Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Цей реферат я вирішив зробити з однієї маленької книжиці “ Законодавство України про охорону праці. Том 4.”. От що з цього вийшло: Отож: ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1 Затвердити Положення про Державний комітет Укра­їни по нагляду за охороною праці, що додається. 2. З метою створення необхідних умов для роботи працпівників органів Державного комітету по нагляду за охо­роною праці та його територіальних органів підприємствам, установам і організаціям, підконтрольним цьому Коміте­тові, місцевим державним адміністраціям: безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою відомчою нормативно-технічною доку­ментацією з питань охорони праці, необхідним спецодя­гом, захисними засобами на період обстеження, транспор­том для доставки їх на об'єкти, що перевіряються; виділяти на договірних засадах приміщення для служ­бового і спеціального автотранспорту; . забезпечувати зазначених працівників житловою площею з комунальними послугами, паливом, телефонним зв'яз­ком, усіма видами соціально-побутового, культурного і медичного обслуговування, в тому числі надавати місця в дошкільних виховних зак'ладах, дитячих оздоровчих та­борах, будинках відпочинку та профілакторіях у порядку, встановленому чинним законодавством. 3. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобіль­ного, морського та річкового транспорту при виконанні посадовими особами Державного комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних органів своїх обов'яз­ків забезпечувати першочергово їх квитками для проїзду. 4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1991 р. № 218 «Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду» (ЗП України, 1991, № 11, ст.106). Прем'єр-міністр України Міністр Кабінету Міністрів України ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328 1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Мініс­трів України. Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням зако­нодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами. 2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабі­нету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Комітет організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням. Комітет узагальнює практику застосування-актів зако­нодавства з питань, що входять до його компетенції, роз­робляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є: комплексне управління охороною праці на державному рівні; здійснення державного нагляду за додержанням у про­цесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці й виробни­чого середовища, а також за проведенням робіт по геоло­гічному вивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини; проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконстру­йованих підприємств, об'єктів .і засобів виробництва; координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці; розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду та охорони праці. 4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладеник на нього завдань; 1) розробляє за участю міністерств, інших центральник органів державної виконавчої влади і профспілок націо­нальну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та. виробничого середовища і контролює її виконання; 2) здійснює управління Державним фондом, охорони пра­ці; 3) координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 4) організує і здійснює державний нагляд за: додержанням у процесі трудової діяльності вимог зако­нодавчих міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів щодо охорони праці; відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і прила­дів, а також придбаних за кордоном; безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших засобів виробництва; своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими .засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів; виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устат­кування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці; відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутово­го призначення, а також тих, що будуються і реконструю­ються; виготовленням, транспортуванням, зберіганням, викорис­танням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі; повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземник споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів вироб­ництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння; додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподіб­них корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплекс­ним вилученням наявних корисних компонентів; проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт; роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охо­рони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і не­шкідливих умов праці; готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації й ліквідації аварій.

Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компе­тенції державний нагляд на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю окремих підприємців. Порядок здійснення нагляду та перелік таких, що контролюються, об'єктів Міноборони, МВС, Служби безпеки. Прикордон­них війск. Національної гвардії та інших військових фор­мувань, де працюють особи за трудовими договорами, визначаються угодами між Держнаглядохоронпраці та за­значеними міністерствами і відомствами. Періодичність обстеження підприємств та об'єктів вста­новлюється Комітетом залежно від стану умов праці та потенційної небезпеки виробництва; 5) реєструє об'єкти газового комплексу, котельні уста­новки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води, підйомні споруди, склади вибухо­вих матеріалів та інші об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних актів; 6) проводить: експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь у при­йнятті в експлуатацію виробничих об'єктів; вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ве­дення робіт по геологічному вивченню надр, розробки ро­довищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та споруди, а також установ­леного порядку обліку, стану і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та їх втрат; технічний огляд і випробування об'єктів котлонагляду, газового комплексу, підйомних споруд та інших об'єктів на їх відповідність встановленим вимогам, контролює своєчасність проведення такого нагляду і випробувань підприємствами, установами та організаціями; 7) видає: дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, а та­кож на початок роботи створених підприємств, виготов­лення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на впровадження нових технологій; виготовлення, випро­бування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів газового комплексу; гірничі відводи на всі види користування надрами (крім видобування корисних копалин місцевого значення); свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами й організаціями, дозволи на проведення підривних робіт і виготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях робіт; 8) розробляє із залученням міністерств і відомств та за­тверджує нові, переглядає, скасовує, припиняє чинність державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, а також інші нормативні акти відповідно до своїх повноважень; 9) погоджує: стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби виробництва і технологічні процеси, що містять вимоги з охорони праці, а також правила та інструкції стосовно робіт по вивченню, використанню і охороні надр, переробці мінеральної сировини; норми відбору і втрат корисних копалин на підпри­ємствах, що займаються видобуванням твердих, газоподіб­них корисних'копалин і гідромінеральних ресурсів; .п

Походив із давнього козацького роду. Освіту отримав у Парижі. Активно співпрацював з «Киевской стариной», збирав етнографічні та архівні матеріали. Автор праці, про українських митців, статей на історико-побутову та етнографічну тематику. 4 Мається на увазі Новицький Яків (1847–1925) — етнограф і педагог. 5 «Рада» — щоденна українська газета ліберального напрямку. Виходила з 15 (28) жовні я 1906 р. до 20 липня (2 серпня) 1914 р. Редагував газету А. Псковський. У ній друкувалися М. Коцюбинський, О. Маковей, П. Миріпій, А. Тесленко, співпрацювали Б. Грінченко, П. Тичина, С. Васильченко. 6 Центральна Рада протягом 1917 р. у питаннях державного устрою відстоювала автономію України в рамках федеративної Росії. Ухвала про державну самостійність України була прийняіа лише після більшовицького перепороту на початку 1918 р. П. Скоропадський офіційно висунув ідею федерації з Росією в листопаді 1918 р. 7 Союз російського народу — масова організація, що виникла в жовтні 1905 р. для боротьби з революцією в Росії. Основними програмними положеннями були єдність та неподільність Російської імперії, збереження самодержавства, войовниче православ'я

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Державна політика в галузі охорони праці

3. Економічні і законодавчі питання охорони праці

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

5. Охорона праці

6. Фінансування охорони праці
7. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
8. Законодавча база України про охорону праці

9. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

10. Організація охорони праці на виробництві

11. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

12. Основні законодавчі акти з охорони праці

13. Охорона праці

14. Охорона праці в будівництві

15. Охорона праці в загальноосвітніх школах

16. Охорона праці в хімічній промисловості

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Охорона праці користувачів комп’ютерів

18. Охорона праці на підприємстві

19. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

20. Охорона праці у сільському господарстві

21. Організація охорони праці на виробництві

22. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
23. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством
24. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

25. Державне і договірне регулювання оплати праці

26. Державне управління в сфері охорони здоров’я

27. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

28. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

29. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

30. Державний контроль за використанням і охороною води

31. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

32. Грибы. Строение. Питание. Размножение. Происхождение. Развитие

Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

33. Микробиология продуктов детского питания

34. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

35. Деятельность комитетов по делам молодежи по реализации досуговых интересов подростков и молодежи

36. Питание и здоровье человека

37. Рациональное питание

38. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей
39. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста
40. Питание с учетом различных вероисповеданий

41. Предприятие общественного питания

42. Культура питания

43. Микробиология продуктов детского питания

44. Первичные источники питания

45. Силовой трансформатор для источника питания

46. Расчёт усилителя постоянного тока и источника питания

47. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

48. Питание и пища: физиология пищеварения

Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки

49. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

50. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

51. Питание

52. Рациональное питание как один из способов сохранения здоровья

53. Химия пищеварения рационального питания

54. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа
55. Предприятие общественного питания
56. Состав всех царских комитетов по крестьянским вопросам

57. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

58. Политика Германии в Комитете по невмешательству (по немецким дипломатическим документам)

59. Научно-технический комитет ВМФ: история создания и его роль в организации кораблестроения

60. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

61. Организация питания

62. Теория рационального питания

63. Развитие Украинского питания

64. Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре

66. 20 привычек умного питания

67. Цинк и другие элементы в питании человека

68. Питание полугодовалого pебенка-искусственника

69. Питание и здоровье

70. Макро и микроэлементы в питании
71. Парентеральное питание
72. Принципы рационального питания

73. Основы рационального питания

74. Детское и специальное питание сегодня

75. Організація праці

76. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

77. Питание как важнейшая потребность человека

78. Відображення питань автоматизації формування фондів

79. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

80. Державне регулювання комерційної діяльності

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

82. Системы питания двигателя

83. Источник питания

84. Трансформатор питания РЭА

85. Универсальный блок питания

86. Поняття та форми державного устрою2
87. Проектирование горячего цеха предприятия общественного питания
88. Загальний нагляд прокуратури (ч.1)

89. Матераільна відповідальність працівників

90. Альтернативные Источники Питания

91. Питание спортсменов

92. Правовой статус олимпийского комитета России (общий, специальный, индивидуальный)

93. Питание спортсменов

94. Питание

95. Образ жизни и питание профессиональных футболистов: соответствие рекомендациям тибетской медицины "Жуд-ши"

96. Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий при повышенных физических нагрузках

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

98. Державний бюджет України і бюджетне право

99. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.