Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Тема: ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ЗМІСТВступ РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 1.1 Податкова політика як елемент державного регулювання економіки 1.2 Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю Розділ 2. Організація податкового контролю та оцінка його ефективності 2.1 Особливості здійснення ефективного податкового контролю 2.2 Організація та методи податкового контролю в системі справляння податків Розділ 3. Проведення податкового контролю в галузях економіки Висновки Список використаної літератури ВСТУПАктуальність теми. Ефективність податкового контролю можлива лише за умови врахування при його здійсненні галузевої специфіки. Сьогодні цьому аспекту податкового контролю приділяється недостатня увага, що обумовлено, насамперед, відсутністю чітких концепцій і складністю його проведення. Тому необхідність систематизації загальних основ податкового контролю та пошук на цій основі підходів до його здійснення в окремих галузях економіки постають важливою науково-практичною задачею. Недосконалість методів і форм здійснення податкового контролю, зважаючи на його значимість для динамічного розвитку економічних відносин, суттєво активізувала тематику наукових досліджень у цій сфері. Даній тематиці присвячені праці: Л. Дейнеко, Ю. Генералової, Е. Кондукової, В. Онищенка, Ю. Панури, М. Сичевського та інших. Незважаючи на це, виникають проблеми як у загальних підходах до організації податкового контролю, так і щодо його здійснення в окремих галузях. Основними невирішеними питаннями при проведенні податкового контролю в галузях економіки є такі: відсутність відповідних мето дик (обмеженість чітких методичних рекомендацій щодо здійснення контролю працівниками податкових органів), чітко визначених особливостей діяльності кожної окремої галузі та умов її функціонування в Україні, кількісних і якісних параметрів, аналіз яких дозволяє визначити ефективність кожної га лузі, виявити резерви для подальшого її розвитку. Невирішеним питанням також залишаються особливості взаємодії окремих фінансових органів державної влади. Перед податковим контролем, як складовою податкової системи, стоять завдання подолання нерівномірного розподілу податкового навантаження в економіці, вдосконалення неефективної на сьогодні системи податкових пільг, зменшення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету, сприяння розробці та запровадженню стабільного, прозорого законодавства, з метою детінізації української економіки та легалізації доходів юридичних і фізичних осіб. Значимість податкового контролю в умовах трансформаційної економіки особливо зростає через суттєву залежність від податкової складової бюджетів усіх рівнів, все ще низьку податкову культуру населення в цілому і платників податків, зокрема. Між тим, реалізації всіх функцій податкового контролю перешкоджає законодавча неврегульованість основних засад і процедур його здійснення: відсутність спеціального закону про податковий контроль, визначення його видів, форм та методів.

Недосконалою є і організаційна структура Державної податкової служби (ДПС) України, яка законодавцем визначена такою, що контролює більшу частину податкових надходжень до бюджетів. Проблеми теорії і практики податкового контролю розглядалися у наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Зокрема, питання теорії досліджували російські вчені: А.В. Бризгалін, Ю.Ф. Кваша, І.І. Кучерявий, А.Н. Козирін, О.А. Ногіна, В.М. Родіонова, С.О. Шохін, І.І. Кучеров, О.Ю Судаков, І.А. Орешкін, Є.Н. Євстігнєєв та інші. Деякі питання організації та класифікації податкового контролю висвітлено у наукових працях таких українських вчених: Л.К. Воронової, Г.Ю. Ісаншиної, М.П. Кучерявенко, Л.А. Савченко, Л.М. Касьяненко, М.І.Крупки, Л.О. Зазвонової, Ф.Ф. Фоміна, К.В. Хмільовської, Ю. Цал-Цалко, В.М. Мельника, М.М. Весельського, А.М. Поддєрьогіна та інших. Необхідність організації податкового контролю в галузевому аспекті зумовлена ще й тим, що на сьогодні є необхідними розробка та впровадження єдиних методичних заходів контролю та системи показників за окремими галузями для прогнозування ймовірності податкових порушень. Це дозволить найбільш повно відстежувати стан справ у певній групі підприємств, здійсню вати порівняльний аналіз їх фінансово-господарської діяльності, оцінювати загальну цінову та кон'юнктурну ситуацію на галузевому ринку, ефективно за побігати уникненню від оподаткування. Мета дослідження — формування вимог, напрямків і принципів проведення податкового контролю в галузях економіки України та розробка відповідних методичних підходів. Для досягнення мети дослідження в роботі були поставлені такі завдання: - дослідити із системних позицій економіко-правову природу, сутність та функції податкового контролю в умовах трансформаційної економіки України; - встановити місце податкового контролю у державному регулюванні економіки; - визначити та сформулювати понятійний апарат і складові системи податкового контролю; - проаналізувати організаційно-правові засади податкового контролю, виявити проблемні місця і запропонувати шляхи їх вирішення. Об’єктом дослідження є система податкового контролю як складова державного фінансового контролю. Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні основи податкового контролю в умовах трансформаційної економіки України. РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 1.1 Податкова політика як елемент державного регулювання економікиВітчизняна практика, як і практика індустріально розвинених країн, свідчить, що далеко не всі функції, необхідні для динамічного розвитку економіки, її стійкого функціонування і забезпечення повноцінного життя суспільства, реалізуються автоматично за допомогою ринкових відносин. У жодній країні реальна ринкова економіка не обходиться без втручання держави. Державне регулювання спостерігається практично у всіх сферах фінансово-господарської діяльності як суб'єктів підприємництва, так і громадян, та охоплює досить широке коло економічних питань . Державне регулювання пов'язане із здійсненням властивого державі комплексу економічних функцій, найважливішими з яких є: —забезпечення законодавчої бази і суспільної атмосфери, що сприяє ефективному функціонуванню економіки; —забезпечення конкурентоздатності економіки і захист національного виробництва; —забезпечення процесу соціально справедливого перерозподілу доходів і національного багатства; —оптимізація структури національної економіки за допомогою перерозподілу ресурсів згідно з цілями, визначеними у довгостроковій стратегії розвитку; —згладжування впливу економічних циклів на національну економіку, стимулювання економічного росту.

Методи державного регулювання можна умовно поділити на прямі і непрямі. Прямі ґрунтуються на владно-розпорядницьких відносинах, а непрямі, до яких належить і політика в сфері оподатковування, передбачають створення економічної зацікавленості або незацікавленості у певних діях. Непрямі методи регулювання найбільш органічно вписуються в існуючу реальність, і тому в рамках ринкової системи вони одержали широке розповсюдження.Класифікація податкового контролю за формами № з/п Форма податкового контролю 1 Реєстрація й облік платників податків. 2 Облік податкових надходжень. 3 Приймання звітності. 4 Проведення невиїзних (камеральних) перевірок, аналіз фінансової звітності платників податків та інформації, отриманої з інших джерел 5 Проведення документальних перевірок, в тому числі спільних перевірок, що здійснюються декількома державними контролюючими органами 6 Контроль за результатами перевірок (у разі виявлення порушень) 7 Здійснення оперативно-розшукових заходів (в тому числі огляд засобів, за допомогою яких створюється об’єкт оподаткування), досудового слідства, примусових заходів в межах повноважень органів податкової міліції. 8 Профілактична робота (роз'яснювальна робота, консультації платників податків, наукові розробки, направлені на попередження злочинів у сфері оподаткування). 9 Нормотворча та аналітична робота (обмін інформацією з іншими державними органами, її аналіз, координація дій в сфері контролю, аналіз, направлений на виявлення критеріїв ефективності податкового контролю). 10 Моніторинг (система збирання, обробка, накопичення, зберігання та аналіз інформації про платника податків у межах чинного законодавства). Усі перераховані вище функції держави більшою чи меншою мірою відображаються в податковій політиці, яка реалізується владою за допомогою системи цілеспрямованих заходів, що проводяться в сфері податків і оподатковування. Розглядаючи оподатковування в системі державного регулювання, необхідно відзначити деякі його особливості, а саме: —тісний зв'язок податків з державною владою, для якої вони є найважливішим джерелом доходів; —примусовий, законодавчо встановлений характер платежів; —вплив податків на економічні процеси. Аналізуючи процес формування бюджету в Україні та більшості економічно-розвинених країн, не можна не відзначити той факт, що сьогодні на частку податків припадає від 70 до 90 відсотків усіх бюджетних надходжень3. Таким чином, світова практика доводить, що головним джерелом мобілізації коштів та формування фінансових ресурсів держави є саме податки. Звичайно, держава може використовувати для покриття витрат і інші джерела, але вони мають обмежений характер. Примусовий, законодавчо встановлений характер оподатковування обумовлений самою природою податкових відносин і являє собою примусове вилучення частини доходів чи інших активів платників податків з метою забезпечення суспільно-необхідних витрат і реалізації політики перерозподілу національного доходу. Повною мірою вплив податків проявляється в реалізації податкової політики, що є однією з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної держави, а її розробка вимагає рішення все складніших завдань.

Когда говрится, что бог есть любовь, это и есть первое понимание этой структуры, понимание бога как фауны. Также возможно, чтобы бог понимался как флора, первое состояние растительной души - это дыхание. Поклонение флоре выступает как занятие дыханием и пранами, а также каналами и меридианами. Поклонение флоре отличается от поклонения фауне. Более редко встречается поклонение материи, стихиям. Когда весь мир представляется в виде четырех стихий, в принципе еще встречается поклонение аханкаре, когда мир воспринимается как игра двух сил: ян и инь. Человек имеет возможность, взяв под контроль какую-то чакру, в некоторой степени манипулировать своим сознанием, например, взяв под контроль аджну, управлять блоком состояния животной души. Взяв под контроль вишудху, можно управлять блоком состояния растительной души. В него входит блок обеспечения жизнедеятельности организма и блок, отвечающий за биоэнергетическое взаимодействие об'ектов. Более правильная теория древних видящих говорит, что сначала нужно заниматься отношениями между людьми: индивидуальными, общественными, т. е. сначала нужно воспитывать этику, а потом переходить к занятиям с блоком состояний растительной души, но на практике часто бывает, что не взяв под контроль состояния животной души, начинают работать с другими блоками

1. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

2. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

3. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

4. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

5. Громадянський фінансовий контроль та його значення

6. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
7. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
8. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

9. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

10. Виробництво та його роль в житті суспільства

11. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

12. Процес управління та його основні стадії

13. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

14. Етикет та його національні особливості

15. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

16. Ґрунт та його родючість

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Гудвіл та його облік

18. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

19. Місто та його структура

20. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

21. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

22. Покарання та його види
23. Поняття національного доходу та його використання
24. Право водокористування та його види

25. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

26. Іван Виговський та його державотворча програма

27. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

28. Нюрнберзький процес та його уроки

29. Генеральний Секретаріат та його склад

30. Джанні Родарі та його книги для дітей

31. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

32. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

33. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

34. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

35. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

36. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

37. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

38. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках
39. Концепція підручника та його структуризація
40. Лобізм та його регулювання

41. Властивості алюмінію та його сплавів

42. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

43. Гіперзвук та його властивості

44. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

45. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

46. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

47. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

48. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

49. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

50. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

51. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

52. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

54. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
55. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
56. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

57. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

58. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

59. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

60. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

61. Роль обліку в управлінні підприємством

62. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

63. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

64. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

66. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

67. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

68. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

69. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

70. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
71. Інтереси та культура. Цінності в управлінні
72. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

73. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

74. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

75. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

76. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

77. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

78. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

79. Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

80. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

81. Фінансова санація та банкрутство підприємства

82. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

83. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

84. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

85. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

86. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"
87. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування
88. Финансовый контроль и его роль

89. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

90. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

91. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

92. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

93. Контроль та ревізія використання основних засобів

94. Мета та функції контролінгу

95. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

96. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

97. Роль аудита в развитии функции контроля

98. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

99. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

100. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.