Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття і сутність менеджменту

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСУ Тема 1. Поняття і сутність менеджменту Навчальні цілі Надати уявлення про природу та основні характеристики організації як об'єкту управління. Зўясувати причини, що обумовлюють необхідність управління організацією. Розкрити через еволюцію поглядів на сутність менеджменту багатомірність цієї категорії. Підвести студентів до сучасного розуміння сутності менеджменту. Ідентифікувати функції менеджменту та їх взаємозв'язки в межах циклу менеджменту. Виділити ознаки діяльності менеджера і розкрити специфіку такої діяльності на різних рівнях і в різних сферах управлінської діяльності. Зўясувати ролі, які виконують менеджери в організації, та ідентифікувати якості, що необхідні сучасному менеджерові. Методичні рекомендації до вивчення теми У процесі самостійного вивчення теми “Поняття і сутність менеджменту” необхідно зосередити зусилля на засвоєнні комплексу питань, сформульованих, як навчальні цілі. Враховуючи багатомірність категорій “менеджмент” і відсутність єдиного загальноприйнятого її визначення, для глибокого засвоєння матеріалу цієї теми необхідно розглянути погляди різних авторів на природу і сутність менеджменту, опрацювати рекомендовані за цією темою літературні джерела. Так, питання про природу й основні характеристики організації як об'єкта управління та її середовище найбільш повно охарактеризовані у підручнику В.Г. Смірнової та ін. , погляди на сутність менеджменту оригінально висвітлені у підручниках О.С. Віханського та А.І. Наумова . На особливу увагу заслуговують підручники З.П. Румянцевої та ін. , де менеджмент досить детально розглядається з позиції професійної діяльності менеджерів. В процесі роботи з рекомендованою літературою варто користуватись ілюстративними матеріалами з цієї теми, які уміщено в даному посібнику після методичних рекомендацій. Для того, щоб ефективно управляти організацією, спочатку необхідно знати, що вона собою являє. Тому вивчення першої теми доцільно розпочати із з'ясування сутності організації як об'єкта управління. Для цього необхідно: дати визначення організації, виділити її характерні ознаки, розглянути елементи з яких вона складається, і як вона взаємодіє із системою вищого рівня (зовнішнім середовищем), охарактеризувати в історичному контексті розвиток організації. Визначення організації як групи людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей, дозволяє поширити це поняття на дуже широке коло різноманітних об'єктів. Проте, незважаючи на розмаїття конкретних організацій, всі вони як об'єкти управління мають такі загальні риси: здійснюють горизонтальний і вертикальний поділ праці, мають структуру, можуть існувати тільки в взаємодії із зовнішнім середовищем. Саме це у підсумку й обумовлює необхідність управління будь-якою організацією. Сучасне системне розуміння сутності організації поглиблюється розглядом складу та змісту її зовнішнього та внутрішнього середовища. При вивченні першого питання теми важливо також звернути увагу і на еволюцію погляду на сутність організації.

У своєму розвитку організації пройшли декілька етапів, які розрізняються за уявленнями: про їх взаємовідносини із зовнішнім середовищем, про пріоритетність тієї або іншої функції управління, про критерії ефективності їх функціонування та розвитку. Відповідно до цього в теорії організації виділяють такі чотири базові моделі організації: механістичну; орієнтовану на людські відносини; системні; модель організації як суспільного інституту. Залежно від принципів, які покладено в основу кожної з зазначених базових моделей, розроблено й відповідні концепції управління організацією. В процесі вивчення другого проблемного питання теми варто усвідомлювати, що незважаючи на понад столітню історію науки менеджменту, величезну кількість виконаних досліджень і публікацій, теоретики і практики ще й досі не досягли консенсусу щодо визначення категорії “менеджмент”. Щоб отримати найбільш повне уявлення про сутність менеджменту, на нього слід подивитись з різних сторін: з боку практичної діяльності, системи наукових знань, мистецтва здійснення управління, процесів і функції управління, прийняття та обґрунтування управлінських рішень тощо. Кожний з таких поглядів відбиває якийсь один із аспектів менеджменту, але не охоплює все поле менеджменту. Тому важливо розрізняти широке і вузьке визначення категорії “менеджмент”. У широкому розумінні, яке певною мірою узагальнює різні точки зору, менеджмент – це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних менеджерів для досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту і мотивів поведінки інших людей. У вузькому розумінні, яке у нашому випадку переслідує конкретну мету – вивчення дисципліни “Менеджмент”, цю категорію можна визначити як процес планування, організацію, мотивацію й контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації. Детальний розгляд змісту, складових елементів, етапів та інструментів реалізації функцій управління і взаємозв'язків між ними покладено в основу навчальної програми дисципліни “Менеджмент”. Заключним етапом у вивчення першої теми має стати з'ясування змісту та особливостей менеджменту як виду професійної діяльності. Перш за все варто звернути увагу на специфічні риси управлінської діяльності, які відбиваються у характері та змісті такої діяльності, її цільовій орієнтації, предметі та результатах. Далі, враховуючи, що процес управління здійснюється на основі поділу управлінської праці, слід зўясувати особливості діяльності менеджерів різних рівнів (вищого, середнього, нижчого) та функціональних сфер (виробництво, фінанси, персонал, маркетинг, облік, інновації тощо). Управлінську діяльність можна також розглядати і крізь призму тих ролей, які відіграють менеджери в організації. Тому, в процесі вивчення останнього питання теми важливо розібрати зміст кожної з десяти ролей, які за результатами своїх досліджень визначив Г. Мінцберг. Необхідно також усвідомлювати, що управлінська діяльність як специфічний вид діяльності, незалежно від рівня і сфер менеджменту, вимагає і певних особистих якостей, необхідних менеджеру.

Основними з них, на думку більшості спеціалістів, є: концептуальні, діагностичні, аналітичні і технічні здібності, а також здатність взаємодіяти з людьми. Суттєві зміни в середовищі функціонування організації висувають нові вимоги до сучасних менеджерів, до їх освіти, практичних навичок, підготовки. З цієї точки зору, доцільно звернути увагу на перспективну модель менеджера, основні характеристики якої вказують на пріоритети у підготовці студентів як майбутніх менеджерів. Ілюстративні матеріали Рис. 1.1. Загальні риси організацій як об'єктів управління Рис. 1.2. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації Таблиця 1.1. Базові моделі організації Параметри оцінки моделі організації Базові моделі організації Механістична модель Модель, орієнтована на людські ресурси Системна модель Модель організації як суспільного інституту Концепція організації Закрита система Комбінація факторів виробництва Раціональна бюрократія Закрита система Колектив людей Розподіл праці Кооперація праці Відкрита система Організація як складова середовища Взаємозв'язок факторів зовнішнього і внутрішнього середовища Відкрита система Суспільний інститут Взаємозв'язок інтересів різних груп Головна функція менеджменту Оперативне управління виробництвом, що дозволяє оптимізувати структуру виробничих факторів Організація і управління персоналом Управління внутрішніми процесами Стратегічний менеджмент Управління ресурсами, що надходять в організацію Стратегія обмеженої оптимізації Балансування інтересів груп Зміцнення позицій в суспільстві Параметри ефективності Співвідношення виробленої продукції і витрачених ресурсів Використання людських ресурсів: продуктивність праці, моральний клімат, соціальний клімат Здатність отримувати необхідні ресурси із зовнішнього середовища Порівняння результатів роботи із стратегічними цілями Ступінь задоволення очікувань і потреб всіх груп інтересів Рис. 1.3. Основні складові та сфери менеджменту Рис. 1.4. Загальна системна модель організації Рис. 1.5. Цикл менеджменту Рис. 1.6. Співвідношення сфер і рівнів менеджменту Категорія Роль Види діяльності 1. Міжособисті ролі 1.1. Головний керівник Проведення церемонільних і символічних заходів, підписання юридичних документів 1.2. Лідер Керівництво і мотивація підлеглих, навчання, консультування, комунікації з підлеглими 1.3. Пов'язуюча ланка Підтримання інформаційних зв'язків як у середині організації, так і за її межами, листування, телефонні розмови, зустрічі 2. Інформаційні ролі 2.1. Той, хто приймає інформацію Пошук і отримання інформації, перегляд періодичних видань, звітів, особисті контакти 2.2. Той, хто розподіляє інформацію Передавання інформації іншими членами організації, звітів, телефонні дзвінки, контакти з підлеглими 2.3. Представник Інформування зовнішніх суб'єктів, промови, звіти, записки 3. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень 3.1. Підприємець Ініціювання нових проектів, пошук нових ідей та їх реалізація 3.2. Той, хто усуває порушення Врегулювання суперечок та інших проблем, розв'язання конфліктів поміж підлеглими, адаптація до змін у середовищі 3.3. Той, хто розподіляє ресурси Рішення щодо виділення ресурсів, складання графіків, бюджетів, визначення пріоритетів 3.4

Вибито з селянина господаря. Нхто не бажа мати справу з сном, гном. Лпше пива вип замсть молока. А пиво добре возять. ¶ Московська не зникала з прилавка, не було такого. Моя сусдка, колись добра Aаздиня, так всмакувала то пиття, що й корови не треба. Лежить бурянами, де там й корова була би в голов. А з тим усм витручено з гуцула  його сутнсть. Бо хто вн без цього усього? З цим багато пропало. Безповоротно зникло. Банно мен, жаль, але що з того... Заходив колись Aазда до стайн, милувався телям, примовляв свой дйнй корвц: Вийшов червоний чоловк з червоного моря, напас червону Зорну червонов пашев; здов червону Зорну в червон дйниц, процдив червоне молоко з червоно длетки, збрав червону сметану  сколотив червоне масло, понс до червоного мста на червоний ярмарок продавати. Прийшли люди, купували, торгували, нчого не чули, не знали; прийшли жнки, купували, торгували, нчого не чули, не знали; прийшли жиди, пани, парубки, двки, хлопц, двчата; так аби за цю святушку-дарушку Зорну уроки-чародйники аби не чули, не знали, аби щезли, пропали, як дим з кагли щеза, пропада нхто не зна, де си два, так усе зле, усе лихе щезло, пропало, моци не мало, краси не спивало  манну не уймало! Йде ся святушка-дарушка Зорна ричючи, кричючи, зостртила святого Отця Николая, ¶суса Христа  Святу Пречисту; питають: чого ти ричеш, чого ти кричиш? ґк би я не рикала, к би я не кричла, мене горести-болести, мене чародйники, мене лиходйники, мене вроки взли, в тло си впли, мен манну уймают

1. Поняття, сутність і зміст права

2. Поняття "культура" та її сутність

3. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

4. Маркетингова сутність реклами

5. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

6. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
7. Сутність витрат та методи їх зниження
8. Поняття сущність та ознаки держави

9. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

10. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

11. Сутність і значення соціального страхування

12. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

13. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

14. Економічна сутність виробничих запасів

15. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

16. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Сутність держави

18. Сутність і сфера міжгалузевого управління

19. Сутність Римського права

20. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

21. Сутність маркетингу

22. Сутність міжнародного маркетингу
23. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
24. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

25. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

26. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

27. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

28. Сутність лідерства та управління

29. Сутність планування і етапи планування

30. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

31. Сутність та зміст контролю

32. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Сутність і зміст педагогічної етики

34. Партійні системи: сутність і типи

35. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

36. Сутність лібералізму

37. Таїнство Хрещення і його сутність

38. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
39. Сутність соціальної роботи
40. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

41. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

42. Сутність неореалізму

43. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

44. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

45. Сутність державного фінансового контролю

46. Сутність і призначення санації підприємств

47. Сутність та призначення фінансів

48. Антимонопольна політика держави та її сутність

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

49. Економічна сутність монополізму

50. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

51. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

52. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

53. Сутність керування ризиками

54. Сутність нагромадження капіталу
55. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
56. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

57. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

58. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

59. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

60. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

61. Экологический менеджмент

62. Человек в системе менеджмента

63. Еволюція поняття науки

64. Шпоры по финансовому менеджменту

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

65. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

66. Кроссворд по банковскому менеджменту

67. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

68. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

69. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

70. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента
71. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов
72. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

73. Финансовый менеджмент (Контрольная)

74. Финансовый менеджмент

75. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

76. Банковский менеджмент

77. Основы менеджмента

78. Менеджмент по-японски

79. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

80. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

82. Банкiвський менеджмент

83. Основы отраслевого менеджмента

84. Менеджмент

85. Менеджмент кризисных ситуаций

86. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"
87. Инвестиционный менеджмент
88. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

89. Особенности японского менеджмента

90. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

91. Инновационный менеджмент

92. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)

93. Разработка системы менеджмента в организации

94. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

95. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

96. Психодиагностика, реклама, менеджмент

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Менеджмент: основные школы управления

98. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

99. Бизнес-информация и информационный менеджмент


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.