Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат На тему: «Праця та її роль у розвитку людини і суспільства» 1. Зміст поняття і сутність економічної категорії «праця» У науковій літературі склалося таке визначення: праця – доцільна діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивідуума і суспільства в цілому. Аналізуючи процес матеріального виробництва, К. Маркс писав, що «праця є насамперед процес, що відбувається між людиною і природою, процес, у якому людина своєю власною діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою». До простих моментів процесу праці прийнято відносити: доцільну діяльність чи саму працю людини, предмет і засоби праці, а також технологію виробництва. Предмети праці – це все те, на що спрямована праця, яке перетерплює зміни для придбання корисних властивостей і задоволення тим самим людських потреб. Засоби праці – це те, за допомогою чого людина впливає на предмети праці. До них відносяться машини, механізми, інструменти, пристосування й інші знаряддя праці, а також будинки і спорудження, що створюють необхідні умови для ефективного використання цих знарядь. Засоби виробництва – це сукупність засобів і предметів праці. Технологія виробництва – це спосіб впливу на предмети праці, порядок використання знарядь праці. У результаті завершення процесу праці створюються продукти праці – речовини природи, предмети та інші об'єкти, які мають необхідні властивості і пристосовані до людських потреб. Предмети і засоби праці (засоби виробництва) не функціонують, якщо вони не включені до процесу живої праці, що завжди є не тільки відношенням людей до природи, але й відносинам між учасниками процесу. Трудова діяльність, відповідно до економічної теорії, також не може здійснюватися без засобів виробництва, що утворюють речовинні умови живої праці. Тому процес праці представляється не як механічне з'єднання трьох його основних моментів, а як органічна єдність, основним фактором якої є сама людина та її трудова діяльність. У процесі праці людина за допомогою засобів праці викликає заздалегідь намічені зміни в предметі праці. Тобто жива праця, упредметнюючись в матеріалі, тим самим змінює цей матеріал. Усі три моменти процесу виробництва: матеріал, знаряддя праці і праця зливаються в нейтральному результаті – продукті праці. Розглянута в такому загальному вигляді праця є не чим іншим, як вічною, природною умовою людського життя. Вона не залежить від будь-якої її конкретної організації. Праця, по суті, виступає в двох нерозривно зв'язаних іпостасях: як процес перетворення предметів праці і створення продукту визначеного виду, з одного боку, і як суспільні відносини – з іншого. Процес праці – явище складне і багатоаспектне. Основними формами прояву праці є: витрати людської енергії; взаємодія працівників з засобами виробництва; виробнича взаємодія працівників один з одним. 1. Витрати людської енергії. Це психофізіологічна сторона трудової діяльності, що виражається у витраті енергії мускулів, мозку, нервів, органів почуттів. Витрати енергії людини обумовлюються ступенем тяжкості праці і рівнем нервово-психологічної напруженості, вони формують такі становища як стомлення й утома.

Від рівня витрат людської енергії залежать працездатність, здоров'я людини та її розвиток. Взаємодія працівника з засобами виробництва – це організаційно-технічний аспект трудової діяльності. Він визначається рівнем технічної оснащеності праці, ступенем її механізації й автоматизації, удосконалюванням технологій, організацією робочих місць, кваліфікацією працівника, його досвідом, прийомами і методами праці, які він застосовує. Організаційно-технічні аспекти діяльності висувають вимоги до спеціальної підготовки працівників, до їхнього кваліфікаційного рівня. 3. Виробнича взаємодія працівників як по горизонталі, так і по вертикалі визначає організаційно-економічну сторону трудової діяльності. Вона залежить від рівня поділу і кооперації праці, від форм організації праці, від чисельності працюючих, від організаційно-правової форми підприємства. Нам необхідно проаналізувати ці форми прояву праці. Однак насамперед необхідно розглянути вплив праці на розвиток самої людини як основу розвитку суспільства і найважливіший фактор удосконалювання виробництва. 2. Роль праці у розвитку людини і суспільства Теоретичні й емпіричні дослідження ролі праці свідчать: праця – перша, основна умова всього людського життя, до того ж у певному розумінні можна сказати, що праця створила саму людину. Завдяки праці людина відокремилась від світу тварин. Аналізуючи становлення людського суспільства, Ф. Энгельс підкреслював, що людина зобов'язана праці в поділі функцій між руками і ногами, в розвитку органів мови і поступовому перетворенні мозку тварини в мозок людини, після чого дії останньої стали носити свідомий характер. Впливаючи на навколишнє середовище і змінюючи його, люди, обтяжені все зростаючими потребами, змінюють і власну людську природу: розвивають здатність до праці; збагачують свої знання, розширюють можливості їхнього використання; збільшують сферу трудової діяльності, удосконалюючи сам процес праці. У результаті спільної діяльності рук, органів мови і мозку, спілкування між собою люди здобували здатність виконувати все більш і більш складні операції, ставити перед собою все більш і більш високі цілі і досягати їх. Праця в процесі розвитку людини ставала різноманітнішою, багатобічною: полювання, скотарство, землеробство, потім прядіння, ткацтво, обробка металів, гончарне ремесло, судноплавство і торгівля. Поступово з'являються і розвиваються мистецтво, наука, право, політика й інші форми трудової діяльності. Так у загальному вигляді може бути представлений генезис видів праці, які все більш і більш ускладнювалися у своєму розвитку. В умовах цивілізованого суспільства діяльність людини спрямована на створення машин, механізмів, матеріалів з заздалегідь заданими властивостями, відсутніми безпосередньо в природі, добутків літератури і мистецтва, здійснення наукових відкриттів. Так в міру розвитку продуктивних сил змінюється і саме людське суспільство, спосіб життя людей. Саме в цьому варто бачити ключ до наукового розуміння історії суспільства. Сучасне виробництво, освоюючи різноманітні ресурси і перетворюючи їх у споживчі блага, робить значний вплив на навколишнє природне середовище.

У виробничому процесі тепер приймають участь не тільки традиційні природні ресурси (ґрунт, вода, ліси, корисні копалини), але й атмосфера, світовий океан, космос. Під впливом науково-технічного прогресу відбуваються такі процеси, як систематична зміна змісту переважно фізичної праці в результаті комплексної механізації, автоматизації, кібернетизації виробництва і корінного поліпшення його організації. Підвищується загальноосвітній і культурно-технічний рівень і кваліфікація працівників, на тлі безупинного росту продуктивності як суспільної, так і індивідуальної праці, підвищується рівень життя населення. Як свідчить історія людства, науково-технічна революція – невичерпне джерело росту продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва, його інтенсифікації і на цій основі підвищення рівня життя членів суспільства. Могутнім фактором росту продуктивних сил суспільства є наука, а точніше – органічна сполука науки з виробництвом, тому що на-уково-технічна революція (НТР) означає не просте застосування нових видів енергії, нових матеріалів, електронно-обчислювальних машин і навіть комплексної автоматизації виробництва, а й глибоку перебудову всього технічного базису виробництва, форм його організації і управління. Поява в умовах індустріального і постіндустріального суспільства електронно-обчислювальної техніки та швидкодіючих ЕОМ виявилася одним із найбільш вражаючих напрямків НТР. Спочатку комп'ютери представляли як панацею від усіх зол, чудодійний засіб, здатний вирішувати всі економічні і соціальні проблеми і насамперед забезпечити автоматизм керування господарством без участі людини. Незабаром, однак, практика показала, що ЕОТ це не заміна творчої живої праці, а інструмент в справі керування концернами і компаніями. Значення ЕОТ росте швидкими темпами, але разом з тим цілком враховується і роль «людського фактора» у керівництві виробництвом матеріальними благами і послугами, і роль «менеджерів» усіх рангів. Застосування економіко-математичних методів з використанням сучасної електронно-обчислювальної техніки на всіх рівнях керування господарством має істотне значення. Однак якою б великою не була роль ЕОТ при підготовці економічних і технологічних рішень, їхнє виконання залишається долею керівників усіх рівнів, організаторів виробництва, кваліфікованих конструкторів, технологів і економістів. Принцип такий: ЕОТ радить – фахівець вирішує. Одним із істотних моментів розвитку виробництва є перехід від екстенсивних методів до інтенсивних. Під екстенсивним ростом виробництва слід розуміти розширення виробництва переважно за допомогою нових капіталовкладень і залучення нових сил у виробничий процес. Інтенсифікація виробництва означає кількісний ріст і якісне поліпшення продукції в першу чергу за рахунок істотного підвищення ступеня використання всіх засобів виробництва – як знаряддя праці і матеріалів, так і наявного потенціалу робочої сили, подальшого значного підвищення продуктивності праці на основі застосування більш досконалої техніки і технології виробництва, швидкого освоєння досягнень науково-технічного прогресу. Досвід розвитку виробництва в країнах з ринковою економікою показує, що поряд з концентрацією виробництва по горизонталі – шляхом об'єднання підприємств, що виробляють однотипну продукцію, відбувається концентрація виробництва по вертикалі – у вигляді об'єднання підприємств, які здійснюють послідовні ступені переробки сировини, або зв'язаних різними формами суспільного поділу праці і спеціалізації виробництва.

Цей пролтарят, по]збавлений всяко приватно власност), снував лише з прац свох рук, продаючи  на формально вльному, а фактично вповн моноползованому капталстами ринку прац. В ту еру, коли засади економчного лбералзму вважалися священними  непорушними, суспльству  держав було унеможливлене яке будь втручання в господарське виробництво, не снувало законв про охорону прац, регуляц зарбно платн, соцяльного забезпечення. Цю обставину зручно вмла використати новороджена кляса капталстично буржуаз, що швидко перетворилася в чинник соцяльного поневолення робтництва  жорстокого визиску його прац. Визиск прац капталом безперечно не обумовлявся самим хижацтвом чи аморальнстю капталств, як в цьому стараються переконувати нас дешев демагогч]н брошурки соцялств Експльотацйна роля капталу випливала з само його внутршно стоти, являючи з себе один з факторв капталонакопичення, без якого не могла б снувати сама капталстична система в  клясичнй форм. Економчна еволюця викликала все зростаючу деференцяцю (розподл) суспльства, оперту на протилежности го]сподарських нтересв  боротьб

1. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

2. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

3. Мова і культура в житті суспільства

4. Поняття соціальної структури суспільства

5. Поняття громадянського суспільства і правової держави

6. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
7. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
8. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

9. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

10. Щодо визначення поняття стратегія життя

11. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

12. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

13. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

14. Держава і політична система суспільства

15. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

16. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

18. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

19. Племінна структура суспільства епохи бронзи

20. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

21. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

22. Держава – головний інститут політичної системи суспільства
23. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства
24. Трансформація суспільства та політична модернізація

25. Інтерес і еволюція суспільства

26. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

27. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

28. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

29. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

30. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

31. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

32. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

34. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

35. Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

36. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

37. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

38. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
39. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері
40. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

41. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

42. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

43. Роль жінки в суспільстві

44. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

45. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

46. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

47. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

48. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

49. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

50. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

51. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

52. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

53. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

54. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья
55. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории
56. Роль государства в экономике

57. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

58. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

59. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

60. Банки и их роль в экономике Украины

61. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

62. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

63. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

64. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

65. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

66. Роль поэзии в обучении немецкому языку

67. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

68. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

69. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

70. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова
71. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
72. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

73. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

74. Роль названия в художественном тексте

75. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

76. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

77. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

78. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

79. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

80. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

82. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

83. Роль Солженицына в дессидентском движение

84. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

85. Роль политических субкультур в политической культуре общества

86. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны
87. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории
88. Роль Китая во II Мировой войне

89. Роль математики в современном естествознании

90. Роль белков в организме. Ферменты

91. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

92. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

93. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

94. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

95. Пестициды и удобрения. Их роль

96. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

98. Роль зеленых насаждений

99. Роль озеленения

100. Роль государства в природоохранной стратегии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.