Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

План: 1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві 2. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи 3. Функції політології як науки 4. Політика як мистецтво 1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві Що таке політика та політичне життя? Який вид діяльності, відносин між людьми називається політикою? У чому полягають її найбільш суттєві риси, без яких політичні відносини просто не виникають? Політика (гр. poli ike – мистецтво управління державою) – це одне з основних явищ у системі інших важливих сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, правової, культурної, релігійної тощо. Термін політика завдячує своїм виникненням твору видатного мислителя античного світу Арістотеля про державу, правління й владарювання, що мав назву «Політика». Саме з цього періоду майже до кінця ХІХ ст. політика традиційно трактувалася як учення про державу. І лише за нової доби розвиток політичної думки та положень про державу завершився виділенням цілої системи наук про державу та їх відособленням від політичної науки. Розглядаючи питання про специфіку політики як важливого феномена життєдіяльності суспільства, треба коротко спинитися на розкритті причин її виникнення, становлення, розвитку, на з’ясуванні умов та чинників, без яких її поява взагалі була б неможливою. Для цього важливо передовсім розглянути питання, до якої сфери життєдіяльності належить політика, з яких причин і як вона виникла. І тільки після цього можна буде розкрити її сутність і якісні відмінності від інших феноменів суспільного життя, її вплив на них і на суспільство в цілому. Політика належить насамперед до сфери духовного життя суспільства, до сфери усвідомлення людьми свого ставлення один до одного, до себе, до світу. Її виникнення було зумовлене цілою низкою об’єктивних чинників у різних сферах суспільного життя, але насамперед – у сфері виробництва та сфері економічних відносин. Вона виникає в період переходу від первіснообщинного життя суспільства до цивілізації. У цей період кровно-родинні відносини первісного суспільства, звичаї, традиції, сила суспільної думки втрачають значення визначальних регуляторів взаємовідносин між людьми, між спільнотами. Це зумовлюється тим, що вже всередині первісного суспільства на підставі ускладнення та зростання потреб, удосконалення засобів праці, підвищення її продуктивності відбувається відособлення виробника в процесі виробництва; природне «прикріплення» виробника до певних засобів виробництва та виконання ним певних видів праці, спеціалізація праці; виникає сім’я, яка стає суб’єктом виробничої і (в цілому) соціальної діяльності; обмін проникає всередину общини, що призводить до можливості привласнення результатів чужої праці, виникнення майнової нерівності, боргової залежності, можливості використання чужої робочої сили. Складні процеси диференціації всередині первіснообщинного суспільства зумовили потребу в посиленні інтеграційних процесів у всіх сферах його життя. Кожна з відносно самостійних сторін життя могла функціонувати вже тільки у взаємозв’язку з усіма іншими його сторонами.

Інтеграційні процеси зумовлюють зміцнення взаємозв’язків поміж всіма сторонами життя суспільства, поміж суспільством і природою, поміж соціальними суб’єк­тами, їхніми інтересами, сприяючи становленню суспільства як цілісної системи. Інтегрованим виразом усіх суспільних відносин є суспільний устрій, основу якого становлять панівні в даному суспільстві економічні відносини та інститути, що повинні забезпечувати його функціонування та розвиток. Роль суспільного устрою в житті суспільства полягає передовсім у тому, що він визначає для даного конкретного суспільства загальний спосіб і характер його життєдіяльності. Він виконує регулятивну функцію стосовно всіх інших сторін суспільного життя. Як відомо, економічні відносини – це відносини між людьми в процесі виробництва, що зумовлені їхнім відношенням до засобів виробництва та результатів праці й утілюються в конкретно-історичних формах власності, у способах поєднання робочої сили зі знаряддями праці, у формах обміну діяльністю, що визначається суспільним поділом праці і відмінностями місця (становища) осіб, груп, класів у системі виробництва, у формах розподілу, обміну, споживання. Економічні відносини, будучи соціальною формою, в якій і з допомогою якої здійснюється виробництво, стають водночас передумовою його поступального розвитку. Саме вони справляють величезний вплив на всі інші відносини історичних спільностей людей – сімейно-шлюбні, побутові, міжособистісні, на відносини суспільства й особистості. Усвідомлення суб’єктами залежності їх життєдіяльності від характеру економічних відносин і від суспільного устрою в цілому знаходить свій вираз у політичній і правовій свідомості. Але політична свідомість не обмежується тільки розумінням залежності людей від характеру економічних відносин. Оскільки економічні відносини справляють визначальний вплив на всі інші сфери життєдіяльності, то політична свідомість виступає як усвідомлення соціальними суб’єктами свого ставлення до всіх сторін життя суспільства через економічні відносини. Економічні відносини не визначають автоматично особливості життєдіяльності людей. Але вони справляють величезний вплив на специфіку суперечностей у суспільстві, на характер взаємовідносин між соціальними суб’єктами. Ось чому в політиці, де центральним питанням постає питання про владу, остання не є самоціллю, а лише засобом або для захисту суспільного ладу з його конкретними економічними відносинами, або для його повалення й заміни іншим. З розкладом первіснообщинного ладу і з переходом до цивілізації відбулося не тільки класове розшарування суспільства, а й загострення суперечностей поміж соціальними суб’єктами через посилення існуючих відмінностей у відношенні до засобів виробництва та результатів праці. Відбулося поглиблення й загострення суперечностей між інтересами різних соціальних суб’єктів. Водночас суспільний поділ праці, соціальна диференціація й посилення нерівності у володінні засобами виробництва і засобами задоволення життєвих потреб створили можливості для вияву таких негативних людських рис, як жадібність, заздрість, нестримна гонитва за багатством, намагання домогтися його будь-якими засобами.

Відтак виникає потреба в новій організації суспільства. Формування цієї нової організації пов’язане з розробкою особливих правил, норм, настанов, законів, спрямованих на регулювання відносин між людьми, а також зі створенням відповідних органів, інститутів, які б забезпечували виконання цих правил, норм, законів і регламентували поведінку людей у суспільстві. Так відбувається становлення публічної влади, головним органом здійснення якої стає держава. На цьому рівні розвитку суспільства індивіди перестають бути членами роду, носіями його рис, а стають громадянами, життєдіяльність яких віднині здійснюється в межах розроблених суспільством норм, законів і під контролем суспільства, насамперед – держави. Отже, місце колишніх кровно-родинних зв’язків і відносин займають якісно нові відносини – політичні, які активно впливають на всі інші. Відтак політика виникає як результат об’єктивно зумовленого суспільного поділу праці, зміни характеру відношень людей до засобів виробництва і результатів праці (виникнення приватної власності), утворення в суспільстві соціальних суб’єктів з різними інтересами, зміни форми обміну, споживання. Політика виникла як сфера суспільних відносин, що забезпечує погодження, регулювання, реалізацію інтересів людей за допомогою влади. Діяльність держави як усередині країни, так і за її межами та ставлення до цієї діяльності класових сил з цього часу стали визначатися поняттям «політика». Уже набагато пізніше, під час бурхливого розвитку демократичних процесів, коли з’явилися нації, а згодом політичні партії та масові суспільні організації, кожна з яких виражала інтереси та настрої багатьох людей, політика набуває нового змісту. Політика виражає докорінні інтереси різних соціальних спільностей, партій, держав і цілі, якими вони керуються. У всіх сферах, де здійснюється політика, вона має багато форм вияву. Теорія виділяє дві великі, тісно пов’язані одна з одною сфери політики – внутрішню та зовнішню. Водночас багатоманітність реального життя дає змогу і навіть зобов’язує виділяти у внутрішній і зовнішній політиці більш вузькі, але дуже важливі сфери, такі як: економічна, соціальна, національна, політика розвитку народовладдя, культурна політика тощо. Зрозуміло, що багатоплановість такого важливого суспільного явища, як політика, потребує виокремлювання та розгляду й інших більш конкретних сфер діяльності. Наприклад, тільки у сферу економічної політики входять такі її складові, як науково-технічна, структурна, аграрна, фінансова, інвестиційна, зовнішньоекономічна. Необхідно назвати й такі сфери політики, як економічна, демографічна, кадрова, національна, молодіжна тощо. Кожна з них може бути предметом самостійної теорії політики. Різнобічними є також сфери й напрямки зовнішньої політики, які зумовлюються діючими на міжнародній арені групами держав, політичними, громадськими та іншими суспільними об’єднаннями. Теорія політики, зрозуміло, не обмежується лише виокремлюванням та оцінкою основних сфер політики, розкриття її структури та завдань. У політиці необхідно бачити зв’язки між її сферами, їх взаємовплив, взаємодоповнення та механізм їх здійснення.

Поглиблення цих негативних процесв веде до подальшого вдставання не лише вд свтових лдерв, а й вд сусднх кран - за рвнем заробтно плати, пенсй, якост життя. Люди не розумють, що дться в Укран; суспльство охопили байдужсть  зневра. Авторитет вищих нститутв влади наближаться до нуля. Народ перестав поважати владу. Сучасна укранська полтика та полтики остогидли всм  мен теж. Але так вийшло, що, ставши свдком украй резонансних  ганебних подй та отримавши з першоджерел достоврну нформацю, я переконався у черговй брутальнй провокац, влаштованй кервництвом БЮТ у Верховнй Рад Украни,  як журналст виршив виконати свй професйний обов'язок та донести суспльно-важливу нформацю до виборцв. Однак стаття про нституцйну кризу в Укран явно не вкладалася в газетн розмри, та й сама тема виявилася вершиною велетенського айсберга. Для кращого розумння сут справи потрбно було висвтлити  його пдводну, невидиму, частину, а у нй вд стороннх очей приховано дуже багато цкавого  повчального для всх, передовсм полтикв, а ще бльше - виборцв

1. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

2. Соціальна політика та соціальне партнерство

3. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

4. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

5. Формування етосфери в політичному житті суспільства

6. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
7. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
8. Соціологія як наука про суспільство

9. Політологія як наука і політика як суспільне явище

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

13. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

14. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

15. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

16. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

18. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

19. Царювання та політика Павла І

20. Ціноутворення та цінова політика підприємства

21. Міжнародні відносини та зовнішня політика

22. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні
23. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
24. Лобізм як явище сучасної політики

25. Політологія, як наука

26. Політика, як суспільне явище

27. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

28. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

29. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

30. Фінансова діяльність та політика держави

31. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

32. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

34. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

35. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

36. Національна політика СРСР в роки перебудови

37. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

38. Основні напрямки зовнішньої політики України
39. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
40. Центральний банк і монетарна політика

41. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

42. Інформаційна політика України

43. Кредитна політика комерційного банку

44. Інвестиційна політика банків в Україні

45. Державна політика в галузі охорони праці

46. Організація облікової політики підприємства

47. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

48. Концепція регіональної політики

Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

50. Сучасна мовна політика України

51. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

52. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

53. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

54. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
55. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
56. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

57. Політика суцільної колективізації

58. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

59. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

60. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

63. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

64. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

65. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

66. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

67. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

68. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

69. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

70. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
71. Маркетингова політика комунікацій
72. Маркетингова цінова політика

73. Товарна політика і комерційна діяльність

74. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

75. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

76. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

77. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

78. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

79. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

80. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

81. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

82. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

83. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

84. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

85. Етнонаціональні відносини й національна політика

86. Природа політики
87. Суспільна думка та політична філософія
88. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

89. Політика великих держав на Близькому Сході

90. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

91. Аналіз стану соціальної політики в Україні

92. Політика трудової зайнятості інвалідів

93. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

94. Соціальна політика

95. Митна політика

96. Митна політика України на сучасному етапі

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Сучасна митно-тарифна політика України

98. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

99. Бюджетна політика держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.