Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Аналіз розчинення азоту в рідких і тугоплавких металах при температурах до 3125К

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат: «Аналіз розчинення азоту в рідких і тугоплавких металах при температурах до 3125К» Дисципліна: фізика металів Виконав: Ст. гр. Викладач Львів – 2008р. Зміст Вступ 1. Вибір методів дослідження та характеристика обладнання 2 Дослідження термодинамічних залежностей розчинення азоту в рідких залізованадієвих, залізоніобієвих сплавах та в рідких чистих ванадії та ніобії 3. Побудова кінетичних залежностей розчинення азоту в чистих ванадії, ніобії, цирконії і титані 4.Загальні висновки Література Вступ Швидкий розвиток нових галузей техніки зв'язаний з розробкою й застосуванням нових конструкційних матеріалів, що мають такі властивості, як тугоплавкість, жароміцність, корозійна стійкість і т.д. Сполучення подібних властивостей дає можливість застосування даних матеріалів у найрізноманітніших умовах експлуатації. У зв'язку з цим, провідне місце в розробці нових конструкційних матеріалів займають тугоплавкі і високореакційні метали. При використанні цирконію, ванадію, ніобію й титану як конструкційних матеріалів дуже важливим фактором є чистота металу, тобто низький вміст домішок проникнення. Одержання високоякісних сплавів, легованих тугоплавкими і високореакційними металами, стало можливим завдяки застосуванню таких способів, як вакуумнодуговий, електрошлаковий, плазмоводуговий і електронно-променевий процеси. Однак останнім часом великий інтерес викликає додаткове легування сталей і сплавів азотом, що традиційно вважався шкідливою домішкою. Легування сталей азотом, дозволяє стабілізувати аустенітну фазу і домогтися підвищення пластичності, не змінюючи характеристик міцности металу, добавки азоту застосовуються також і з метою заміни нікелю в сплавах, що вміщують хром. Додавання невеликих кількостей азоту в сталь феритного класу дає можливість понизити вміст вуглецю. Окреме місце займають аустенітні сталі леговані ванадієм, ніобієм, алюмінієм, титаном і іншими елементами з “надрівноваговим” вмістом азоту, що є аустенізатором. Азот вводять у сталь шляхом присадки в рідкий метал феросплавів, що вміщують азот. Поряд із цим способом, останнім часом застосовується технологія легування азотом сталей безпосередньо з газової фази методами плазмоводугового й індукційного переплаву металу. У той же час особливий інтерес викликають сполуки ванадію, ніобію, цирконію, титану з азотом (нітриди). Нітриди як самостійний конструкційний матеріал володіють високою вогнетривкістю, композиційною стабільністю, зносостійкістю, твердістю та т.і., що робить ці матеріали перспективними для експлуатації в екстремальних умовах. Для розробки технологічних процесів легування азотом в електрометалургії, необхідно знати стандартну розчинність азоту в чистих металах і багатокомпонентних сплавах, залежність вмісту азоту в металі від парціального тиску його в газовій фазі й температури ведення процесу. Ці дані необхідні для розрахунку газового режиму переплаву з метою одержання заданої концентрації азоту в злитку. Відсутність надійних термодинамічних і кінетичних даних про розчинність викликало необхідність вивчення взаємодії рідких ніобію, ванадію, цирконію і титана з азотом газової фази в області температур близьких до процесів спеціальної електрометалургії.

1.Вибір методів дослідження та характеристика обладнання Розглянемо існуючі методи та устаткування необхідні для досліджень розчинності азоту в рідких металах. Виходячи з аналізу наведених методик, обґрунтовано застосування методу левітаційної плавки металу. На відміну від інших методів, левітаційна плавка металу дозволяє уникати взаємодії між рідким металом та матеріалом тиглю, що дуже важливо у випадку дослідів з рідкими металами IVА та VА груп та сплавів на їх основі. Цей метод, також, дозволяє вивчати термодинаміку та кінетику взаємодії рідких металів з азотом газової фази в досить широкому інтервалі температур та парціальних тисків азоту в газовій суміші. Зважаючи на високу хімічну активність металів IVА та VА груп та сплавів на їх основі до азоту, було запропоновано розплавляти метал та доводити його до температури дослідів у середовищі чистого аргону, а після досягнення рідким металом температури досліду та короткочасної витримки при цій температурі, подавати в реакційну камеру газову суміш Ar 2 заданого складу. Це дозволяє уникати утворення тугоплавких нітридів металів ще у твердому стані. Як відомо, швидкість поглинання рідким металом азоту із газової фази прямо пропорційно залежить від площі поверхні металу відкритої для такої взаємодії.Тому швидкість гетерогенної реакції, можливо, буде залежати від співвідношення між величинами поверхні розділу фаз та об’єму зразка рідкого металу. При дослідах процесу сорбції газу яким-небудь рідким металом чи сплавом це явище враховується в основному кінетичному рівнянні: (1) де C - концентрація азоту в металі; ф – час; D – коефіцієнт дифузії; S – площа поверхні рідкого металу; V – об’єм рідкого металу. При виконанні порівнювальних досліджень, у яких вивчається взаємодія азоту з різними розплавами зручно порівнювати кінетику поглинання у вигляді графіків залежності = f(ф). Але таке порівняння можливе тільки при одному і тому ж значенні S для різних металів. Це положення було враховано в розробленій методиці, де обов'язковою умовою є постійне значення S, або постійне відношення маси зразка металу до його питомої ваги в рідкому стані: (2) де m – маса зразка металу, г; с – питома ваги металу в рідкому стані, г/см3. Прийнявши, для зручності, що маса зразка титану дорівнює 1г, то відношення маси до питомої ваги дорівнює приблизно 0,243309. Вміст азоту в зразках визначався методом Кьельдаля і методом відновлювальної плавки металу в графітових тиглях у потоці газу носія. 2.Дослідження термодинамічних залежностей розчинення азоту в рідких залізованадієвих, залізоніобієвих сплавах та в рідких чистих ванадії та ніобії Вивчення розчинення азоту в рідкому ванадії проводилося в діапазоні температур 2273-2573К, при парціальних тисках азоту 0,01-100кПа. На мал.2 наведені ізотерми розчинності азоту в рідкому ванадії. Прямолінійність залежності зберігається лише при малих концентраціях азоту в металі. З підвищенням вмісту розчиненого газу в металі спостерігається відчутне позитивне відхилення від закону Сівертса. При цьому утворення нітридів у рідкому металі у всьому діапазоні парціальних тисків азоту не спостерігалося тільки при найвищій температурі досліду – 2573К.

Нахил прямолінійної ділянки кривих зі збільшенням температури зменшується, а прямолінійність залежності спостерігається тільки при малих парціальних тисках азоту. Наявність прямолінійних ділянок залежності спостерігається в інтервалі парціальних тисків азоту від 0,1 (кПа)Ѕ при температурі досліду 2273К до 0,35кПа при температурі досліду 2573К. Це дає підставу вважати, що в цих інтервалах парціальних тисків виконується закон квадратного кореня. З ростом температури, як і очікувалось, зона чинності закону Сівертса розширюється. На підставі отриманих результатів, була розрахована теплота утворення розбавленого розчину азоту в рідкому ванадії, що складає ДH158703±12600Дж/моль. Негативне значення теплоти змішування в системі рідкий ванадій – азот, говорить про екзотермічний характер реакції - підвищення температури процесу приводить до зниження розчинності азоту в рідкому ванадії. Відхилення від прямолінійної залежності, представленої на мал. 2. можна пояснити тим, що при великих концентраціях азоту в розчині крім зв'язків V— , що характерні для ідеального розбавленого розчину, з'являються зв'язки — і розчин відхиляється від ідеального. Параметр взаємодії азот-азот, що враховує це відношення для наших температур, підрахований за результатами експериментів має вид: ℮(3) Дослідження абсорбції азоту рідким ніобієм були проведені в інтервалі температур 2925-3125К и при парціальних тисках азоту 0,05; 0,1; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 30,0 і 100 кПа. Розчинність азоту в рідкому ніобії підкоряється закону Сівертса при дуже незначних парціальних тисках азоту. При тиску вище 1 кПа спостерігаються позитивні відхилення від закону Сівертса. З підвищенням температури розчинність азоту в ніобії зменшується. Константи Сівертса в даній системі існують у вузькому інтервалі парціальних тисків азоту (мал.3), так при температурі 2923К область чинності закону Сівертса усього лише 0-1200 (Па.)Ѕ, а при 3123К 0-1700(Па.)Ѕ. На підставі експериментальних даних, а також розрахованої уявної розчинності азоту в рідкому ніобії для різних температур і парціальних тисків були отримані чисельні значення параметра взаємодії азоту (℮ ) у рідкому ніобії для трьох температур. Користуючись методом регресивного аналізу можна одержати рівняння температурної залежності ℮ для ніобію, що має вид: ℮(4) Розрахована на підставі відомого рівняння теплота розчинення азоту складає ДH =&mi us;130010±6000Дж/моль. Негативне значення теплоти змішування азоту в рідкому ніобії показує, що процес розчинення супроводжується виділенням тепла. Звідси випливає, що з підвищенням температури розчинність азоту в ніобії значно зменшується. Абсорбція азоту рідкими сплавами системи Fe – V. Для вивчення термодинамічних закономірностей розчинності азоту в сплавах системи Fe-V були використані сплави заліза з ванадієм із вмістом легуючого елемента 20,30; 41,05; 58,60; 78,60V %мас. Дослідження проводилися в діапазоні температур 2173-2373К при парціальних тисках азоту 0.25-100кПа. Вміст кисню в досліджуваних зразках (≤0.07 % мас.), а також хімічний склад у процесі плавки у вивченому діапазоні температур не змінювалися.

Нитриды Нитри'ды, соединения азота с более электроположительными элементами, главным образом с металлами. По строению и свойствам Н. подразделяются на три группы:   1) солеобразные Н. металлов I и II групп периодической системы Менделеева, легко разлагающиеся водой с образованием аммиака:   Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2 + 2NH3   2) ковалентные Н. неметаллов, а также Al, Ga, In, Tl. Эти Н. (особенно AlN, BN, Si3N4) исключительно устойчивы к химическим воздействиям, тугоплавки, термостойки, являются диэлектриками или полупроводниками; особенно важен бора нитрид; 3) металлоподобные Н. переходных металлов (наиболее многочисленная группа). Их строение определяется тем, что атомы азота внедряются в кристаллическую решетку металла; такие Н. во многих случаях не отвечают правилам формальной валентности и представляют нестехиометрические соединения (ZrN, Mn4N, W2N) с широкими областями гомогенности, в пределах которых происходит существенное изменение их свойств. Такие Н. во многом похожи на металлы — имеют высокие электро- и теплопроводность, тугоплавки (например, TiN и HfN плавятся соответственно при 3200 и 3380 °С); отличаются от металлов высокой твёрдостью, хрупкостью, непластичностью. Металлоподобные Н. обладают высокой химической стойкостью.   Н. образуются на поверхности металлов под действием азота или аммиака при 500—900 °С; нитридные покрытия придают металлическим изделиям твёрдость, износостойкость, коррозионную стойкость. Изделия из Н. применяются в технике высоких температур, газотурбостроении, энергетике, космической технике

1. Склади рідких ракетних палив

2. Приготування рідких лікарських форм із застосуванням концентрованих розчинів

3. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

4. Аналіз проблем перегляду судових рішень

5. Разработка и исследование системы автоматического регулирования температуры электропечи на базе промышленного регулятора Р-111

6. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"
7. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
8. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

9. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

10. Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

11. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

12. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

13. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

14. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

15. Г.Р. Державин

16. Р. Бертон "Семантическая грамматика"

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

17. С. Есенин "Анна Снегина"

18. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

19. "Реквием" Анны Ахматовой

20. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

21. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

22. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана
23. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
24. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

25. Влияние температуры на жизненные процессы

26. Температура тела, лекарственные препараты

27. Круговорот азота в природе

28. Круговорот кислорода, углерода, азота, фосфора и серы в биосфере

29. Совместное действие температуры и влажности. Экологические системы, биоценоз, биоциклы

30. Недостатки произношения звуков Р и Р` и способы их коррекции

31. Влияние температуры на пластичность металла

32. Измерение низких температур

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Измерение температуры

34. Полупроводники, р-n переход

35. Философия нового времени (Р. Декарт)

36. Философия сомнения Р. Декарта

37. Азот

38. Главные элементы жизни: азот и фосфор
39. Р. Коуз как представитель неоинституционализма
40. Назначение, область применения и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2001

41. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

42. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

43. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

44. Бій у Катеринославі, 1917 рік

45. Революційні події 1905-1907 р.р

46. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

47. Температура и термометры

48. Жаворонок. Ануй Жан

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Мэй Р. Искусство психологического консультирования.

50. Милл Дж., Кроулин Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего” ребенка.

51. Ассаджоли Р. “Психосинтез”

52. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

53. Р. Киплинг

54. Державин Г.Р.
55. «Романность» лирики Анны Ахматовой
56. Смерть и бессмертие в поэзии Г. Р. Державина

57. "Анна Снегина"

58. Анна Ахматова: жизнь и творчество

59. Загадка стихотворения Р.-Л. Стивенсона "Бурная ночь"

60. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

61. Поэзия Анны Ахматовой

62. Г.Р. Державин. Обзор творчества поэта

63. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

64. Таинственная княгиня Р. в романе Тургенева "Отцы и дети"

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

65. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

66. Роман "Анна Каренина"

67. Анна Ахматова

68. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

69. Творчество Беляева А.Р.

70. С. Есенин. Анна Снегина
71. Образ маленького человека у Н.В.Гоголя ("Шинель") и у Акутагавы Р. ("Бататовая каша")
72. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

73. Бедность не порок (По стихотворению Р. Бёрнса "Честная бедность")

74. "Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек" (По роману Р. Брэдбери "451° по Фаренгейту")

75. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

76. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.

77. Исследование распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне

78. Бальнеологические свойства минеральных вод бассейна р. Налычева

79. Ожоги (к/р по медподготовке)

80. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

81. Принятие политических решений: Создание СНБ и деятельность в период администрации Р Рейгана

82. Аналіз та удосконалення оперативного управління

83. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

84. Разработка автоматизированной системы управления сбором и отображением информации на установке продувки азотом

85. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

86. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века
87. Из истории вопроса об азоте
88. Зависимость интенсивности дыхания растительных продуктов от температуры

89. Методика викладання природознавства тема Звірі

90. Обучение математике по педагогической технологии Р.Г. Хазанкина

91. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

92. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

93. Политические воззрения А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна

94. Колективний договір

95. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

96. Гуманистическая психология (К.Р.Роджерс)

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

98. Агрессия Р. Мэй (глава из книги Сила и невинность)

99. Регулятор температуры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.