Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКафедра економікиКУРСОВА РОБОТА зі статистики на тему “Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних”Суми 2009 ЗмістВступ 1. Статистичний ряд розподілу 2. Варіаційні ряди 3. Приклади побудови та графічного зображення рядів розподілу 3.1 Полігон. Гістограма 3.2 Кумулята 3.3 Криві розподіли та їх види 4. Практичне завдання Висновок Перелік посилань Додатки Вступ Статистика – наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільно-економічних явищ та процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною характеристикою в умовах визначеного місця і часу. Статистика має низку суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов’язані з пізнанням суспільно-економічних явищ і процесів, тобто характеристикою кількісної їх визначеності, наприклад, характеристика зміни чисельності населення, його структури, випуску продукції в різних галузях суспільного виробництва, чисельності робітників, зміни показників ефективності видів економічної діяльності, співвідношення між обсягом виробленої і реалізованої сільськогосподарчої продукції тощо. Вивченням економічного і соціального розвитку країни, окремих її регіонів, галузей, об’єднань, фірм, підприємств займаються спеціально створені для цього органи, сукупність яких називається статистичною службою. В Україні функції статистичної служби виконують органи державної статистики і органи відомчої статистики. Централізоване керівництво веденням статистики в нашій країні здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України. З 1997 року функції державного управління у сфері статистики здійснює Державний комітет статистики України (Указ Президента України “Про утворення Державного комітету статистики України” від 29.07.97 за № 734/97). Держкомстат України виконує роботу із збирання, опрацювання та аналізу науково обгрунтованих даних, що характеризують економічний і соціальний розвиток країни, процеси становлення багатоукладної економіки, хід виконання державних і регіональних програм, пов’язаних із рішенням важливих народногосподарських проблем. Первинні статистичні дані, зібрані внаслідок статистичного спостереження, характеризують окремі одиниці досліджуваної сукупності і часто складні для розуміння. Для того, щоб вивчити характерні риси та істотні відмінності тих чи інших явищ, виявити закономірності їх розвитку, треба дані щодо кожного елементу сукупності систематизувати і обробити Цей етап статистичного дослідження називають статистичним зведенням. Суть статистичного зведення полягає в класифікації та агрегатуванні матеріалів спостереження. Елементи сукупності об’єднуються за певними ознаками в групи, класи. типи, а інформація про них агрегується як у межах груп, так і в цілому по сукупності. Таким чином, статистичне зведення– це процес упорядкування, систематизації і наукової обробки первинного статистичного матеріалу для виявлення типових рис і закономірностей явищ і процесів, що вивчаються.

Складові елементи статистичного зведення: Розробка програми систематизації та групування даних, вибір групувальних ознак і встановлення меж групування; Статистичне групування; Обгрунтування і розробка системи показників для характеристики груп і сукупності в цілому; Визначення технологічних схем обробки інформації, типів ЕОМ, програмного забезпечення; Безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок системи показників; Викладення результатів зведення у вигляді рядів розподілу, статистичних таблиць і графіків. Успішне вирішення завдань зведення можливе лише при науковому його обгрунтуванні і правильній організації. Зведення результатів статистичного спостереження має здійснюватись за заздалегідь складеною програмою. Залежно від завдання, поставленого перед конкретним дослідженням, програма встановлює групувальні ознаки, кількість і перелік груп, макети розроблюваних таблиць, а також перелік показників, які повинні бути визначені для характеристики кожної групи і сукупності в цілому. Такі характеристики можуть визначатись у формі абсолютних (підсумкових показників), середніх і відносних величин. В даній курсовій роботі розглянемо роль та значення варіаційних рядів в аналізі статистичних даних, їх види, правила побудови. Використаємо матеріали конкретної статистики, розглянемо сільсько-господарське підприємство з даними про кількість працюючих на підприємстві та їх заробіток. 1. Статистичний ряд розподілу Розглянемо такий складовий елемент статистичного зведення, як викладення результатів зведення і групування у вигляді рядів розподілу. Статистичний ряд розподілу – це ряд, який характеризує розподіл одиниць сукупності по групах за будь-якою ознакою, різновидності якої розташовані у певному порядку. В статистиці ряди розподілу є найпростішим способом узагальнення статистичних даних. Групувальними ознаками називають ознаки, які покладені в основу групування. За формою вираження групувальні ознаки можуть бути атрибутивними і кількісними. Атрибутивними називаються ознаки, які не мають кількісного вираження і реєструються у вигляді текстового запису. Число груп, на які поділяється досліджувана сукупність, визначається кількістю різновидів цієї ознаки. Так, групування населення за статтю дає дві групи – чоловіки і жінки, групування населення за рівнем освіти дає шість груп – повна вища, базова вища, професійно-технічна, повна загальна, базова загальна середня, початкова загальна. Окремим видом атрибутивних групувань є групування за альтернативною ознакою, коли є лише два варіанти атрибутивної ознаки, причому один з них виключає інший. Наприклад, розподіл студентів на тих, хто одержує стипендію, і тих, хто її не одержує; підприємство може бути рентабельним, або збитковим. Кількісні (варіюючі) ознаки – це ознаки, які набувають різних цифрових характеристик і виражаються числовими значеннями. Наприклад, розподіл робітників підприємства за віком, за стажем роботи, за розміром заробітної платні. Наступним важливим кроком після визначення групувальної ознаки є розподіл одиниць сукупності на групи. Тут виникає питання щодо кількості груп і величини інтервалу.

Здійснюючи групування за атрибутивними ознаками, питання про кількість груп не ставиться, оскільки їх стільки, скільки атрибутивних ознак. При групуванні за кількісними ознаками постає питання щодо кількості груп і інтервалів групування. Питання про кількість груп і величину інтервалу слід вирішувати залежно від багатьох обставин, насамперед відповідно до мети дослідження і діапазону варіації групувальної ознаки. Кількість груп пов’язано з обсягом сукупності. Тут немає чітко визначених наукових прийомів, які дозволяють вирішувати це питання при будь-яких обставинах. Кожного разу це завдання вирішується з урахуванням конкретних обставин. Однак, існує формула, запропонована американським вченим Стерджесом, за допомогою якої можна визначити кількість груп , якщо відома чисельність сукупності : = 1 3,322 lg (1) Наприклад, при 200 одиницях сукупності число груп визначається таким чином: = 1 3,322 lg 200 =9. За величиною розрізняють інтервали рівні і нерівні. Рівні інтервали застосовують тоді, коли зміни кількісної ознаки всередині сукупності відбуваються рівномірно. Розмір рівних інтервалів визначають за формулою: h = (xmax-xmi )/ , де h — величина інтервалу; xmax— максимальне значення ознаки; xmi — мінімальне значення ознаки; — кількість груп. Таким чином, величина інтервалу залежить від кількості груп ( ) і коливання досліджуваної ознаки. Чим ширший розмах коливання (xmax-xmi ), тим більша величина h; чим більше , тим менше h. 2. Варіаційні ряди Ряди розподілу одиниць сукупності за ознаками, які мають кількісне вираження, називають варіаційними рядами. Варіаційні ряди дають можливість визначити характер розподілу одиниць сукупності за тією чи іншою кількісною ознакою. Варіаційні ряди розподілу залежно від групувальної ознаки поділяють на інтервальні та дискретні. В інтервальних варіаційних рядах групувальна ознака може приймати любе значення (ціле, дрібне) в межах кожного інтервалу (наприклад, розподіл заробітної платні працюючих в організації, розподіл основних фондів підприємства тощо). Прикладом інтервального варіаційного ряду буде слідуючий розподіл 500 працівників сільськогосподарського підприємства за розміром місячної заробітної плати (табл.2.1). Таблиця 2.2 Розподіл працівників сільськогосподарського підприємства за розміром місячної заробітної плати Розміри заробітної плати, грн. Чисельність працівників в абсолютних цифрах в % до підсумку 1200-1400 10 2 1400-1600 30 6 1600-1800 50 10 1800-2000 60 12 2000-2200 145 29 2200-2400 110 22 2400-2600 80 16 2600-2800 15 3 Разом 500 100 Приведений варіаційний ряд показує, що найбільш багаточисельна група складається з працівників, заробітна плата яких є від 2000 до 2200 грн. у місяць. У групах вище та нижче цієї групи чисельність робітників зменшується, причому у групах з більш високою заробітною платою число робітників більше. Таким чином, число робітників у групах, заробітна плата яких є 2200 і вище, складає 41% (22 16 3), а в групах нижче 2000 грн. – 30% (2 6 10 12), а якщо взяти число працюючих в інтервалі місячної заробітної плати від 1800 до 2400 грн., то воно складає 63% усіх працівників (12 29 22).

Необходимость и основания его формирования выявляются в рамках соотношений трех видов: 1) человек непосредственная среда обитания страна планета космос; 2) человек коллектив общество мировое сообщество; 3) человек его правовой статус правовая система общества (государства) международное право мировой правопорядок. Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость создания мирового правопорядка и его дальнейшего упрочения, выступает решение проблем, которое осуществимо только при взаимном согласии и сотрудничестве разных народов и государств. Это проблемы экологической безопасности, поиска и использования энергетических ресурсов, сохранения человека как оригинальной индивидуальности, предотвращения ядерной войны. Следующий ряд проблем связан с коллективной реакцией на стихийные природные явления наводнения, ураганы, извержения вулканов, землетрясения. Необходимость установления общемировых правовых правил вызвана все усиливающейся интернационализацией хозяйственных связей, всеобщим характером научно-технической революции, возрастанием роли и значения новых глобальных информационных технологий

1. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

2. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

3. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

4. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

5. Национальные казахские виды спорта. Их роль в духовном и физическом развитии молодежи

6. Реклама: история, цели, виды, правила
7. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма
8. Пристосування підвальних і напівпідвальних приміщень під протирадіаційні укриття

9. Право, его роль в жизни общества и государства

10. Виды прав на землю и их государственная регламентация

11. Виды права собственности в зависимости от числа собственников. Индивидуальная (персональная) и общая собственность

12. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

13. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

14. Авіаційні традиції України

15. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

16. Правила побудови ділової бесіди

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

18. Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

19. Роль и значение PR

20. Роль и значение PR и социальной рекламы в практике социальной работы

21. Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений

22. Роль и значение метода direct-costing планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции
23. Роль та функції експресем у художньому тексті
24. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

25. Захист прав і свобод людини та карний процес

26. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

27. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

28. Роль и значение государственной собственности

29. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

30. Роль та місце жінки у общині

31. Види попиту. Поняття товару та його суть

32. PR-технологии в бизнесе: их роль и значение

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

33. Витамины, их роль и значение в жизнедеятельности организма

34. Роль и значение сновидений в психической жизни индивида

35. Соціальні ролі та особистість

36. Роль и значение массовой коммуникации в социальных изменениях

37. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

38. Роль и значение Всемирной туристской организации
39. Роль и значение единого социального налога в формировании социальных внебюджетных фондов
40. Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга

41. Правила ведения телефонной беседы. Значение мимики в проведении деловых переговоров

42. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

43. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

44. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

45. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

46. Римское право. Обязательство и его виды

47. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

48. Трудовое право: понятие и виды переводов

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

49. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

50. Виды и роль эмоций в жизни человека

51. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

52. Роль и функции трудового права

53. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

54. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в международной защите прав человека
55. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация
56. Обязательство м его виды в римском праве

57. Социальная роль и функции права

58. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

59. Роль права в гармонизации государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений

60. Право и его виды

61. Правовладение и его виды в Римском праве

62. Виды неполных предложений и их стилистическая роль в газетном тексте

63. Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав

64. Норма права. Понятие, структура, виды

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

65. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

66. Магдебурское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

67. Виды кабелей и правила их применения

68. Комерційні банки та їх види

69. Административные правонарушения, посягающие на права граждан: общая характеристика и виды правонарушений

70. Место и роль ВУЗов в системе субъектов гражданского права
71. Норма уголовного права: понятие, виды, структура
72. Нотариат и его роль в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц

73. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

74. Понятие и виды вещных прав

75. Понятие и виды вещных прав

76. Понятие и виды договоров в гражданском праве РФ

77. Понятие и виды источников земельного права Республики Беларусь

78. Понятие и виды источников коммерческого права

79. Понятие и виды объектов гражданского права

80. Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

81. Понятие и виды сделок в гражданском праве Республики Казахстан

82. Понятие, структура и виды норм права

83. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

84. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

85. Правовое регулирование. Виды источников права

86. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека
87. Сперанский и его роль в развитии российского государства и права
88. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

89. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

90. Юридические факты в административном праве. Виды контроля органов исполнительной власти

91. Види творів, на які поширюється авторське право

92. Языковой портфель и его роль в контроле и самоконтроле овладения различными видами коммуникативной деятельности

93. Аналіз варіантів побудови радіопередавальних пристроїв радиолокаціонного озброєння

94. Взаимосвязь различных видов деятельности и их роль в становлении осознанного отношения к природе

95. Международные виды билетов от перевозчика и правила их заполнения

96. Основні організаційні форми та види туризму

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные

97. Роль и виды прибыли. Виды кредита

98. Виды, сущность и экономическая роль цены

99. Понятие права природопользования и его виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.