Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Бізнес-планування на підприємстві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ За останні роки в економіці і фінансової системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Стратегія розвитку підприємства повинна відповідати вимогам ринкової економіки і реагувати на всі процеси в державі. У зв’язку з цим на підприємствах України виникла проблема стратегічного планування і бізнес-планування. Уміння розробляти стратегічні плани (з облік фінансової діяльності підприємства) і бізнес-плани в умовах реформування української економіки в ринкову стає вкрай актуальним у силу наступних причин: з'явилося нове покоління підприємців, що не має досвіду планування і керівництва комерційних структур, і тому погано представляє коло проблем, що їх очікують; досвідчені керівники старої формації в нових умовах господарювання не готові до конкурентної боротьби, не можуть прорахувати свої майбутні кроки; розраховуючи на одержання інвестицій, потрібно вміти розробити й обґрунтувати бізнес-план, довести інвесторам, що гроші вкладаються в надійне, ефективне підприємство; аналізуючи ефективність інвестиційних проектів, необхідно врахувати усі фактори, що визначають ризики: фінансово-економічні, соціальні, технічні й екологічні. Об'єкт дослідження – підприємство ВАТ «Крон», що займається виробництвом електротехнічної продукції, а саме трансформатори зварювальні і їхньої модифікації. Метою роботи є теоретичне обґрунтування стратегічного планування і бізнес-планування, розкриття діючої практики складання бізнес-плану, а також пошук шляхів удосконалення цієї роботи на підставі систематизації існуючих пропозицій із приводу цього питання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі задачі: – дослідження ролі бізнес-планування в розвитку підприємства; – аналіз діючої практики складання бізнес-плану на досліджуваному підприємстві; – запропонувати напрямки по удосконаленню процесу бізнес-планування на підприємстві. В казаному питанню приділяється значна увага в навчальних виданнях і публікаціях по фінансам підприємства, стратегічному менеджменту, аналізу господарської діяльності, а також в міністерствах фінансів, що знайшло свое відображення в законах, постановах, інструкціях із вказівкою номера і датою регістрації. На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження таких видатних економістів, як Грузинов М.П, Круглов М.У, Яцків Т.І, Поддєрьогін А.М, Василик О.Д, Опарін В.М. 1. Теоретичні основи бізнес-планування Концепція бізнес-планування на підприємстві і його роль у забезпеченні фінансової діяльності підприємства Бізнес-план – це документ, який містить систему ув'язаних в просторі і часі та узоджених із метою та ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку при мінімальних ризиках внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди). Розробка бізнес-планів характерна для всіх форм та видів підприємництва, це складова частина підприємницьких угод виробничого, торгово-комерційного і фінансово-кредитного характеру. В бізнес-плані розглядаються науково-технічні, технологічні, організаційні, соціальні та інші сторони реалізації підприємницького проекту, але основна увага зосереджується на його фінансово-економічних аспектах.

Бізнес-планування здійснюється з метою отримання відповіді на такі питання : яких фінансових затрат вимагає реалізація певного проекту; який прибуток можна очікувати від його реалізації; в який термін окупляться затрати; який ступінь ризиковості. Бізнес-план розробляється в процесі обгрунтування економічної доцільності реалізації певного проекту, повного або часткового перепрофілювання діяльності фірми, а також при створенні нової фірми. При цьому він акумулює в собі концептуальні основи того чи іншого виду підприємництва. Ретельно розроблений бізнес-план повинен містити відповіді на цілу низку різноманітних питань: якою є головна мета та стратегія її реалізації; яка тактика поведінки на ринку; чи піддається підприємницька ідея (проект) практичній реалізації; яку організаційну підготовку необхідно провести для створення цього бізнесу; яким чином залучити інвестиції; що в даному бізнесі є привабливим для потенційних інвесторів; чи має даний бізнес переваги над конкурентами; якими є ці переваги для підприємця, а які – для інвесторів; чи буде ефективним виробництво та реалізація продукції (послуг); чи достатній ринок збуту для цієї продукції; як буде організоване ресурсне забезпечення бізнесу; чи є відповідною кваліфікація керівників та робітників. Отже, бізнес-план допомагає реально оцінити ідею, втілити ії в документацію, усвідомити її, визначити ефективність та «вузькі» місця та керувати процесом реалізації підприємницького проекту. Але, якщо даний бізнес-план якимось чином потрапить до конкурентів або ворогів, то гарантувати подальшу успішну реалізацію проекту не можна. Експертний аналіз багатьох бізнес-планів, складених українськими фірмами та окремими підприємцями з метою залучення іноземних інвестицій, який провели незалежні експерти з питань економічної безпеки, з великою достовірністю вказує на те, що вартість економічної інформації, поданої в бізнес-плані згідно вимог потенційних іноземних інвесторів, в 100 разів більше тих грантів або капіталів, які планує вкласти в українську економіку іноземний інвестор на сьогоднішньому етапі. Інакше кажучи, спостерігається проведення економічної розвідки всіх аспектів економіки України іноземними «інвесторами», причому, як вже вказувалося раніше, такий вид бізнесу забезпечує іноземним фірмам рентабельність понад 1200% . Пікантна подробиця цієї справи полягає в тому, що здійснюється економічна розвідка відносно України руками самих же українських бізнесменів! Тому вважаємо за необхідне дати деякі свої рекомендації відносно складання бізнес-планів. На підготовчому етапі бізнес-планування рекомендується провести співставлення життєвого циклу пропонованого товару (послуги), який відображає дію економічного закону спадної корисності, та інтегральної динамічної кривої, яка характеризує всі аспекти діяльності фірми в динаміці. Залежно від зіставлення прогнозованої власної інтегральної динамічної характеристики та кривої життєвого циклу товару (послуги) визначається доцільність мети і стратегії та основні напрями формування бізнес-плану. Світова практика свідчить, що звертання з бізнес-пропозицією до іноземних інвесторів доцільне лише у випадку, коли фірма планує входити у «бронзовий» період з умовою, що період співпраці з іноземним партнером буде не меншим «бронзового», а ще краще – довшим.

Якщо фірма планує працювати під час «срібного» періоду, то рекомендується обмежитися отриманням довгострокового кредиту в іноземному банку. Якщо ділова агресія та динамічність фірми дають змогу діяти у «золотому» періоді, то рекомендується залучені кошти від одного інвестора звести до розумного мінімуму, а самих інвесторів вибирати таким чином, щоб звести до мінімуму можливу їх консолідацію з метою отримання контрольних функцій над цією фірмою . На початковому етапі складання бізнес-плану дуже важливим є визначення власної тактики реалізації проекту, особливо поведінки на ринку. Можливі два варіанти: перший – коли маркетологи фірми пасивно збирають та аналізують ринкову інформацію, але не мають жодного впливу на виробництво; та другий – коли власне маркетологи визначають, які товари, коли, в яких обсягах виробляти та в які сегменти конкретних ринків ці товари (послуги) скеровувати. Це буде визначальним при виборі певної моделі організації виробництва та збуту продукції. Перший варіант поведінки на ринку може бути вибраний тоді, коли планується виробляти товари «бронзового» періоду на великосерійному виробництві з відносно постійними споживачами та постачальниками. За цих умов поведінка на ринку може бути прогнозованою на кілька років вперед. Організація виробництва передбачає при цьому максимальне завантаження обладнання та мінімальні запаси сировини, матеріалів та комплектуючих при добре налагодженій і ритмічній системі їх постачання. При виході на ринок з товарами «золотого» періоду передбачається отримання максимальних прибутків при максимальній конкуренції. Перемагає в конкурентній боротьбі тільки та найбільш динамічна фірма, яка на основі маркетологічної інформації спроможна в найкоротший строк реагувати на всі вимоги ринку. Організація такого виробництва повинна передбачити неповне завантаження обладнання та наявність стратегічних запасів, щоб мати можливість оперативно змінювати обсяги виробництва певного асортименту товарів. «Класики» вважали, що стабільність (рівновага) в економіці має місце лише в умовах повної зайнятості . Кейнс показав, що в ринковій економіці, коли вся продукція знаходить покупців за існуючими на ринку цінами, а сукупні видатки дорівнюють за обсягом виготовленому продукту, повинна бути неповна зайнятість, бо насичення веде до того, що не можна далі нарощувати виробництво без неадекватно різкого росту всіх затрат, а це веде до зростання цін, зменшення конкурентоспроможності товарів і, відповідно, до різкого зменшення прибутків. 1.2 Сутність і характеристика бізнес-планування Бізнес-планування це – більше чим просто планування на перспективу, це процес безупинного планування, широкий діапазон якого відбиває новий спосіб мислення про майбутнє, новий образ підприємницького і виробничого життя. Головне, що тут варто зрозуміти, є те, що комерційна діяльність являє собою систему взаємозалежних відносин і підприємство є підсистемою в ще більшій системі, що охоплює економіку країни в цілому. Ця концепція виходить із представлення про той ступінь спільності, що дозволяє відокремлювати загальне від складових його одиниць, розглянутих окремо.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

2. Система маркетингового планування на підприємстві

3. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4. Методи фінансового планування на підприємстві

5. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

6. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
7. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
8. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

9. Податок на прибуток підприємств

10. Суть комерційної діяльності на підприємстві

11. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

12. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

13. Реструктуризація підприємств

14. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

15. Правила поведінки на підприємстві

16. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

17. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

18. Кредитування підприємств

19. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

20. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

21. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

22. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
23. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
24. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

25. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

26. Бухгалтерський облік на підприємстві

27. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

29. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

30. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

31. Облік собівартості продукції на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

35. Організація обліку на підприємстві

36. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

37. Організація управлінського обліку на підприємстві

38. Ревізійні комісії підприємств і організацій
39. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
40. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

41. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

42. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

43. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

44. Правовий статус комунальних підприємств

45. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

46. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

47. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

48. Комерційна діяльність підприємств

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

49. Маркетингові дослідження на підприємстві

50. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

51. Організація збутової діяльності на підприємстві

52. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

53. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

54. Управління запасами матеріалів на підприємстві
55. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві
56. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

57. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

58. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

59. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

60. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

61. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

62. Організація виробництва на металургійному підприємстві

63. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

64. Особливості діяльності інноваційних підприємств

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Персонал на підприємстві

66. Проблема управління прибутком на підприємстві

67. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

68. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

69. Управління інноваційним розвитком підприємств

70. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
71. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
72. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

73. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

74. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

75. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

76. Інноваційний розвиток готельних підприємств

77. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

78. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

79. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

80. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

81. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

82. Методика інвестування підприємств

83. Непрямі податки з підприємств

84. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

85. Оподаткування підприємств

86. Організація грошових розрахунків на підприємстві
87. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
88. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

89. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

90. Фінанси підприємств

91. Фінансова санація та банкрутство підприємств

92. Фінансовий облік на підприємстві

93. Форми фінансування підприємств

94. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

95. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

96. Амортизаційна політика на підприємстві

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

97. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

98. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

99. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

100. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.