Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Суспільне виробництво

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Актуальність теми. Виробництво є складною системою трудової діяльності людини. У будь-якому суспільстві воно щоденно має розв'язувати такі фундаментальні і взаємопов'язані питання: 1) які продукти виробляти і в якій кількості? 2) як виробляти продукти? 3) для кого виробляти продукти? 4) в яких соціально-економічних умовах здійснювати виробництво? Ці фундаментальні проблеми притаманні будь-якій економіці, проте, різні суспільства використовують різні підходи до їх вирішення. Суспільне виробництво є вихідною і вирішальною сферою життєдіяльності людини. Це основа життя і джерело прогресивного руху людського суспільства, розвитку всієї людської цивілізації. Основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних і духовних благ: щоб жити, трудитися, створювати блага, люди повинні їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно споживати матеріальні і духовні блага. А споживати можна лише, те, що створене людською працею. Тому суспільство завжди має виробляти засоби до життя. Процес виробництва матеріальних і духовних благ являє собою трудову діяльність людей. Ефективність виробництва сьогодні є однією з головних характеристик господарської діяльності людини. Вона має багатоаспектний та багаторівневий характер. І ця ефективність залежить від того, як вдало будуть поєднані між собою і використані фактори виробництва. Предметом даної роботи є економічні відносини з приводу суспільного виробництва. Об’єктом даної роботи є суспільне виробництво. Для отримання необхідних результатів на емпіричному та теоретичному рівнях були застосовані такі методи дослідження, як абстрагування, аналіз та синтез, гіпотеза та припущення, історично-порівняльний метод. Метою даної роботи є дослідження сутності і структури суспільного виробництва, його факторів. Написання даної роботи передбачає виконання наступних завдань: дослідження сутності та структури суспільного виробництва; дослідження основних факторів суспільного виробництва, їх взаємодії; дослідження економічних показників результативності суспільного виробництва; 1. Сутність та структура суспільного виробництва 1.1 Виробництво як процес суспільної праці Суспільне виробництво – це сукупна організована діяльність людей із перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку У спрощеному вигляді суспільне виробництво являє собою взаємодію трьох основних факторів: робочої сили, або, як її часто називають, праці, засобів виробництва і землі. У ринковій економіці сформувався ще один фактор – підприємницький талант Історично першим виникло натуральне виробництво, за якого продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробництва, для споживання всередині господарства, що їх виробило. В усіх докапіталістичних формаціях господарство переважно було натуральним (господарство первісних общин і патріархальних сімей, латифундій у рабовласницьких державах і середньовічних феодальних маєтків). У цих господарствах існував замкнутий кругообіг (рух) продукту, який, як правило, не виходив за їхні межі.

Кожна господарська одиниця була повністю відокремлена від інших як у виробництві, так і в споживанні. Рівень споживання суб'єктів, що господарювали (власників), залежав виключно від рівня виробництва. Натуральна форма виробництва існувала в умовах нерозвинутого суспільного поділу праці і відповідала тому рівню розвитку продуктивних сил і типу виробничих відносин, що зумовлюють украй обмежену мету виробництва та підпорядковують його задоволенню потреб, незначних за обсягом і одноманітних, примітивних за характером. Натуральне виробництво було малоефективним, консервативним і забезпечувало дуже повільний розвиток продуктивних сил. Виробничі відносини в натуральному господарстві не уречевлювалися, тому виступали як відносини між самими людьми, а не між продуктами їхньої праці. 1.2 Основні риси виробництва Рис. 1.2. Основні риси суспільного виробництва В будь-якому суспільстві індивідуальні виробники тільки ззовні виступають незалежними та ізольованими один від одного. Реально ж суб'єкти господарювання об'єднані взаємними зв'язками як виробники і споживачі щодо отримання знарядь праці, сировини, матеріалів та реалізації готової продукції. Вся ця система господарських зв'язків, що базується на суспільному поділі праці, відображає єдиний економічний організм під назвою суспільне виробництво. Окремий виробник, вирваний із цієї системи взаємозв'язку, не може бути «справжнім» виробником, що відповідає його економічній природі. По-друге, в процесі виробництва між людьми виникають виробничі відносини, соціально-економічний зміст яких визначається формою власності на засоби виробництва. По-третє, суспільне виробництво має безперервний характер, тобто воно постійно повторюється, відновлюється. Суспільство не може припинити виробляти, оскільки не може перестати споживати. А будь-який процес виробництва, що розглядається в неперервному потоці його відновлення, є в той же час процесом відтворення. Відтворювальний аспект суспільного виробництва включає чотири стадії (фази) щодо створеного суспільного продукту: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання. По-четверте, суспільне виробництво є важливою складовою тієї чи іншої соціально-економічної системи, яка функціонує і розвивається на основі властивих їй об'єктивних законів Суспільне виробництво за своєю структурою складається з таких елементів: власне виробництво; розподіл; обмін; споживання. Ці елементи називають фазами виробництва, тому дану структуру можна назвати пофазною структурою виробництва. Фази між собою тісно взаємопов'язані, хоча кожна з них відносно відокремлена, тобто має певні характерні особливості. Насамперед, тісно взаємозумовлені власне виробництво і споживання. Споживання являє собою використання створених благ. Воно буває двох видів: виробниче і особисте. Виробниче споживання – це споживання засобів виробництва і робочої сили працівника при виготовленні суспільнонеобхідного продукту. Отже, цей вид споживання фактично означає виробництво. З цим пов'язане і особисте споживання, в процесі якого відбувається відтворення робочої сили. Споживання визначає мету виробництва і його структуру.

Виробництво створює предмет споживання, породжує нове споживання, обумовлює спосіб споживання. З цього взаємозв'язку слід виділити особисте споживання як процес задоволення потреб суспільства і кожного його члена в матеріальних і духовних благах. Воно виступає логічною кінцевою метою будь-якого виробництва. Тому весь процес суспільного виробництва повинен мати споживацький характер, тобто кінцевою метою передбачається створення продукції для задоволення особистих потреб усіх членів суспільства. Якщо ж зв'язок між виробництвом і споживанням десь втрачається, то трудова діяльність стає безглуздою, або перетворюється у виробництво заради виробництва, а не для споживання. Сучасна економічна ситуація в Україні значною мірою обумовлена деформованою структурою економіки, для якої характерна надзвичайно мала частка галузей споживчого сектору. Наприклад, у США група «Б» складає більше 60% промислового виробництва. В Україні за часів СРСР ці галузі становили приблизно 30%, за 10 років ринкової трансформації частка трохи перевищила%. Тому одним із важливих завдань структурних перетворень на найближчі роки має стати переорієнтація значних ресурсів на розвиток галузей, які задовольняють споживчий попит населення Перед тим як увійти у фазу споживання, продукт має пройти стадії розподілу і обміну. Розподіл виступає в трьох видах: а)розподіл засобів виробництва; б)розподіл трудових ресурсів; в)розподіл предметів споживання. У процесі розподілу встановлюється частка певного суб'єкта (трудового колективу чи окремої особи) в отриманні суспільного продукту. Але щоб одержати саме те, що необхідне для задоволення конкретних потреб суспільства, виробничого підрозділу (колективу) або людини, продукт має пройти стадію обміну. Обмін виступає в трьох видах: а)обмін діяльністю і здібностями; б)обмін засобами виробництва; в)обмін предметами споживання. Виробництво, розподіл, обмін і споживання завжди слід розглядати як органічне ціле. Це дозволяє розкрити зміст економічного ладу як субординованої системи економічних відносин. 1.3 Сфери суспільного виробництва Основне виробництво, виробнича і соціальна інфраструктури. За сферами економічної діяльності людей у суспільному виробництві можна виділити три великих блоки галузей: основне виробництво; виробнича інфраструктура; соціальна інфраструктура. Основне виробництво – це галузі матеріального виробництва, де безпосередньо виготовляються предмети споживання і засоби виробництва. Примноження суспільного багатства залежить саме від цих галузей, від їх технічного рівня. Це: сировинний комплекс, паливно-енергетичний комплекс, металургійний комплекс, агропромисловий комплекс, хімічно-лісовий комплекс, виробництво, товарів народного споживання, інвестиційний комплекс. Наприклад, на сьогодні в Україні лише в промисловості нараховується близько 9 тис. підприємств, які виробляють промислову продукцію. У галузях основного виробництва зосереджується основна маса ресурсів. Так, у валовому національному продукті сфера промислового виробництва в Україні займає 55,8%, у той час як, у Великобританії – 29,8%, Франції – 29,6%, США – 26,2%, Японії – 33,8% Виробнича інфраструктура являє собою комплекс галузей, які обслуговують основне виробництво і забезпечують ефективну економічну діяльність на кожному підприємстві і в народному господарстві в цілому.

Попередн заборони (будувати нов храми, займати православним вищ посади в держав) були мовчки анульован. Православн магнати Острозьк, Радзивли, Сапги назначалися канцлерами, гетьманами й намсниками. Сигзмунд навть проголосив себе був "верховним оборонцем" православно церкви [16] Зрозумло, що вдносна толерантнсть у Реч Посполитй, як  в багатьох нших середньовчних суспльствах, Aрунтувалася аж няк не на хнй «вдкритост» у сучасному значенн слова, а скорш навпаки - на хнй закритост, рархчност, жорсткому подлу на сегменти за становими, фаховими, релгйними, кланово-родовими, етнокультурними та ншими ознаками. «¶ншсть» толерувалася тут лише тою мрою, якою вписувалася в «одвчний»  «довчний», установлений Богом  королем свтоустрй; в деальному християнському свт не мусило б бути мсця для новрцв; усх х належало або навернути у «правильну» вру, або знищити, або вигнати геть. У реальному свт, однак, здйснити цю деальну програму було непросто: по-перше, тому що новрц, як правило, противилися наверненню; по-друге - були надто численн й не пддавались фзичному винищенню (з суто технчних причин - за браком газових камер, кулеметв тощо);  по-трет - виконували певн суспльне корисн функц (торгов, лихварськ, ремснич, землеробськ), отож  виганяти х здебльшого теж нхто не квапився

1. Суспільне виробництво та заробітна плата

2. Політологія як наука і політика як суспільне явище

3. Політика, як суспільне явище

4. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

5. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

6. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
7. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою
8. Ресурси виробництва

9. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

10. Суспільна організація життя слов

11. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

12. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

13. Цивільне право України

14. Громадянське суспільство і держава

15. Суспільна свідомість та її структура

16. Філософія інформаційного суспільства

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

17. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

18. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

19. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

20. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

21. Виробництво мінеральних добрив в Україні

22. Нестор Махно про державу, народ і суспільство
23. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
24. Суспільно-політична діяльність Костомарова

25. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

26. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

27. Умови праці на виробництві

28. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

29. Нещасні випадки на виробництві

30. Організація охорони праці на виробництві

31. Виробництво силосу

32. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

34. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

35. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

36. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

37. Економічна ефективність виробництва соняшника

38. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві
39. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
40. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

41. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

42. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

43. Планування виробництва насіння зерна

44. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

45. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

46. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

47. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

48. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

49. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

50. Облік виробництва паперу

51. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

52. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

53. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

54. Аналіз обліку витрат виробництва
55. Громадянин і суспільство
56. Громадянське суспільство в Україні

57. Громадянське суспільство та держава

58. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

59. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

60. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

61. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

62. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

63. Суспільний устрій Стародавнього Риму

64. Теорія суспільного договору походження держави

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

65. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

66. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

67. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

68. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

69. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

70. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
71. Історія первісного суспільства на українських землях
72. Первісне суспільство на етнічних українських землях

73. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

74. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

75. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

76. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

77. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

78. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

79. Загальна технологія виробництва баночних консервів

80. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

82. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

83. Технологія виробництва біойогурту

84. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

85. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків

86. Технологія виробництва печива цукрового на прикладі Харківської бісквітної фабрики
87. Технологія виробництва рибних пресервів на прикладі фірми
88. Традиційне виробництво алкогольних напоїв України

89. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

90. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

91. Роль жінки в суспільстві

92. Виробництво шпалер і вимоги до їх якості

93. Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу

94. Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

95. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

96. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Основи промислового виробництва ліків

98. Виробництво мікрокапсул у фармацевтичному виробництві

99. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.