної роботи на уроках в умовах малокомплектної початкової школи. Мета дослідження – виділити способи організації самостійної роботи на уроці в малокомплектній початковій школі та перевірити їх ефективність. Завдання дослідження: Вивчити проблему організації самостійної роботи в психолого-педагогічній літературі. Вивчити стан досліджуваної проблеми в масовому педагогічному досвіді. Виділити способи організації самостійної роботи на уроці в умовах малокомплектної початкової школи. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики дослідження. Гіпотеза дослідження – якщо на уроках в умовах малокомплектної початкової школи використовувати такі способи організації самостійної роботи, як підготовчі вправи до вивчення нового матеріалу, самостійне засвоєння нового матеріалу, вправи на закріплення, тренувальні вправи тощо, то рівень навчальних досягнень учнів значно підвищиться. Основні етапи дослідження: Констатувальний: вивчено і проаналізовано літературу з проблеми дослідження, передового педагогічного досвіду, навчальні посібники і підручники. Проведено анкетне опитування вчителів, проаналізовано журнальні публікації. Формувальний: впроваджувалася методика експериментального дослідження. Підсумковий: проведено контрольні зрізи, спрямовані на виявлення сформованості умінь і навичок самостійної роботи. Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, анкетування; педагогічний експеримент, спостереження, методи математичної та статистичної обробки контрольних зрізів; методи теоретичного узагальнення. Практичне значення дослідження: розроблено систему роботи вчителя щодо організації самостійної роботи на уроках в умовах малокомплектної початкової школи. Апробація роботи проходила на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів Криштопівської ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької області та на звітній студентській науковій конференції Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури (79 джерел), додатків, таблиць та малюнків. Обсяг роботи – 88 сторінок друкованого тексту. Розділ І. Психолого-педагогічні основи організації самостійної роботи в початковій школі І.1 Зміст поняття “самостійна робота” До цього часу немає єдиної думки про те, що потрібно розуміти під поняттям &quo ;самостійна робота&quo ;, і це, без сумніву, гальмує розвиток практики навчання. Якщо вчитель чи директор школи не знають чітко, яка робота учнів буде самостійною, то, очевидно, що не можна говорити про розвиток самостійності школярів на уроках. Відсутність єдиного розуміння поняття не дає можливості авторам підручників і дидактичних матеріалів будувати систему самостійних робіт з позиції єдиних дидактичних вимог, незалежних від навчального предмета, але, враховуючи вікові особливості учнів, вони подають по-різному характеристику цього поняття.

Поняття самостійної роботи учня в сучасній методиці викладання в школі обов’язково співвідноситься з організуючою роллю вчителя (див. таблицю 1) . В таблиці 1 йде мова про погляди педагогів на самостійну роботу. Таблиця 1 Трактування поняття “самостійна робота” вченими-педагогами № Автор Трактування поняття самостійної роботи 1 Миролюбов А.А. Під самостійною роботою в дидактиці розуміє різноманітні види індивідуальної і колективної діяльності учнів на класних і позакласних заняттях або вдома за завданнями без безпосередньої участі вчителя. 2 Нільсон О.А Самостійна робота – це вид навчальної діяльності, при якій учні під керівництвом вчителя виконують індивідуальні, групові чи фронтальні навчальні завдання, застосовуючи при цьому розумові і фізичні зусилля. 3 Микельсон Р.М. Самостійна робота – це виконання учнями завдань без всякої допомоги, але під наглядом вчителя. 4 Галант Е.Я. Визначення не подає, але підкреслює як ознаку самостійної роботи активність школярів в розумових і практичних діях. Попереджує, що не можна ототожнювати самостійність школярів як рису особистості з самостійною роботою як умовою виховання цієї риси. Домашні завдання, які проходять в плані &quo ;повторення вивченого в класі без всяких відхилень&quo ;, автор не включає в самостійні. Припускає в самостійній роботі наявність завдань. 5 Дайри Н.Г. Виділяє наступні ознаки самостійної роботи: а) учень веде її сам, без сторонньої прямої допомоги; б) він в дійсності опирається на свої знання, уміння, переконання, життєвий досвід, світогляд, використовує це при розгляді питань, і розв’язує їх по-своєму, виражає особистісне відношення, виказує свою аргументацію, проявляє ініціативу, творче начало; в) зміст роботи – навчальний, виховний – є важливим, повноцінним і тому збагачує учня, розвиває його. 6 Срода Р.Б. Під самостійною роботою розуміє таку діяльність, яку учні виконують, проявляють максимум активності, творчості, самостійного судження, ініціативи. 7 Підкасистий П.І. Самостійна роботу розглядає не як форму організації навчальних занять і не як метод навчання, а як засіб втягнення учнів в самостійну пізнавальну діяльність, засіб її логічної і психологічної організації. Хоча, як і різні засоби, самостійна робота без визначення в ній чітко сформованого завдання залишається в кращому випадку нейтральною по відношенню до характеру пізнавальної діяльності учня. Сформована в кожному конкретному типі і виді самостійної роботи завдання (якщо воно приймається учнем) дозволяє включати школярів у пізнавальну діяльність, тобто викликає у них певну розумову активність різної структури, яка регулюється усвідомленою ними метою. 8 Зимняя Л.В. Вбачає у самостійній роботі наступні риси. По-перше, самостійна робота школяра є слідство правильно організованої навчальної діяльності на уроці, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення і продовження у вільний час. По-друге, в даному трактуванні самостійна робота школяра ширше поняття, ніж домашня робота, тобто виконання завдань, даних вчителем в класі додому для підготовки до наступного уроку.

Під началом Наркомпросу централізувалася і спрямовувалася вся політична, освітня і художня пропаганда. Забезпечувалося відповідне фінансове забезпечення[1010]. З перших же кроків своєї діяльності за мирних обставин радянська влада прагнула до реалізації програмної мети — підвищення освітнього рівня найширших мас. Першочерговими заходами тут була ліквідація неписьменності. У липні 1920 р. було створено Комісію по ліквідації неписьменності на чолі з головою ВУЦВК Г. Петровським, а на місцях — губернські, повітові та волосні комісії. Досить оперативно були розроблені плани організації навчання неписьменних. Повсюдно відкривалися школи і курси підготовки для шкіл дорослих. Наркомат освіти забезпечив видання масовими накладами підручників, передусім — букварів. У 1920 р. в містах і селах України вже діяло близько 7 тис. шкіл і гуртків лікнепу, в яких навчалося понад 200 тис. неписьменних. Понад 50 тис. чоловік навчалися самостійно. Наслідки виявилися просто вражаючими. Уже за переписом 1920 р. серед трудящих України 51,9 % були письменними, тоді як до революції цей показник рівнявся лише 27,9 %[1011]

1. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

2. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

3. Історія розвитку української мови

4. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

5. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

6. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
7. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
8. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

10. Организационно-методические особенности уроков физической культуры с учащимися школьного возраста в малокомплектной школе

11. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

12. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

14. Реализация интегрированных уроков в условиях малокомплектной школы

15. Самостоятельная работа как форма организации, способствующая повышению знаний учащихся на уроках окружающего мира в малокомплектной школе

16. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

17. Організація роботи Верховної Ради України

18. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

19. Організація роботи користувача з АБД

20. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

21. Організація роботи підприємства

22. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики
23. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
24. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

26. Основы использования комбинированных уроков в школе

27. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

28. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

29. Організація роботи автостанції

30. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

31. Особенности изучения темы "Закон Архимеда" в малокомплектных школах

32. Організація роботи заводу

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

33. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

34. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

35. Організація приймання товару в аптеці

36. Організація праці

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Організація оплати праці на підприємстві
39. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини
40. Організація обліку грошових коштів

41. Організація евакуаційних заходів

42. Рельєф та ландшафтна організація

43. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

44. Організація банківської справи

45. Організація біржової торгівлі

46. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

47. Організація діяльності "ПриватБанку"

48. Організація ресурсної бази банків в Україні

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

50. Організація будівельного майданчика

51. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

52. Організація охорони праці на виробництві

53. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

54. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
55. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
56. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

57. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

58. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

59. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

63. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

64. Організація документування господарських операцій

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Організація і методика аудиту грошових коштів

66. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

67. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

68. Організація облікової політики підприємства

69. Організація обліку в магазині "Світанок"

70. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
71. Організація обліку доходів
72. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

73. Організація обліку на підприємстві

74. Організація обліку орендних операцій

75. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

76. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

77. Організація складського обліку запасів в установах

78. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

79. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

80. Організація управлінського обліку на підприємстві

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

82. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

83. Організація захисту державної таємниці в Росії

84. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

85. Правова організація працевлаштування громадян

86. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
87. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
88. Військова організація Запорізької Січі

89. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

90. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

91. Організація науково-інформаційної діяльності

92. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

93. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

94. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

95. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

96. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

97. Організація збутової діяльності на підприємстві

98. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

99. Організація обліку на торгівельному підприємстві

100. Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.