Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Потапчук Л. В., Сайчук Л.І. Стрімкі соціально-економічні зміни нашого суспільства, трансформація цінностей та орієтирів започаткували нові виміри психічної культури особистості. Вони вимагають створення та впровадження нових технологій формування та розвитку особистості, «конструктивності» психолого-педагогічних впливів. Тому виникає необхідність в перегляді підходів до тих проблем, які тривалий час знаходяться в центрі уваги дослідників і отримали своє теоретичне та практичне вирішення в межах попередньої  психолого-педагогічної системи. Однією з них є комплексна проблема  відповідальності особистості. Радянська психологія і педагогіка виходили з постулату «детермінації» відповідальності  особистості,   який   вказує   на соціальне коріння цього явища, його детермінацію з боку суспільства загалом та конкретних соціальних груп, членом яких впродовж свого життя виступає людина. Низка психолого-педагогічних  робіт присвячена виявленню основних умов,  прийомів, факторів,  котрі впливають на формування особистості в різні вікові періоди. В інших дослідженнях відповідальність виступає як  соціально-психологічний феномен, який залежить від рівня розвитку груп, позицій індивіда в цих групах, характеру спільної діяльності людей. Лейтмотивом всіх цих робіт є  твердження,  що  відповідальність, конституйована перш за все як соціальна відповідальність, виступає показником розвитку особистості, критерієм її зрілості. В свою чергу, зрілість виражається в потребі «самореалізації  не себе в суспільстві, а себе для суспільства». Розділяючи  основні положення такого підходу, ми разом з тим вважаємо, що самореалізація себе в суспільстві повинна розглядатись  як  рівноправна складова в загальній структурі взаємодії людини зі світом. Більш того, в умовах перехідного періоду, коли нові  орієнтири суспільного життя та розвитку,  нові  цінності  недостатньо сформовані, саме ця складова виходить  на  новий  план.  Потреба особистості в реалізації себе в суспільстві, яке динамічно,  але не завжди послідовно і рівномірно змінюється, виступає в наш час як основна проблема психології та  всього  комплексу суспільних дисциплін. Особливого значення ця проблема набуває в контексті особистісного та професійного самовизначення  старшокласників.  Раніше молоду людину готували до життя в певному, стабільному суспільстві, з усталеною системою цінностей, норм, правил, моделей  життєвої та професійної кар'єри. Визначатися в  такому суспільстві означало перш за все обрати одну з нормативних моделей,  ідентифікуватися з нею, адаптувати її до своїх індивідуальних  особливостей та уподобань. Нова суспільна ситуація  не  створює  таких нормативних засад для самовизначення, вона вимагає  від  старшокласника значно більших зусиль, послідовної внутрішньої  роботи, оцінки та прогнозування великої кількості змінних.  «Епіцентром» такої роботи ми вважаємо психологічну відповідальність особистості. Відповідальність виступає як особистісний механізм реалізації необхідності. К.О.Абульханова-Славська, опираючись на дослідження Ж.Піаже, Л.Кольберга, Р.Хайдера, в яких акцентувались когнітивні аспекти відповідальності (передбачення наслідків  і  на цій основі своєчасна регуляція поведінки) або  моральні  аспекти (автономна регуляція поведінки на основі вільного вибору суб'єкта), визначає відповідальність як «гарантоване  особистістю  досягнення результату своїми силами при заданому  самим  суб' єктом рівні складності» .

Відмітимо складові цього визначення: - усвідомлене прийняття, добровільність відповідальності; -  забезпечення  суб'єктом  цілісності,  самостійності   та успішності; - гарантованість результату власними  зусиллями навіть  за несприятливих умов; - задання самим суб'єктом  «масштабу»  його  активності  та ініціатив. Слід зазначити, шо йдеться про виший рівень розвитку відповідальності, її найбільш концентрований вираз. Саме  цей  рівень за своїми механізмами співвідноситься з механізмами саморозвитку та самореалізапії особистості.  Саморозвиток  виступає  процесом цілеспрямованих, програмованих змін особистості,  детермінованих нею самою, її образом світу, образом «Я», волею і  діями.  Тісно пов'язаним процесом є самореалізапія -  виявлення,  об'єктивація внутрішніх можливостей особистості, її здібностей та устремлінь. Відповідальність створює психологічний простір для саморозвитку та самореалізації, задає мотиваційно і ситуаційно вивірені орієнтири для розгортання цих процесів. Вона визначає зони оптимального співвідношення зовнішніх вимог шодо особистості з одного боку, та рівня домагань особистості і її актуальних можливостей, з іншого. В цьому зрізі відповідальність виступає як  контролюючий  механізм,  котрий  захитає   особистість,   задає   її стійкість шодо зовнішніх дестабілізуючих  впливів  і  внутрішніх невиважених ініціатив. Одним з вимірів відповідальності є суб'єктивний локус контролю особистості. Локус контролю - це стійка стратегія людини бачити  джерело управління своїм життям і поведінкою переважно  в  собі  самому, або ж в зовнішньому середовищі(Po er,  1966).  Особистість  із зовнішнім  локусом  контролю  (екстернал)  відповідальність   за події, які визначають його життя, приписує, в основному, зовнішнім факторам. Інтернальна особистість (особистість із внутрішнім локусом контролю) джерело подій власного життя  вбачає  перш  за все в собі, відчуває стійкий зв'язок між власними діями,  зусиллями і подіями власного життя. Локус контролю є одним з найважливіших механізмів, які визначають здатність і вміння людини долати життєві  труднощі,  забезпечуючи тим самим можливість її саморозвитку та  самореалізації. Інтернальність тісно пов'язана  з  багатьма  психологічними процесами, явищами та рисами особистості, шо утворюють її  антистресовий контур. Зіткнувшись з перешкодами на шляху саморозвитку, інтернали значно частіше виявляють пошукову активність. Така активність створює передумови  віднайдення  продуктивних  шляхів подальшого розвитку особистості. Відмова від пошукової активності може призвести до «навченої безпорадності», яка призводить до стагнації особистості, її  деградації.  Серед  причин  «навченої безпорадності» Ротенберг виділяє фрустрацію дослідницької активності, гіперопіку, авторитарне виховання (В. С. Ротенберг, 1989). Інтернальність тісно пов'язана також з таким складним і вагомим утворенням, як соціальний інтерес.  Соціальний  інтерес  є одним з основних понять в теорії особистості А.Адлера, який розглядав його як важливу передумову  особистісного  пристосування, взаємодії людини зі світом.

В різних контекстах Адлер пов'язував соціальний інтерес з різними класами  психологічних  перемінних: когнітивними (розуміння,  ідентифікація),  емоційними  (емпатія, симпатія), мотиваційними (устремління) та поведінковими  (кооперація). Гіпотеза Адлера про те, шо  соціальний  інтерес  в  його розвиненій  формі   виступає   головним   фактором   задоволення особистості та відповідальної філософії життя, отримала численні експериментальні підтвердження (Crau dall, 1984; Kobasa,  1974). Встановлено також, шо соціальний інтерес породжує широку гаму внутрішніх інтересів та мотивацій особистості, стимулює її саморозвиток. Відповідальності не можна навчити, нею не  можна  оволодіти лише шляхом засвоєння тих чи інших правил і значень. Людина стає відповідальною в реальних життєвих ситуаціях та обставинах, які несуть  у  собі  моральний  конфлікт  -  сутичку різних смислових рівнів. Це  передбачає  включення  механізмів   смислоутворення  у процесі прийняття обов`язку. По-друге, критерієм прийняття відповідальності є реалізація особистістю необхідного своїми силами, самостійно і згідно з вимогами, поставленими до самої себе. Для виникненя обов'язку суб'єкт має бути здатним здійснювати  самоконтроль,  врахувати  зміни  в  об'єктивних  та суб'єктивних ситуаціях і відповідно до цього регулювати свою поведінку. Дослідниками встановлено,  шо відповідальність  нерозривно пов'язана із самосвідомістю особистості. «Завершальне питання, яке стоїть перед  нами в плані психологічного вивчення особистості, - писав С.Л.Рубінштейн, - це питання про її самосвідомість, про особистість як «Я», котра в якості суб'єкта свідомо присвоює собі все, шо робить людина, відносить до себе всі психічні (започатковані) від неї справи та вчинки і  свідомо бере на себе за них відповідальність як їх автор і творець». Теоретичний аналіз проблеми відповідальності і експериментальне дослідження дають змогу визначити відповідальність як особистісний механізм людини в якому інтегрують її духовні, психічні функції. Відповідальність розглядається як смислове утворення особистості, загальний принцип  співвіднесення  мотивів, цілей. Цей смисловий  принцип  специфічно  реалізується  у  кожній конкретній ситуації життєвого простору людини. Таким чином, психологічна відповідальність виступає  інтегратором інших механізмів саморозвитку особистості, задає контрольований простір для розгортання самореалізації, сприяє утворенню стійкого симптомокомплексу  якостей  розвиненої  особистості. Старший шкільний вік  є  сензитивним  шодо  системних  формуючих впливів на цей процес. Формування  відповідальності  старшокласника   як   системно-психологічного   явища   потребує   спеціальної   організації виховної  та  консультативно-психологічної   роботи   в   школі. Методологічною основою її може стати концепція вчинку, яка отримала свій розвиток в працях українських психологів. Список литературы 1. Абульханова-Славськая К.А. Активность и сознание личности как субъекта деятельности. // Психология личности в социалистическом обшестве: Активность и развитие личности. - М.: Наука, 1989.

Захист у свох виступах перед трибуналом знову поставив рад правових питань: а) про значення принципу «Нема злочину без вказвки на те в закон»; б) про значення наказу; в) про вдповдальнсть держави  окремих осб; г) про поняття змови та н. У зв'язку з цим вважаю за необхдне знову повернутися до деяких правових питань у вдповд на спроби захисту заплутати прост  зрозумл положення та перетворити юридичну аргументацю у димову завсу, покликану закрити вд суду криваву минувшину фашистських злочинв. Принцип «nullum crimen Sine lege» Захист намагався спростувати обвинувачення, доказуючи, що в момент здйснення пдсудними нкримнованих м злодянь, останн не були передбачен дючими законами, а тому пдсудн не можуть нести за них кримнальну вдповдальнсть. Я мг би просто вднести вс посилання на принцип «nullum crimen Sine lege», оскльки Статут Мжнародного Вйськового Трибуналу, який  незаперечним законом  який пдляга обов'язковому виконанню, установлю, що цей Трибунал «ма право судити  карати осб, як, дючи в нтересах вропейських кран, ус ндивдуально або як члени органзацй», здйснили будь-який з злочинв, перерахованих ст. 6 Статуту

1. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

2. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

3. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

4. Матераільна відповідальність працівників

5. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

6. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера
7. Адміністративна відповідальність
8. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

9. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

10. Кримінальна відповідальність

11. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

12. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

13. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

14. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

15. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

16. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність у підприємництві

19. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

20. Відповідальність за податкове правопорушення

21. Відповідальність за порушення законодавства про надра

22. Відповідальність у житловому праві
23. Етика і відповідальність в менеджменті
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

27. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

28. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

29. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

30. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

31. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

32. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

33. Облік готової продукції та її реалізації

34. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

35. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

36. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

37. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

38. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами
39. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
40. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

41. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

42. Сутність лідерства та управління

43. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

44. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

45. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

46. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

47. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

48. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

50. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

51. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

52. Розвиток і самоактуалізація особистості

53. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

54. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
55. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
56. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

57. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

58. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

59. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

60. Поняття та сутність менеджменту

61. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

62. Свідомість та творчість

63. Філософська культура особи та її суспільна значущість

64. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Ринкова пропозиція та її еластичність

66. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

67. Життя та діяльність І.П.Котляревського

68. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

69. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

70. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
71. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
72. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

73. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

74. Організація та планування кредитування

75. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

76. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

77. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

78. Ґрунт та його родючість

79. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

80. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

81. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

82. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

83. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

84. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

85. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

86. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
87. Кошторис та собівартість продукції
88. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

89. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

90. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

91. Організація обліку в магазині "Світанок"

92. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

95. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

96. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

97. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

98. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

99. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.