Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех УДК 616.69-008.3:616.748.1-092-085.83 ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЕЯКУЛЯЦІЇ ПРИ СИНДРОМІ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ 14.01.06. - урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України, м. Чернівці Науковий керівник:доктор медичних наук, професор Зайцев Валерій Іванович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри госпітальної хірургії та урології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, профессор Горпинченко Ігор Іванович, Державна установа “Інститут урології АМН України”, завідувач відділу сексопатології та андрології; доктор медичних наук, профессор Ухаль Михайло Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри урології та нефрології. Захист відбудеться « 23 » вересня 2008 р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.615.01 при Державній установі «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державної установи «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а. Автореферат розісланий « 21 » 08 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, ст. н. с., к. мед. н.Л.М. Старцева ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми За різними даними поширеність хронічного простатиту (ХП) у чоловічій популяції може становити від 2 до 10% (Возіанов О.Ф., Горпинченко І.І. 2006; Bar ole i R., Mo dai i ., Pavo e C., Di elli ., Prezioso D. 2007). Серед чоловіків соціально та сексуального віку (до 50 років) ХП є найбільш поширеним урологічним захворюванням, а притаманні для нього симптоми є частою (до 8% випадків) причиною звернення за урологічною допомогою (Bar ole i R., Mo dai i ., Pavo e C., Di elli ., Prezioso D. 2007). У 80% випадків при культуральному аналізі секрету передміхурової залози інфекційний чинник ХП не виявляється. Ця форма ХП відповідно до класифікації Національного інституту здоров’я (НІЗ) США визначається як синдром хронічного тазового болю (СХТБ). За відсутності чітких уявлень щодо етіології та патогенезу СХТБ лікування пацієнтів з даною патологією має емпіричний характер. Крім того, терапевтичні заходи традиційно спрямовані на усунення або зменшення інтенсивності больових відчуттів, корекцію сечовипускання та психоемоційного стану, і не враховують супутні сексуальні дисфункції. Слід зазначити, що у 72-89% пацієнтів з ХП/СХТБ поряд з болем, дизурією та дистресом виявляються сексуальні розлади ( ri chieri A., Margi V., Caria i L., Bo amore R., Res elli A., Garlaschi M.C.Perle i G. 2007; A derso R., Wise D., Sawyer ., Cha C.A. 2006). Серед останніх переважають еякуляторні дисфункції (ЕяД) - 55 -75% ( ri chieri A., Margi V., Caria i L., Bo amore R., Res elli A., Garlaschi M.C.Perle i G. 2007; Lee S.W

., Lio g M.L., Yue K.H., Leo g W.S., Cheah P.Y., Kha .A., Krieger J. . 2008). Значна розповсюдженість ЕяД серед пацієнтів з СХТБ та негативний вплив, що вони справляють на психоемоційний стан пацієнта, обумовлюють актуальність наукової розробки методів їх корекції. Наукова розробка лікувальної методики передбачає дослідження особливостей патогенезу ЕяД на фоні СХТБ та оцінку її клінічного ефекту враховуючи вплив на показник якості життя. На сьогодні накопичено достатньо доказів того, що у розвитку симптомів СХТБ важливу роль відіграє дисфункція, а саме підвищення тонусу м’язів промежини, передміхурової залози та сім’яних міхурців (Po ari M.A., Ruggieri M.R. 2008) Оскільки процес еякуляції забезпечується скороченням відповідних м’язів, передчасна еякуляція, зниження сили викиду еякуляту та еякуляторний біль при СХТБ можуть бути викликані їх дисфункцією. Здатність інтерференційного струму за рахунок гіперполяризаціїї мембрани знижувати тонус м’язу вказує на перспективність розробки інтерференційної електротерапії як методу корекції ЕяД при СХТБ. Зв’язок роботи з науковими темами Дисертація виконувалась у відповідності з планом НДР кафедри госпітальної хірургії та урології Буковинського державного медичного університету „Порушення функціонального стану нирок та нижніх сечовивідних шляхів при урологічній патології” (номер держреєстрації 0105U002942). Тема дисертації затверджена вченою радою БДМУ (протокол № 16 від 24.04.2007 р.). Проведена біотична експертиза дисертаційного дослідження (протокол № 17 від 12.04.2007 р.). Мета дослідження Підвищити ефективність лікування пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю шляхом дослідження механізму розвитку еякуляторних дисфункцій та обґрунтування комплексу фізіотерапевтичних заходів. Завдання дослідження Дослідити вплив еякуляторних дисфункцій на якість життя пацієнтів із синдромом хронічного тазового болю. Вивчити роль запалення передміхурової залози у патогенезі еякуляторних дисфункцій при синдромі хронічного тазового болю. Дослідити патогенетичну роль порушень функції м’язів тазового дна у розвитку еякуляторних дисфункцій при синдромі хронічного тазового болю. Оцінити клінічну ефективність інтерференцтерапії у пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю та порушенням еякуляції. Об’єкт дослідження: пацієнти з синдромом хронічного тазового болю та порушеннями еякуляції. Предмет дослідження: патогенез еякуляторних дисфункцій при СХТБ, етіологія психоемоційного дистресу при СХТБ, вплив інтерференцтерапії на параметри еякуляторної функції (інтравагінальний латентний період, сила еякуляції) та інтенсивність еякуляторного болю у пацієнтів з СХТБ. Методи дослідження: бібліосемантичний; анкетування за шкалою «Індекс симптомів хронічного простатиту НІЗ США», візуальна аналогова шкала для оцінки сили викиду еякуляту); мікроскопічні (мікроскопія препаратів секрету передміхурової залози, забарвлених за Грамом) мікробіологічні (культуральний аналіз сечі та секрету передміхурової залози), імунофлюоресцентне дослідження уретральних мазків для виявлення Chlamidia rachoma is, Ureaplasma ureali icum; поверхнева електроміографія бульбокавернозних м’язів, сім’яних міхурців та передміхурової залози під час еякуляції; ультразвукове дослідження передміхурової залози, сім’яних міхурців, яєчок та їх придатків; хронометрія інтравагінального латентного періоду; статистичні: параметричні (Стьюдента), непараметричні (Вілкоксона, Краскела-Уоліса, c2).

Наукова новизна одержаних результатів Вперше доведено, що у механізмі розвитку еякуляторного болю провідна роль належить неповній релаксації сім’яних міхурців та передміхурової залози у післяеякуляторному періоді. Вперше встановлено, що причиною зниження сили викиду еякуляту при синдромі хронічного тазового болю є як дискоординація скорочень бульбокавернозних м’язів, сім’яних міхурців, передміхурової залози, так і запальний процес. Подальшого розвитку набуло положення, що передчасна еякуляція та еякуляторний біль є провідними етіологічними чинниками психоемоційного дистресу у пацієнтів з СХТБ. Практичне значення отриманих результатів. Створено, апробовано та впроваджено в клінічну практику методику корекції порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю за допомогою інтерференційного струму. Отримано патент України («Спосіб лікування розповсюджених запальних захворювань статевої системи чоловіків» ДП № 23530, UA). Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою роботою здобувача. Здобувач самостійно провів пошук і аналіз літературних джерел, набір матеріалу дослідження, статистичну обробку даних. Особисто виконував електроміографічне дослідження. Розробив методику корекції еякуляторних дисфункцій при СХТБ за допомогою інтерференційного струму та провів її апробацію. Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження були представлені на наступних симпозіумах та конференціях: звітних конференціях викладацького складу Буковинського державного медичного університету (2004, 2005 рр.); конференціях Асоціації урологів Буковини (2004, 2006 рр.); 20-му Конгресі Європейської урологічної асоціації (Стамбул, 2005); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів і захворювань, що передаються переважно статевим шляхом» (Чернівці, 2005); українсько-польському урологічному симпозіумі (Лодзь, 2005); науково-практичній конференції «Актуальні питання урології» (Чернівці, 2006). Впровадження результатів дослідження. Методика корекції еякуляторних дисфункцій при СХТБ за допомогою інтерференційного струму впроваджена в обласній клінічній лікарні та медичному центрі «Мавекс-Медицина», м. Чернівці; обласній клінічній лікарні, м. Вінниця; відділі сексопатології та андрології ДУ “Інститут урології”. Публікації Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені у 8-ми наукових працях (із них – 3 самостійних), у тому числі 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 тези у збірках наукових праць, та 1 деклараційний патент. Структура та об’єм дисертації Дисертаційна робота викладена українською мовою і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, результатів власних досліджень (4 підрозділи), обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел (загальна кількість 110, з яких 20 вітчизняних та 90 закордонних) та додатків. Матеріал надруковано на 120 сторінках машинописного тексту, робота ілюстрована 20 таблицями, 18 графіками, 15 фотографіями.

Участники работ по стандартизации исходя из возможностей изготовителя продукции и исполнителя услуги, с одной стороны, и требований потребителя – с другой, должны найти консенсус, который понимается как общее согласие, т. е. отсутствие возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, стремление учесть мнение всех сторон и сблизить несовпадающие точки зрения. 2. Системность и комплексность стандартизации. Системность понимается как рассмотрение каждого объекта как части более сложной системы. Например, консервная банка как потребительская тара входит частью в транспортную тару – ящик, последний укладывается в контейнер, а контейнер помещается в транспортное средство. Комплексность предполагает совместимость всех элементов сложной системы. 3. Актуальность и опережающее развитие стандарта. Бесспорно, стандарты моделируют реально существующие закономерности. Однако научно-технический прогресс вносит изменения в технику, процессы управления. Поэтому стандарты должны адаптироваться к происходящим переменам

1. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

2. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

3. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

4. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

5. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

6. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування
7. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування
8. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

9. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

10. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

11. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

12. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

13. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

14. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

15. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

16. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

18. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

19. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

20. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

21. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

22. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
23. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем
24. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

25. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

26. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

27. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

28. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

29. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

30. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

31. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

32. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

34. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

35. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

36. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

37. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

38. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму
39. Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду
40. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

41. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

42. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування

43. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

44. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

45. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

46. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

47. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

48. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні

50. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

51. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

52. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

53. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

54. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
55. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом
56. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

57. Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

58. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

59. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

60. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

61. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

62. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

63. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

64. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

65. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

66. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

67. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

68. Предиктори порушень ритму серця у юнаків допризивного віку з пролапсом мітрального клапана

69. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

70. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування
71. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією
72. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

73. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

74. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

75. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

76. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

77. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

78. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

79. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

80. Комплексная характеристика Словении

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

82. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

83. Производство по делам об административных правонарушениях

84. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

85. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

86. Договор об оказании образовательных услуг
87. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция
88. Договор подряда и договор об организации перевозок

89. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

90. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

91. З.М.Бабур (1483 - 1530). Жизнь и творчество

92. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

93. Все об Internet

94. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

95. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

96. Понятие об алгоритмах

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

97. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

98. Комплексные числа

99. Комплексные числа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.