Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови і методики її викладання ДИПЛОМНА РОБОТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Виконала: Студентка ПВПК 32 (з) Заяць Л.В. Науковий керівник: к.ф.н., доц. Юрків М.М. Тернопіль – 2009 АНОТАЦІЯ Заєць Л.В. Особливості вивчення творів різних жанрів у початковій школі. – Тернопіль: ТНПУ. 2009. – 105 с. У дипломній роботі досліджено теоретичні основи формування умінь і навичок з виразного читання у початковій школі, зокрема проаналізовано етапи, види, методи роботи на уроках читання. У дослідженні описано також методику роботи вчителя початкових класів під час вивчення творів різних жанрів, організацію і зміст експериментального підтвердження ефективності запропонованої методики Ключові слова: жанр твору, виразне читання, індивідуальне читання, ланцюжкове читання, вибіркове читання, читання в особах, свідоме читання. ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1 Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів 1.2 Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню РОЗДІЛ II. МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАД ВИВЧЕННЯМ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ 2.1 Організація і зміст експериментального дослідження 2.2 Ефективність експериментального дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП Національне відродження, демократичні перетворення в Україні потребують розв'язання проблеми національної освіти, докорінного оновлення загальноосвітньої, зокрема початкової школи. Навчальні заклади повинні забезпечити високу якість педагогічного процесу, всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління відповідно до нових завдань і потреб суспільства, що в свою чергу вимагає внесення істотних змін у процес навчання молодших школярів, зокрема оволодіння ними навичками читання. Ефективність здобуття знань залежить і від того, наскільки слово вчителя або прочитаний текст спонукатиме учнів до активного мислення, розуміння ними змісту і значення слова, правильного співвідношення його з об'єктами і явищами реального світу, до безпосереднього чуттєвого сприйняття об'єктивної дійсності. А це безпосередньо пов'язане з умінням школярів виразно відтворювати та емоційно правильно сприймати художній твір. Формування умінь і навичок виразного читання є особливо актуальним у початкових класах, коли закладаються основи подальшого розвитку дитини, забезпечується розвиток читацьких навичок, загалом, становлення культури мовлення, мовного і мовленнєвого, інтонаційного слуху, техніки читання, адекватних почуттів та навичок правильної оцінки реальної дійсності. Тому роль виразного читання в цей період є особливою, і це зумовлює спиратися на теоретичні положення та засоби логіко-емоційної виразності читання у навчально-виховному процесі. Зважаючи на це, виразне читання повинно стати невід'ємною складовою загального процесу навчання і виховання молодших школярів.

Щодо уроків мови й читання, то без роботи з учнями над виразністю читання і культурою мовлення вони взагалі втрачають свій зміст і завдання, стають формальними. Методику проведення уроків читання не можна розглядати без елементів теорії і практики виразного читання. Хоча теорія виразного читання є досить розробленою (цю проблему досліджували Г. Артоболевський , С. ернштейн , Т. Завадська , Т. Запорожець , С. Нікольська , М. Рибнікова та ін., проте прикладні аспекти виразного читання та формування відповідних навичок висвітлені недостатньо. Особливо ця проблема є актуальною для початкової школи. Оволодіння основами виразного читання є необхідною умовою досягнення високої професійної підготовки, педагогічної техніки, майстерності вчителя початкових класів. Якщо педагог навчить учня вслухатися в його мовлення, читання (увиразнене відповідними засобами), цим він збільшить його можливості пізнавати дійсність, збагачувати власне мовлення, що важливо у загальному і культурному розвитку школяра. Зважаючи на важливе значення умінь і навичок виразного читання як у плані професійної підготовки педагога, так і в контексті соціально-культурного розвитку учнів початкових класів, і була обрана тема дипломної роботи «Особливості вивчення творів різних жанрів у початковій школі». Метою роботи є дослідження психолого-педагогічних умов формування умінь і навичок виразного читання в початкових класах під час вивчення творів різних жанрів. Об'єктом дослідження є психолого-лінгвістичні засади розвитку умінь і навичок виразного читання у молодших школярів; предметом – особливості формування умінь і навичок виразного читання при вивченні творів різних жанрів. Новизна нашого дослідження полягає у психолого-педагогічному та лінгвістичному обґрунтуванні умінь і навичок виразного читання та виявленні специфіки розвитку цих умінь на уроках читання при вивченні творів різних жанрів. Гіпотеза дослідження: якщо у системі роботи з розвитку дитини-читача під час вивчення творів різних жанрів систематично використовувати методично обґрунтовані вправи, що втілюють основні положення теорії логіко-емоційної виразності читання, то це позитивно вплине на формування умінь і навичок виразного читання учнів. Для досягнення мети роботи необхідно розв'язати такі завдання: Опрацювати психолого-педагогічну та лінгвістичну літературу з проблеми дослідження. Дослідити мовні характеристики читацьких умінь і навичок. Описати основні лінгво-методичні проблеми навчання виразного читання. Охарактеризувати особливості методики формування навичок виразного читання при вивченні творів різних жанрів. Організувати і провести експериментальне дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання у молодших школярів, проаналізувати його результати. При написанні роботи були використані такі методи: описовий, порівняльний, аналітико-синтетичний, експериментальний. Для цього використано такі форми роботи: а)аналіз тематичної літератури; б)спостереження; в)бесіди; г)узагальнення експериментальних даних. Практична значущість дипломної роботи випливає з актуальних завдань удосконалення навчально-виховного процесу загалом та уроків читання зокрема, а також з гуманістичних засад гармонійного розвитку особистості школяра.

Матеріали дослідження можуть використовувати учителі початкової школи для ефективної реалізації виховного та розвивального потенціалу уроків читання, доповнення навчального матеріалу підручників та інших педагогічних та освітніх цілей. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальних обсяг роботи становить 105 сторінок. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1 Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів Одним з головних завдань початкової школи є формування у школярів читацьких умінь та навичок. Згідно з положеннями науки навчання читанню органічно пов'язане з системою письма. При логографічній системі письма основним методом навчання читати є «метод цілих слів», при складовій – «метод цілих складів», при звуко-буквеній – звуковий (фонематичний) метод. Перехід до кожної нової системи письма призводив до зміни психологічного механізму читання. Хоча читання завжди є процесом вилучення інформації з тексту, психологічним механізм цього процесу істотним чином змінювався. Виникали особливі інтелектуальні дії, необхідні для відтворення звукової форми слова, і ослаблювалося безпосереднє запам'ятовування звукових значень за їх графічними позначеннями. Роль безпосередніх асоціацій між графічною формою слова чи складу та їх звуковою формою поступово зводилася до нуля. Труднощі розкриття психологічного механізму читання при звуко-буквеній системі і труднощі формування цього механізму призводили та й тепер ще призводять до повернення способів читання, котрі відповідають логографічним і складовим системам письма. До теперішнього часу продовжуються спроби механічного перенесення «методу цілих слів» і різноманітних складових методів на звуко-буквені системи, що є неприйнятним для української мови. Сучасна методика навчання читанню значною мірою спирається на досягнення психологів та психолінгвістів, що дає змогу адекватно до вікових та індивідуальних можливостей школяра формувати читацькі уміння і навички. Маючи на увазі початкове навчання, Д. Ельконін визначає читання як процес відтворення звукової форми слів за їх графічною (буквеною) моделлю . У цьому визначенні важлива вказівка на те, що читач діє із звуковою стороною мови; без правильного відтворення звукової форми слова неможливе розуміння тексту. За свідченнями психологів, процес читання ґрунтується на відтворенні звукової форми мовлення. Цей процес поступово із розгорнутого голосного читання перетворюється через ряд етапів у згорнутий і скорочений процес мовчазного і швидкого читання без зовнішніх ознак звукового відтворення. Але при зустрічі з важким словом чи текстом загалом читання негайно набуває своєї розгорнутої форми (наприклад, напівголосне читання), тобто процес читання реалізується у первинній формі – у вигляді відтворення звукової форми слів і цілих речень . Визначення читання як виявлення інформації можливе для людини із сформованими читацькими уміннями й навичками, не виявляє специфіки читання на різних етапах його становлення.

В Петербурге в 1872 году, когда управление народными школами было передано городской управе столицы, оказалось, что недостает трех школ из значившихся в списке шестнадцати; даже названия их были вымышленные. Из остальных только одна школа была более или менее удовлетворительной, все прочие были в плохом состоянии и не имели почти никаких возможностей для обучения. Первой задачей городской управы было обеспечить школы новыми помещениями, снабдить их учебниками, назначить хорошо подготовленных учителей и организовать все заново. Кстати, эти школы были основаны еще сто лет назад Екатериной II и с тех пор находились в ведении государства. Таково было положение начального образования в столице, и легко себе представить, что творилось в провинции. Если школы там вообще существовали, то только благодаря усилиям частных лиц и земства. Правительство, как мы далее увидим, не делало ничего другого - и не делает сейчас, - как только явно или скрытно противодействовало благородным стремлениям русского общества дать народным массам хоть слабые проблески просвещения

1. Види творів, на які поширюється авторське право

2. Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

3. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

4. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

5. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

6. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")
7. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
8. Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку

9. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

10. Контрольная работа по физиологии

11. Территория государства (Контрольная)

12. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

13. Административно правовые отношения (Контрольная)

14. Государственное и административное право (Контрольная)

15. Доказательства в арбитражном процессе (Контрольная)

16. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Гражданское право (Контрольная)

18. Виды договоров (Контрольная)

19. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

20. Гражданский процесс (Контрольная)

21. Гражданский процесс (Контрольная)

22. Контрольная по жилищному праву
23. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины
24. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

25. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

26. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

27. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

28. Конституция Болгарии (Контрольная)

29. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

30. Органы исполнительной власти РФ (Контрольная)

31. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

32. Международное экономическое право (Контрольная)

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

34. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

35. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

36. Правоведение (Контрольная)

37. Понятие право. Отрасли права (контрольная)

38. Римское частное право (Контрольная)
39. Трудовое право (Контрольная)
40. Финансовое право (Контрольная)

41. Контрольная работа по курсу экологического права

42. Экологическое право (Контрольная)

43. Латинский язык (Контрольна робота)

44. Контрольная работа по английскому языку (Тюмень)

45. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

46. Мовний дискурс

47. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

48. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

50. Операционная и социотехническая системы (Контрольная)

51. Контрольные по информатике для заочников (вопросы по Windows, Word, Excel)

52. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

53. Судебно-медицинская экспертиза по исследованию огнестрельных повреждений (Контрольная)

54. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)
55. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
56. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

57. Контрольная работа по дисциплине "Правоохранительные органы" (Воронеж)

58. Меры поощрения и взыскания к лицам, лишенным свободы (Контрольная)

59. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

60. Уголовное право (Контрольная)

61. Контрольные вопросы для сдачи Государственного экзамена по криминальному праву

62. Особенности возбуждения уголовного дела, как стадии уголовного процесса (Контрольная)

63. Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ

64. Токсикологии сельскохозяйственных животных (Контрольная)

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

65. Цель воспитания, его место в воспитательном процессе (Контрольная)

66. Государство, право, религия (Контрольная)

67. Политические лидеры (Контрольная)

68. Методы политологических исследований (Контрольная)

69. ТКМ. Билеты на контрольную работу

70. Знакомство с показателями точности производственных и контрольных процессов
71. Технология транспортного производства (Контрольная)
72. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

73. Список контрольных вопросов для экзамена по дисциплине "ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЭУ"

74. Методы урегулирования конфликтов (Контрольная)

75. Мотивация преступного поведения (Контрольная)

76. Логика (Контрольная)

77. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе (Контрольная)

78. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-2 (Контрольная)

79. Волоконно-оптические линии связи (Контрольная)

80. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

81. Христианская мораль (Контрольная)

82. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

83. Контрольное задание по социологии

84. Валеология (Контрольная)

85. Русская религиозная философия XIX - XX веков (Контрольная)

86. Понятие материи (Контрольная)
87. Материя и ее основные свойства (Контрольная)
88. Контрольная работа по логике

89. Контрольная работа по основам экономической теории

90. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

91. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

92. Кредитный рынок и его участники (Контрольная)

93. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

94. Аудит (Контрольная)

95. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

96. Учет затрат производственной деятельности (Контрольная)

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

97. Контрольная работа по статитстике

98. Предпосылки возникновения и сущность меркантилизма (Контрольная)

99. Финансовая и денежно-кредитная система в России в XIX веке. Денежная реформа С.Ю. Витте (Контрольная)

100. Издержки производства в длительном периоде. Эффект масштаба (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.