Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу: &quo ;Інноваційний менеджмент&quo ; Варіант № 5 Виконала: студентка V курсу групи ЗМО-10 м Карпінська Н. В. Перевірив: Вакалюк В’ячеслав Анатолійович Житомир 2010 ЗмістВступ 1. Технологія, методи і прийоми інноваційного менеджменту 2. Формування маркетингової стратегії 3. Ефективність витрат на інноваційну діяльність Висновки Список використаної літератури Вступ Інноваційний менеджмент є частиною стратегічного менеджменту і органічно вписується в &quo ;концепцію діаманта&quo ;, автором якої є відомий економіст Майкл Портер. За цією концепцією при зростаючому ступені конкурентності ринків, на яких працює компанія, головним фактором її конкурентоспроможності, підтримки і поліпшення фінансового стану стає інноваційність. Вона розуміється як здатність на основі наявних власних технологій в сферах збуту і постачання постійно освоювати випуск, і продавати нові продукти, які відповідають вимогам споживачів та змінним зовнішнім ринковим факторам. Інноваційність фірм у цьому випадку стає &quo ;ядром&quo ; і повинна бути посилена дотриманням деяких додаткових умов. Метою написання контрольної роботи є ознайомлення з теоретичними положеннями щодо технології, методів і прийомів інноваційного менеджменту. процесу формування маркетингової стратегії та обчислення ефективності витрат на інноваційну діяльність. Структура контрольної роботи складається з трьох теоретичних питань. У першому питанні досліджено технологію управління інноваційним процесом Зокрема, визначено фактори, що стимулюють фірми до залучення інновацій, розглянуто поняття конкурентних переваг та процесу прийняття рішень в інноваційному менеджменті. Всебічно розглянуто питання методів прогнозування та генерування інноваційних ідей, поетапно розглянуто процес впровадження та розгляду інновацій. Друге питання присвячене поняттю маркетингової стратегії в інноваційному менеджменті, а саме, видам цих стратегій та факторам, що впливають на їх формування. Останнє питання контрольної роботи акцентує увагу на ефективності витрат на інноваційну діяльність. В ньому розглянуто науко-технічну, економічну і соціальну ефективність інноваційної діяльності та порядок їх розрахунку. 1. Технологія, методи і прийоми інноваційного менеджменту Потреба в інноваціях виникає за хиткості становища організації на ринку, посилення конкурентної боротьби, слабкості ринкових позицій. Проте підхід до пошуку нових ідей, обумовлений лише проблемами, гальмує розвиток організації. Тому менеджери повинні вміти знаходити можливості, які криються у поєднанні нового стану зовнішнього середовища і потенціалу організації, тобто працювати на випередження. Технологія інноваційного менеджменту - сукупність способів впливу суб'єктів управління на учасників інноваційного процесу з метою спонукання їх до створення і реалізації інновацій, що мають практичну цінність для організації і формують її конкурентні переваги. Технологія управління інноваційним процесом охоплює методи опрацювання інформації, методи прийняття управлінських рішень, методи генерування інноваційних ідей, розроблення послідовності процесу створення нового продукту чи нового процесу, прийоми впливу на споживачів нового продукту.

Важливими чинниками, які стимулюють фірми до залучення інновацій, є: зниження рівня стабільності надходження на підприємство матеріальних і сировинних ресурсів; розширення асортименту продуктів, які претендують на те саме місце на ринку; зміна потреб і бажань клієнтів; економічні цикли, потрясіння і непевності, що впливають на ринок; технологічні зрушення, що зумовлюють зміну сформованих ідеологій виробництва продукції; зміни чинного законодавства, які впливають на вектор і силу регулюючого впливу держави на діяльність організацій тощо. Головною причиною, яка спонукає до пошуку нових можливостей, а отже, до створення інновацій, передусім є зміна в потребах ринку. Інновації можуть надати підприємству конкурентні переваги, створити умови для зміцнення його ринкових позицій, забезпечити його стабільний розвиток. Конкурентні переваги –– характеристики підприємства, його продукції чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над конкурентами. Американський фахівець у галузі стратегічного управління М.Портер головними серед них вважає: нові технології; нові запити покупців; появу нового сегмента ринку; зміну вартості або наявності компонентів виробництва. Конкурентні переваги організації поділяють на два типи: 1. Переваги низького рангу, пов'язані з доступністю джерел сировини, наявністю дешевої робочої сили, отриманням тимчасових податкових пільг тощо. Вони нестійкі, оскільки можуть бути скопійовані конкурентами. 2. Переваги високого рангу, пов'язані з наявністю у підприємства кваліфікованого персоналу, здатного використовувати сучасні технології у всіх сферах діяльності, вести інноваційний пошук і створювати новинки, отримувати патенти, розвивати і вдосконалювати матеріально-технічну базу підприємства, забезпечувати високі стандарти його діяльності і формувати позитивний імідж. Такі переваги є тривалими і дають змогу досягати вищої ефективності підприємницької діяльності. Нововведення дають змогу поліпшувати традиційну продукцію і створювати нову, налагоджувати досконалі форми взаємодії із споживачами та розвивати в них нові потреби, робити легшою і змістовнішою працю робітників і збагачувати їх новими знаннями. Щоб можливості стали реальністю, необхідно приймати своєчасні і всебічно обґрунтовані управлінські рішення. Рішення в інноваційному менеджменті –– результат креативного, нестандартного підходу суб'єкта управління до визначення способу дій, спрямованих на розв'язання проблемної ситуації, завдяки чому вона не лише усувається, а й може створити нові можливості для організації. Їх прийняття має спиратися на два основних підходи –– інтуїтивний і раціональний (комплексний). Інтуїтивний (лат. i ueri – пильно, уважно дивитись) ґрунтується на осяянні, непояснюваному відчутті того, що рішення, яке спало на думку, є єдино правильним. Раціональний (лат. ra io alis – розумово обґрунтований) передбачає використання обґрунтованого алгоритму дій, який формує логіку прийняття рішення, починаючи від всебічного дослідження проблеми і завершуючи вибором оптимального варіанта її розв'язання (є кілька альтернатив, приймається групою фахівців).

Прийняття рішення передбачає ряд стадій: Діагностика проблеми. Вона полягає у всебічному дослідженні проблемної ситуації, виявленні усіх чинників, що зумовили її появу, у встановленні взаємозалежності між ними та причинно-наслідкових зв'язках, що дає змогу передбачити хід подій у разі реалізації певного рішення. Важливо побачити проблему не лише як загрозу для організації, а й як джерело нових можливостей. Формулювання критеріїв та обмежень. Критерії є орієнтирами в аналізі різних варіантів розв'язання проблеми. Обмеження визначають ресурси, які можна для цього використати. Від їх обґрунтованості залежить якість управлінського рішення і здатність організації його реалізувати. Слід сформувати систему зважених критеріїв, яка забезпечує різнобічність оцінювання наслідків його реалізації. Генерування ідей. Воно полягає в обговоренні проблеми. Ідея інновації –– це загальне уявлення про використання певної новинки для втілення в життя якогось задуму, що допоможе задовольнити усвідомлену потребу (усунути проблему). Пропоновані експертами ідеї аналізуються. Визначають ідеї безперспективні, які одразу відхиляють, і здійснимі. Їх деталізують і включають у перелік перспективних ідей, із яких вибирають ту, що дасть змогу в найкращий спосіб розв'язати проблему. Вибір найкращого способу розв'язання проблеми. Якщо важко визначити найкращий варіант із багатьох альтернатив, здійснюють їх детальний аналіз за важливими для організації аспектами, результатом чого є вибір оптимального для організації варіанта розв'язання проблеми. Прийняття рішення щодо реалізації інноваційного способу розв'язання проблеми. Отримати схвалення керівника (власника) організації на реалізацію найкращого (на думку фахівців, які досліджували проблему) рішення. Керівник (власник) може відмовитись від його реалізації, маючи свої міркування щодо його доцільності. Методи прогнозування можуть бути кількісними і якісними. Кількісні методи прогнозування діяльність організації в минулому мала тенденцію, яку можна розвинути у майбутньому, і за наявності достатньої інформації для виявлення статистично достовірних тенденцій або залежностей. До цих методів належать аналіз часових рядів (заснований на припущенні, що події, які відбулись у минулому, дають змогу прогнозувати події у майбутньому; застосовують для оцінювання попиту на товари і послуги; потреб у матеріальних запасах; метод має обмежене застосування, оскільки в ситуаціях з високим рівнем мінливості він не може дати реальної картини майбутнього) і каузальне моделювання (полягає у прогнозуванні того, що відбудеться в подібних ситуаціях, через дослідження статистичної залежності між досліджуваним фактором та іншими змінними; застосовують його при проектуванні макроекономічних рішень). Якісні методи прогнозування полягають у складанні прогнозів групами фахівців (експертів). До цих методів відносять думку журі (узагальненням думок експертів; використовують метод при обговоренні складних проблем стратегічного і тактичного характеру), спільну думку працівників збуту і модель очікування споживачів. Методи генерування ідей.

Категорию эффективности удобно использовать для планирования маркетинговых мероприятий. Для целей ревизии маркетинга рассматривается результативность маркетинговых мероприятий, причем как величина качественная, а не количественная (ее численный расчет не производится). Результативность рассматривается с двух точек зрения: - возможности достижения тех же результатов при снижении затрат на маркетинг; - возможности достижения большего результата при тех же затратах. Частично ответ на эти вопросы определяется применяемыми методами и подходами маркетинга. Другая часть ответа определяется оргструктурой предприятия и маркетинга, проработкой маркетинговых стратегий. Разработка маркетинговых стратегий. Маркетинговые стратегии, по сути, - стратегии предприятия, детализированные по областям деятельности предприятия, рынкам (сегментам рынков), по времени. Маркетинговые стратегии отвечают на вопросы: что, когда, как будет сделано для достижения целей предприятия, сколько это будет стоить. Маркетинговые стратегии необязательно предполагают наличие подразделения маркетинга на предприятии

1. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

2. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

3. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

4. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

5. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

6. Организация контроля над соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения
7. Маркетинговый анализ среды и разработка маркетинговых стратегий
8. Новации в области маркетинговой деятельности и их влияние на формирование, и выполнение маркетинговых стратегий

9. Как выглядит сильная маркетинговая стратегия?

10. Анализ свойств товаров и его значение для выбора маркетинговой стратегии фирмы

11. Анализ маркетинговой стратегии предприятия

12. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

13. Выбор маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге

14. Маркетинговая стратегия бутика "Pepper"

15. Маркетинговые стратегии в деятельности туристической фирмы на внешнем рынке

16. Проект маркетинговой стратегии радиостанции "Европа Плюс"

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

17. Разработка маркетинговой стратегии агентства недвижимости

18. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

19. Розробка маркетингової стратегії підприємства

20. Формирование маркетинговых стратегий и поведение потребителя

21. Эволюция маркетинговых стратегий

22. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
23. Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт"
24. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере ОАО "Прогресс")

25. Маркетинговая стратегия туристической фирмы

26. Бенчмаркинг и маркетинговые исследования в разработке стратегий маркетинга

27. Стратегия рыночной экспансии. Основные особенности услуг, как объекта маркетинговых исследований

28. Маркетинговая и финансовая стратегия развития организации

29. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

30. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

31. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

32. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

33. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

34. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

35. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

36. Кутузов - стратег и дипломат

37. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

38. Информационные системы маркетингового анализа
39. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле
40. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

41. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

42. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

43. Стратегия и управление хеджированием

44. Финская маркетинговая фирма Kotka-Hamina Region of Finland Ltd.

45. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

46. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

47. Маркетинговое исследование рынка персональных компьютеров

48. Маркетинговый раздел бизнес-плана

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

50. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

51. Элементы маркетинговой политики фирмы "Елена"

52. Маркетинговый анализ рынка рекламы г. Москвы

53. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки

54. Маркетинговая политика фирмы
55. Маркетинговое информационное исследование
56. Реклама в маркетинговой деятельности

57. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

58. Маркетинговые исследования рынка

59. Стратегия ценообразования

60. Маркетинговая логистика

61. Исследование зависимости конкурентоспособности автоуслуг от стратегии ценообразования

62. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

63. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

64. Маркетинговые исследования рынка компьютерных продаж г. Нижнего Новгорода

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Маркетинговое исследование радиостанции "Наше время на милицейской волне"

66. Разработка комплекса маркетинга и маркетинговые исследования

67. Маркетинговая информация

68. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

69. Маркетинговое исследование "Восприятие бренда Nokia"

70. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия
71. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining
72. Наблюдение и его роль в проведении маркетинговых исследований

73. Информационные системы маркетингового анализа

74. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок

75. Анализ альтернатив и выбор стратегии (Доклад)

76. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

77. Маркетинговые исследования

78. Создание предприятия и определение его рыночной стратегии

79. Стратегия ценообразования

80. Разработка операционной стратегии

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Автосервис. Формирование стратегии и сценарный анализ в условиях неопределенности

82. Модель разработки стратегии для ОАО "Аливария"

83. Выбор инновационной стратегии

84. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

85. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

86. Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика
87. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери
88. Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

89. Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

90. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

91. Анализ работы и некоторые стратегии на рынке ГКО

92. Определение стратегии руководства перерабатывающего предприятия по сезонному набору силы с учетом различного объема перерабатывающего сырья

93. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

94. Стратегия социально - экономического развития России

95. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской компании

96. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Виникнення та формування українського етносу

98. Кустари в теории, стратегии и тактике большевиков от империализма до НЭПА

99. О стратегии аудирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.