Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ «Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод») Студента(ки) (прізвище, ім’я та по батькові) Спеціальність «Фінанси» Керівник дипломної роботи Дніпропетровськ 2008 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність та структура активів підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності управління необоротними активами підприємства 1.3 Методологія оцінки ефективності управління оборотними активами підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» У 2005 -2007 РОКАХ 2.1. Характеристика діяльності ВАТ „Інтерпайп НТЗ” 2.2. Аналіз управління активами в ВАТ „Інтерпайп НТЗ” 2.3. Оцінка фінансового стану ВАТ „Інтерпайп НТЗ” 2.4. Аналіз ефективності діяльності та ділової активності ВАТ „Інтерпайп НТЗ” РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності оцін-ки поточного стану та розробки перспективної стратегії підвищення ефективності діяльності металургійних підприємств України в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі та зняття протекціоністських бар’єрів проти експорту українського метала в країни світу. Об’єктом дипломного дослідження було підприємство ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод» (м.Дніпропетровськ). Предметом дипломного дослідження була оцінка ефективності управління активами металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод». Метою дипломного дослідження була розробка пропозицій по покращанню ефективності управління активами металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод». Основними завданнями дипломного дослідження були: проведення теоретичного аналізу сутності та структури активів промислового підприємства в Україні; виконання аналізу діяльності підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2003 -2007 роках та оцінка фінансового стану і ефективності управління активами підприємства; ідентифікація основних проблем в системі управління активами підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та розробка пропозицій по покращанню системи управління активами за рахунок активізації ЗЕД- сегменту. Інформаційними джерелами дипломного дослідження були матеріали щорічних фінансово-економічних звітів ВАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2003 -2007 роки та інформація офіційного Інтернет-сайтів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Державного комітету статистики України. Практична цінність отриманих результатів роботи полягає в проведенні послідовного аналізу діяльності і змін в фінансовому стані ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та наданні пропозицій по покращанню умов управління активами в зовнішньоекономічному сегменті діяльності за рахунок впровадження оптимальних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами при впровадженні систем внутрішнього та зовнішньоекономічного вексельного обігу і рефінансування векселів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність та структура активів підприємства Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами підприємства. Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку. Активи підприємства підрозділяються за багатьма класифікаційними ознаками, основними з яких є: а) за формами функціонування: матеріальні активи, нематеріальні активи, фінансові активи;. б) за характером участі в господарському процесі швидкості обороту: оборотні активи, необоротні активи; в) за характером обслуговування видів діяльності: операційні активи, інвестиційні активи; г) за характером фінансових джерел формування: валові активи, чисті активи; д) за характером володіння: власні активи,орендовані активи; е) за ступенем ліквідності: активи в абсолютно ліквідній формі, високоліквідні активи, середньоліквідні активи, малоліквідні активи, неліквідні активи; 1) Форма функціонування активів. За цією ознакою виділяють такі види активів: а) матеріальні активи характеризують активи підприємства, що мають речову (матеріальну) форму. До складу матеріальних активів підприємства належать: основні засоби, незавершені капітальні вкладення, устаткування, призначене до монтажу, виробничі запаси сировини та напівфабрикатів, запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів, обсяг незавершеного виробництва, запаси готової продукції, призначеної для реалізації, інші види матеріальних активів; б) нематеріальні активи характеризують активи підприємства, що не мають речової форми, але беруть участь у господарській діяльності та приносять прибуток. До цього виду активів підприємства належать: придбані підприємством права на користування окремими природними ресурсами, патентні права на використання винаходів, &quo ;ноу-хау&quo ; – сукупність технічних, технологічних, управлінських, комерційних та інших знань, що оформлені у вигляді технічної документації, накопиченого виробничого досвіду, що є предметом інновацій, але не запатентованих, права на промислові зразки та моделі, товарний знак – емблема, малюнок або символ, зареєстровані у встановленому порядку, що служать для відмінності товарів даного виробника від інших аналогічних товарів, торгова марка – право на виняткове використання фірмового найменування юридичної особи, права на використання комп’ютерних програмних продуктів, &quo ;гудвіл – різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу і його балансовою вартістю, яка утворена у зв’язку з можливістю одержання більш високого рівня прибутку (порівняно із середньогалузевим її рівнем) за рахунок використання більш ефективної системи управління на товарному ринку, застосування нових технологій тощо, інші аналогічні види майнових цінностей підприємства; в) фінансові активи характеризують різноманітні фінансові інструменти, що належать підприємству або знаходяться в його володінні.

До фінансових активів підприємства належать: грошові активи в національній валюті, грошові активи в іноземній валюті, дебіторська заборгованість у всіх її формах, короткострокові фінансові вкладення, довгострокові фінансові вкладення; 2) Характер участі в господарському процесі та швидкість обороту активів. За цією ознакою активи підприємства підрозділяються на такі види: а) оборотні (поточні) активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточну виробничо-комерційну (операційну) діяльність і використовуються повністю протягом одного виробничо-комерційного циклу. У складі оборотних (поточних) активів підприємства виділяють такі елементи: виробничі запаси сировини і напівфабрикатів, запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів, обсяг незавершеного виробництва, запаси готової продукції, призначеної для реалізації, дебіторську заборгованість, грошові активи в національній валюті, грошові активи в іноземній валюті, короткострокові фінансові вкладення, витрати майбутніх періодів; б) необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію використану вартість частинами. До складу поза-оборотних активів підприємства входять такі види: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення, устаткування, призначене для монтажу, довгострокові фінансові вкладення, інші види необоротних активів. 3) Характер обслуговування окремих видів діяльності. За цією ознакою виділяють такі види активів підприємства: а) операційні активи є сукупністю майнових цінностей, що безпосередньо використовуються у виробничо-комерційній діяльності підприємства з метою одержання операційного прибутку. До складу операційних активів підприємства належать: виробничі основні засоби, нематеріальні активи, що обслуговують операційний процес, оборотні операційні активи (вся їх сукупність за мінусом кrороткострокових фінансових вкладень); б) інвестиційні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, пов’язаних із здійсненням його інвестиційної діяльності. До складу інвестиційних активів підприємства належать: незавершені капітальні вкладення,- устаткування, призначене для монтажу, довгострокові фінансові вкладення, короткострокові фінансові вкладення; 4) Характер фінансових джерел формування активів. Відповідно до цієї ознаки розрізняють такі види активів підприємства: а) валові активи є сукупністю майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих за рахунок як власного, так і позикового капіталу; б) чисті активи характеризують вартісну сукупність майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих винятково за рахунок власного його капіталу. Вартість чистих активів підприємства визначається за такою формулою: ЧА = А – ЗК , (1.1) де: ЧА – вартість чистих активів підприємства; А – загальна сума всіх активів підприємства за балансовою вартістю; ЗК – загальна сума позикового капіталу підприємства, що використовується. 5) Характер володіння активами. За цією ознакою активи підприємства поділяються на такі два види: а) власні активи, до яких належать активи підприємства, що знаходяться в постійному його володінні та відображаються в складі його балансу; б) арендовані активи, до яких належать активи підприємства, що знаходяться в тимчасовому його володінні відповідно до укладених договорів оренди (лізингу).

Харківський комітет РСДРП поширив таку відозву уже в ніч з 27 на 28 лютого. Там же пропонувалося направляти своїх представників до ради робітничих і солдатських депутатів[43]. Того дня не працювали всі великі підприємства Харкова, а наступного зупинилися всі виробництва. Скрізь йшли нескінченні мітинги. З'явилися червоні прапори. Збори представників політичних партій, лікарняних кас, профспілок та інших робітничих організацій вирішило "викинути гасло про підтримку революції, про поглиблення змісту революції в розумінні її демократизації. Влаштовувати народне самоврядування, захопити владу в свої руки"[44]. 2 березня на мітингу робітників ВКЗ (Всеобщей кампании злектричества) з палкими промовами виступили більшовики С. Буздалін, О. Пастер, К. Кіркіж, на паровозобудівному — Г. Нехаєнко). До залізничників звернулися І. Котлов і О. Сербіченко, трамвайників — І. Сиротенко, В. Моргунов. Під тиском революційних мас 3 березня було заарештовано віце-губернатора, коменданта Харкова, начальника гарнізону, низку чиновників губернського жандармського управління

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

3. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

4. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

5. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

6. Організаційна структура підприємства
7. Організаційна і виробнича структура підприємства
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

9. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

10. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

11. Організація обліку власного капіталу підприємства України

12. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

13. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

14. Організація діяльності підприємства

15. Організація управління персоналом підприємства

16. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

18. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

19. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

20. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

21. Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти с органами прокуратуры в области обеспечения законности

22. Место и роль органов исполнительной власти в системе государственных органов
23. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
24. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

25. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

26. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

27. Інноваційна діяльність підприємства

28. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

29. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

30. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

31. Операційна діяльність підприємства

32. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

33. Інвестиційна діяльність підприємства

34. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

35. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

36. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

37. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

38. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"
39. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"
40. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

41. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

44. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

45. Організаційна структура управління підприємством

46. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

47. Організаційна структура митної системи України

48. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

50. Організація приймання товару в аптеці

51. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

52. Організація праці менеджера

53. Організація оплати праці на підприємстві

54. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
55. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
56. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

57. Рельєф та ландшафтна організація

58. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

59. Організація банківської справи

60. Організація біржової торгівлі

61. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

62. Організація касових операцій у банківських установах

63. Організація ресурсної бази банків в Україні

64. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

66. Організація будівельного майданчика

67. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

68. Організація робочого місця бухгалтера

69. Рівні організації організму людини

70. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
71. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
72. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

73. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

74. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

75. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

76. Внутрішній аудит організації

77. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

78. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

79. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

80. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

81. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

82. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

83. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

84. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

85. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

86. Організація документування господарських операцій
87. Організація і методика аудиту грошових коштів
88. Організація облікового процесу на підприємстві

89. Організація обліку в магазині "Світанок"

90. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

91. Організація обліку запасів на підприємствах

92. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

93. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

94. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

95. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

96. Організація праці бухгалтера

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

97. Організація складського обліку запасів в установах

98. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

99. Організація управлінського обліку на підприємстві

100. Основи організації бухгалтерського обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.