Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД &quo ;ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ&quo ;Реферат на тему: &quo ;Розвиток освіти як напрям соціальної політики&quo ;Запоріжжя, 2010 СодержаниеВступ 1. Освіта - пріоритетна галузь соціально-економічного розвитку суспільства 2. Мета і пріоритетні напрями соціальної політики щодо розвитку освіти 3. Розвиток освіти в Україні, що є невід'ємно пов'язаним із становленням української держави Висновок Cписок використаної літератури ВступРозвиток освіти в Україні невід'ємно пов'язаний із становленням української держави. За роки незалежності України створена нова законодавча та нормативно-правова база функціонування освітньої галузі, системно здійснюється реформування та модернізація її структури, змісту, форм та методів навчання, удосконалюється управління закладами освіти на основі принципів гуманізму та демократії . Докорінні зміни в системі освіти визначаються стратегією випереджувального інноваційного розвитку і відбуваються у контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності. Сьогодні в Україні в цьому напрямі здійснюють практичні заходи. Організовано широке впровадження в освітню галузь принципів Болонського процесу. Освіта в Україні має розгалужену структуру: від дошкільних навчально-виховних закладів до університетів, академій, інститутів, коледжів. Тому зміст та актуальність теми освіти полягає у забезпеченні передання та засвоєння підростаючим поколінням досвіду старших поколінь, змісту соціальної культури з метою його розвитку. Цей досвід охоплює: знання про природу, суспільство, техніку і способи мислення; досвід здійснення відомих способів діяльності, що втілюються разом зі знаннями в уміннях і навичках особистості, яка засвоїла цей досвід; досвід творчої, пошукової діяльності щодо вирішення нових проблем, які постають перед суспільством, потребують самостійного перетворення раніше засвоєних знань і умінь у нових ситуаціях, формування нових способів діяльності на основі вже відомих; досвід ціннісного ставлення до об’єктів або засобів діяльності людини, його вияв у ставленні до довколишнього світу, інших людей. Предмет роботи - освіта і соціальна політика на Україні. Об’єкт роботи - розвиток освіти як напрям соціальної політика. Мета роботі - визначення розвитку освіти як напрямку соціальної політики. Для досягнення мети необхідно визначити наступні завдання: визначити поняття &quo ;освіта&quo ;; вивчити освіту як пріоритетну галузь соціально-економічного розвитку суспільства; з’ясувати мету і пріоритетні напрями соціальної політики щодо розвитку освіти; дослідити розвиток освіти в Україні, що є невід'ємно пов'язаним із становленням української держави. 1. Освіта - пріоритетна галузь соціально-економічного розвитку суспільстваПоняття “освіта&quo ; в контексті гуманістичної парадигми переживає суттєву трансформацію. Освіта є складовою виховання, але дещо вужчою категорією. Під нею розуміють усе те, що сприяє формуванню світогляду особистості, її професійних знань, навичок і вмінь.

Сюди входить здобуття спеціально запланованої певної суми знань та їх систематизація. Освіта - сукупність знань, умінь, навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та практичної підготовки, що досягаються в результаті цілеспрямованої навчально-виховної роботи . “Смисл і ціль освіти - людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин з собою та іншими людьми, зі світом. Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення - щастя людини” . “Гармонійно розвинена особистість має бути головною метою і змістом усієї системи освіти. Замість пріоритету держави в освітянському просторі на перше місце має бути поставлена людина. орієнтація на людину, фундаментальні цінності, рішуча демократизація освіти - ось ті підвалини, на яких має базуватися освіта третього тисячоліття&quo ;, - підкреслює В.Г. Кремень. Відповідно, в теорії навчання поняття “освіта&quo ; має вживатись в трьох значеннях: 1) Як процес інтелектуальної підготовки особистості учня до умов життя в суспільстві шляхом засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі навичок, вмінь і світогляду: “Під освітою розуміється процес входження людини в життя суспільства, в цілісний світ живої і “неживої” природи&quo ; . 2) Як результат процесу навчання та рівень досягнення освіченості, сформованості навичок і вмінь: “Кінцевий підсумок освіти - внутрішній стан людини на рівні потреби пізнавати нове, здобувати знання, виробляти матеріальні і духовні цінності і допомагати ближньому, бути добротворцем” . 3) Як сукупність навчально-виховних настанов. У цьому аспекті, на думку І.Д. Беха, особливе значення має категорія “ставлення” в контексті розвитку образу “Я” особистості&quo ;. Ця категорія є ключовою для формування й розвитку особистості учня в педагогічному процесі, оскільки за його допомогою розкривається становлення смислового зв’язку, єдність навчально-пізнавальної та професійної діяльності особистості учня, позитивна спрямованість його ціннісних орієнтацій. В особистісно орієнтованому навчанні важливу роль відіграють гуманні стосунки між його учасниками: “. Гуманне ставлення - це ставлення перехідне від взаємин за потребою до взаємин за сформованим гуманним мотивом&quo ;, тому що “ в центрі гуманного педагогічного процесу має бути не метод, не спосіб, а сама дитина, її почуття, переживання і проблеми” . Американські вчені виділяють функції шкільної освіти: Соціалізація - передача підростаючому поколінню культурних цінностей і норм, забезпечення культурного зв’язку між поколіннями. Культурна інновація - розвиток причинного мислення, яке сприяє виникненню нових ідей та їх розвитку. Соціальна інтеграція - проявляється в тому, що шкільна освіта допомагає перетворити різнорідну множину людей в єдине суспільство. Соціальна розстановка - виявляється в тому, що шкільна освіта допомагає виявити здібності школярів, які перетворюються на основу статусу людини в суспільстві.

Отже, освіта-це водночас і процес, і результат засвоєння учнями певних систематизованих знань, навичок і вмінь, формування наукового світогляду, моральних та інших якостей, розвитку творчих сил і здібностей. Національна система освіти нині потребує теоретико-методологічного обґрунтування основних напрямів свого становлення й розвитку. Ці напрями визначені Законом України “Про освіту&quo ;, Державною національною програмою “Освіта: &quo ;Україна XXI століття&quo ;, Національною програмою розвитку освіти України в XXI столітті. В Законі України “Про освіту” підкреслено, що освіта - це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального й економічного розвитку суспільства і держави . Багато проблем, які повинні розв’язуватися в нашій державі, мають світовий характер. У документах ЮНЕСКО XXI століття оголошене століттям освіти, і при цьому йдеться про кризу освіти в усьому світі та необхідність розробки суттєво нової моделі. Основними напрямами реформування освітніх систем у світі є: загальнопланетарний глобалізм, гуманізація і демократизація освіти; культурознавча соціалізація та екологізація змісту навчання; міждисциплінарна інтеграція в технології освіти; орієнтація на її безперервність, розвиток та громадські функції. Методологічною основою розвитку національної системи освіти мають бути гуманістична концепція й особистісний підхід. Тільки гуманізація національної системи освіти, її переорієнтація на особистість учня, визначення необхідності індивідуального й диференційованого підходу в навчальному процесі, активне формування в учнів механізмів самонавчання, саморозвитку, самовиховання й самоактулізації з урахуванням максимального вияву потенційних здібностей кожного з них сприяють подоланню кризи в освіті та повній реалізації вимог суспільства до освіти. Провідні принципи реформи всієї національної освіти визначені в Державній національній програмі “Освіта: &quo ;Україна XXI століття&quo ;: демократизація освіти й розширення автономії навчальних закладів з урахуванням розвитку партнерства учнів, студентів і педагогів; гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності; гуманітаризація освіти, покликана формувати у свідомості учнів цілісну картину світу, розвивати їхню духовність, культуру особистості і планетарне мислення; національна спрямованість освіти, її гармонійне поєднання з національною історією і народними традиціями; безперервність освіти, перетворення її на процес, що триває протягом усього життя людини; неподільність навчання і виховання, їх органічна єдність . Відповідно, провідними тенденціями розвитку національної системи освіти мають бути: Орієнтація на людський вимір в освітній діяльності, на визначення цінності особистості учня та її гідності: “Орієнтація навчально-виховного процесу. на самоцінність життя, творчості, особистісного успіху людини, реалізація принципів полікультурної взаємодії суб’єктів освіти та рефлексивно-акмелогічної оптимізації життєдіяльності&quo ; ; усвідомлення педагогами суб’єктності учня в навчальному процесі та її забезпечення: “Дитина - не глина, з якої можна виліпити все, що завгодно: вона особистість, яка бере з освітньо-виховних впливів лише бажане для неї&quo ; ; спрямованість навчального процесу до учня, на формування в цьому процесі його особистості; подолання відчуження культури і науки від освіти, орієнтація освіти на гуманістичні цінності світової, національної і професіональної діяльності; перенесення акценту з викладацької діяльності педагога на пізнавальну діяльність учня, на формування творчої методики його самонавчання та самоактуалізації, в тому числі й навчально-пізнавальної діяльності; перехід від традиційних, інформативних, монологічних методів і форм навчання до діалогічних: “Одним з найістотніших механізмів “окультурення&quo ; цивілізації і, зокрема, її освітньої складової є дедалі ширше запровадження парадигми діалогу&quo ; ; комп’ютеризація і технологізація навчання; цілеспрямоване впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання .

Причини цього недовір'я полягали в тому, що новий Український Уряд повів відразу невдалу національну й соціальну політику. Як у державний, так і у військовий апарат покликано було до праці чимало людей, які, в силу своїх русофільських тенденцій дивилися на Україну як на плацдарм для формування антибільшовицьких сил. Поза цим, малося на увазі також створення військових формацій із самих українців, які мусили б своєю кров'ю повалити совєтську владу в Москві і відновити “велику і неділиму” Росію. Серед українських частин київської залоги почалися заворушення. Внаслідок того німецька влада обеззброїла дивізію Синьожупанників і Січових Стрільців. Поминаючи ці заходи німецької влади в Києві, в самій Україні в цей час наступив відносний спокій. Гетьманський уряд приступив до формування нової Української Армії в складі 16-ти піших дивізій і 8-ми кінних. У першу чергу, відновлено було та переорганізовано апарати Головного і Генерального Штабів. Як у першому, так і в другому працювало майже 150 старшин генерального штабу, а серед них — чимало видатних з великим командним і науковим стажем

1. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

2. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

3. Аналіз стану соціальної політики в Україні

4. Соціальна політика

5. Соціальна політика та соціальне партнерство

6. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
7. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
8. Мова як символ соціальної солідарності

9. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

10. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

11. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

12. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

13. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

14. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

15. Влада як найважливіший атрибут політики

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

20. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

21. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

22. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
23. Державна політика соціального страхування
24. Розвиток соціальної географії в СРСР

25. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

26. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

27. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

28. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

29. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

30. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

31. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

32. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

34. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

35. Соціально-трудові відносини як система

36. Управління, як соціальний феномен

37. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

38. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
39. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
40. Політика та соціальний конфлікт

41. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

42. Соціальна психологія як наука

43. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

44. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

45. Бідність як соціальна проблема

46. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

47. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

48. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

49. Соціологічна концептуалізація освіти

50. Соціологія як соціальна система

51. Суспільство як цілісна соціальна система

52. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

53. Освіта та соціальна мобільність

54. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
55. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
56. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

57. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

58. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

59. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

60. Соціальні інститути.

61. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

62. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

63. Роль власності у соціально-економічних процесах

64. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные

65. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

66. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

67. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

68. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

69. Соціальне та особисте страхування

70. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
71. Соціальна інфраструктура України
72. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

73. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

74. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

75. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

76. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

77. Правовідносини у сфері соціального захисту

78. Система соціального захисту в Україні

79. Соціальна захищеність дітей в Україні

80. Соціальна цінність права

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

81. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

82. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

83. Суть та принципи соціальної держави

84. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

85. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

86. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
87. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти
88. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

89. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

90. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

91. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

92. Соціально-духовні основи культури класицизму

93. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

94. Соціально-філософські погляди І.Франка

95. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

96. Соціально-етичний маркетинг

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

97. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

98. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

99. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.