Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Гідрологічні процеси

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Відповіді на питання до завдань Навести характеристики гідрологічного стану водного об’єкту. Дати визначення гідрологічного режиму, розкрити його сутність. Дати визначення терміну «гідрологічні процеси». Загальна гідрологія вивчає закономірності руху як вод суші, так і вод морів та океанів. Предметом нашого вивчення є гідрологія суші. Однак на певному етапі розвитку цієї науки від неї відокремились в самостійні науки – гляціологія, болотознавство і гідрогеологія. Тому закономірності поведінки цих вод або зовсім не будуть розглядатись, або будуть розглянуті лише в контексті їх зв’язку за поверхневим стоком. виходячи з методів вивчення поверхневих вод і етапів розвитку гідрології як науки, в ній можна відмітити п’ять складових частин. Гідрографія – загальний опис водних об’єктів. Гідрометрія – дає відомості про методики вивчення різних характеристик водних об’єктів, а також первинні результати цих визначень. Безпосередньо гідрологія, яка, узагальнюючи дані гідрометричних спостережень, вивчає шляхи і закономірності гідрологічних явищ. Інженерна гідрологія – розробляє методику гідрологічних розрахунків і прогнозів кількісних величин стоку для різних галузей народного господарства. Гідроекологія займається не тільки кількісною оцінкою, але і якісною оцінкою води, а також впливом змін у водному режимі на флору і фауну як у водних об’єктах, так і на прилеглих територіях. загальна гідрологія ставала наукою пройшовши поступово чотири етапи. Гідросфера або водна оболонка Землі – це її моря та океани, крижані шапки полярних районів, річки, озера й підземні води. Запаси води на Землі величезні – 1,46Ч109 км3. Але це переважно гірко-солона морська вода, непридатна для пиття та технологічного використання. Прісна вода становить усього 2% від її загальної кількості на планеті, причому 85% її зосереджено у льодовикових щитах Гренландії та Антарктиди, в айсбергах і гірських льодовиках. І лише 1% прісної води містять річки, озера і підземні води; саме ці джерела й використовує людство для своїх потреб. Вода виконує дуже важливі екологічні функції: вода – це головна складова частина всіх живих організмів (тіло людини, наприклад, на 70% складається з води, а деякі організми, такі як медуза, на 98–99%); за участю води здійснюються числені процеси в екосистемах (наприклад, обмін речовин, тепла); води Світового океану – основний кліматоутворювальний чинник, головний акумулятор сонячної енергії й “кухня” погоди для всієї планети; вода – один з найважливіших видів мінеральної сировини, основний природний ресурс, що споживається людством. Велику роль відіграє гідросфера у формуванні поверхні Землі, її ландшафтів, розвитку екзогенних процесів (ерозія, карст тощо), а також перенесення хімічних речовин, у тому числі й забруднюючих речовин довкілля. Перший етап, в основному, носив описовий і частково гідрометричний характер. Тому його можна назвати гідрографічним. Цей період продовжувався декілька тисяч років і закінчився в ХІХ столітті. Описувався стан річок і водойм (глибина, ширина, швидкість течії, можливість судноплавства, строки замерзання і скресання).

Такі відомості можна одержати з російських літописів XV і XVI століть. В цей період мали свій початок і інженерні дослідження, які виконувались за вказівкою царя Петра І. В Україні такі дослідження вела експедиція генерала Жилинського у 1873–1898 роках. Всі роботи виконувались, в основному, для потреб водного транспорту. Другий етап почався у 20-і роки ХХ століття. Його можна назвати гідроенергетичним, тобто, роботи, в основному, гідрометричні виконувались в цілях гідроенергетики. Спостереження велись за витратами і рівнями води, термічним і льодовим режимами, твердим стоком. Об’єктами вивчення були річки, озера, водосховища і частково водозбірні площі. Починає розвиватись і інженерна гідрологія. Третій етап – середина ХХ століття характеризується в суспільстві значним розвитком промисловості, ростом міст, на великих площах виконується меліоративні роботи. Виникла проблема щодо забезпеченості цих водокористувачів питною і технічною водою, від якої залежить їх розвиток. Треба було давати науково-обґрунтовану оцінку водних ресурсів з прогнозуванням на перспективу. Тому в цей період не тільки виконуються спостереження на водотоках і водоймах, але й вивчаються фізико-географічні, кліматичні і метеорологічні чинники, які обумовлюють величину стоку. Встановлюються розрахункові залежності, за якими можна визначити параметри стоку в недостатньо вивчених басейнах річок і водойм. Виконується багато інженерно-гідрологічних розрахунків, особливо в зрошувальних меліораціях. Під кінець ХХ століття розвиток промисловості і сільського господарства, гідро- і теплоенергетики, приріст населення зумовили значне антропогенне навантаження на природу і, в тому числі, на водні екосистеми. Багато річок і водойм опинились в забрудненому стані, що, в свою чергу, призвело до зміни їх природного режиму, порушення екологічної рівноваги. Якщо на перших етапах свого розвитку гідрологія не могла перетворюватись в гідроекологію через недостатність даних спостережень і відсутність одержаних закономірностей гідрологічних явищ, слабкий розвиток таких природознавчих наук як гідрологія, гідрохімія, географія, то екологія водних об’єктів була самостійною біологічною наукою. На даному етапі розвитку суспільства життєдіяльність людини і водних джерел опинились у взаємозалежності. Погіршення стану і взаємозв’язку з одного боку неминуче впливає на стан іншої сторони. Тобто вода стала основою існування людства в багатьох регіонах землі і, в тому числі, в Україні. Тому четвертий етап – це етап перетворення всіх складових частин загальної гідрології в гідроекологію, завдання якої є інженерні розрахунки заходів щодо забезпечення людства водою відповідної кількості і якості, що, в свою чергу, пов’язано з охороною водних ресурсів від забруднення, засмічування і вичерпування. Охарактеризувати вплив господарської діяльності людини на гідрологічний режим річок та поверхневий стік Стік – це вода, яка після приходу опадів до землі і часткового випаровування, залишається і рухається поверхневим або підземним шляхами. Стік ділиться на дві складові частини: поверхневу і підземну.

Як загальна величина стоку, так і його складові частини визначаються комплексом різноманітних чинників. Вода рухається по поверхні землі або під нею у вигляді потоків: річка, струмок. Кожний потік характеризується витратою. Витрата – це кількість води, яка проходить крізь поперечний (живий) переріз потоку за одиницю часу і має розмірність м3/с або л/с. Кількість води, яка проходить крізь поперечний переріз за деякий відрізок часу (рік, місяць, доба, година) є об’єм стоку (). Він має розмірність м3 або км3 і визначається за формулою: , (25) де – витрата, м3/с; – час, с. При визначенні кількості води, яка стікає з одиниці площі (км2, га) в одиницю часу (с) як характеристика стоку виступає модуль стоку (), який має розмірність л/с. км2 або л/с. га і визначається за формулою: , (26) де – водозбірна площа, км2. Для порівняння стоку з іншими елементами водного балансу: опадами, випаровуванням, вологозапасами, він може бути виражений у вигляді шару стоку з розмірністю мм. Шар стоку визначається за формулою: . (27) Усі параметри стоку можуть визначатись як середні величини, (крім об’єму) за різні періоди спостережень: рік, сезон, місяць, доба та інші. Крім того, в цих же розмірностях можуть визначатись короткотермінові, а також миттєві характеристики стоку, як, наприклад, максимальний стік. Величини стоку залежать від багатьох чинників, які можна об’єднати в 3 групи. Кліматичні і метеорологічні: опади, температура, швидкість повітря. Фізико-географічні – рельєф місцевості, водозбірна площа, грунти. Антропогенні – меліорація, розораність земель, регулювання річкового стоку. В різних кліматичних умовах стік змінюється від 0 (пустеля) до декількох тисяч мм за рік. Однак, і в одній місцевості, залежно від погодних умов, він може змінюватись в декілька разів. Наприклад, стік р. Дніпро в маловодні роки в 4 рази менший, ніж в багатоводні. Високі температури і низькі швидкості повітря збільшують стік, а низькі температури і високі швидкості повітря навпаки зменшують. На плоскій малопересіченій рівнині стік менший, ніж в гірської, з великими похилами місцевості. Із зростанням водозбірної площі та більшим врізом долини річок в земну кору стік зростає. Ґрунти по- різному впливають на стік, що пов’язано з рельєфом місцевості. На ділянках місцевості з великим похилом, погановодопроникні ґрунти збільшують стік, а добреводопроникні – зменшують. На рівнинній місцевості стік збільшується на добреводопроникних ґрунтах і зменшується на поганопроникних. При проведенні таких меліорацій, як осушення, стік може збільшуватись. Забір води на зрошення зменшує стік річки нижче водозбору. Утворення водосховищ при регулюванні річкового стоку обумовлює його зменшення через випаровування води зі значно більших водних поверхонь. В процесі сільськогосподарської діяльності людина може збільшувати або зменшувати стік шляхом проведення різних агротехнічних прийомів. Збільшенню поверхневого стоку і, навпаки, зменшенню підземного, сприяють дощі великої інтенсивності, маловодопроникні ґрунти, великі похили місцевості, великі площі водозбору, мала розорюваність та осушення земель і ряд інших чинників.

И отново, като през пролетта на 2000 г., Путин се опита да се представи като защитник на диктатурата на закона. А и кампанията за изборите през 2004 г. щеше да започне всеки момент. Партията на Путин Обединена Русия, чийто генерален секретар в противоречие със закона тогава беше министърът на вътрешните работи Борис Гризлов, просто трябваше да спечели парламентарните избори през 2003 г. Вече се работеше по основните лозунги и на двете кампанииP на Обединена Русия и на Путин. Най-вероятният беше Върховенство на закона. На 9 април 2003 г. съдът в Ростов на Дон се събра отново на заседание. Полковникът беше нов човек. Не беше останало нищо от наглия грубиян, който едва ли не плюеше по съдията и непрестанно обиждаше родителите на момичето, което беше убил. Оплакваше се, че са го предали. Очевидно беше нервен. Поиска процес със съдебни заседатели, но му беше отказано. Тогава спря да отговаря на въпросите, натъпка си памук в ушите, седеше на банката и си четеше. Сега на катедрата седеше полковник Владимир Букреев, заместник-председател на Окръжния военен съд

1. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

2. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

3. Технологічні процеси виготовлення заготовок

4. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

5. Динамічні процеси та теорія хаосу

6. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці
7. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
8. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

9. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

10. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

11. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

12. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

13. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

14. Процес управління та його основні стадії

15. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

16. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Постанови з кримінального процесу

18. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

19. Місце України в глобалізаційних процесах

20. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

21. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

22. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
23. Роль власності у соціально-економічних процесах
24. Біологічні функції серинових протеїназ

25. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

26. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

27. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

28. Антропологічні типи українців

29. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

30. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

31. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

32. Технічні засоби пожежегасіння

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

33. Безпека праці технологічних процесів РЕА

34. Гігієнічні норми житла

35. Економічні і законодавчі питання охорони праці

36. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

37. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

38. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
39. Тропічні та субтропічні плодові рослини
40. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

41. Біологічні особливості веслоноса

42. Біохімічні основи стомлення

43. Екологічні завантаження

44. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

45. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

46. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

47. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

48. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

50. Моделювання технологічних процесів в рибництві

51. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

52. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

53. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

54. Організація облікового процесу на підприємстві
55. Система та процес бухгалтерського обліку
56. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

57. Географічні фактори різноманітності прісноводних боліт

58. Економічні райони України

59. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

60. Адміністративний процес

61. Докази в цивільному процесі

62. Докази та доказування у цивільному процесі

63. Доказування у кримінальному процесі

64. Економічні злочини

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

65. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

66. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

67. Захисник у кримінальному процесі

68. Збирання доказів у кримінальному процесі

69. Нотаріальний процес в Україні

70. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
71. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
72. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

73. Представництво в цивільному процесі

74. Принцип змагальності в цивільному процесі

75. Принципи кримінального процесу

76. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

77. Процес спадкування

78. Процесуальні строки в цивільному процесі

79. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

80. Стадії кримінального процесу

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

81. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

82. Суд і процес за законами Хамураппі

83. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

84. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

85. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

86. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу
87. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії
88. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

89. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

90. Логічні основи ораторського мистецтва

91. Морфологічні засоби виразності мови

92. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

93. Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

94. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

95. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

96. Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

97. Алгоритмічні мови програмування: мова С

98. Інформатика та інформаційні процеси

99. Керування процесами і роботами в Linux


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.