Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку орендних операцій

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1.Теоретичні основи обліку орендних операцій 2.Організація обліку орендних операцій на прикладі ВАТ “Василівський сирзавод” 2.1Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 2.2Облік орендних операцій 2.3Організація синтетичного і аналітичного обліку орендних операцій на підприємстві 2.4Документування обліку орендних операцій 3.Шляхи вдосконалення обліку орендних операцій 4.Автоматизація обліку Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. Становлення та формування ринкових відносин передбачає подальше удосконалення організації обліку основних засобів на досліджуваному підприємстві, зокрема орендних операцій. Основні засоби являють собою сукупність засобів праці, які функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді на протязі довгого періоду, на протязі якого їх вартість по частинам переноситься на випущену продукцію. Організація обліку основних засобів та їх оренди сприяє ефективному використанню машин, обладнання. Враховуючи актуальність поставленого питання, була обрана тема курсової роботи “Облік орендних операцій”. Метою написання курсової роботи є висвітлення організації обліку надходження орендованих основних засобів, їх наявності та вибуття, а також пошук шляхів вдосконалення обліку орендних операцій. Для досягнення вказаної мети необхідно виконати слідуючі завдання: визначити економічну сутність оренди основних засобів, характеристику, класифікацію та оцінку оренди; розкрити порядок організації обліку орендних операцій на діючому підприємстві. Об'єктом дослідження був обраний Василівський сирзавод. 1. Теоретичні основи обліку орендних операцій Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю. За визначенням, даним у П(С)БО 14, оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Закон про лізинг так визначає цей термін: Лізінг - підприємницька діяльність, якя спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізйнгодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна за умови сплати лідингоодержувачем відповідних лізингових платежів.

П(С)БО 14 розрізняє фінансовий і оперативний лізинг (оренду) так: “Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом”. “Операційна оренда — оренда інша, ніж фінансова” У Законі про лізинг дається повніше визначення цих термінів: “Фінансовий лізинг — це договір лізингу, у результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизуємся 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору” “Оперативний лізинг — договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувлч на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартоєті об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору”. Ці визначення суттєво розходяться з визначеннями, наведеними в Законі про оподаткування прибутку. Отож і їх варто процитувати: “Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів, з обов'язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю” “Оперативний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди” Враховуючи те, що останні два визначення дані Законом про оподаткування прибутку, слід розуміти, що в них мається на увазі не “справжня”, а “податкова” амортизація. Отже, деякі об'єкти оперативного лізингу (якщо врахувати те, що термін їх “податкової” амортизації може тягнутися десятки років) набагато раніше можуть прийти в таку непридатність, що орендар не матиме що повертати орендодавцеві, а якщо й намагатиметься повернути, то орендодавець, зі свого боку, не захоче їх прийняти (якщо сам буде живий). А як же тоді “обов'язкове” повернення? Виходить, що лише через багато років обом сторонам стане зрозуміло, що то, як з'ясувалося, була не оперативна оренда, а фінансова. А що, як орендар, не дочекавшись терміну закінчення фінансової оренди, з якихось об'єктивних причин вирішить повернути актив орендодавцеві — невже від цього фінансова оренда заднім числом перетвориться на оперативну? І яку амортизацію мають на увазі в Законі про лізинг? Добре, що хоч про обов'язкове повернення (за умови оперативного лізингу)! про обов'язкову подальшу передачу прав власності (за умови фінансового лізингу) там нічого не сказано. То ж якого із законів дотримуватись? Наразі не час вдаватися до аналізу розбіжностей у визначеннях, даних різними законами, — вони очевидні, а критерії, за якими повинні відрізнятися операції фінансового лізингу від операційного, настільки неоднозначні, що залишається лише підсумувати, що чіткого визначення на законодавчому рівні цих термінів нині не маємо.

З деяких питань бухгалтерський аспект проведення операцій фінансового лізингу збігається з податковим. Зокрема, так само, як і в податковому обліку, об'єкт фінансової оренди враховується у склад; основних засобів (фондів) орендаря. Згідно з п. 5 П(С)БО 14, орендар зараховує на свій баланс отриманий у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання. Як актив цей об'єкт оприбутковується на відповідний субрахунок рахунка 10, а як зобов'язання — на рахунок 531 “Зобов'язання з фінансової оренди”. Втім, з цього приводу варто зауважити, що « стандартний» вислів про те, що орендар зараховує на баланс як зобов'язання саме об'єкт, а не суто зобов'язання з оренди цього об'єкта, насправді не витримує критики з професійної точки зору. Зобов'язання — це не об'єкт, бо сам об'єкт (фізична одиниця) —- в активах. Просто зобов'язання, що виникають одночасно з отриманням об'єкта, за правилами рівноваги (балансу) завжди дорівнюють вартості отриманого активу. Зобов'язаная виникають хоча й одночасно з отриманням активів, але все ж зобов'язання — це не є той самий актив (об'єкт) як щось предметне, зобов'язання не мають предметної форми, зобов'язання — це обставини, борг врешті-решт, а борг — це не об'єкт. Тож говорити проте; що об'єкт зараховується до зобов'язань, принаймні некоректно, якщо не сказати — непрофесійно. Амортизацію взятих у фінансову оренду основних засобів нараховує орендар, оскільки разом із об'єктом орендодавець передав орендареві всі ризики і вигоди від використання цього активу. Як уже було зазначено, орендні платежі, згідно з пп. 3.2.2 Закону про ПДВ, не е об'єктом обкладення ПДВ, але разом з тим в орендодавця виникають податкові зобов'язання а ПДВ у зв'язку з отриманням доходів від оренди, в орендаря — податковий кредит у зв'язку з оплатою цих послуг. Отже, потрібно відрізняти власне орендні платежі від плати за послуги з оренди. Так, суми, на які в Орендаря зменшуються зобов'язання за рахунком 531 “Зобов'язання з фінансової оренди”, і, відповідно до цього, суми, на які в орендодавця зменшується довгострокова дебіторська заборгованість за рахунком 161 “За майно, передане у фінансову оренду”, не обкладаються ПДВ. А суми, сплата яких в орендаря проходить за рахунком 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” і на які в орендодавця відповідно збільшуються доходи (рахунок 732 “Відсотки одержані”), обкладаються ПДВ обов'язково. З деяких питань бухгалтерський аспект проведення операцій операційного лізингу збігається з податковим. Зокрема, так само, як і в податковому обліку, об'єкт операційної оренди враховується у складі основних засобів (фондів) орендаря. Доходи орендодавця визнаються на рахунку 713 “Дохід від операційної ореади активів”, якщо надання послуг з оренди не є основним видом діяльності підприємства, і на рахунку 703 “Дохід від реалізації послуг” — якщо підприємство постійно займається наданням орендних послуг. Таким чином, виходить, що і в тому, і в іншому випадку доходи і витрати орендодавця з надання орендних послуг мають обліковуватись на відповідних рахунках.

Те ж саме вдбувалося на вулицях усх польських мст, де так зван полцейськ суди здйснювали страту, як сказано в текст само постанови, негайно за вироком. Приречених на смерть привозили на мсце страти одягненими в паперовий одяг, з закленими пластирем губами або наповненим алебастром ротом, обезкровлених у в'язницях. На урядовому засданн в Краков 16 грудня 1943 року, де Франк з задоволенням констатував, що страти мали «сприятлив наслдки», одночасно обговорювалося нше питання. В протокол ц наради сказано: «Необхдно обговорити, чи можлива органзаця особливих мсць для страти, оскльки встановлено, що польське населення сходиться до доступних мсць страти, набира в посудини змочену кров'ю землю  несе  до церкви». Захист намагався тут говорити про нескнченн суперечност Франка з полцю, який нбито не погоджувався з  дями. Подивимося, що це за суперечност? Перша ж «зондер-акця», проведена в Польщ, зокрема операця «АВ» фзичне знищення деклькох тисяч польських нтелгентв була проведена не з нцативи полц, а самого Франка

1. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

2. Діюча практика обліку операцій з векселями

3. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

4. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

5. Етапи організації бухгалтерського обліку

6. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
7. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

9. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

14. Основи організації бухгалтерського обліку

15. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

16. Рахунки бухгалтерського обліку

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

17. Система та процес бухгалтерського обліку

18. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

19. Українська школа бухгалтерського обліку

20. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

21. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

22. Організація бухгалтерського обліку
23. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
24. Організація обліку грошових коштів

25. Основи побудови обліку праці та її оплати

26. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

27. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

30. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

31. Організація обліку в магазині "Світанок"

32. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Організація обліку доходів

34. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

35. Організація обліку на підприємстві

36. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

37. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

38. Організація складського обліку запасів в установах
39. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
40. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

41. Організація управлінського обліку на підприємстві

42. Роль обліку в управлінні підприємством

43. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

44. Сучасні моделі управлінського обліку

45. Теоретичні основи обліку та аудиту

46. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

47. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

48. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

49. Автоматизація процесу обліку

50. База даних по обліку вогнепальної зброї

51. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

52. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

53. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

54. Эндоскопические методы гемостаза. Показания к оперативному лечению. Особенности экстренных операций
55. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
56. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

57. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

58. Орендні операції

59. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

60. Аудит кредитных операций

61. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

62. Аудит материалов инвентаризации и операции с производственными запасами

63. Аудит и ревизия кассовых дисциплин и кассовых операция в Республике Беларусь

64. Аудит операций с денежными средствами

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

65. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

66. Аудит кассово-банковских операций и состояния расчетов

67. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям

68. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами, персоналом по прочим операциям

69. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

70. Аудит кредитных операций банка
71. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
72. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

73. Бухгалтерський облік

74. Бухгалтерський облік

75. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

76. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

77. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

78. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

79. Облік і аудит кредитів банку

80. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

81. Облік операцій дарування

82. Облік операцій основних господарських процесів

83. Порядок и методы составления отчета о движении денег, аудит и анализ его основных показателей

84. Ревизия (аудит) расчетных операций

85. Учет и аудит расчетных операций

86. Учет и аудит товарных операций в розничной торговле (на примере ИП Антипов Е.А)
87. Учёт, аудит экспортных операций. Анализ внешнеэкономической деятельности
88. Бухгалтерский учет и аудит расчетных операций на примере ООО ТПК "Заволжье"

89. Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій

90. Аудит валютных средств и валютных операций

91. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

92. Аудит как метод исследования

93. Аудит кассовых операций

94. Аудит операций банка с ценными бумагами

95. Аудит операций по расчету заработной платы

96. Аудит операций по учету расчетов с подотчетными лицами

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

97. Аудит операций по формированию и использованию прибыли предприятий

98. Аудит операций с основными средствами

99. Аудит операций учёта материально-производственных запасов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.