Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Кафедра фінансів КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Гроші та кредит” Перевірила: викл. Виконав: студент факультет група курс Черкаси, 2008 1. Суть грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Структура грошового ринку Оборот грошей у процесі виробництва, розподілу й обміну суспільного продукту й перерозподілу національного доходу органічно включає сукупність операцій грошового ринку. Особливо важлива роль грошового ринку у підтриманні стабільності суспільного відтворення, тому що забезпечення сталого відтворення потребує оволодіння грошовим ринком, його суттю, структурою та механізмом функціонування, вимагає оволодіння особливостями формування попиту і пропозиції грошей та способами їх урівноваження, з'ясування впливу змін у попиті і пропозиції грошей на динаміку рівня відсотка та економіку в цілому . Основна маса грошових коштів на мікроекономічному рівні, які потрібні для обслуговування кругооборотів індивідуальних капіталів, суб'єкти економічних відносин (фірми, сімейні господарства, державні структури, фінансові посередники) забезпечують шляхом накопичення тимчасово вивільнених власних надходжень. їх джерелами стають отриманий прибуток, амортизаційні відрахування, обігові кошти і резерви. Водночас потреби у додаткових коштах індивідуальні учасники ділових угод мобілізують на грошовому ринку. Грошовий ринок - це система грошових відносин і банківських та спеціальних фінансово-кредитних інститутів, які забезпечують функціонування сукупності грошових ресурсів країни, їх постійне переміщення, розподіл і перерозподіл під впливом взаємодії законів попиту і пропозиції . В ринковій економіці грошовий ринок охоплює сукупності операцій з короткотерміновим і довгостроковим позиковим капіталом. Основним джерелом його утворення стають заощадження домашніх господарств. Як правило, їх акумулюють фінансові посередники і на ринковій основі передають у позику функціонуючим товаровиробникам як інвестиції. Математичний вираз цього процесу (Г - Г) - нібито беззмістовний, але насправді купівля грошей на ринку - не кінцева самоціль. Добуті тут гроші стають допоміжним інструментом, що використовується для розширення виробництва й обслуговування товарів. Тобто це особливий сектор ринку, на якому купують і продають гроші як специфічний товар, формується попит і пропозиція та ціна цього товару з метою перетворення у інвестиції . Специфіка грошей як абсолютно ліквідного активу визначає такі особливості грошового ринку: по-перше, купівля-продаж грошей відбувається лише тоді, коли вони є вільні у наявності а одних суб'єктів та створилися потреби їх витрачання іншими; по-друге, передача товар – гроші відбувається умовно у формі позички під зобов'язання повернути кошти у встановлений строк або у вигляді купівлі облігацій, акцій, векселів, депозитних сертифікатів та інших фінансових інструментів; по-третє, внаслідок купівлі-продажу грошей власник (продавець грошей) не втрачає права власності на відповідно продану суму грошей, а добровільно передає право розпорядження нею покупцеві лише на заздалегідь визначених умовах; по-четверте, у момент продажу продавець не отримує еквівалента, а покупець – відповідного реального права власності.

Він розпоряджається купленим як ліквідністю тимчасово, тобто не відчужує еквівалентну суму вартості в товарній формі ; по-п'яте, на грошовому ринку гроші перетворюються у визначальний об'єкт, у їх самоціль. Вони передаються власниками у чуже розпорядження прямо, а не в обмін на товари. Водночас покупець прагне отримати їх у використання на таких самих засадах, як і товар. Ось чому куплена вартість рухається лише у грошовій формі, в односторонньому порядку з поверненням до власника. Метою цього переміщення стає отримання додаткового доходу (Г - Г) у вигляді відсотка як плати за тимчасову відмову від користування цими грошима і передачу цього права іншій особі. Покупець, зі свого боку, має намір отримати додатковий дохід внаслідок розширення своєї виробничої й комерційної діяльності. Купівля грошей на грошовому ринку набуває форми їх передачі у тимчасове користування під відповідні інструменти. Рух грошей як об'єкта на грошовому ринку забезпечують фінансові інструменти. Їх роль аналогічна ролі грошей на товарних ринках. За своїм характером усі інструменти грошового ринку є зобов'язаннями покупців перед продавцями грошей. Залежно від виду зобов'язання фінансові інструменти можна поділити на боргові — зобов'язання, за якими покупець зобов'язується повернути суму і сплатити по ній дохід, і неборгові — зобов'язання з надання права участі з управлінні діяльністю покупця грошей та в його доходах (акції, деривативні інструменти) . Інструменти грошового ринку, обслуговуючи переміщення грошей, самі набувають певної вартості і стають об'єктом купівлі-продажу. У зв'язку з цим, однією з форм існування грошового ринку є ринок фінансових інструментів. Усі види інструментів грошового ринку можна виділити у такі групи: позичкові угоди, на підставі яких здійснюються відносини банків з клієнтами щодо формування кредитних ресурсів; цінні папери, за допомогою яких реалізуються прямі відносини між продавцями і покупцями грошей; валютні цінності—за допомогою яких приводяться в односторонній рух національні гроші за тією ж схемою, що і з допомогою цінних паперів. Суб'єктами грошового ринку є юридичні та фізичні особи: сімейні господарства, фірми і структури державного управління, фінансові посередники. Місце і роль грошового ринку у формуванні та реалізації попиту і пропозиції та ціни грошових ресурсів, наявність чисельних функціональних інститутів і особливості їх взаємодії потребують застосування різних інструментів і методів управління грошовими потоками. Вивчення цих та інших факторів, що визначають специфіку надходжень і витрачання коштів у процесі діяльності учасників господарського життя дозволяє категорію &quo ;грошовий ринок&quo ; оцінювати як складну систему організаційних і правових відносин, що взаємодіє з усією сукупністю ринкових відносин, має відповідні форми прояву і організаційні форми . У зв'язку з цим розрізняють три аспекти класифікації (Рис. 1). Види структуризації Види ринків За економічним призначенням ресурсів Ринок грошей Ринок капіталів За інституційними ознаками Ринок банківських кредитів Ринок продуктів інших фінансових інституцій Фондовий ринок За видом фінансових інструментів Ринок позичкових зобов’язань Валютний ринок Ринок цінних паперів Рис.

1. Схема системної структуризації грошового ринку По-перше, у залежності від призначення й рівня ліквідності фінансових активів розрізняють два основних сегменти грошового ринку: ринок грошей і ринок капіталів. З цих позицій структуру грошового ринку можна відобразити на рис. 2. У сегменті ринку грошей, який ще називають монетарним ринком, продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик (до одного року) і депозитних операцій з метою обслуговування руху обігових коштів підприємств, банків, громадських організацій, населення і держави. Об'єктом купівлі-продажу стають тимчасово вільні кошти і валюти, а суб'єктами ринку грошей виступають фінансово-кредитні інститути, які мобілізують і перерозподіляють грошові кошти юридичних осіб, громадян, держави . Рис. 2. Структура грошового ринку У свою чергу структура ринку грошей складається з валютного ринку та ринку короткострокових банківських кредитів, що мають розвинену мережу спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів, діяльність яких забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар. Але гроші як звичайні товари на товарному ринку не продаються і не купуються. Вони обмінюються на інші ліквідні активи за альтернативною вартістю, яка вимірюється нормою позикового відсотка, яка і є ціною «товар - гроші» як капіталу. Тому ринок грошей діє як складова частина і відповідний сегмент фінансового ринку, на якому реалізуються короткострокові депозитно-позикові операції. При цьому валютний ринок охоплює операції купівлі-продажу (обміну) чужоземних валют і платіжних документів, які обслуговують широке коло зовнішньоекономічних операцій, страхування валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, переміщення валютної ліквідності тощо. За своїм режимом функціонування валютні ринки поділяються на вільні, тобто діють без валютних обмежень, і обмежені, якщо валютні операції дозволяються уповноваженими органами або здійснюються за офіційно встановленим валютним курсом. Ринок позикового капіталу охоплює відносини акумулювання й купівлі-продажу середньострокових і довготермінових кредитів і фінансових активів строком використання понад один рік, які обмінюються за альтернативною вартістю, що вимірюється нормою позикового відсотку. Структурними сегментами ринку позикових капіталів діють ринок короткострокових фінансових активів, ринок цінних паперів і ринок середньо- та довготермінових банківських кредитів. Об'єктом оперування на ринку виступають не самі гроші, а право на тимчасове їх використання на умовах зворотності, строковості та платності позик. При цьому ринок цінних паперів охоплює як кредитно-боргові відносини (облігації, векселі тощо), так і відносини співволодіння (акції), що можуть продаватися, купуватися і погашатись. Отже, в ринковій економіці грошовий ринок за ознакою ліквідності та призначенням фінансових активів, які на ньому обертаються, охоплює мережу спеціальних інститутів, що забезпечують взаємодію попиту й пропозиції на гроші як специфічний товар . Якщо розглядати грошовий ринок з позицій застосування на ньому інструментів і методів управління грошовими потоками, то його можна класифікувати як два взаємопов'язаних і таких, що доповнюють один одного і водночас відособлених два ринки: ринок позичкових капіталів і ринок цінних паперів.

Криминально-космополитическая революция в экономике. - Антирусские рекомендации Международного валютного фонда. - Стремление превратить Россию в сырьевой придаток "золотого миллиарда". - Монетаристская теория перекачки российских ресурсов на Запад. Приватизация как ограбление Русского народа. - Либерализация цен как денежная реформа конфискационного типа. - Галлопирующая инфляция. - Разорение предприятий. - Обнищание населения. - Баснословное обогащение еврейских кланов и "новых русских".................................719 Глава 79. Экономическое ограбление России Западом. Перекачка капиталов и топливно-сырьевых ресурсов. - Захват контроля над крупнейшими российскими предприятиями. - "Утечка умов". - Продажа культурных ценностей и книг. - Торговля живым товаром и человеческими органами. - 800 миллиардов долл., изъятых у Русского народа..............731 Глава 80. Отпавшие российские территории. - Антирусские марионеточные режимы бывших республик СССР. Их связь с мировой закулисой, западными спецслужбами и преступными группировками. - Трагедия народов, отпавших от России. - Бедственное экономическое положение. - Паразитирование на ресурсах Русского народа

1. Міжнародні валютні ринки та їх функції

2. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

3. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

4. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

5. Международный Валютный Фонд и его отношения с Россией и Кыргызстаном

6. Международный валютный фонд - российский аспект
7. Международный Валютный Фонд
8. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

9. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

10. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

11. Основные функции международного валютного фонда

12. Сотрудничество Международного валютного фонда с Россией

13. Международный валютный фонд и Россия

14. Еволюція грошових систем та види грошей

15. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

16. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Фінансовий ринок та ризик

18. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

19. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

20. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

21. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

22. Світові ринки зброї та військового спорядження
23. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
24. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

25. Міжнародний ринок туристичних послуг України

26. Поняття та структура світового ринку

27. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

28. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

29. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

30. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

31. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

32. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

33. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

34. Валютні ризики: економічна природа та управління

35. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

36. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

37. Ринок картоплі та овочів

38. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
39. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду
40. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

41. Національне та міжнародне право

42. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

43. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

44. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

45. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

46. Стратегія виходу на міжнародний ринок

47. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

48. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

50. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

51. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

52. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

53. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

54. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки
55. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва
56. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

57. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

58. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

59. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

60. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

61. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

62. Україна та міжнародні економічні організації

63. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

64. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

65. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

66. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

67. Валютна система: України, світу, та Європи

68. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

69. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

70. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
71. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
72. Функціонування валютного ринку в Україні

73. Необхідність боротьби з виготовленням та розповсюдженням фальшивих грошових знаків

74. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

75. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

76. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

77. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

78. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

79. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

80. Ринок праці та його регулювання

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Ринок праці та Центр зайнятості

82. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

83. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

84. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

85. Пенсионные фонды /Эстония/

86. Политика правительства РФ в области валютных отношений
87. Специальные внебюджетные фонды в современной России
88. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

89. Создание и регистрация Культурного фонда "Наследники Гейне"

90. Цивільний та арбітражний процес

91. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

92. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

93. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

94. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

95. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

96. Внебюджетные фонды РФ

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Правовое регулирование валютного контроля

98. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

99. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.