Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Економічна оцінка активу балансу підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1. Порядок проведення економічної оцінки активу балансу 1.1 Значення бухгалтерського балансу для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства 1.2 Поняття та склад активів підприємства 2. Аналіз активів Берегометського ДЛМГ за 2007-2008 рр. 2.1 Аналіз динаміки активів підприємства 2.2 Оцінка структурних змін у складі активів підприємства 2.3 Аналіз ефективності використання активів підприємства 3. Напрямки оптимізації складу активів підприємства у наступному періоді Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Перехід до ринкової економіки, організація виробництва з різними формами власності потребують більш ретельного і системного підходу до аналізу фінансового стану підприємства, який є умовою для розробки фінансової стратегії. Основною метою фінансового аналізу є об'єктивна оцінка фінансового стану і виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, шляхом виявлення резервів покращення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. В ньому, як в дзеркалі, відображаються у вартісній формі загальні результати діяльності підприємства, в тому числі й управління фінансовими результатами. Сучасний стан розвитку економіки України вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, ініціативи і виконавчої дисципліни на кожному робочому місці. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення надходжень коштів на рахунки підприємства і суми прибутку, а як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Об'єктивна необхідність розгляду та проведення фінансового аналізу даної теми полягає також в особистій матеріальній зацікавленості, яка зумовлена прагненням до знання реального стану справ на підприємстві та можливостей щодо вдосконалення своєї діяльності з використанням активів на майбутній період. Для організації більш ефективної роботи кожне підприємство використовує активи, розраховуючи та застосовуючи різноманітні показники, які дозволяють систематизувати роботу та досягти високих результатів. Актуальність даної теми полягає в тому, що активи підприємства розглядаються як одна із найважливіших категорій фінансового менеджменту, а для діяльності підприємства ще й категорією, аналогічною за значимістю по категорії капіталу, а також для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Слід постійно аналізувати склад активів в розрізі динаміки, оцінювати їх структурні зміни, ефективність використання по роках та розробляти їх напрямки оптимізації.

Метою даної курсової роботи є висвітлення та більш широке розкриття економічної оцінки складу активів виробничого підприємства. Основними завданнями курсової роботи є: визначення загального порядку проведення економічної оцінки активу балансу на підприємстві; дослідження складу активів підприємства; проведення аналізу активів в динаміці; оцінка структурних змін активів; аналіз ефективності використання; визначення напрямків оптимізації складу активів підприємства. Відповідно до завдань і побудована структура моєї курсової роботи. Перший розділ містить значення бухгалтерського балансу для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства, а також поняття та склад активів, що знаходяться на підприємстві, за допомогою яких можна проаналізувати фінансовий стан. У другому розділі наведені конкретні розрахунки при здійсненні аналізу динаміки активів, оцінки структурних змін у складі активів підприємства та проведений аналіз ефективності використання активів Берегометським ДЛМГ. В третьому розділі приділяється увага напрямкам оптимізації складу активів підприємства у наступному періоді. При виконанні даної курсової роботи використовувалась література таких авторів: Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємства; Артеменко В.Г., Беллендир М.В.Фінансовий аналіз; Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия; Бланк И.А. Финансовый менеджмент; Гриньова В.М.Фінанси підприємства; Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту та ін. Об'єктом дослідження виступає Берегометське державне лісове мисливське господарство, яке займається лісовим господарством та розміщене в с.м.т. Берегомет Чернівецької області. Форма власності підприємства - державна. Предметом дослідження є вивчення структурних зрушень в складі активів підприємства та пошук шляхів їх оптимізації на наступний період. Джерелами інформації для написання даної курсової роботи і проведення економічної оцінки активів балансу підприємства послужили такі форми звітності: 1. Бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1); 2. Звіт про фінансові результати (форма № 2); 3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); 4. Звіт про власний капітал (форма № 4); 5. Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); 6. Оперативні дані підприємства. 1. Порядок проведення економічної оцінки активу балансу 1.1 Значення бухгалтерського балансу для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 396/3689 від 21 червня 1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 &quo ;БАЛАНС&quo ;. Цим Положенням (стандартом) визначені зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Він складається з двох розділів - Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу є стаття (активна чи пасивна).

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. За вищезазначеним стандартом Актив Балансу складається з трьох розділів: І. Необоротні активи. II. Оборотні активи. III. Витрати майбутніх періодів. Як і будь-яка форма фінансової звітності, Баланс включає заголовок, де вказуються: • назва підприємства; • організаційно-правова форма підприємства; • місцезнаходження; • назва звіту; • дата, на яку складається звіт; • валюта, в якій складено звіт та рівень її тотожності. Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, про його фінансову структуру, ліквідність, платоспроможність, а також здатність адаптування при зміні середовища. Інформація про економічні ресурси є корисною для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. Інформація про структуру капіталу корисна при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках; при визначенні майбутніх прибутків і потоків грошових коштів серед власників підприємства та ймовірності залучення фінансів у майбутньому. Інформація про ліквідність і платоспроможність є корисною для прогнозування підприємством виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність свідчить про наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду, а наявність коштів для своєчасного виконання фінансових зобов'язань свідчить про платоспроможність. Перед складанням Балансу необхідно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних рахунках — звіряються початкові та кінцеві сальдо і обороти за звітний період. З метою зіставлення фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок та на кінець звітного періоду. Дані на початок періоду переносяться в Баланс з попереднього річного звіту, а дані за кінець звітного періоду — переносять в Баланси з Головної книги, в якій містяться дані поточного періоду. Статті Балансу згруповані в розділи — три в Активі Балансу та п’ять у Пасиві Балансу. Табл. 1.1. Структура балансу Актив Пасив І. Необоротні активи І. Власний капітал ІІ. Оборотні активи ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів ІІІ. Витрати майбутніх періодів ІІІ. Довгострокові зобов'язання ІV. Поточні зобов'язання V. Доходи майбутніх періодів БАЛАНС БАЛАНС Особливістю Балансу є рівність підсумкових сум Активу та Пасиву, тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу. Статті бухгалтерського Балансу - це показники, що відображають стан на відповідну дату окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Кожна стаття Балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті. Загальним принципом оцінки засобів для Балансу є оцінка за їх фактичною собівартістю. Розглянемо детальніше статті Активу Балансу: І розділ Активу Балансу &quo ;Необоротні активи&quo ;. Нематеріальні активи — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, і може бути відокремлений від підприємства та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (чи операційного циклу, що становлять понад один рік) для виробництва торгівлі в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

2. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

3. Економічна оцінка екологічних збитків

4. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

5. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

6. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
8. Гідроекологічна оцінка річки Рось

9. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

10. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

11. Підвищення економічних показників державного підприємства

12. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

13. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

14. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

17. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

18. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

19. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

20. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

21. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

22. Облік активної частини балансу підприємства
23. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
24. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

25. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

26. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

27. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

28. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

29. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

30. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

31. Економіка підприємства

32. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Основи економіки підприємства

34. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

35. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

36. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

37. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

38. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
39. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
40. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

41. Економічна інтеграці в АТР

42. Планування діяльності підприємства

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Корпоративні підприємства

45. Планування діяльності підприємства

46. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

47. Фінанси підприємства контрольна

48. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики

49. Інноваційна діяльність підприємства

50. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

51. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

52. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

53. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

54. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
55. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
56. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

57. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

58. Економічна безпека Росії

59. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

60. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

61. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

62. Оцінка збитку після настання страхового випадку

63. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

64. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Оцінка фінансового стану комерційного банку

66. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

67. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

68. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

69. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

70. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
71. Економічна ефективність виробництва соняшника
72. Економічна ефективність рослинництва

73. Експертна оцінка земель

74. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

75. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

76. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

77. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

78. Виробництво зерна, його економічна ефективність

79. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

80. Економічна сутність виробничих запасів

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

81. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

82. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

83. Організація і методика аудиту доходів підприємства

84. Організація облікової політики підприємства

85. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

86. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
87. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
88. Формування облікової політики підприємства

89. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

90. Аудит підприємства

91. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

92. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

93. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

94. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

95. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

96. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

98. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

99. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.